Quyết định 1511/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật lao động

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1511/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1511/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật lao động
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1511/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thị Hải Chuyền
Ngày ban hành:29/10/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai thực hiện Bộ luật Lao động
Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn về vị trí, vai trò và nội dung của Bộ luật Lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và công tác quản lý Nhà nước về lao động, gày 29/10/2012, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động.
Theo đó, trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung công việc để triển khai thực hiện, xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động, Bộ trưởng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
Cụ thể như, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012; tập huấn nội dung mới của Bộ luật cho các Bộ, ngành, địa phương; phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của Bộ luật cho người lao động, người sử dụng lao động bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn; thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên website, báo chí truyền hình Trung ương và địa phương; tổ chức cuộc thi tìm hiểu nội dung Bộ luật Lao động 2012…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1511/QĐ-LĐTBXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------
Số: 1511/QĐ-LĐTBXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
----------
BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 
 
Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban pháp luật của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty Nhà nước;
- Lưu : VT, Vụ PC.
BỘ TRƯỞNG
Phạm Thị Hải Chuyền
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1511/QĐ-LĐTBXH ngày 29/10/2012)
Bộ luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 08/2012/L-CTN ngày 2 tháng 7 năm 2012 (sau đây gọi là Bộ luật Lao động 2012).
Để triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2012 kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động với các nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật Lao động một cách thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.
- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, các tổ chức, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động, người lao động và công đoàn về vị trí, vai trò và nội dung của Bộ luật Lao động; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động.
- Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động và công tác quản lý nhà nước về lao động.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể các nội dung công việc để triển khai thực hiện.
- Bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng thực hiện các nội dung công việc đã nêu trong Kế hoạch.
- Xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động.
II. NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012
1.1. Thống kê, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động hiện hành để đưa ra danh mục các văn bản cần bãi bỏ hoặc phải sửa đổi bổ sung để phù hợp với Bộ luật Lao động 2012.
- Nội dung công việc: (1) Thống kê tất cả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động hiện hành hiện đang còn hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực; (2) Rà soát, đối chiếu sự phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với nội dung của Bộ luật Lao động 2012; (3) Công bố kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bộ luật Lao động.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2013.
1.2. Xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2012
Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII của Thủ tướng Chính phủ ban hành (tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 và Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 5/10/2012), các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo 10 Nghị định, Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo 1 Nghị định (có Phụ lục kèm theo).
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2013.
2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Bộ luật Lao động.
2.1. Tập huấn nội dung mới của Bộ luật Lao động cho các Bộ, ngành, địa phương
a) Giai đoạn 1
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn cho tất cả các báo cáo viên của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, công ty nhà nước.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các tập đoàn, công ty nhà nước.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2012 - 4/2013.
b) Giai đoạn 2
Trên cơ sở tài liệu và kết quả tập huấn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức, các Bộ, ngành, địa phương sẽ tiến hành tập huấn cho rộng rãi các đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động theo phạm vi quản lý ngành, theo địa bàn quản lý, gồm: (1) Cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội ở các huyện, quận, thị xã, thành phố, (2) Cán bộ Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Khu công nghệ cao, (3) Cán bộ công đoàn các cấp, (4) Người sử dụng lao động: cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự của các tập đoàn, công ty nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, (5) Hiệp hội sử dụng lao động.
- Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2012 - 5/2013 và định kỳ hàng năm.
2.2. Phổ biến, giới thiệu các nội dung mới của Bộ luật Lao động cho người lao động, người sử dụng lao động bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn.
Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu về các nội dung mới của Bộ luật Lao động phù hợp với người lao động, người sử dụng lao động.
- Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2012 đến tháng 5/2013 và định kỳ hàng năm.
2.3. Thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên website, báo chí, truyền hình trung ương và địa phương
- Cơ quan chủ trì: các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan báo chí, truyền hình ở trung ương, địa phương và các cơ quan liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.
2.4. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu nội dung Bộ luật Lao động 2012
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành; các cơ quan báo chí, truyền hình; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Thời gian tổ chức cuộc thi: từ tháng 2/2013 - 4/2013.
2.5. Dịch Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành ra tiếng Anh
Dịch toàn bộ nội dung của Bộ luật lao động 2012 và một số các văn bản hướng dẫn thi hành ra tiếng Anh để phát hành cho các chủ sử dụng lao động có quốc tịch nước ngoài, người lao động nước ngoài tại Việt Nam và các đối tượng quan tâm khác.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối hợp: Thông tấn xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và các Bộ, ngành liên quan.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2012 đến tháng 01/2013.
3. Kiểm tra và sơ kết tình hình thực hiện Bộ luật Lao động
3.1. Kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động
Thường xuyên tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động tại các địa phương, tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện các vi phạm và chấn chỉnh kịp thời.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm.
3.2. Tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Bộ luật Lao động
- Cơ quan chủ trì: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cơ quan phối họp: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan, các tập đoàn, công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
- Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan.
- Thời gian tổ chức Hội nghị: tháng 5/2017.
- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).
- Trên cơ sở Kế hoạch này, các Bộ, ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định để đảm bảo triển khai Kế hoạch theo đúng yêu cầu, tiến độ.
- Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung mới của Bộ luật Lao động 2012 của các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước, doanh nghiệp do các tập đoàn kinh tế, công ty nhà nước, doanh nghiệp tự đảm bảo.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, tổng công ty và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này.
- Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động theo địa bàn quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch./
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 171/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 57/2005/TT-BTC ngày 15/07/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 171/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 57/2005/TT-BTC ngày 15/07/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lao động-Tiền lương, Chính sách

Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Nghị định 23/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Thông tư liên tịch 14/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC của Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo Nghị định 23/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Lao động-Tiền lương, Chính sách

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi