Quyết định 4110/QĐ-NHCS 2019 về sửa đổi, bổ sung thủ tục giải quyết công việc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

------------------

Số: 4110/QĐ-NHCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được sửa đổi, bổ sung
lĩnh vực hoạt động khá
c thuộc thẩm quyền giải quyết

của Ngân hàng Chính sách xã hội

-----------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ văn bản số 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện kiểm soát thủ tục giải quyết công việc (TTGQCV) của NHCSXH;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban: Pháp chế, Ban Tín dụng người nghèo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố sửa đổi, bổ sung 01 TTGQCV cho, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH đã được công bố tại Quyết định số 3987/QĐ-NHCS ngày 11/12/2015, (danh mục thủ tục được sửa đổi, bổ sung tại Phần A và nội dung chi tiết của thủ tục tại Phần B ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/7/2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng NHCSXH, Giám đốc: Ban Pháp chế, Ban Tín dụng người nghèo, các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/cáo);

-Tổng Giám đốc (báo cáo);

-Trưởng BKS; các Phó TGĐ, KTT;

-Website NHCSXH (Ban PC);

-TTCNTT (truyền filetrans cho chi nhánh);

-NHCSXH các tỉnh, thành phố;

-Lưu: VT, PC, TDNN.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hải

 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA NGÂN NG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
(Kèm theo Quyết định số 4110/QĐ-NHCS ngày 05 tháng 7 năm 2019
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chí
nh sách xã hội)

Phần A

DANH MỤC THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 

Danh mục TTGQCV được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH.

 

Số

TT

Số hồ sơ TTGQCV

Tên thủ tục TTGQCV

Tên văn bản quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh

vực

Cơ quan thực hiện

1

B-NCS-

283326-TT

Thủ tục thay đổi thông tin chứng minh nhân dân của khách hàng.

Văn bản số

4098/NHCS-TDNN-HSSV-QLN ngày 04/7/2019 về việc trả lời vướng mắc sau Hội nghị tập huấn chuyên đề Tín dụng năm 2019

Hoạt

động

khác

NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

(Cấp tỉnh, cấp huyện)

 

 

Phần B

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC GIẢI QUYẾT
CÔNG VIỆC THUỘC THẨ
M QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐƯỢC CÔNG BỐ

(Kèm theo Qụyểt định số 4110/QĐ-NHCS ngày 05 tháng 7 năm 2019
của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)

 

1. Thủ tục thay đổi thông tin chứng minh nhân dân của khách hàng

a)       Trình tự thực hiện:

Bước 1. Khách hàng:

-       Trường hợp làm mới chứng minh nhân dân từ 9 sang 12 số: khách hàng nộp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục “Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân ” do Cơ quan công an cấp (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân câp xã).

-       Trường hợp khách hàng làm lại chứng minh nhân dân, có thay đổi thông tin về họ, tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: khách hàng lập “Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu” có xác nhận của Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn và Ủy ban nhân dân cấp xã nộp NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

Thực hiện thay đổi thông tin trên hệ thống của NHCSXH sau khi nhận được hồ sơ của khách hàng và lưu trữ trong hồ sơ cho vay của khách hàng.

b)       Cách thức thực hiện:

Khách hàng nộp trực tiếp “Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân” hoặc “Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu” cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

c)       Thành phần, số lượng hồ sơ:

-       “Giấy xác nhận số chứng minh nhân dân ” do Cơ quan công an cấp: 01 bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

-       “Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu” theo mẫu do khách hàng lập: 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

-        Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

d)      Thời hạn giải quyết: Trong thời gian giao dịch của NCSXH nơi thực hiện thủ tục

đ) Đối tượng thực hiện TTGQCV: Cá nhân

e)       Cơ quan giải quyết TTGQCV: NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: NHCSXH;

-      Cơ quan phối hợp: UBND và các Tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; Tổ Tiết kiệm và vay vốn.

g)      Kết quả thực hiện TTGQCV: Thay đổi thông tin của khách hàng trên hệ thống của NHCSXH.

h)       Phí, lệ phí: Không.

i)        Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

“Giấy đề nghị thay đổi thông tin Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu”.

k)     Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTGQCV:

Khách hàng thay đổi thông tin trên Chứng minh nhân dân hoặc do yêu cầu thay đổi chứng minh nhân dân từ 9 số sang 12 số của cơ quan công an.

l)        Căn cứ pháp lý của TTGQCV:

-       Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

-       Văn bản số 3566/NHCS-TDNN ngày 27/10/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thực hiện nghiệp vụ Tín dụng, Kế hoạch nguồn vốn, Kế toán;

-       Văn bản số 3751/NHCS-TDNN ngày 17/11/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc thay đổi Chứng minh nhân dân từ 9 số sang 12 số;

-       Văn bản số 4098/NHCS-TDNN-HSSV-QLN ngày 04/7/2019 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc trả lời vướng mắc sau Hội nghị tập huấn chuyên đề Tín dụng năm 2019.

 

 

(Ghi chúPhần chữ in nghiêng, đậm là nội dung sửa đổi, bổ sung)

 

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi