Nghị định 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 28/CP NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
NHÀ NƯỚC

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay quy định mức lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước như sau:

1. Các doanh nghiệp Nhà nước dược áp dụng hệ số diều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu không quá 1,5 lần so với mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định để làm cơ sở tính đơn giá tiền tiền lương. Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội căn cứ vào giá cả sinh hoạt, tiền công lao động trên thị trường ở từng vùng, ngành và hiệu quả kinh doanh để hướng dẫn cụ thể hệ số điều chỉnh này đối với các doanh nghiệp Nhà nước.

2. Khi áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm này phải bảo đảm nguyên tắc không làm giảm các khoản nộp ngân sách Nhà nước, đặc biệt là không giảm lợi nhuận so với năm trước đã thực hiện, trừ trường hợp Nhà nước can thịêp điều chỉnh giá bán sản phẩm hoặc giá dịch vụ của doanh nghiệp.

3. Hàng năm, căn cứ vào chỉ số trượt giá, tốc độ tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi, thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam điều chỉnh hệ số mức lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương cho phù hợp.

 

Điều 2. Việc đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước vẫn tính theo hệ số mức lương quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ và mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định

 

Điều 3. Quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 4 và 5, Điều 33, Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với Doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ.

 

Điều 4. Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành mẫu sổ lương thống nhất trong các doanh nghiệp Nhà nước. Tiền lương và thu nhập thực nhận hàng tháng của người lao động được ghi đầy đủ trong sổ lương của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ sở cho việc kiểm tra, thanh tra thực hiện chính sách tiền lương và thực hiện thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 5. Việc xây dựng, xét duyệt và quản lý đơn giá tiền lương của các doanh nghiệp Nhà nước phải đảm bảo các quy định sau đây:

1. Đơn giá tiền lương được xây dựng trên cơ sở định mức lao động trung bình tiên tiến của doanh nghiệp và các thông số tiền lương do Nhà nước quy định.

2. Bảo đảm quan hệ tiền lương bình quân hợp lý giữa các doanh nghiệp Nhà nước; tiền lương thực tế thực hiện bình quân của doanh nghiệp cao nhất không vượt quá 2 lần tiền lương bình quân chung của tất cả các doanh nghiệp được giao đơn giá và phải đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động.

3. Các doanh nghiệp chưa xây dựng định mức lao dộng và chưa có đơn giá tiền lương được duyệt thì quỹ tiền lương thực hiện chỉ quyết toán bằng tổng số lao động thực tế sử dụng với hệ số mức lương bình quân do cơ quan giao đơn giá quyết định và mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

 

Điều 6. Hội đồng Quản trị hoặc Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước (đối với doanh nghiệp không só Hội Đồng Quản trị) phải thực hiện đầy đủ các quy định sau đây:

1. Chấn chỉnh công tác quản lý lao động, định mức lao động, tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của Chính phủ.

2. Xây dựng và đăng ký định mức lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở định mức lao động và các thông số tiền lương do Chính Phủ quy định để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chậm nhất vào quý I của năm kế hoạch.

4. Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn xây dựng và ban hành quy chế trả lương, trả thưởng trong doanh nghiệp. Quy chế này phải đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động, gắn tiền lương, tiền thưởng với năng suất lao động, hiệu quả công việc của từng người, khuyến khích dược người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao. Quy chế trả lương, trả thưởng phải được phổ biến đến từng người lao động trong doanh nghiệp và phải đăng ký cùng với nội quy lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của Bộ luật lao động.

 

Điều 7. Các cơ quản lý Nhà nước thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định sau đây:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hướng dẫn các doanh nghiệp phương pháp xây dựng định mức lao động và đăng ký định mức lao động với cơ quan có thẩm quyền.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương, các thông số tiền lương, hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng, theo ngành để tính đơn giá tiền lương.

- Quản lý, giao đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp xếp hạng đặc biệt theo Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thông báo mức lương bình quân chung của tất cả các doanh nghiệp được giao đơn giá để điều chỉnh mức lương thực hiện bình quân của doanh nghiệp cao nhất.

- Chỉ đạo các Bộ, ngành, các địa phương kiểm tra và điều chỉnh định mức lao động, đơn giá tiền lương của doanh nghiệp để bảo đảm tiền lương và thu nhập hợp lý.

2. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện việc đăng ký, quản lý định mức lao động và giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đăng ký, quản lý định mức lao động và giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc địa phương quản lý và các Công ty Cổ phần có trên 50% vốn do các doanh nghiệp Nhà nước góp, đóng trên địa bàn địa phương.

4. Hàng năm, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả đăng ký định mức lao động, đơn giá tiền lương và tình hình tiền lương, thu nhập của doanh nghiệp thuộc quyền quản lý.

 

Điều 8. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước tổ chức và củng cố hệ thống làm công tác lao động - tiền lương nhằm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, yêu cầu của công tác quản lý theo Bộ luật Lao động và Luật doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện việc xây dựng định mức, tổ chức và phân công lao động, xây dựng đơn giá tiền lương và phân phối tiền lương gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh của các dơn vị và cá nhân người lao động theo quy định của Nhà nước.

 

Điều 9. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn cụ thể thi hành Nghị định này.

 

Điều 10. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1997. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

 

Điều 11. Các Bộ Trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 28/CP của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nước
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 28/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/03/1997 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương , Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 28-CP
Hanoi, March 28, 1997

DECREE
ON RENOVATING THE MANAGEMENT OF WAGES AND INCOMES IN THE STATE ENTERPRISES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,
DECREES:
Article 1.- To set the minimum wage level for calculating wage unit prices in State Enterprises, as follows:
1. The State enterprises shall be entitled to apply regulating coefficient for increasing the minimum wage by not more than 1.5 times of the minimum wage prescribed by the State as basis for calculating wage unit prices. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall base on the cost of living, the labor wages on the market in each region, branch and the business efficiency to provide detailed guidance for the State enterprises in the application of such regulating coefficient.
2. When such increase regulating coefficient is applied, the principle of not reducing the State budget remittances, especially not reducing the profit remittance as compared to the previous year, must be ensured, except for cases where the State readjusts the selling prices of products or prices of services of enterprises.
3. Annually, based on the price rise index and the economic growth rate, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs shall, after consulting the Ministry of Finance and the Vietnam General Confederation of Labor, adjust the minimum wage coefficient for calculating appropriate wage unit prices.
Article 2.- The contribution and enjoyment of social insurance and medical insurance by employees and officials in the State enterprises shall still be calculated according to the wage coefficient prescribed in Decree No.26-CP of May 23, 1993 of the Government and the common minimum wage level prescribed by the Government.
Article 3.- The award funds and welfare funds of enterprises shall be implemented in compliance with provisions of Clauses 4 and 5, Article 33 of the Regulation on Financial Management and Business Cost-Accounting at State Enterprises issued together with Decree No.59-CP of October 3, 1996 of the Government.
Article 4.- The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall set the form of wage book to be uniformly applied in the State enterprises. The monthly wages and net incomes of the employees shall be fully recorded in the wage books of the enterprises in accordance with regulations of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs to serve as basis for supervising and inspecting the implementation of wage policy and payment of personal income tax as prescribed by the State.
Article 5.- The setting, approval and management of wage unit prices of the State enterprises must satisfy the following requirements:
1. The wage unit prices must be set on the basis of the advanced average labor norm of the enterprises and salary indices prescribed by the State.
2. Ensuring the reasonable average wage relationship among the State enterprises; the highest average wage level actually paid by any enterprise must not exceed the double of the common average wage in all enterprises which are assigned wage unit prices, and ensuring the principle that the wage increase rate must be lower than the labor productivity increase rate.
3. Enterprises having not set labor norms and having no approved wage unit prices shall make the final account of wage fund to be paid only on the total number of laborers actually employed, with the average wage coefficient decided by the unit price-assigning agency and the common minimum wage prescribed by the Government.
Article 6.- The Managing Board or the Director of a State enterprise (for enterprises having no managing board) shall have to:
1. Reorganize the management of labor, labor norms, wages and bonuses in accordance with the stipulations of the Government.
2. Set and register labor norms under the guidance of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
3. Set wage unit prices on the basis of labor norms and wage indices prescribed by the Government and then submit them to the competent agency for approval in the first quarter of each plan year at the latest.
4. Coordinate with the Executive Committee of the Trade Union in elaborating and publicizing the regulation on wage and bonus payment in the enterprise. Such regulation must ensure the principle of distribution according to labor contribution, wage and bonuses paid to each employee according to his/her labor productivity and work efficiency, encouraging employees with high professional and technical skills.
The regulation on wage and bonus payment must be made known to each employee in the enterprise and registered together with the labor regulation at the provincial/municipal Service of Labor, War Invalids and Social Affairs in accordance with provisions of the Labor Code.
Article 7.- The State management agencies shall have the following responsibilities and powers:
1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall:
- Provide enterprises with guidance on methods to set labor norms and register such labor norms at the competent agency.
- Provide enterprises with guidance on methods to set wage unit prices, wage indices, minimum wage regulating coefficient according to the locality or branch for calculating wage unit prices.
- Manage and assign wage unit prices to enterprises of the special category under Decision No.185-TTg of March 28, 1996 of the Prime Minister.
- Announce the common average wage level of all enterprises which are assigned unit prices so as to adjust the highest average wage level actually paid.
- Guide other ministries, branches and localities in supervising and adjusting the labor norms and wage unit prices of the enterprises to ensure reasonable wages and incomes.
2. The Ministries managing branches or sectors shall carry out the registration and management of labor norms and assign wage unit prices to enterprises under their management.
3. The Labor, War Invalids and Social Affairs Services of the provinces and cities directly under the Central Government shall carry out the registration and management of labor norms and assign wage unit prices to the State enterprises under the management by the local administration and joint stock companies with more than 50% capital thereof contributed by State enterprises located in such localities.
4. Annually, the Ministries managing branches or sectors, the Labor, War Invalids and Social Affairs Services of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to report to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs on the result of registration of labor norms, wage unit prices, on the wage and income situation in the enterprises under their management.
Article 8.- The Ministries managing branches or sectors, the provincial/municipal Services of Labor, War Invalids and Social Affairs, the State enterprises shall organize and consolidate the labor-wage managing system so as to fulfill the managerial tasks and requirements under the Labor Code and the Law on State Enterprises, set labor norms, organize and distribute labor force, set wage unit prices and pay wages according to the productivity, quality and business efficiency of each unit and each laborer in accordance with the State’s provisions.
Article 9.- The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall, after consulting the Ministry of Finance and the Vietnam General Confederation of Labor, concretely guide the implementation of this Decree.
Article 10.- This Decree takes effect from January 1st, 1997. The earlier provisions which are contrary to this Decree are now annulled.
Article 11.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT FOR THE PRIME MINISTER DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!