Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH Kế hoạch hanh tra năm 2021 của Bộ LĐTBXH

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

________

Số: 1314/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);

- Thanh tra Chính phủ (để phối hợp);

- Kiểm toán Nhà nước (để phối hợp);

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);

- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam (để phối hợp);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (để biết);

- Bộ Xây dựng (để biết);

- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;

- Lưu: VT, TTr.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Đào Ngọc Dung

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2021 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến thực hiện

Địa phương/đơn vị được thanh tra

Chủ trì thực hiện

Đơn vị phối hợp

A

THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I

Thanh tra vùng

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại các dự án/công trình xây dựng

Cả năm

Vùng 1: Hòa Bình, Lai Châu

Vùng 2: Hà Nội, Hải Phòng

Vùng 3: Đà Nẵng, Đắk Lắk

Vùng 4: Cần Thơ, Long An

(Danh sách các dự án/công trình xây dựng được thanh tra tại phụ lục 1 kèm theo)

Trưởng vùng và các thanh tra viên phụ trách vùng

Thanh tra Sở LĐTBXH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động cấp tỉnh

II

Lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động

Cả năm

1. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

2. Tổng Công ty Hóa chất công nghiệp mỏ - Vinacomin và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

3. Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

4. Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí Anpha và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

5. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết;

6. Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP va các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết.

(Danh sách Tổng công ty/Công ty Cổ phần và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết được thanh tra tại phụ lục 2 kèm theo)

Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

 

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại các dự án/công trình xây dựng

Cả năm

45 dự án/công trình xây dựng

(Danh sách các dự án/công trình được thanh tra tại phụ lục 3 kèm theo)

Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

 

3

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quý II, III

49 tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại 08 tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Quảng Ninh và Hà Nội

(Danh sách các tổ chức được thanh tra tại phụ lục 4 kèm theo)

Phòng Thanh tra An toàn, vệ sinh lao động

 

III

Lĩnh vực chính sách lao động

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động

Cả năm

02 Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và các chi nhánh, công ty con

(Danh sách Ngân hàng và các chi nhánh, công ty con được thanh tra tại phụ lục 5 kèm theo)

Phòng Thanh tra Chính sách lao động

 

IV

Lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cả năm

20 doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 6 kèm theo)

Phòng Thanh tra Chính sách lao động

Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

V

Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Quý II, III

02 tỉnh: Bình Dương, Quảng Ninh và 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 02 tỉnh

(Danh sách địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thanh tra tại phụ lục 7 kèm theo)

Phòng Thanh tra Chính sách lao động

 

VI

Lĩnh vực chính sách người có công

1

Thanh tra việc thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với cách mạng

Cả năm

08 tỉnh: Tuyên Quang, Hòa Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bến Tre, Cà Mau, Tây Ninh

Phòng Thanh tra

Chính sách người có công

 

2

Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra

Quý I, III

Kết luận thanh tra về lĩnh vực người có công trên địa bàn 02 tỉnh: Quảng Ninh, Phú Thọ

Phòng Thanh tra

Chính sách người có công

 

VII

Lĩnh vực trẻ em và xã hội

1

Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTBXH về công tác cai nghiện ma túy; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy

Quý I

02 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bình Thuận

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ

em và xã hội

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

2

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Quý II

02 tỉnh: Tây Ninh, Vĩnh Phúc

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ

em và xã hội

Cục Trẻ em

3

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Quý II, III

Nghệ An

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ

em và xã hội

 

4

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong các cơ sở bảo trợ xã hội

Quý II, III

Khánh Hòa

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ

em và xã hội

 

5

Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo

Cả năm

06 tỉnh: Hà Nam (huyện Kim Bảng), Bắc Giang (huyện Hiệp Hòa), Ninh Bình (huyện Kim Sơn), Yên Bái (huyện Văn Chấn), Tuyên Quang (huyện Chiêm Hóa), Khánh Hòa (huyện Vạn Ninh)

Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ

em và xã hội

- Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo;

- Các phòng thuộc Thanh tra Bộ.

VIII

Lĩnh vực chính sách bảo hiểm xã hội

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội

Cả năm

12 tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Ninh Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Hậu Giang

Phòng Thanh tra Chính sách bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Cục Việc làm

IX

Lĩnh vực thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng

1

Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công tác quản lý tài chính, tài sản

Quý I, II, III

1. Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam và 02 đơn vị trực thuộc (Làng Trẻ em SOS Nha Trang và Làng Trẻ em SOS Hải Phòng)

2. Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

3. Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

4. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

5. Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm

6. Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

7. Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng

8. Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

2

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản

Quý II, III

1. Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La

2. Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định

Phòng Tiếp dân, thanh tra hành chính và xử lý sau thanh tra

Phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra

B

TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp

Cả năm

25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Kon Tum, Lào Cai, Phú Thọ, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc

(Danh sách các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thanh tra tại phụ lục 8 kèm theo)

Vụ Pháp chế - Thanh tra

 

C

CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp

Quý II, III

17 doanh nghiệp trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 9 kèm theo)

Phòng Pháp chế -

Thanh tra

 

2

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản

Quý I, II, III

51 doanh nghiệp trên địa bàn 12 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh Hòa, Phú Thọ, Vĩnh Phúc

(Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 10 kèm theo)

Phòng Pháp chế -

Thanh tra

 

3

Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật an toàn vệ sinh lao động đối với các đơn vị tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quý II, III

06 đơn vị trên địa bàn 03 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội

(Danh sách các đơn vị được thanh tra tại phụ lục 11 kèm theo)

Phòng Pháp chế -

Thanh tra

 

4

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2, chứng nhận hợp quy

Quý II,

III, IV

17 doanh nghiệp trên địa bàn 03 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội

(Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 12 kèm theo)

Phòng Pháp chế -

Thanh tra

 

D

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Cả năm

21 doanh nghiệp trên địa bàn 07 tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, An Giang

(Danh sách các doanh nghiệp được thanh tra tại phụ lục 13 kèm theo)

Phòng Pháp chế -

Thanh tra

 

 
 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA THEO VÙNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Dự án/công trình xây dựng

Địa chỉ

A

Vùng 1

I

Hòa Bình (03 dự án/công trình xây dựng)

1

Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng

17 xã thuộc 02 huyện Lạc Sơn và huyện Yên Thủy

2

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình

3

Công trình khai thác đá của Công ty TNHH Phương Nam

Xóm Nước Lạnh, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn

II

Lai Châu (05 dự án/công trình xây dựng)

1

Công trình Thủy điện Pắc Ma thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Pắc Ma làm chủ đầu tư

Xã Ka Lăng, huyện Mường Tè

2

Công trình Thủy Nậm Củm 4 thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Củm làm chủ đầu tư

Xã Pa Ủ, huyện Mường Tè

3

Công trình Thủy điện Nậm Bụm 2 thuộc Công ty Cổ phần EHULA làm chủ đầu tư

Hua Bum, huyện Nậm Nhùn

4

Công trình Thủy điện Nậm Củm 3 thuộc Công ty Cổ phần ĐT Phát triển điện Mường Tè làm chủ đầu tư

Xã Pa Ủ, huyện Mường Tè

5

Công trình Thủy điện Nậm Lằn thuộc Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Vạn Thắng làm chủ đầu tư

Xã Ka Lăng, huyện Mường Tè

B

Vùng 2

I

Hà Nội (20 dự án/công trình xây dựng)

1

Dự án Công viên giải trí, trường học và tổ hợp nhà ở thương mại, dịch vụ Golden Palace A

Phường Mễ Trì Hạ và phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

2

Dự án khu phức hợp trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ hội nghị và nhà ở để bán

Số 122-124 Xuân Thủy, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

3

Dự án tòa nhà hỗn hợp Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

Thửa đất số 14, lô VIII, khu trung tâm hành chính quận Hà Đông, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

4

Dự án toà nhà Techcombank

Số 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

5

Dự án xây dựng Trường tiểu học Phan Chu Trinh

Số 40-42 Nguyễn Thái học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

6

Dự án chung cư Park Kiara

Khu đô thị Park City Hà Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

7

Dự án Starlake Project Hanoi School (Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway Starlake)

Ô đất H3-LC, khu trung tâm đô thị Tây Hồ Tây thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và phường Xuân Tảo và Cổ Nhuế quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

8

Dự án chung cư The Matrix One

Đường Lê Quang Đạo, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9

Dự án công trình hỗn hợp dịch vụ văn phòng và nhà ở (Park Residence)

Lô số 1 ô đất 4.1CC, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

10

Dự án FLC Garden City Đại Mỗ

Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

11

Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Khu đô thị Tây Hồ Tây thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy và phường Xuân Tảo và Cổ Nhuế quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

12

Dự án tòa nhà hỗn hợp N01-T6,7 (tòa nhà Han Jardin)

Lô đất N01 T6-T7, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

13

Dự án xây dựng cơ sở nghiên cứu Viện Vật lý

Số 10 Đào Tấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

14

Dự án Bệnh viện Đa khoa tư nhân An Sinh

Đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

15

Dự án tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long

Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

16

Dự án tổ hợp khu nhà ở, dịch vụ thương mại và văn phòng Plaschem

Số 93 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

17

Dự án Vinhomes Ocean Park

Xã Đa Tốn, xã Kiêu Kỵ, Dương Xá, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

18

Dự án BID Residence

Đường số 35 đường Tố hữu, khu đô thị Văn Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

19

Dự án tổ hợp chung cư DLC Complex

Số 199 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

20

Dự án chung cư The Zei Mỹ Đình

Số 8 đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

II

Hải Phòng (08 dự án/công trình xây dựng)

1

Dự án khách sạn 5 sao - Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp

Số 14 Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

2

Dự án chung cư Huy Hoàng Grand Tower

Số 2A, 2A Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

3

Dự án FLC Diamond 72 Tower

Số 4 Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

4

Dự án Khách sạn Sun Park

Thửa đất số 3, lô 22A, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải phòng

5

Dự án xây dựng cầu Dinh

Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

6

Dự án xây dựng cầu Quang Thanh

Huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

7

Dự án xây dựng Bell Homes Hải Phòng

Khu đô thị Sing-Việt Belhome VSIP, khu công nghiệp, đô thị dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

8

Dự án xây dựng khu đô thị Tràng Duệ - Seoul Ecohome

Quốc lộ 10, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

C

Vùng 3

I

Đà Nẵng (05 dự án/công trình xây dựng)

1

Công trình xây dựng nhà chung cư FPT Plaza

Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn

2

Dự án Khu du lịch Xuân Thiều (Mikazuki Spa & Hotel Resort)

Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu

3

Dự án Đà Nẵng Times Square (Khối tháp CT1&2)

Góc đường Phạm Văn Đồng và đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà

4

Dự án Tổ hợp Ánh Dương - Soleil

Góc đường Võ Nguyên Giáp và đường Loseby, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

5

Dự án Khu phức hợp Trung tâm Thương mại và căn hộ Golden Square

Số 71 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

II

Đắk Lắk (02 dự án/công trình xây dựng)

1

Dự án Hồ chứa nước Krông Pắk Thượng

Số 163 Nguyễn Văn Cừ, tp. Buôn Ma Thuột

2

Dự án Hồ chứa nước Ea H'leo 1

Số 163 Nguyễn Văn Cừ, tp. Buôn Ma Thuột

D

Vùng 4

I

Cần Thơ (06 dự án/công trình xây dựng)

1

Dự án nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ

Đường 3/2 phường Xuân Khanh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

2

Dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Cần Thơ

Đường 3/2 phường Xuân Khanh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

3

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

4

Dự án Cầu Quang Trung

Bắc qua sông Cần Thơ

5

Dự án Tòa nhà SHB Cần Thơ

Số 16-18 Đại Lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

6

Dự án khách sạn 4 sao SENSE CITY Cần Thơ

Số 01, Đại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

II

Long An (08 dự án/công trình xây dựng)

1

Dự án Tân Tập Long Hậu - QL50- Cảng Long An

Huyện Cần Giuộc, Long An

2

Dự án xây dựng cầu Rạch Ván

Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

3

Dự án Khu dân cư Quốc Linh

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

4

Dự án Nhà xưởng Sport LA

Khu công nghiệp Tân Đức, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

5

Dự án Nhà xưởng Công ty TNHH SX TM Đức Mỹ

Khu công nghiệp Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

6

Dự án Trụ sở làm việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn Thương tín - Chi nhánh Long An

Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

7

Dự án Trung tâm điều hành Viễn thông - Công nghệ thông tin Viễn thông Long An, tỉnh Long An

Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

8

Dự án Nhà xưởng 2, 3, 4; nhà văn phòng, hội trường và nhà ăn nhân viên Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Ô tô Quyền

Xã Tân Bửu, huyện Bến Lức tỉnh Long An

 
 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH TỔNG CÔNG TY/CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, ĐƠN VỊ LIÊN KẾT ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên Tổng Công ty/Công ty cổ phần và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

Địa chỉ

I

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP

Số 8 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

1.1

Xí nghiệp Phát triển công nghiệp Mỹ Phước

Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

1.2

Xí nghiệp Phát triển công nghiệp và đô thị Bàu Bàng

Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

1.3

Xí nghiệp Xây dựng giao thông Becamex

Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

1.4

Ban quản lý phát triển khu liên hợp - Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương

Đường Huỳnh Văn Lũy, phường hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Tầng 5 tòa nhà Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3

Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương

Lô I đường Đồng Khởi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

4

Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương

C1-2-3 đường DT6, khu liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

5

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương

Lô G đường Đồng Khởi, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

6

Công ty Cổ phẩn Bệnh viện Mỹ Phước

Đường CT3 Khu công nghiệp Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

7

Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex

Đại lộ Bình Dương, khu Gì Cất, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bỉnh Dương

8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khách sạn Becamex

Becamex Tower, số 230 đại lộ Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn Đầu tư xây dựng Việt

D12 Lê Hoàn, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

10

Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang - Becamex

Đường D1 Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

11

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Becamex

Ấp Mương Đào, xã Lông Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

12

Công ty liên doanh Trách nhiệm hữu hạn Khi công nghiệp Việt Nam - Singapore

Số 8, đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp VSIP, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

13

Công ty Cổ phần Setia - Becamex

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

14

Công ty Cổ phần Dược phẩm Savi

Lô X.01-02-03 A khu chế xuất Tân Thuận, Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

15

Công ty Cổ phần Công nghệ và truyền thông Việt Nam

Lô 21VSIP II, đường số 1, khu công nghiệp VSIP II phường Hóa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

16

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Becamex Tokyu

Khu đô thị mới thuộc khu liên hợp công nghiệp dịch vụ và đô thị Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

17

Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương

Số 11, Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

18

Công ty Cổ phần Phát triển công nghiệp BW

Tầng 17 Becamex Tower, số 230, đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

19

Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước

Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

20

Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương

Đường ĐT 570, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

21

Công ty Cổ phần Becamex Bình Định

Số 35 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

II

Tổng Công ty Hóa chất công nghiệp mỏ - Vinacomin và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng Công ty Hóa chất công nghiệp mỏ - Vinacomin

Ngõ số 1 Phan đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

2

Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Quảng Ninh

Tổ 25, khu 4, phường Hà Khánh thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

3

Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Cẩm Phả

Khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

4

Công ty Hoá chất mỏ Thái Bình - MICCO

Thôn Tây Sơn, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

5

Công ty vật tư Hoá chất mỏ Hà Nội

Lô CN 02- 4 cụm công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

6

Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp

Thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

7

Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Thái Nguyên

Số 9A, đường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

8

Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Tây Bắc

Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

9

Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Trung Trung Bộ

Số 137 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

10

Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Nam Trung Bộ

Đường Trần Nam Trung, thôn Phước Tân, xã Phước Đồng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

11

Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Tây Nguyên

Số 444/4 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Hoá chất mỏ Việt Bắc - MICCO

Phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

12.1

Chi nhánh Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Ninh Bình

Phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

12.2

Chi nhánh Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp Vũng Tàu

Ấp 6, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Hoá chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO

Phường nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

13.1

Chi nhánh Hóa chất mỏ Hà Nam

Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

13.2

Chi nhánh Hóa chất mỏ Nghệ An

Khối 10, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

13.3

Chi nhánh Hóa chất mỏ Hà Tĩnh

Số 1, đường Đồng Môn, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

14

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp Hoá chất mỏ Nam Bộ - MICCO

Khu phố Phước Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

14.1

Chi nhánh Hóa chất mỏ Đồng Nai

A10 Khu chung cư liền kề, ấp Cầu Hang, xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

14.2

Chi nhánh Hóa chất mỏ Bình Dương

Ấp 3, xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

14.3

Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật và Công nghệ

Khu phố Phước Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

III

Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Số 262-264 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Bến Nghé

Số 09 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bến xe Miền Đông

Số 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

4

Công ty Xây dựng giao thông Sài Gòn

Số 163 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết

Số 42, 42A, 42C Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

6

Công ty Cổ phần Bến bãi vận tải Sài Gòn

Số 720 quốc lộ 1A, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

8

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Số 09, Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng

Khu B1-6 Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng

10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Kumho Samco Busline

Số 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải ngôi sao Sài Gòn

Số 115A Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

12

Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn

Số 29 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

13

Công ty Cổ phần Đóng tàu An Phú

Số 18 Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

14

Công ty Cổ phần Công trình giao thông Quận 8

Số 124 Tùng Thiện Vương, phường 11, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

15

Công ty Cổ phần Hòa Phú

Số 121 Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

16

Công ty Cổ phần Ôtô Thái An

Số 268 Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

17

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ôtô Toyotsu Samco

Số 264 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

18

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Ôto SG Toyota Tsusho

Số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chi Minh

19

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Sông Sài Gòn

Số 33 Lê Quốc Hưng, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

20

Công ty Cổ phần Xe khách và dịch vụ Miền Tây

Số 54 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

21

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mecerdes Benz Việt Nam

Số 13 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

22

Công ty Cổ phần Vận tải Ôtô số 2

Số 51/13 Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

23

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ôtô Isuzu Việt Nam

Số 695 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

24

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh giao nhận kho vận Bình Minh

Số 9, Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

25

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ công te nơ ERRIA

Số 7-9-11 Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

26

Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

Khu phố 4, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

IV

Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu Khí Anpha và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn dầu khí Anpha

Phòng 805, lầu 8, tòa nhà SAIGON PARAGON, số 3, đường Nguyễn Lương Bằng, phường 7, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khí đốt Gia Đình

Khu phố 4, Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha

Phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

4

Công ty Cổ phần MT Gas

Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

5

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Hải

Tổ 92, lô 8 A1.1 Hòa Minh, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

6

Công ty Cổ phần Ngọn lửa thần

Số 4 Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

7

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Minh Thảo

Số 79 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

8

Công ty Cổ phần Khí đốt Gia Định

Lô 14, khu công nghiệp Sài Đồng B, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Thương mại Gas

Bình Minh

Số 10-12 đường số 2, phường 4, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty Cổ phần Nam Gas

Số 40/18 ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Đặng Toàn

Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Minh Gia

Ô 19 Lô B6,KDC Thuận Giao, ấp Bình Thuận 2, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khí đốt Hong Vina

Số 295/71 An Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

14

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vinh Quang

Số 34A Nguyễn Khoái, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

15

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Tân Đại Phát

Xóm 2, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

16

Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh thương mại Thành Đạt

Số 16, ngõ 29 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

V

Tổng công ty thuốc lá Việt Nam và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Số 83 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Sài Gòn

Lô số C45/I - C50/I - C58/I - C63/I - C70/I, Đường số 7, khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Long An

Số 08A Quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Cửu Long

Số 4D Nguyễn Trung Trực, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Bến Tre

Số 90A3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

6

Công ty Thuốc lá An Giang

Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

7

Công ty Thuốc lá Đồng Tháp

Số 10 Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thăng Long

Khu công nghiệp Thạch Thất, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Bắc Sơn

Phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc lá Thanh Hóa

Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

11

Công ty Thuốc lá Đà Nẵng

Số 1 Đỗ Thúc Tịnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

12

Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Số 01 đường TS1, KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

13

Công ty Cổ phần Hòa Việt

Khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

14

Công ty Cổ phần Cát Lợi

Số 934D2 KCN Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

15

Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Thuốc lá Hải Phòng

Số 280 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

16

Công ty Liên doanh Bat - Vinataba

Khu phố 8, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

17

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinataba - Philip Morris

Cây số 8, Quốc lộ 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

18

Công ty Liên doanh Vina-Toyo

Số 34 đường số 9, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

VI

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết

1

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV- CTCP

Số 1, Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

2

Công ty Than Núi Hồng

Xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

3

Công ty Than Na Dương

Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

4

Công ty Than Khánh Hòa

Xóm Cao Sơn 1, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

5

Trung tâm điều dưỡng ngành Than - VVMI

Số 41 Thanh Niên, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

6

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng - VVMI

Tổ 20, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

7

Công ty Cổ phần Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI

Số 506 Hà Huy Tập, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

8

Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI

Tổ 12, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

9

Công ty Cổ phần Khách sạn Thái Nguyên - VVMI

Số 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

10

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng KDTH - VVMI

Thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

11

Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc - VVMI

Quốc lộ 37, xã Cù Vân, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

12

Công ty Cổ phần Xi măng Tân Quang - VVMI

Xóm 8, xã Tràng Đà, huyện Tràng Đà, tỉnh Tuyên Quang

13

Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên - VVMI

Quốc lộ 1B, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

14

Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều - VVMI

Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

 
 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH 45 DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên Dự án/công trình xây dựng

Địa chỉ

1

Dự án trụ Sở Cục Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh

Số 02 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

2

Dự án xây dựng Cao ốc văn phòng

Số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

3

Dự án xây dựng Căn hộ và chung cư

Số 251 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

4

Dự án xây dựng Căn hộ và chung cư

Số 2B đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

5

Dự án Khối nhà C (Khối thực hành - Lớp học) Trường Cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Số 33 Vĩnh Viễn, Phường 02, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

6

Dự án Trung tâm Chuyên sâu Phẫu thuật và Can thiệp Tim mạch Trẻ em

Số 341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

7

Dự án công trình xây dựng Khách sạn dịch vụ

Số 5, Lê Quý Đôn, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

8

Dự án The Graces Tower

Đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

9

Dự án công trình xây dựng Văn phòng kết hợp nhà ở

Số 818A Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

10

Dự án The Grand Manhattan

Số 100 Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

11

Dự án The Metropole Thủ Thiêm

Khu chức năng số 1 Thủ Thiêm, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

12

Dự án The River Thủ Thiêm

Lô 3.15 và 3.16 khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

13

Dự án Vinhomes Grand Park

Phường Long Bình và phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

14

Dự án Diamond Brililiat – Celadon City

Khu đô thị Celadon City, số 88 đường N1, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh

15

Dự án Viet Capital Center

Số 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

16

Dự án Cadivi Tower

Số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

17

Dự án căn hộ chung cư The Spirit Of Saigon

Số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

18

Dự án căn hộ chung cư D' Lusso

Số 8, đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

19

Dự án Pari Hoàng Kim

Số 25/25 Lương Định Của, phường Bình Khánh, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

20

Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện

Vân Phong 1

Xã Ninh Phước, thị xã Ninh hòa, tỉnh Khánh Hòa

21

Dự án căn hộ The Aston Luxury Residence

Đường Xóm Cồn, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

22

Dự án Imperium Town Nha Trang

Số 16 đường Phước Long, phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

23

Dự án Beau Rivage Nha Trang

Số 40 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

24

Dự án Sunshine Marina Nha Trang Bay

Số 32 đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

25

Dự án Champarama Resort & Spa

Phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

26

Dự án khách sạn Holiday

Lô 62, 63, 64, 65 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

27

Dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia

Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

28

Dự án khách sạn Seaside

Số 70, Đống Đa, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

29

Dự án Quinter Residence

Lô SMU03, phường Phước Hải, thanh phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

30

Dự án NovaBeach Cam Ranh

Lô D9A1 Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

31

Dự án chung cư nhà ở xã hội tại lô SSH-07, SSH-08, SSH-09 khu đô thị Lê Hồng Phong 1

Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

32

Dự án chung cư nhà ở xã hội 1,2 VCN Phước Long II

Khu đô thị VCN Phước Long II, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

33

Dự án khách sạn Miracle

Số 23+60 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

34

Dự án khách sạn Maris

Số 29+31+33 Trần Quang Khải, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

35

Dự án khách sạn The Kight Holiday

Số 86 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

36

Dự án Trụ sở làm việc Ủy ban chứng khoán nhà nước

Số 164 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

37

Dự án Sunshine Crytal River

Lô đất CT-02A, khu đô thị Ciputra Hà Nội, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

38

Dự án MHD Trung Văn

Số 35 đường Tố Hữu, khu đô thị Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

39

Dự án xây dựng CT5-CT6 Lê Đức Thọ

Đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

40

Dự án Four Seasons Hotel Hanoi At Hoàn Kiếm Lake

Số 22-23 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

41

Dự án Aqua City Hạ Long

Bán đảo 1 thuộc Khu đô thị Hạ Long Marina, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

42

Dự án Grand Bay Hạ Long

Bán đảo 3, đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

43

Dự án Sun Grand City Feria

Đường Kỳ Quan, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

44

Dự án Green Diamond Hạ Long

Lô đất KS-E1 Khu đô thị mới Vựng Đâng, Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

45

Dự án Angsana Quan Lan - Banyan Tree Hotel & Resort

Xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 
 

PHỤ LỤC 4

DANH SÁCH 49 TỔ CHỨC ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên Tổ chức/doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty Cổ phần LDT

Đường số 6, khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đào tạo và dịch vụ thương mại Anh Thư

Số 3/21 Võ Văn Tần, phường Thống Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật an toàn Môi trường Phúc An

Số 4/33 Kha Vạn Cân, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

Liên doanh Việt - Nga Vietsopetro

Số 105, đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Công ty Cổ phần Liên hợp Mê Kông

Số 863, đường 30/4, phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

6

Trường Cao đẳng nghề Dầu Khí

Số 43, đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thử nghiệm và Kiểm định Quốc tế

Số 49 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm định Sông Hồng

Số 231 Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

9

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn KV 2

Số 298 Ấp 1, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

10

Công ty Cổ phần Khoa học kỹ thuật - Huấn luyện và kiểm định Việt

Số 364 đường Tạo Lực 1, khu phố 1, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

11

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Dương

Số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

12

Công ty Cổ phần Kiểm định và đào tạo INECO

Số 607/10, tổ 10, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ an toàn lao động Việt Nam

Số 20 đường DX 94, khu phố 6, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

14

Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ

Số 456, quốc lộ 1K, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

15

Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Miền Đông

Số 75 đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu

7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

16

Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn và môi trường Việt Nam

Số 63 đường số 7, khu nhà ở Đường sắt Dĩ An, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

17

Công ty Cổ phần An toàn - Sức khỏe - Môi trường Việt Nam

Số 53, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

18

Trường cao đẳng nghề cơ giới và thủy lợi

Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

19

Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn Đồng Nai

Số 109/K1, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

20

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Kiểm định an toàn KVI

Số 108 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

21

Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật an toàn quốc gia

Số 9/2A Khu phố 3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

22

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

23

Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA 2

Km32, quốc lộ 51, Long Thành, tỉnh Đồng Nai

24

Trung tâm kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực III

Lô 14- Khu A1, đường Nguyễn Chánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

25

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (Quatest2)

Số 02 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

26

Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn Quốc tế AIGA

Số 112 Lương Nhữ Hộc, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

27

Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn và chất lượng Việt Nam

Số 310 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

28

Phân viện Khoa học an toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung

Số 178 Triệu Nữ Vương, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

29

Viện nghiên cứu Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ Đà Nẵng

Số 22 Chi Lăng, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

30

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đào tạo và kiểm định an toàn Miền Trung

Lô C4-14, khu dân cư Phát Đạt, đường Thái Thú, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

31

Công ty Cổ phần Kiểm định và huấn luyện Miền Trung

Số 46 Trương Định, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Văn phòng giao dịch: Số 55 Mai Xuân Thưởng, khu dân dư Phát Đạt, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

32

Công ty Cổ phần Dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

33

Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi

Tổ liên hiệp 1, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

34

Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật An toàn và đo lường Hải Phòng

Số 167 Phố Mới, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

35

Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật an toàn và tư vấn an toàn lao động Hải Phòng

Số 4/18/73 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

36

Trung tâm Kỹ thuật, Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Hải Phòng

Số 240 đường Cao Văn, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

37

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng

Số 02 Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

38

Trường Cao đẳng Hàng hải 1

Số 498 Đà Nẵng, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

39

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đào tạo IOS Solutions

Số 5A/304 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

40

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương Đạt

Số 3 Đông Trà 1, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

41

Trường Trung cấp nghề Khu kinh tế Hải Phòng

Số 1 đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

42

Trường cao đẳng nghề Việt - Hàn Quảng Ninh

Khu 5, thị trần Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

43

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ An toàn và Tư vấn Pháp luật HTH

Số 10, tổ 1, Khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

44

Trường cao đẳng nghề Than - Khoáng sản Việt Nam

Số 8 phố Chu Văn An, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

45

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh

Khu đất Khách sạn công đoàn, Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

46

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và tư vấn xây dựng Việt Nam

Tầng 1, sảnh B, tòa nhà Licogi 13 số 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

47

Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn kiểm định, kỹ thuật an toàn Hà Nội

Phòng 805 - C7 phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

48

Công ty Cổ phần Huấn luyện an toàn lao động và xây dựng Hà Nội

Lô 34 NV2, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

49

Công ty Cổ phần Giáo dục Phương Đông

Số 10/Lô 4 Khu nhà ở văn phòng Trung ương Đảng, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
 

PHỤ LỤC 5

DANH SÁCH NGÂN HÀNG VÀ CÁC CHI NHÁNH, CÔNG TY CON ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên đơn vị được thanh tra

Địa chỉ

I

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và 10 chi nhánh, Công ty con

1

Công ty mẹ - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

2

Các chi nhánh trực thuộc

2.1

Chi nhánh Vietcombank Hà Nội

 

2.2

Chi nhánh Vietcombank Hưng Yên

 

2.3

Chi nhánh Vietcombank Bắc Ninh

 

2.4

Chi nhánh Vietcombank Quảng Ngãi

 

2.5

Chi nhánh Vietcombank Đồng Nai

 

2.6

Chi nhánh Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh

 

3

Các Công ty con

 

3.1

Công ty TNHH MTV cho thuê tài chính Vietcombank

Tầng 4, Tòa nhà 25T1, khu 05, phố Hoàng Đạo thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

3.2

Công ty TNHH chứng khoán Vietcombank

Tầng 12 và 17 Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

3.3

Công ty TNHH MTV kiều hối Vietcombank

Lầu 4 Tòa nhà Vietcombank, số 13-13bis Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

3.4

Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198

Số 198 Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

II

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và 10 chi nhánh, Công ty con

1

Công ty mẹ - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

Số 02 Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2

Chi nhánh trực thuộc

 

2.1

Chi nhánh Agribank Hà Nội

 

2.2

Chi nhánh Agribank Thanh Hóa

 

2.3

Chi nhánh Agribank Nghệ An

 

2.4

Chi nhánh Agribank Bình Dương

 

2.5

Chi nhánh Agribank Thành phố Hồ Chí Minh

 

3

Công ty con

 

3.1

Công ty cho thuê tài chính I Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 4 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

3.2

Công ty TNHH MTV dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam

Số 10, phố Chùa Bộc, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

3.3

Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank

Tầng 5, Tòa nhà C3, Số 194 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

3.4

Công ty Cổ phần chứng khoán Agribank

Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

3.5

Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp

Tầng 6, Tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

 
 

PHỤ LỤC 6

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

1

Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dịch vụ và xuất nhập khẩu Quận 1

71C Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Mai Linh

64 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3

Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Tạp phẩm Sài Gòn

35 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

4

Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế SOVILACO

Số 01 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty TNHH Ánh Thái Dương

2893 Quốc lộ 1A, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

6

Công ty TNHH Cung ứng lao động Mekong

Số 63A Bờ Bao Tân Thắng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

7

Công ty Cổ phần Dệt may Sài Gòn

Số 298A đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

8

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải TRACIMEXCO

Số 36 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

9

Công ty TNHH Nhật Huy Khang

781/A39 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

10

Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế IDC

Số nhà 166, đường Lê Đức Thọ kéo dài, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

11

Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài

Số 4 Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

12

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị dầu khí

Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

13

Công ty cổ phần công nghệ cao Vĩnh Phúc

Số 39, đường Chu Văn an, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

14

Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

Số 34, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

15

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp và chuyển giao công nghệ Việt Nam

Ngõ 149 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

16

Công ty Cổ phần Du lịch Hà Tây (Hattoco)

Số 22-24 Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

17

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản

2 Quảng Ninh (AQUAPEXCO)

Đường 10, xã yên Giang, huyện Yên Ninh, tỉnh Quảng Ninh

18

Công Ty Cổ phần Nguồn Nhân Lực

Quốc Tế Thuận An Kyoto

Số 14, ngõ 156 phố Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

19

Công ty Cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC

Số 27 ngõ 7 đường Nguyễn Khả Trạc, Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

20

Công ty TNHH phát triển nhân lực và hợp tác quốc tế IDC

Phòng 1606, Tòa nhà Golden Field, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 
 

PHỤ LỤC 7

DANH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC THANH TRA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Đơn vị

Địa chỉ

I

Tỉnh Bình Dương

 

1

UBND tỉnh Bình Dương

 

2

UBND cấp huyện

 

2.1

UBND thành phố Thủ dầu Một

 

2.2

UBND thị xã Tân Uyên

 

3

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

3.1

Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore

Quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

3.2

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

Số 90, Đường 30/4, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

3.3

Trường Trung cấp nghề Thủ Dầu Một

Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

II

Tỉnh Quảng Ninh

 

1

UBND tỉnh Quảng Ninh

 

2

UBND cấp huyện

 

2.1

UBND thành phố Hạ Long

 

2.2

UBND thành phố Uông Bí

 

2

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

2.1

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả

Số 78, Nguyễn Văn Trỗi, Cẩm Thuỷ, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

2.2

Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ long

Số 58, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2.3

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Xã Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 
 

PHỤ LỤC 8

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tỉnh, thành phố

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

1

Bắc Giang

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Số 202 Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

2

Bình Phước

Trường Cao đẳng Bình Phước

Khu công nghiệp Chơn Thành, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

3

Cần Thơ

Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

Số 85 Phan Đăng Lưu, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

4

Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Số 28 Ngô Xuân Thu, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

5

Hà Nam

Trường Cao đẳng Công nghệ,

Kinh tế và Chế biến lâm sản

Xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm, Hà Nam

6

 

Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai

Bệnh viện Bạch Mai - 78 Đường Giải Phóng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

7

Hà Nội

Trường Cao đẳng Thương mại và

Du lịch Hà Nội

Đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

8

Hải Dương

Trường Cao đẳng Công thương

Hải Dương

Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

9

 

Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản

Số 804 đường Thiên Lôi, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

10

Hải Phòng

Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Thực phẩm

Phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

11

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng

Số 187 đại lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng

12

TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

Số 390 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

13

Hưng Yên

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

14

Kon Tum

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

Tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

15

Lào Cai

Trường Cao đẳng Lào Cai

Tổ 19, Đường M9, Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

16

 

Trường Cao đẳng Công nghệ và

Nông lâm Phú Thọ

Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

17

Phú Thọ

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm

Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

18

 

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ

Khu 1, xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

19

 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Số 400 Lê Hồng Phong, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

20

Sóc Trăng

Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng

Số 176 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

21

Tây Ninh

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh

Số 19 đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

22

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức

Phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

23

Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Công thương

Thái Nguyên

Tổ 15, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

24

 

Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

25

Vĩnh Phúc

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

PHỤ LỤC 9

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tỉnh, thành phố

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ trụ sở chính

1

 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội

2A Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2

 

Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú

41 Phố Phương Liệt, phường phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

3

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Công

CN1 - KCN Nguyên Khê - Xã Nguyên Khê - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội

Tầng 7, Tòa nhà Thành Công, Phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

4

 

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (skypec)

202 Nguyễn Sơn - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - TP. Hà Nội

5

Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần thiết bị điện Việt Nam - Gelex

Tòa nhà GELEX Tower - 52 Lê Đại Hành - Phường Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội

6

 

Công ty CDP nhựa OPEC

Tầng 13, Tháp BIDV, số 194 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

7

 

Công ty Cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang

Số 18 ngõ 44 phố Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - TP. Hà Nội

8

 

Công ty Cổ phần kiểm định Việt

Số 34 ngõ 1, đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

9

 

Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công thương

99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

10

 

Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

Tầng F3 - Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội

11

Bắc Ninh

Công ty TNHH Samsung

Electronics Việt Nam

KCN Yên Phong I, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

12

Quảng

Ninh

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Phường Hà Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh

13

Phú Thọ

Công ty YI DA Việt Nam

Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, Thị Trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

14

 

Công ty TNHH Vina kysung Việt Nam

Khu 6, Đồn Tây, xã Thanh Vinh, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ

15

 

Công ty Honda Việt Nam

Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

16

Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE

KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

17

 

Công ty TNHH MEISEI Việt Nam

Khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

PHỤ LỤC 10

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG, SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tỉnh, thành phố

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

 

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Số 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

2

 

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây

dựng và thương Mại Việt Nam

Tầng 36 Toà Nhà Keangnam Landmark 72, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

3

 

Công ty Cổ phần CDC Hà Nội

Tầng 17, Tòa nhà ADI, P.Vạn Phúc, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội

4

 

Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, thành phố Hà Nội

5

 

Công ty TNHH Tập Đoàn Xây dựng Delta

Số 81, phố Lạc Trung - Phường Vĩnh Tuy - Quận Hai Bà Trưng - TP. Hà Nội

6

Hà Nội

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Tầng 5, 6 Toà Nhà M5 -91 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ -Quận Đống Đa - TP. Hà Nội

7

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

tầng 4 - Toà Nhà Số 8-Láng Hạ- Phường Thành Công - Quận Ba Đình-TP. Hà Nội

8

 

Công ty Cổ phần FECON

Tầng 15 Tháp CEO-Lô HH2-1- KĐT Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

9

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai

Tầng 4, Tòa Tháp Xuân Mai, đường Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

10

 

Công ty Cổ phần ECOBA Việt Nam

Tầng 5, Tòa nhà UDIC Complex - Đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

11

Hòa Bình

Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Hưng Long, Hòa Bình

Xóm Máy 2, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình, Hòa Bình

12

Công ty TNHH Tân Sơn

Xóm Đồi, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình

13

Công ty TNHH Một thành viên Xi măng Trung Sơn

Thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình

14

Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng và khoáng sản Hòa Bình

Xóm Thông Pát, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, Hòa Bình

15

Ninh Bình

Chi nhánh Công ty TNHH Duyên Hà - Nhà máy Xi măng

Thôn Hệ, xã Ninh Vân, huyện Hoa

Lư, tỉnh Ninh Bình

16

 

Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Ninh

Km số 2, đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

17

Bắc Ninh

Công ty Xây dựng Ninh Giang- (Trách nhiệm hữu hạn)

Số 62 đường Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

18

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Bắc Ninh

Số 98 đường Võ Thị Sáu, phương Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

19

 

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

20

 

Công ty Cổ phần xi măng Thành Thắng Group

Thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

21

Nam

Công ty TNHH Tân Thủy

Thôn Tân Hưng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

22

 

Công ty Cổ phần Hoa Đức

Thung Rói, xã Thanh Tân, huyện

Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

23

 

Công ty Cổ phần Đầu tư & phát triển Bắc Hà

Thôn Bồng Lạng Hạ, xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

24

Thanh Hóa

Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh tại Thanh Hóa

Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

25

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

26

Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh

27

 

Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long

Xã Lê Lợi, TP Hạ Long, Quảng Ninh

28

 

Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long

Xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh

29

 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả

Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh

30

 

Công ty Xây dựng Sài Gòn An Phú

Số 61, Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, HCM

31

 

Công ty TNHH Xây dựng thương mại sản xuất trang trí nội thất Gia Bảo

Số 109 Đường 47, P. Tân Quy, Q.7, HCM

32

 

Công ty TNHH Xây dựng thương mại Minh Phương Tiến

14 Lê Hữu Kiều, KP. 3, P. Bình Trưng Tây, Q.2, HCM

33

 

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ngoại Thương

Số 451B - 453 Hai Bà Trưng, P.8, Q.3, HCM

34

TP. Hồ Chí

Minh

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Fujinami (FCC)

Tầng trệt, Cao ốc Căn hộ Thủy Lợi 4, số 205, đường Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, HCM

35

 

Công ty TNHH Tư vấn Fukken Minami Fukken & Minami Consultant Co., Ltd

Cao ốc Grren Building, 540/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, HcM

36

 

Công ty TNHH thương mại Thăng Uy

D6 Khu nhà ở thương mại Thuận Việt, 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, HCM

37

 

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tân CC

Số 18B, Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, HCM

38

 

Công ty Cổ phần kiến trúc và xây dựng Thanh Danh

Số 35 Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Q.2 HCM

39

Bình Dương

Công ty Cổ phần Xây dựng Chánh Nghĩa

Tầng 1, 993, Đường Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

40

 

Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Đại Đồng Đen

Số 14, Lô 1, KP 1A, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương

41

 

Công ty TNHH Sáng Sang

Số 30, Đường D5, Khu Dân Cư K8, Khu 8, P. Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

42

 

Công ty Cổ Phần Thiết kế và Xây Dựng Triệu Sơn

Số 40, đường ĐX048, khu phố 4, Phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

43

 

Công ty TNHH Xây Dựng Quang Thành Thịnh

Số 329, Tầng 3, P. Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

44

 

Công ty Cổ phần Vega City

Khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

45

 

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Du lịch Khải Hoàng

Số 62-63 Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang

46

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du thuyền

Đường Nguyễn Cơ Thạch, phường

Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang

47

 

Công ty TNHH Đức Anh Nha Trang

số 70 Đống Đa, phường Tân Lập, Tp. Nha Trang

48

 

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN

Tòa nhà VCN đường A1, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang

49

Phú Thọ

Công ty Gạch men Tasa

Lô B2, B3 khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ.

50

Công ty Cổ phần CMC

Lô B10 - B11, Khu công nghiệp Thụy Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, Phú Thọ

51

Vĩnh Phúc

Công ty Cổ phần PRIME GROUP

Khu công nghiệp bình xuyên, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 
 

PHỤ LỤC 11

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TỰ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tỉnh, thành phố

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

TP. Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Số 554 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức

Km 09 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM

3

Hải Phòng

Công ty Cổ phần Xây dựng GM

Số 58 (km1 + 400 đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

4

Hà Nội

Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT

Tầng 21, tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

5

Tổng Công ty Khoáng sản -Vinacomin

Số 193 Đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

6

Công ty TNHH Việt Hà

Lô 38 B, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội

 
 

PHỤ LỤC 12

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2, CHỨNG NHẬN HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tỉnh, thành phố

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Năng Lượng Đỉnh Việt

40 cư xá Ụ Tàu, đường Ung Văn  hiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

2

Hải Phòng

Công ty Thang máy Đức Anh

Số 321 HK3, KĐT Ven Sông Lạch Tray, P.Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng

3

Hà Nội

Công ty TNHH LEXIM

Lô 18 - A2 KCN Hà Nội - Đài Tư, số 386 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

4

Công ty Cổ phần Alphatech Việt Nam

Lô 1C4/NO Khu đô thị Nam Trung Yên - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

5

Công ty Cổ phần Thang máy Fujialpha

Tầng 3, Toà nhà số 47, Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

6

Công ty TNHH Cơ khí Thái Long

Số 1/46 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà Nội

VPGD: số 22 Phan Trọng Tuệ, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

7

Công ty TNHH Máy và thiết bị nâng hạ HKD

Số 15 ngõ 60 Xóm Lẻ, Thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội

8

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Đức Phát

Tầng 5, Tòa 92-94 Triệu Việt Vương, P Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9

Công ty TNHH Giải pháp thiết bị Á Châu Việt Nam

Số 28, ngách 379/42, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội

10

Công ty Cổ phần Thương mại và bảo hộ lao động

24 Yết Kiêu, P. Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

11

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại xuất nhập khẩu TBC

Biệt Thự 22, Lô 16-B1 Làng Việt Kiều Châu Âu - Hà Đông – Hà Nội

12

Hà Nội

Công ty TNHH Bảo hộ lao động Thăng Long

Số 202 ngõ 192, Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD: Số 204 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

13

Công ty TNHH Bảo hộ lao động Lam Giang

237-239 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

14

Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội

Số 1, ngõ 78, phố Lê Thanh Nghị, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

15

Công ty Cổ phần Kiểm định an toàn và tư vấn xây dựng - Incosaf

Tầng 18, Tòa nhà Icon4, số 243A Đê La Thành , phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

16

Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm định an toàn Việt Nam

Số 4 ngách 56 ngõ Thịnh Hào 3, đường Tôn Đức Thắng, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

17

Công ty Cổ phần Chứng nhận và kiểm định Vinacontro

54 Trần Nhân Tông, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng - thành phố Hà Nội

VPGD: 41 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 
 

PHỤ LỤC 13

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ trụ sở chính

1

Công ty Cổ phần hợp tác lao động quốc tế VINACO

Số 51 LK 10 Khu đô thị mới, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

2

Công ty TNHH Đào tạo Quốc tế Đông Đô

Tầng 5, tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

3

Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nhân lực Quốc tế Bắc Việt

Số 4B, Ngõ 2, đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

4

Công ty Cổ phần Tracodi Sông Đà

Số 14 - Liền kề 4, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

5

Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Âu Việt

Đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

6

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhân lực

Số 266 Phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

7

Công ty Cổ phần tập đoàn DHT

Số nhà 180 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

8

Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Xuân Hoa

Số 58 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

9

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và giao lưu quốc tế Hòa Bình

Số 102D, Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

10

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính và Truyền thông quốc tế

Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

11

Công ty Cổ phần Nhân lực Toàn Đài

Số 7-D8, Tổ 5, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

12

Công ty Cổ phần Nhân lực và dịch vụ Á Đông

39 M2, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

13

Công ty Cổ phần quốc tế Cocoro

Số 359D Nguyễn Trọng Tuyển, phường 01, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

14

Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Thái Bình Dương

3E/5 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

15

Công Ty TNHH Nhật Minh Hi Akari

Tổ 39, Khu 8, Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

16

Công ty Cổ phần Vận tải và Đầu tư thương mại An Thái

Số 10/139, đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

17

Công ty Cổ phần Nhân lực Đại Dương Xanh

Ô 9, liền kề 2, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,  Phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

18

Công ty Cổ phần Nhân lực TADASHI

Số 136 đường Phú Vinh, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

19

Công ty cổ phần đầu tư và nhân lực số 1 Hà Nội

Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội

20

Công ty TNHH Đầu tư HPC

Tổ dân phố số 12 - Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

21

Công ty Cổ phần Sáng tạo Đỉnh cao

Số 242 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

 

 

thuộc tính Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1314/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành:30/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ LĐTBXH phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021

Ngày 30/10/2020, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 1314/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Trưởng vùng và các thanh tra viên phụ trách vùng thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toán, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội tại các dự án, công trình xây dựng đối với 04 vùng như sau: Vùng 1 gồm Hòa Bình, Lai Châu; Vùng 2: Hà Nội, Hải Phòng; Vùng 3: Đà Nẵng, Đắk Lắk; Vùng 4 gồm Cần Thơ, Long An.

Ngoài ra, thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và các chi nhánh, công ty con. Phòng Thanh tra Chính sách về trẻ em và xã hội phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại 06 tỉnh gồm: Hà Nam; Bắc Giang; Ninh Bình; Yên Bái; Tuyên Quang; Khánh Hòa...
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định1314/QĐ-LĐTBXH tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi