Quyết định 1327/QĐ-LĐTBXH 2019 về lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ Cục Trẻ em

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B LAO ĐNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

Số: 1327/QĐ-LĐTBXH

CNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

mua sắm dịch vụ của Cục Trẻ em

 -----------------

BỘ TRƯỞNG B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định s 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư s 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đ mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, t chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 8619513/CT-BTCVALUE ngày 13/6/2019 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCvalue; Chứng thư thẩm định giá số 7.10/2019/CT-HT ngày 17/7/2019 của Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn Hà Thành; Chứng thư thẩm định giá số 666/CT-VALUINCO ngày 06/9/2019 của Công ty cổ phần định giá và Tư vấn đầu tư Quốc tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trẻ em tại Công văn số 513/TE-KHTH ngày 09/8/2019 về việc đặt hàng; đấu thầu, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Trẻ em với nội dung như sau:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

- Tổng kinh phí tối đa theo kế hoạch: 683.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó bao gồm kinh phí dự phòng là 58.300.000 đồng (Năm mươi tám triệu ba trăm ngàn đồng chẵn).

- Nguồn vốn sử dụng: Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019 tại Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

Điều 2. Cục trưởng Cục Trẻ em chịu trách nhiệm:

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổng kinh phí được giao tại Điều 1 (bao gồm cả kinh phí dự phòng nếu thực sự cần thiết), chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định đ lập, phê duyệt dự toán các gói thầu và hồ sơ yêu cầu làm cơ sở đánh giá, lựa chọn nhà thầu, t chức lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thương thảo hp đồng, ký kết hợp đồng, nghiệm thu bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, thanh quyết toán theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định khác có liên quan và không vượt tng kinh phí đã được Bộ giao.

2. Mua sắm tài sản, dịch vụ phải tuân thủ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy định của pháp luật về đấu thầu; đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được Bộ giao, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chng thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- KBNN nơi đơn vị giao dịch;

- Trung tâm thông tin (để đăng tải);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM TÀI SẢN, DỊCH VỤ NĂM 2019 CỦA CỤC TRẺ EM

(Kèm Quyết định số 1327/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thi gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em vi phạm pháp luật

190.000.000

Nguồn ngân sách nhà nước kinh phí Chương trình mục tiêu phát triển Hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019 được giao tại Quyết định số 1881/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Tháng 9/2019

Trọn gói

Năm 2019

2

 

Tạo lập, chuyển đổi thông tin điện tử và số hóa thông tin

132.300.000

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Tháng 9/2019

Trọn gói

Năm 2019

3

Nâng cấp tính năng qun trị thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em

302.400.000

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Tháng 9/2019

Trọn gói

Năm 2019

4

Kinh phí dự phòng

58.300.000

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

683.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn ./.

Ghi chú yêu cầu đối với kế hoạch mua sắm tài sản, dịch vụ của Cục Trẻ em:

Nội dung, số lượng, thời lượng dịch mua sắm phải tương đương hoặc ưu việt hơn kế hoạch mua sắm dịch vụ do Cục Trẻ em đã trình Bộ tại Công văn số 513/TE-KHTH ngày 09/8/2019, đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và không vượt tổng kinh phí Bộ giao./.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi