Quyết định 641/QĐ-UBDT 2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 641/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

____________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 25/9/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021 (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c),
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
- Các Ban dân tộc, cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố;
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 641/QĐ-UBDT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm 2021; đánh giá kết quả đạt được trong từng lĩnh vực công tác; những hạn chế, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục.

- Trên cơ sở sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và đề ra giải pháp thực hiện bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

2. Yêu cầu

- Chuẩn bị đầy đủ, chất lượng các tài liệu liên quan đến nội dung và các điều kiện bảo đảm khác để hội nghị sơ kết thành công tốt đẹp. Các tham luận báo cáo tại hội nghị phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Dân tộc.

- Việc tổ chức hội nghị phải nghiêm túc; đúng nội dung, thành phần, thời gian; bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức hội nghị trực tuyến với các Ban dân tộc, cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc, cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chủ trì : Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

2. Thành phần tham gia

a) Đại biểu Trung ương

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

- Cán bộ các Ban xây dựng Đảng; Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ theo dõi Ủy ban Dân tộc.

b) Đại biểu Ủy ban Dân tộc

- Các đồng chí lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc.

c) Đại biểu địa phương

- Kính mời đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố.

- Kính mời đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy.

- Các đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn cơ quan làm công tác Dân tộc các tỉnh, thành phố.

d) Các cơ quan thông tin ngôn luận: Báo Dân tộc & phát triển, Tạp chí Dân tộc, Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc và một số báo, tạp chí khác đang thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg.

3. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức Hội nghị

- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến vào tuần 2 tháng 10 năm 2021

- Điểm cầu chính (chủ trì): Phòng họp 503, trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

(Trong trường hợp hệ thống trực tuyến của Chính phủ phục vụ chương trình làm việc đột xuất của các đồng chí Thường trực Chính phủ; triển khai phương án họp trực tuyến bằng hệ thống trực tuyến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

- Điểm cầu địa phương: Phòng họp trực tuyến của UBND các tỉnh, thành phố. (Hoặc phòng họp trực tuyến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố).

4. Nội dung Hội nghị: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021.

5. Maket Hội nghị

ỦY BAN DÂN TỘC

 

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Hà Nội, ngày   tháng 10 năm 2021

 

 

III. KINH PHÍ HỘI NGHỊ

Thực hiện từ nguồn chi thường xuyên năm 2021 của Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban dân tộc và cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh, thành phố

- Chủ động liên hệ Văn phòng UBND tỉnh, thành phố chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội trực tuyến trên hệ thống đường truyền của Chính phủ. Chuẩn bị thêm phương án sử dụng hệ thống trực tuyến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố.

- Ngoài các nội dung báo cáo đã quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-UBDT gửi Ủy ban Dân tộc; chuẩn bị thêm 1 số nội dung sau: Tình hình thực hiện những chính sách dân tộc đặc thù của địa phương và các chính sách tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các hoạt động hỗ trợ của cơ quan công tác dân tộc các cấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong những tháng cuối năm.

Báo cáo gửi Ủy ban Dân tộc trước ngày 30/09/2021 (qua email: Vutonghop@cema.gov.vn và Hệ thống điều hành tác nghiệp của Ủy ban).

2. Các Vụ, đơn vị trực thuộc

a) Vụ Tổng hợp

- Xây dựng kế hoạch, chương trình Hội nghị, kịch bản điều hành của lãnh đạo Ủy ban.

- Chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo tóm tắt trình bày tại hội nghị.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban, dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo Ủy ban và báo cáo kết quả Hội nghị.

- Tổng hợp các báo cáo chuyên đề, báo cáo tham luận tại hội nghị.

b) Văn phòng Ủy ban

- Tham mưu giấy mời, gửi giấy mời, xác nhận đại biểu tham dự tại các điểm cầu. Đón tiếp, hướng dẫn chỗ ngồi của đại biểu tại điểm cầu Hà Nội.

- Phối hợp với Vụ Tổng hợp in ấn, phát tài liệu tại điểm cầu Hà Nội, gửi tài liệu hội nghị đến các tỉnh, thành phố.

- Dự thảo thông báo kết luận hội nghị.

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Hội nghị. Xây dựng phương án phòng chống dịch Covid đảm bảo quy định.

- Tham mưu công văn gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất hỗ trợ họp trực tuyến trên hệ thống Chính phủ đến điểm cầu các địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm thông tin đảm bảo các yếu tố kỹ thuật kết nối giữa điểm cầu Hà Nội và các địa phương, có phương án kết nối từ Phòng họp 503 tới các phòng họp khác tại trụ sở Ủy ban Dân tộc đảm bảo cho cán bộ dự họp.

- Chủ trì làm việc với Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao đổi, thống nhất phương án dự phòng sử dụng hệ thống họp trực tuyến toàn quốc.

c) Vụ Tuyên truyền

- Tham mưu thông báo báo chí về kết quả hội nghị; triển khai các hoạt động truyền thông về kết quả công tác 9 tháng thông qua các bài viết trên báo, tạp chí và đăng trên Cổng thông tin điện tử.

- Chuẩn bị nội dung tham luận tại hội nghị: (1) “Tình hình dịch bệnh Covid-19 vùng DTTS & MN; Thực trạng, giải pháp và vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua”; (2) Điểm báo tình hình KTXH, an ninh chính trị 9 tháng đầu năm, những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với đồng bào vùng DTTS & MN.

- Tham mưu danh sách mời các cơ quan báo chí tham dự hội nghị xin ý kiến phê duyệt của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách.

d) Trung tâm Thông tin

Chủ trì chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật đảm bảo đường truyền tổ chức hội nghị tại trụ sở Ủy ban. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tập đoàn VNPT và các địa phương đảm bảo kỹ thuật để kết nối thông suốt giữa các điểm cầu.

e) Một số nội dung khác

- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia chuẩn bị tham luận “Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, những khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục”.

- Các Vụ địa phương, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp tình hình vùng DTTS&MN; những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 9 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện của các địa phương thuộc địa bàn quản lý, báo cáo số liệu cụ thể những thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh hoặc những vấn đề nổi bật khác trực tiếp tác động đến đồng bào DTTS.

- Các Vụ, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng báo cáo sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 và các báo cáo chuyên đề được phân công gửi Vụ Tổng hợp trước ngày 30/9/2021, để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân tộc 9 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021, đề nghị các Vụ, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi