Quyết định 854/QĐ-VPCP 2019 dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ với Văn phòng Thủ tướng Lào

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------------

Số: 854/QĐ-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

                                                                         

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban quản lý dự án triển khai Dự án hợp tác

giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

với Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

giai đoạn 2020-2021

------------------

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Quy chế tài chính và quản sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào ký ngày 12 tháng 12 năm 2011 tại Thủ đô Viêng-Chăn;

Căn cứ Biên bản ghi nhớ về Dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2020-2021 ký ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại Thủ đô Viêng Chăn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án triển khai Dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2020-2021 (sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án), gồm các ông, bà sau:

1. Ông Vi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Trưởng ban Ban quản lý dự án.

2. Ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Tin học, Phó Trưởng ban Ban quản lý dự án.

3. Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó Trưởng ban Ban quản lý dự án.

4. Ông Vũ Đức Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Phó Trưởng ban Ban quản lý dự án.

5. Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Kế toán trưởng Ban quản lý dự án.

6. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên.

7. Ông Vũ Duy Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Thành viên.

8. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học, Thành viên.

9. Ông Phạm Quang Thiện, Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thành viên.

10. Ông Nguyễn Văn Vượng, Hàm Trưởng phòng Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên.

11. Ông Điều Huy Mạnh, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật Trung tâm Tin học, Thành viên.

12. Bà Hà Thị Tuyển, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch tài chính, Thành viên.

13. Bà Nguyễn Hồng Chi, Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Thành viên.

14. Ông Bùi Văn Lịch, Phó Trưởng phòng, Trung tâm Dữ liệu điện tử, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thành viên.

15. Bà Đặng Thị Tuyết Vân, Phó Trưởng phòng, Ban Kế hoạch - Tài chính, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thành viên.

Điều 2. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là bộ phận thường trực của Ban quản lý dự án.

Điều 3. Vị trí và chức năng của Ban quản lý dự án

1. Ban quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp với phía Lào và các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất Dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, giai đoạn 2020-2021, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn viện trợ của Chính phủ Việt Nam; thực hiện các thủ tục lập hồ sơ Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý và triển khai thực hiện Dự án sau khi được phê duyệt theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực; bảo đảm tuân thủ các quy định tại Thỏa thuận về quy chế quản lý tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

2. Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định.

3. Trụ sở của Ban quản lý dự án đặt tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, số 16 đường Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

4. Ban quản lý dự án tự giải thể sau khi kết thúc Dự án.

Điều 4. Cơ chế hoạt động của Ban quản lý dự án

1. Trưởng ban Ban quản lý dự án trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Ban quản lý dự án.

2. Các thành viên Ban quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được hưởng chế độ theo quy định hiện hành. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban được sử dụng công chức, viên chức của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trường hợp cần thiết, Ban quản lý dự án báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm chấp thuận việc cho phép thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để tham gia quản lý, giám sát một số phần việc Ban quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực chuyên môn thực hiện.

3. Kinh phí hoạt động và điều kiện làm việc của Ban quản lý dự án bảo đảm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng Chính phủ, kinh phí dự án và từ nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quan hệ quốc tế, Kế hoạch tài chính; Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Giám đốc Trung tâm Tin học và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- BTCN, các PCN;

- Cổng TTĐTCP (3b);

- Lưu: VT, TCCB (3), v.28

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 854/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý dự án triển khai Dự án hợp tác giữa Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Văn phòng Phủ Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2020-2021
Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:854/QĐ-VPCPNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành:10/10/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Ngoại giao , Cơ cấu tổ chức
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!