Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 16/LĐTBXH-TT NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC HÀNG NGÀY ĐƯỢC RÚT NGẮN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI LÀM CÁC CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

 

Thi hành Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ "quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi", khoản 2 Điều 68 của Bộ Luật Lao động; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

 

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 

Thời giờ làm việc hàng ngày rút ngắn được áp dụng đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sau:

- Các doanh nghiệp Nhà nước;

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác;

- Các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao đông để tiến hành hoạt động sản xất, kinh doanh;

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam;

- Các đơn vị sự nghiệp, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân;

- Cơ quan hành chính, sự nghiệp;

- Các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân.

Riêng những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong các doanh nghiệp đặc thù, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân và nhưng người làm các công việc có tính chất đặc biệt theo quy định tại Điều 80 của Bộ Luật Lao động, Điều 12 của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ thực hiện theo quy định riêng.

 

II- THỜI GIỜ LÀM VIỆC HÀNG NGÀY ĐƯỢC RÚT NGẮN

 

1. Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn 02 (hai) giờ trong ngày làm việc áp dụng đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

2. Hàng ngày, trong 6 giờ làm việc liên tục công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người lao động có ít nhất 30 phút được nghỉ nếu làm việc vào ban ngày, có ít nhất 45 phút được nghỉ nếu làm việc vào ban đêm.

 

3. Trong một giờ làm việc đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người lao động không được làm thêm quá 3 giờ; trong tuần thì tổng cộng thời giờ làm thêm không được quá 9 giờ.

 

4. Người làm công việc được rút ngắn thời giờ làm việc được trả đủ lương, phụ cấp (nếu có) và các chế độ khác theo quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động.

 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan qui định tại điểm I Mục I Thông tư ngày có trách nhiệm:

a. Thực hiện việc rút ngắn thời giờ làm việc theo quy định đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc trong danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo các Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13/10/1995, số 915/LBTĐXH-QĐ ngày 31/7/1996 và số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996, với các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương bịnh và Xã hội ký ban hành danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau ngày Thông tư này có hiệu lực.

b. Ghi vào hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; quy định biểu thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong nội quy lao động của doang nghiệp về chế độ thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn và các chế độ khác đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

 

2. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ, địa phương, thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện Thông tư này.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 16/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 16/LĐTBXH-TT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đình Hoan
Ngày ban hành: 23/04/1997 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 16/LDTBXH-TT
Hanoi, April 23, 1997

 
CIRCULAR
PROVIDING GUIDANCE ON THE SHORTENED WORKING DAY APPLICABLE TO THE PERSONS ENGAGED IN EXCEPTIONALLY HEAVY, HARMFUL AND HAZARDOUS WORK
In furtherance of Decree No. 195-CP of December 31, 1994 of the Government "detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Labor Code concerning the working time and the rest time",. Clause 2, Article 68 of the Labor Code; the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs gives the following guidance on the shortened daily working day applicable to the persons engaged in the exceptionally heavy, harmful and hazardous work:
I. OBJECTS AND SCOPE OF APPLICATION
The shortened working day shall apply to persons engaged in exceptionally heavy, harmful and hazardous work in the following enterprises, agencies and organizations:
- State enterprises;
- Enterprises of other economic sectors;
- Organizations and individuals employing labor for production and/or business activities;
- Enterprises with foreign invested capital, enterprises in the export processing zones and industrial zones;
- Foreign agencies and organizations, international organizations in Vietnam employing Vietnamese;
- Non-business, production, business and service units of the administrative and non-business agencies, political and social organizations, mass organizations;
- Administrative and non-business agencies;
- Agencies, political and social organizations, mass organizations.
For the persons engaged in exceptionally heavy, harmful and hazardous work in enterprises of the special category, the officers, non-commissioned officers and soldiers in the peoples armed forces and the peoples police and the persons engaged in special jobs described in Article 80 of the Labor Code, Article 12 of Decree No. 195-CP of December 31, 1994 of the Government, separate regulations shall apply.
II. SHORTENED WORKING DAY
1. The working day shall be reduced by 02 (two) hours per day for those engaged in exceptionally heavy, harmful and hazardous work on the list of exceptionally heavy, harmful and hazardous occupations and work issued together with the Decision of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs.
2. Every day, during 6 consecutive hours of performing exceptionally heavy, harmful and hazardous work, the laborers shall have at least 30 minutes of rest if they work in day-time or at least 45 minutes of rest if they work on night shifts.
3. The persons engaged in exceptionally heavy, harmful and hazardous work shall not be allowed to work overtime for more than 3 hours per day and for a total of not more than 9 hours per week.
4. The persons engaged in occupations for which the working time is shortened shall be eligible for full payment of wages and allowances (if any) and other entitlements prescribed in the Labor Code and the documents guiding the implementation of the Labor Code.
III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. The employers in the enterprises, organizations and agencies defined in Point 1, Item I of this Circular shall have to:
a/ Apply the shortened working time as prescribed for those who do exceptionally heavy, harmful and hazardous work on the list of exceptionally heavy, harmful and hazardous occupations and work issued together with Decisions No. 1453/LDTBXH-QD of October 13, 1995, No. 915/LDTBXH-QD of July 30, 1996 and No. 1629-LDTBXH-QD of December 26, 1996 as well as Decisions signed by the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs to issue the list of exceptionally heavy, harmful and hazardous occupations and work after the effective date of this Circular.
b/ Write down in the labor contracts and collective labor agreements and define in the enterprises labor regulations on the working time and rest time regime, the shortened working day regime and other regimes for those engaged in exceptionally heavy, harmful and hazardous work.
2. The Ministries, branches, Peoples Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government shall have to direct the competent agencies under their charge to inspect and supervise the implementation of this Circular by the enterprises.
This Circular takes effect 15 days after its signing.
Any problem arising in the course of implementation should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for solution.
 

 
THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS MINISTER
Tran Dinh Hoan

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!