Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH 2018 Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng về ngăn chặn người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

Số: 904/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT CẢNH, DI CƯ TRÁI PHÉP, CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP, VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

--------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT CẢNH, DI CƯ TRÁI PHÉP, CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP, VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
(ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 7 năm 2018)

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ để triển khai nội dung được giao trong Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, phân công các cơ quan, đơn vị phối hợp để thực hiện tốt các nội dung công việc theo chức năng, quyền hạn;

II. Nội dung, thời gian thực hiện

STT

NI DUNG

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP

THỜI GIAN

1

Trình Chính phủ hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Pháp chế

Tháng 12/2018

2

Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Pháp chế

Tháng 12/2018

3

Thực hiện các chiến dịch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công khai minh bạch thông tin nhằm hạn chế việc người lao động bỏ hợp đồng, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Trung tâm lao động ngoài nước

Từ tháng 6-12/2018

4

Xây dựng kế hoạch triển khai MOU (Phụ lục MOU) với Hàn Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Trung tâm lao động ngoài nước

Tháng 07/2018

5

Xây dựng biện pháp tăng cường quản lý lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập Xê út

Cục Quản lý lao động ngoài nước

 

Tháng 09/2018

6

Triển khai kế hoạch thanh tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ và xử lý các vi phạm (nếu có)

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Thanh tra Bộ

Từ tháng 6-12/2018

7

Ký kết, đàm phán các thỏa thuận (MOC về thực tập sinh điều dưỡng; thực tập sinh nông nghiệp với Israel...), thúc đẩy hợp tác song phương với các nước tiếp nhận thông qua Hiệp định hợp tác song phương, Ủy ban liên Chính phủ, trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Hợp tác quốc tế

Từ 06-12/2018

8

Tổng hợp cung cấp tình hình lao động bỏ hợp đồng ra ngoài cho Bộ Công An, Bộ Ngoại giao

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Trung tâm lao động ngoài nước

Định kỳ 3 tháng

9

Tiếp tục hướng dẫn 07 tỉnh có biên giới giáp Trung Quốc ký kết/thực hiện biên bản hợp tác với các địa phương của Trung Quốc

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Pháp chế

Thường xuyên

10

Kiện toàn, mở mới Ban quản lý lao động tại một số nước có đông người lao động Việt Nam

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Vụ Hợp tác quốc tế

Thường xuyên

11

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị

Cục Quản lý lao động ngoài nước

 

Tháng 11/2018

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 904/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 11/07/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!