Quyết định 723/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------------

Số: 723/QĐ-BNN-PC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN RÀ SOÁT VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 VỀ LĨNH VỰC THÚ Y - CHĂN NUÔI”

-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BNN-PC ngày 7/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện rà soát do Cục Thú y, Cục Chăn nuôi chủ động bố trí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TCTS, Vụ KHCNMT, Cục QLCLNLS&TS;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN RÀ SOÁT VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

VỀ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI - THÚ Y
(Ban hành kèm theo Quyết định 723/QĐ-BNN-PC ngày 05 tháng 4 năm 2013

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

I. MỤC TIÊU

1. Rà soát hệ thống văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi theo hệ thống và chuỗi sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản trên theo hướng giảm số lượng văn bản; tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản; làm rõ trách nhiệm giữa các đơn vị, cơ quan; giảm thủ tục hành chính, chi phí và phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Stt

Nội dung

Thời gian

Kết quả

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thành lập Tổ công tác rà soát

07/03/2013

Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ liên quan cử người tham gia

2

Lập Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát; xây dựng tiêu chí, phương pháp rà soát, sơ đồ rà soát và các biểu mẫu thực hiện.

18/3/2013

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát; xây dựng tiêu chí, phương pháp rà soát, sơ đồ rà soát và các biểu mẫu thực hiện.

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ liên quan góp ý

3

Họp Tổ công tác rà soát thống nhất kế hoạch, tiêu chí, phương pháp, sơ đồ và biểu mẫu rà soát

22/3/2013

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát; tiêu chí, phương pháp rà soát, sơ đồ rà soát và các biểu mẫu thực hiện.

Vụ Pháp chế

Tổ công tác

4

- Hoàn thiện bản Kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành

- Chỉnh sửa tiêu chí, phương pháp, sơ đồ và biểu mẫu rà soát

25-30/3/2013

Quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát được ký ban hành

Vụ Pháp chế

 

5

Tập hợp hệ thống văn bản quản lý về chăn nuôi, thú y

30/3-15/4/2013

Hệ thống văn bản về chăn nuôi - thú y

Vụ Pháp chế hệ thống

Cục Thú y, Cục Chăn nuôi cung cấp văn bản

6

Thực hiện rà soát theo sơ đồ chuỗi

15/4-15/5/2013

Bảng tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ

Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Vụ Pháp chế

Tổng cục Thủy sản, Cục QLCL nông lâm sản và TS, Vụ KHCNMT

7

Tổ chức các cuộc họp Tổ công tác rà soát

Từ 15/5-10/6/2013

Bảng tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ.

Vụ Pháp chế

Tổ công tác rà soát

8

Khảo sát thực tế cơ sở chăn nuôi, thú y tại một số tỉnh trọng điểm

Từ 10/6-16/7/2013

Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của địa phương

Cục Thú y, Cục Chăn nuôi

Vụ Pháp chế

9

Họp Tổ công tác rà soát đánh giá sơ bộ kết quả rà soát

Từ 30/6-20/7/2013

Báo cáo kết quả rà soát sơ bộ

Vụ Pháp chế

Tổ công tác rà soát, các chuyên gia

10

Hội thảo đánh giá Dự thảo Báo cáo (03 hội thảo)

Từ 10/7 - 30/7/2013

Dự thảo Báo cáo

Vụ Pháp chế

Tổ công tác rà soát, khách mời

11

Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo

Từ 15/7- 15/8/2013

Dự thảo Báo cáo đã hoàn thiện

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan, Tổ công tác rà soát, Các chuyên gia

12

Công bố kết quả rà soát

Từ 16/8-30/8/2013

Dự thảo Báo cáo hoàn thiện

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan, Tổ công tác rà soát

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Vụ Pháp chế có trách nhiệm điều phối chung hoạt động rà soát chăn nuôi - thú y, cụ thể:

1. Tham mưu thành lập Tổ công tác rà soát;

2. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện;

3. Xây dựng tiêu chí, phương pháp, sơ đồ chuỗi và các biểu mẫu rà soát;

4. Xây dựng kế hoạch kinh phí rà soát;

5. Tổ chức các cuộc họp, khảo sát tại địa phương của Tổ công tác rà soát;

6. Rà soát và tổng hợp báo cáo chung về chăn nuôi - thú y.

II. Cục Thú y có trách nhiệm chủ trì rà soát về thú y, cụ thể:

1. Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật về Thú y;

2. Chủ trì rà soát những văn bản về thú y (Bao gồm cả thủ tục hành chính);

3. Tổng hợp nội dung rà soát về thú y;

4. Tham gia khảo sát tại địa phương;

5. Bố trí kinh phí cho hoạt động rà soát về Thú y.

III. Cục Chăn nuôi có trách nhiệm chủ trì rà soát về chăn nuôi, cụ thể:

1. Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật về Chăn nuôi;

2. Chủ trì rà soát những văn bản về chăn nuôi (Bao gồm cả thủ tục hành chính);

3. Tổng hợp báo cáo rà soát về chăn nuôi;

4. Tham gia khảo sát tại địa phương;

5. Bố trí kinh phí cho hoạt động rà soát về chăn nuôi.

IV. Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường có trách nhiệm:

1. Tham gia rà soát;

2. Góp ý các báo cáo rà soát;

3. Tham gia các cuộc họp rà soát.

thuộc tính Quyết định 723/QĐ-BNN-PC

Quyết định 723/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt "Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi"
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:723/QĐ-BNN-PCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:05/04/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi