Nghị quyết 92/NQ-CP 2019 Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao với Nigeria

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CHÍNH PHỦ

------------

Số: 92/NQ-CP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang
hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang
Ni-giê-ri-a

----------------

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 4133/TTr-BNG-LS ngày 25 tháng 10 năm 2019,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a như kiến nghị của Bộ Ngoại giao nêu tại Tờ trình trên.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao ký Hiệp định trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Ni-giê-ri-a.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định./

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;

- Các Bộ: NG, TP, CA, QP;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,

Trợ lý TTg;

các Vụ: PL, NC, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3), NL. 32

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

Trương Hòa Bình

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực