Quyết định 4103/QĐ-NHCS 2019 thủ tục giải quyết công việc của Ngân hàng Chính sách bị bãi bỏ

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

------------------

Số: 4103/QĐ-NHCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Hà Nội ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

về việc công bố thủ tục giải quyết công việc bị bãi bỏ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

----------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

Căn cứ Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của NHCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 16/2003/QĐ-TTg ngày 22/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ văn bản số 705/NHCS-PC ngày 12/02/2018 của Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát, thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban: Pháp chế, Ban Kế hoạch Nguồn vốn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục giải quyết công việc (TTGQCV) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH đã được công bố tại Quyết định số 3754/QĐ-NHCS ngày 23/9/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng NHCSXH; Giám đốc: Ban Pháp chế, Ban Kế hoạch Nguồn vốn, các Ban chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở chính; Trung tâm Đào tạo, Trung tâm Công nghệ thông tin, Sở giao dịch, Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Cục Kiểm soát TTHC - VPCP (b/cáo);

-Tổng Giám đốc (báo cáo);

-Trưởng BKS; các Phó TGĐ, KTT;

-Website NHCSXH (Ban PC);

-TTCNTT (truyền filetrans cho chi nhánh);

-NHCSXH các tỉnh, thành phố;

-Lưu: VT, PC, TDNN.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hải

 

 

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định 4103/QĐ-NHCS ngày 05/7/2019 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội)

 

Danh mục TTGQCV bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH

 

STT

Số hồ sơ TTGQCV

Tên thủ tục TTGQCV

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ TTGQCV

Lĩnh

vực

Cơ quan thực hiện

1

B-NCS-

283377-TT

Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Điểm giao dịch xã.

Văn bản số 4016/HD-NHCS ngày 03/7/2019 về việc hướng dẫn quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch của NHCSXH tại xã, phường, thị trấn.

Hoạt

động

khác

NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

(Tổ giao địch xã)

2

B-NCS-

283378-TT

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Điểm giao dịch xã.

Như trên

Như trên

NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

(Tổ giao địch xã hoặc tại trụ sở Ngân hàng )

 

 

                                                                    

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực