Quyết định 3671/QĐ-UBND Thanh Hóa 2021 kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3671/QĐ-UBND

Quyết định 3671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3671/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành:21/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

_______

Số: 3671/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Thanh Hoá, ngày 21 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa

___________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; số 13/2012/NĐ-CP ngày 03/3/2012 về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2347/TTr-SNV ngày 13/9/2021; của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1719/STP-XDVB ngày 30/8/2021; của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1636/SKHCN-QLCNg ngày 10/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa (sau đây viết tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau đây:
1. Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng;
3. Ông Trần Quốc Huy, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Ông Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng;
5. Ông Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa - Ủy viên;
6. Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;
7. Ông Trịnh Văn Súy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Y tế - Ủy viên;
9. Ông Đỗ Trọng Hùng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Ủy viên;
10. Ông Vũ Văn Hưng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Khoa học Công nghệ - Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh - Thư ký;
11. Bà Vũ Thị Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Thư ký.
Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng.
1. Tư vấn, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xem xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả, làm căn cứ đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng khác theo quy định.
2. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.
Điều 3. Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng
1. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được phân công và tuân thủ các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công.
2. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; các Phó chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành hoạt động của Hội đồng.
3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng: Từ nguồn sự nghiệp khoa học được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:
1. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
2. Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của Hội đồng theo quy định.
3. Xây dựng kế hoạch; chuẩn bị nội dung chương trình, tài liệu và điều kiện cần thiết cho tổ chức các phiên họp của Hội đồng; định kỳ, báo cáo Chủ tịch Hội đồng về kết quả, tình hình hoạt động của Hội đồng.
4. Lưu trữ và bảo mật hồ sơ theo quy định.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5 Quyết định;

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;

- CVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NN.

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang bãi bỏ Điều 15 Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 10/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang bãi bỏ Điều 15 Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và bãi bỏ khoản 9 Điều 1 Quyết định 11/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 và Quyết định 04/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở

×
×
×
Vui lòng đợi