Quyết định 1349/QÐ-BVHTTDL 2024 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1349/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 1349/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức "Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024"
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1349/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:20/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Số: 1349/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố
miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024

________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ;

Căn cứ Quyết định 4161/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2024 của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Gia đình.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024”.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024”:

- Thời gian: 03 ngày, trong tháng 8 năm 2024.

- Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Kinh phí thực hiện:

- Nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Văn phòng Bộ;

- Nguồn kinh phí của các đơn vị thực hiện và phối hợp triển khai;

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có);

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;

- UBND tỉnh Đồng Tháp;

- Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nam Bộ tham gia Ngày hội;

- Lưu: VT, VP (CQĐD), MT(17).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố
miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024

(Kèm theo Quyết định số:1349/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024 tại tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Ngày hội) là sự kiện văn hóa - gia đình tiêu biểu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung của Ngày hội là nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030;

- Các hoạt động của Ngày hội nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và những nét giá trị văn hóa đặc trưng của gia đình miền Tây Nam Bộ nói riêng, góp phần xây dựng và hình thành hệ giá trị gia đình trong tình hình mới. Ngày hội đồng thời cũng là nơi các gia đình văn hóa tiêu biểu gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Ngày hội mang ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; bảo vệ quyền trẻ em. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và con người, làm chuẩn mực xây dựng đạo đức, nhân cách và lối sống con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

2. Yêu cầu

- Các nội dung hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội phong phú về hình thức, sáng tạo về nội dung, mang đậm nét đặc trưng văn hóa gia đình từng địa phương và phù hợp với khả năng cũng như lứa tuổi của mỗi thành viên trong gia đình.

- Ngày hội được tổ chức trên tinh thần văn minh, an toàn, tiết kiệm, thực sự tạo sân chơi vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cho các gia đình tham gia Ngày hội.

II. TÊN GỌI, CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Tên gọi: “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024”.

2. Chủ đề: “Gia đình hạnh phúc, Quốc gia thịnh vượng”

3. Quy mô: Gồm 13 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ.

4. Thời gian dự kiến: 03 ngày, trong tháng 8 năm 2024 (không kể ngày đi và ngày về).

5. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp (số 181, Ngô Thời Nhậm, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN VÀ THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Cơ quan chỉ đạo

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

2. Các đơn vị thực hiện

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Gia đình, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Tháp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp; Đài Phát thanh và Truyền hình; các Sở, ban, ngành, báo chí có liên quan.

3. Thành phần tham gia

- Thành viên các Đoàn tham gia Ngày hội của 13 tỉnh, thành phố của miền Tây Nam Bộ (An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ) gồm:

+ Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao;

+ Đại diện lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có);

+ Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao;

+ 05 hộ gia đình tiêu biểu (mỗi gia đình có từ 3 đến 4 thành viên gồm có cha, mẹ và các con) do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất và có Quyết định tham gia Ngày hội.

+ Lực lượng hỗ trợ các phần thi: Đạo diễn, nhạc công, múa minh họa...

- Các cơ quan thông tấn báo chí; Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương và địa phương.

- Lực lượng an ninh, y tế, vệ sinh môi trường, co động viên, tình nguyện viên, hướng dẫn viên.

IV. NỘI DUNG NGÀY HỘI

A. Công tác tuyên truyền

- Mục đích tuyên truyền: Tuyên truyền tới đông đảo người dân về mục đích và ý nghĩa của Ngày hội nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và những nét giá trị văn hóa đặc trưng của gia đình miền Tây Nam Bộ nói riêng, đồng thời cũng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của toàn dân về tầm quan trọng của gia đình, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh trong tình hình mới.

- Hình thức tuyên truyền: Trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo chí, truyền hình, internet và mạng xã hội của cơ quan Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa phương đăng cai tổ chức, trang Fanpage của đơn vị tham gia Ngày hội. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan: Trailer, Băng rôn, Cờ phướn, Cờ chuối, Pano, Backdrop, Maket...

- Chủ đề Ngày hội: “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”

- Khẩu hiệu và thông điệp:

+ “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ V, năm 2024”.

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

+ Gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

B. Hoạt động của ngày hội

1. Họp báo giới thiệu Ngày hội

- Nội dung: Thông tin chính thức về nội dung tổ chức Ngày hội.

- Thời gian: Dự kiến 02 tuần, trước ngày diễn ra Ngày hội.

- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh.

- Chủ trì: Ban Tổ chức Ngày hội.

- Thành phần: gồm Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, phóng viên đại diện các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí thuộc Bộ.

2. Lễ viếng và dâng hương tại đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

- Thời gian: Từ 13h00 - 14h00, ngày thứ nhất của Ngày hội;

- Địa điểm: Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc (Số 137, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

- Thành phần: Khoảng 350 đại biểu, bao gồm:

+ Đại diện Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;

+ Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

+ Lãnh đạo Văn Phòng Bộ, Vụ Gia đình;

+ Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ và Đồng Tháp;

+ Đại diện Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp;

+ Thành viên Ban Tổ chức Ngày hội;

+ Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Trọng tài và các đoàn tham gia Ngày hội;

+ Các cơ quan thông tấn báo chí; Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương và địa phương.

3. Chương trình Khai mạc - Bế mạc (có kịch bản riêng)

- Nội dung:

+ Khai mạc Ngày hội.

+ Bế mạc Ngày hội: Tổng kết, đánh giá, trao giải và bế mạc Ngày hội.

- Thành phần: Toàn thể Đại biểu, Ban Tổ chức, Trưởng/ Phó đoàn và tất cả thành viên trong 05 gia đình của 13 Tỉnh/ Thành phố tham gia Ngày hội.

4. Các phần thi (gồm 05 phần thi)

4.1. Phần thi biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng”: Mỗi đoàn chọn 01 gia đình tham gia biểu diễn nghệ thuật.

- Hình thức: Tiểu phẩm về gia đình.

- Thời lượng: Tối đa 15 phút/phần thi.

* Lưu ý: Phần thi được tiến hành theo thứ tự bốc thăm và theo từng nội dung thi. Các yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức, cách chấm điểm... được quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức Ngày hội.

4.2. Phần thi biểu diễn thời trang “Gia đình sắc màu”

- Mỗi đoàn chọn 01 gia đình (đầy đủ các thành viên trong gia đình) tham gia phần thi biểu diễn thời trang gia đình, phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục và thẩm mỹ của người Việt Nam.

- Hình thức: Lựa chọn 01 trong các loại trang phục: Thường ngày, đi chơi gia đình, dự tiệc hoặc lễ tết cho tất cả các thành viên trong gia đình.

- Thời lượng: Tối đa 05 phút/phần thi.

* Lưu ý: Phần thi biểu diễn thời trang được tiến hành theo thứ tự bốc thăm. Các yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức, cách chấm điểm... được quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức Ngày hội.

4.3. Phần thi nấu ăn “Món ngon cuối tuần”

- Mỗi đoàn chọn 01 gia đình (đầy đủ các thành viên trong gia đình) nấu 01 món ăn đặc trưng tiêu biểu là đặc sản của tỉnh mình. Thời lượng thực hiện tối đa 60 phút. Nguyên liệu được sơ chế, tẩm ướp sẵn và chưa qua lửa.

- Các đoàn đăng ký tên món ăn về Ban Tổ chức tổng hợp (trường hợp có nhiều đơn vị đăng ký giống nhau thì Ban tổ chức sẽ điều chỉnh cho phù hợp). Ngoài phần nấu ăn của mỗi hộ gia đình, mỗi địa phương chuẩn bị thêm số lượng thức ăn (theo món ăn đã đăng ký) nhằm giới thiệu, quảng bá đặc sản đến các tỉnh bạn trong tiệc buffet sau khi kết thúc phần chấm điểm của Ban Giám khảo (Ban Tổ chức hỗ trợ 500.000đ/01 đoàn).

* Lưu ý: Ban Giám khảo chấm điểm phần thi nấu ăn theo Danh sách đăng ký. Các yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức, cách chấm điểm… được quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức Ngày hội.

4.4. Phần thi “Đọc sách cùng con”

- Mỗi đoàn chọn 01 gia đình (đầy đủ các thành viên trong gia đình) tham gia phần thi gồm 02 phần:

+ Phần tự giới thiệu về gia đình (Ba - mẹ và con trong gia đình);

+ Phần đọc, giới thiệu tóm lược nội dung quyển sách mà gia đình tâm đắc nhất trong số đầu sách được Ban Tổ chức cung cấp.

- Hình thức: Gia đình dự thi xây dựng kịch bản từng phần thi (khuyến khích các hình thức sân khấu: hát, múa, hò, vè, ...) trong phần thi tự giới thiệu gia đình. Phần thi đọc sách trong danh mục sách của BTC (đảm bảo các yếu tố: xuất xứ, bài học rút ra cho bản thân, gia đình, xã hội), khuyến khích các hình thức minh hoạ tạo điểm nhấn, hấp dẫn người nghe.

- Thời lượng: Tối đa 10 phút/phần thi.

* Lưu ý: Phần thi “Đọc sách cùng con” được tiến hành theo thứ tự bốc thăm. Các yêu cầu cụ thể về nội dung, hình thức, cách chấm điểm… được quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức Ngày hội.

4.5. Phần thi vận động “Vui chơi cùng con”

Mỗi đoàn chọn 01 gia đình tham gia phần thi thể thao “Cùng nhau Hái Sen”, gồm 03 thành viên (cha, mẹ và con). Gia đình có con tham gia có độ tuổi từ 08 đến 18 tuổi.

- Thể thức thi đấu: Bốc thăm chia bảng và thi đấu loại trực tiếp.

- Nội dung thi đấu: Từng thành viên trong gia đình sẽ lần lượt thực hiện hoàn thành các thử thách như sau: Nhảy bao bố 10 mét, đi qua cầu tre và di chuyển đến điểm để hái Gương sen, sau đó di chuyển trở về, đi trở lại qua cầu tre và để vào sọt.

* Lưu ý: Phần thi vận động “Vui chơi cùng con ” được tiến hành theo thứ tự bốc thăm. Các yêu cầu cụ thể về môn thi, thể lệ... được quy định chi tiết tại Quy chế tổ chức Ngày hội.

5. Không gian Triển lãm ảnh “Gia đình - Tổ ấm yêu thương”.

- Nội dung: Tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam thông qua hình ảnh.

- Hình thức: Các đơn vị lựa chọn 10 file ảnh đẹp, chất lượng cao (mỗi file dung lượng từ 5MB trở lên) của các gia đình tham gia ngày hội hoặc các gia đình tiêu biểu trong tỉnh, có chú thích ảnh với nội dung phản ảnh những đóng góp của gia đình đối với quê hương, đất nước; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các đơn vị, đoàn thể đối với công tác gia đình trong những năm qua, những hoạt động ý nghĩa mang thông điệp tích cực như: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình,” “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, ứng xử tốt đẹp trong gia đình,” “Ông bà mẫu mực, gia đình hạnh phúc,” “Gia đình và bình đẳng giới”,... gắn với nét đẹp văn hóa về con người và quê hương khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

6. Không gian Trưng bày sản phẩm OCOP

- Nội dung: Trưng bày, giới thiệu các mặt hàng sản phẩm OCOP là đặc sản tiêu biểu của mỗi địa phương.

- Hình thức: Mỗi địa phương có 01 gian hàng để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP. Địa phương tham gia sẽ báo với Ban Tổ chức để bố trí không gian trưng bày sản phẩm OCOP.

* Lưu ý: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội tùy theo tình hình, điều kiện thực tế của địa phương lựa chọn đăng ký, tham gia trưng bày các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương (OCCP) để giới thiệu tại Ngày hội.

7. Chương trình tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp

- Thời gian: Sáng ngày thứ 3 của Ngày hội.

- Tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp theo đăng ký của các Đoàn gia đình tiêu biểu tham gia Ngày hội.

V. LỊCH HOẠT ĐỘNG (có lịch hoạt động chi tiết riêng)

Thời gian cụ thể Ban Tổ chức sẽ quy định trong Lịch hoạt động của Ngày hội.

1. Ngày chuẩn bị: Tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Ngày hội; Kiểm tra và hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Ngày hội.

2. Ngày thứ nhất: Chào đón và Khai mạc Ngày hội.

- Các đoàn có mặt tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

- Lễ viếng và Dâng hương đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc;

- Họp Ban Tổ chức với Trưởng các đoàn. Ban Tổ chức thông báo thời gian, thể lệ, quy chế, lịch hoạt động và thống nhất thứ tự bốc thăm các phần thi;

- Chương trình Khai mạc;

- Phần thi biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng” đợt 1: 08 đoàn1.

3. Ngày thứ hai: Ngày hội tranh tài và vui chơi cùng nhau.

- Thi trò chơi vận động thể thao “Vui chơi cùng con”;

- Thi nấu ăn “Món ngon cuối tuần”;

- Thi: Biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng”2; biểu diễn thời trang “Gia đình sắc màu” và “Đọc sách cùng con”.

4. Ngày thứ ba: Tham quan, chương trình bế mạc.

- Tham quan các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

- Chương trình bế mạc và giã bạn;

- Các đoàn trở về địa phương.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1.1. Văn phòng Bộ

- Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và ban hành các văn bản tổ chức Ngày hội: Kế hoạch tổ chức Ngày hội, thành lập Ban Tổ chức - Tổ Giúp việc, Ban Giám khảo - Tổ Thư ký, Quyết định về cơ cấu và mức chi giải thưởng các hoạt động tại Ngày hội và các văn bản liên quan;

- Chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Tổ chức tổ chức các cuộc họp liên quan đến công tác tổ chức Ngày hội;

- Phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp:

+ Khảo sát địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội và thống nhất chương trình hoạt động;

+ Xây dựng kịch bản và đạo diễn chương trình khai mạc, chương trình bế mạc;

+ Quy chế tổ chức Ngày hội (quy định chi tiết nội dung và thể lệ các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội);

+ Xây dựng quy chế phần thi Biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng”, Biểu diễn thời trang “Gia đình sắc màu”, “Đọc sách cùng con”;

+ Triển khai tổ chức họp báo công bố tổ chức Ngày hội;

+ Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, trình Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá cho Ngày hội;

+ Thống nhất thiết kế trang trí sân khấu, in ấn các ấn phẩm truyền thống của Ngày hội như: market, băng rôn, cờ phướn, teaser, cờ lưu niệm... để tuyên truyền, quảng bá cho Ngày hội;

+ Thiết kế, in và phát hành thư mời dự chương trình khai mạc, chương trình bế mạc đến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ, thành viên Ban Tổ chức và các thành phần khác, trình Trưởng Ban Tổ chức ban hành;

- Điều hành công tác khen thưởng theo quyết định về cơ cấu và mức chi giải thưởng các hoạt động tại Ngày hội của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thiết kế và in cờ lưu niệm trao cho các đoàn tham gia Ngày hội, cờ luân lưu đăng cai cho đơn vị đăng cai lần tiếp theo;

- Thiết kế, in và phát hành thư mời dự chương trình khai mạc, chương trình bế mạc đến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và các thành viên Ban Tổ chức;

- Chủ trì, tham mưu Trưởng Ban Tổ chức mời Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự Lễ khai mạc. Chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Lễ khai mạc;

- Báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Lãnh đạo các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội về kết quả Ngày hội;

- Chịu trách nhiệm và đảm bảo phương tiện đi lại, nơi ăn ở từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Đồng Tháp và ngược lại của: Đại biểu Trung ương, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ Phục vụ.

1.2. Vụ Gia đình

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến công tác tổ chức Ngày hội;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận các tiết mục đạt giải của các phần thi trong khuôn khổ Ngày hội.

1.3. Vụ Kế hoạch, Tài chính

- Thẩm định dự toán kinh phí (của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và phối hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ những vấn đề liên quan đến tài chính.

1.4. Vụ Tổ chức cán bộ

- Thẩm định và phối hợp với Văn phòng Bộ trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Quyết định định về cơ cấu và mức chi giải thưởng các hoạt động tại Ngày hội.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Phê duyệt chủ trương, chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và các Sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tổ chức Ngày hội.

2.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp

- Cơ quan thường trực Ban Tổ chức, có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban Tổ chức phê duyệt công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo và phối hợp với Sở Y tế đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các hoạt động liên quan trong quá trình tổ chức trước, trong và sau Ngày hội; tăng cường công tác chăm sóc y tế, bảo vệ sức khỏe cho đại biểu trong thời gian diễn ra Ngày hội; bố trí tổ y tế và xe cấp cứu để phục vụ Ngày Hội;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo và phối hợp Công an Tỉnh xây dựng phương án và tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông trên địa bàn trong thời gian tổ chức Ngày hội;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo và phối hợp Liên đoàn Lao động Tỉnh chỉ đạo Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh hỗ trợ địa điểm tổ chức các phần thi tại Ngày hội.

- Phối hợp và đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh cử 01 đại diện lãnh đạo tham gia Ban Giám khảo chấm điểm phần thi Nấu ăn “Món ngon cuối tuần”;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo và phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư: Tổ chức trưng bày, giới thiệu các mặt hàng sản phẩm OCOP là đặc sản tiêu biểu của tỉnh; Hỗ trợ các đoàn dự thi chuẩn bị gian hàng để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP của từng địa phương;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo và phối hợp cử lực lượng tham gia Hội thi Gia đình tiêu biểu cấp tỉnh và phối hợp tổ chức tập luyện, tham dự Ngày hội (sau khi hộ gia đình được lựa chọn);

- Lập kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Ngày hội cùng các Sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tuyên truyền, vận động tài trợ để tổ chức thành công Ngày hội;

- Cử đại diện lãnh đạo Sở làm thành viên Ban Tổ chức Ngày hội, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Tổ chức;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ khảo sát và thống nhất các địa điểm tổ chức Ngày hội. Bố trí địa điểm tổ chức các hoạt động của Ngày hội;

- Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng kịch bản chi tiết Lễ khai mạc, bế mạc Ngày hội, trình Trưởng ban Tổ chức Ngày hội phê duyệt và tổ chức thực hiện. Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ chương trình khai mạc, chương trình bế mạc và một số chương trình hội thi.

- Chịu trách nhiệm mời người dẫn chương trình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với vai trò dẫn chương trình, điều hành Lễ Khai mạc, Bế mạc Ngày hội và người dẫn chương trình các phần thi trong khuôn khổ Ngày hội.

- Chủ trì xây dựng và phối hợp với Văn phòng Bộ thống nhất thiết kế sân khấu, trang trí sân khấu Lễ khai mạc, bế mạc Ngày hội, thống nhất thiết kế và in ấn các ấn phẩm truyền thống của Ngày hội như: market, băng rôn, cờ phướn, teaser, cờ lưu niệm..., trình Trưởng Ban Tổ chức phê duyệt và tổ chức thực hiện để tuyên truyền, quảng bá cho Ngày hội;

- Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Bộ thiết kế, in và phát hành thư mời dự chương trình khai mạc, chương trình bế mạc đến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ, thành viên Ban Tổ chức và các thành phần khác, trình Trưởng Ban Tổ chức ban hành;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức Họp báo thông tin về Ngày hội;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức các cuộc Họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Ngày hội;

- Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác lễ tân, đón tiếp và in ấn bảng tên đại biểu tham dự Lễ khai mạc, bế mạc Ngày hội;

- Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng Nội dung, Điều lệ phần thi vận động “Vui chơi cùng con”;

- Ban hành Quyết định thành lập Tổ Trọng tài, chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ thi đấu và tổ chức điều hành nội dung thi vận động “Vui chơi cùng con”; Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức các trò chơi dân gian phụ trợ (không chấm giải) trong khuôn viên thi đấu thể thao;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng dự thảo Quy chế phần thi “Đọc sách cùng con” và gợi ý các đầu mục sách để các đơn vị tham gia Ngày hội lựa chọn. Chịu trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức phần thi “Đọc sách cùng con”, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng. và điều hành tổ chức phần thi “Đọc sách cùng con” đạt được yêu cầu và mục đích đề ra;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Tây Nam Bộ xây dựng kế hoạch và phụ trách phần Triển lãm ảnh “Gia đình - Tổ ấm yêu thương”;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh miền Tây Nam Bộ tổ chức không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của các địa phương tham gia Ngày hội. Chuẩn bị và cung cấp 01 gian hàng tiêu chuẩn (3m x3m) cho các đơn vị đăng ký tham gia để tổ chức trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương;

- Chủ trì phát hành thư mời dự chương trình khai mạc, chương trình bế mạc đến đại biểu, khách mời của tỉnh;

- Chuẩn bị các trang bị: Bếp, bàn, ghế và điều hành nội dung thi nấu ăn “Món ngon cuối tuần”;

- Dự thảo bài phát biểu chào mừng của lãnh đạo tỉnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Ban Tổ chức Ngày hội;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, sân khấu, âm thanh, ánh sáng... phục vụ các hoạt động của Ngày hội;

- Tổ chức đón tiếp đại biểu, các đoàn về tham dự ngày hội. Chuẩn bị lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn các đoàn tham dự Ngày hội (tối thiểu 1 tình nguyện viên/đoàn);

- Giới thiệu các địa điểm ăn, nghỉ cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, đại biểu và các đoàn về tham dự Ngày hội;

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch;

- Xây dựng chương trình tham quan cho các đoàn tham dự Ngày hội; Tổ chức hướng dẫn, giới thiệu các đoàn tham gia Ngày hội tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa - du lịch tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp theo đăng ký;

- Cử 05 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của tỉnh đủ điều kiện tham gia Ngày hội theo Quy chế tổ chức Ngày hội; xây dựng kế hoạch tập luyện, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho các gia đình tham gia Ngày hội;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Buổi Giã bạn Ngày hội (dự kiến tại Khu Di tích Xẻo Quít).

3. Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của 12 tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch tham gia Ngày hội;

- Cử đại diện lãnh đạo Sở làm thành viên Ban Tổ chức Ngày hội, tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Tổ chức;

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hoặc các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu có) xây dựng kế hoạch, lựa chọn 05 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đủ điều kiện tham gia ngày hội theo Quy chế tổ chức Ngày hội; Chủ động đăng ký nội dung thi và gửi hồ sơ các gia đình tham gia Ngày hội về Ban Tổ chức theo đúng thời hạn được quy định;

- Cung cấp ảnh và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp để tổ chức không gian Triển lãm ảnh “Gia đình - Tổ ấm yêu thương”;

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức không gian trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP của các địa phương tham gia Ngày hội;

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức tập luyện, xây dựng và dàn dựng tiết mục... từng nội dung thi cho các gia đình tham gia Ngày hội;

- Đảm bảo phương tiện đi lại và bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đoàn của địa phương mình trong suốt quá trình chuẩn bị và tham gia Ngày hội;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền nội dung Ngày hội trên cơ quan báo đài trung ương và địa phương;

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin năm 2024 của Văn phòng Bộ.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm và đảm bảo kinh phí các hoạt động của Ngày hội theo nội dung phân công của Kế hoạch.

3. Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về kinh phí:

+ Cơ sở vật chất, luyện tập, dàn dựng và các chi phí liên quan để tham gia đầy đủ các hoạt động theo nội dung phân công của Kế hoạch;

+ Đảm bảo kinh phí (phương tiện đi lại, ăn, nghỉ và các chi phí khác) của đoàn địa phương mình trong suốt quá trình chuẩn bị và trong thời gian tham gia các hoạt động Ngày hội.

- Động viên và khen thưởng cho các đoàn của địa phương mình tham gia Ngày hội;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ tuyên truyền các nội dung và hoạt động của Ngày hội trên cơ quan báo đài địa phương;

- Phối hợp với Văn phòng Bộ vận động, kêu gọi xã hội hóa, tài trợ cho đoàn của địa phương tham gia Ngày hội và các nội dung hoạt động của Ngày hội./.

 

____________

1 Đợt 1: 08 đoàn theo thứ tự bốc thăm từ 01 - 08.

2 Đợt 2: 05 đoàn theo thứ tự bốc thăm từ 09 -13.

Lưu ý: Phần Chạy sân khấu cho các phần thi sẽ được Ban Tổ chức bố trí trong lịch hoạt động.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Quyết định 2621/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Hôn nhân gia đình

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi