Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 25/2007/QĐ-BLĐTBXH

NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

DO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH ĐẾN HẾT

NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

            Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;

            Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

            Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

            Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

            1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo);

            2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo).

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

            Điều 3. Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  Huỳnh Thị Nhân

 

 


 

DANH MỤC I – VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số:  25/QĐ/2007/BLĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2007)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Phạm vi hiệu lực

1

Thông tư

26/2003/TT-BLĐTBXH

09/12/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn cấp sở Bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01/01/1995 theo quy định tại Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ

Văn bản quy định có hiệu lực thi hành đến năm 2005

Toàn bộ

2

Thông tư

08/2003/TT-BLĐTBXH

08/4/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ quy định tại nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của chính phủ

Trái với quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội

Toàn bộ

3

Thông tư

07/2003/TT-BLĐTBXH

12/03/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/1995/NĐ-CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007

Toàn bộ

4

Thông tư

17/1993/LĐTBXH-TT

02/06/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm

Bị thay thế bởi Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

5

Thông tư

23/1993/LĐTBXH-TT

07/07/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm

Bị thay thế bởi Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

6

Thông tư

19/1993/LĐTBXH-TT

02/06/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động

Bị thay thế bởi Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

7

Thông tư

14/1997/LĐTBXH-TT

10/04/1997

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động đối với các doanh nghiệp nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

8

Thông tư

05/2001/TT-BLĐTBXH

29/01/2001

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

9

Thông tư

03/2002/TT-BLĐTBXH

09/01/2002

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

10

Thông tư

20/1999/TT-BLĐTBXH

08/09/1999

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/05/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

11

Thông tư

04/2002/TT-BLĐTBXH

09/01/2002

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

12

Thông tư

06/2001/TT-BLĐTBXH

29/01/2001

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn tính tốc độ tăng trưởng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

13

Thông tư

16/1993/LĐTBXH-TT

02/06/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút

Bị thay thế bởi Thông tư số 10/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

14

Thông tư

04/2003/TT-BLĐTBXH

17/02/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Bị thay thế bởi Thông tư số 25/2005/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2005

Toàn bộ

15

Thông tư

20/1999/TT-BLĐTBXH

08/09/1999

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/9/1999 về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005

Toàn bộ

16

Thông tư

09/2002/TT-BLĐTBXH

01/06/2002

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty TNHH một thành viên Nhà nước nẵm 100% vốn điều lệ

Bị hết hiệu lực khi Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/09/2001 bị thay thế bởi Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngay 08/09/2006

Toàn bộ

17

Thông tư

25/2005/TT-BLĐTBXH

Ngày 04/10/2005

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

Bị thay thế bởi Thông tư số 12/2006/TT-BLĐTBXH ngày 14/09/2006

Toàn bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC II – THÔNG TƯ LIÊN TỊCH DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2006 NAY ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số: 25/QĐ/2007/BLĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2007)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu VB

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Nội dung trích yếu

Lý do hết hiệu lực

Phạm vi hiệu lực

1

Thông tư liên bộ

12/LB-TT

02/06/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới trong các doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

2

Thông tư liê bộ

28/LB-TT

02/12/1993

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, nhân viên trong doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

  3

Thông tư liên bộ

06/LB-TT

28/02/1997

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/09/1996 về chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005

Toàn bộ

4

Thông tư liên tịch

23/1997/TTLT-BLĐTBXH-BTC

30/12/1997

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn xếp lương đối với viên chức quản lý và viên chức lãnh đạo doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

5

Thông tư liên tịch

17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC

31/12/1998

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005

Toàn bộ

6

Thông tư liên tịch

18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC

31/12/1998

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện khi doanh nghiệp nhà nước không bảo đảm chi tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

7

Thông tư liên tịch

19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC

14/08/1999

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước

Được thay thế bởi Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005

Toàn bộ

8

Thông tư liên tịch

04/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC

09/01/1999

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Hướng dẫn mức khoán chi phí ăn định lượng bằng ngoại tệ đối với công nhân, viên chức làm việc trên tầu vận tải biển đi nước ngoài

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005

Toàn bộ

9

Thông tư liên tịch

10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

04/04/2000

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC về hướng dẫn xếp hạng doanh nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/08/2005

Toàn bộ

10

Thông tư liên tịch

03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN

18/01/2001

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban dân tộc miền núi (nay là Uỷ Ban dân tộc)

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Được thay thế bởi Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005

Toàn bộ

11

Thông tư liên tịch

03/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV

1/02/2003

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với lao động trực tiếp tham gia và phục vụ phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc

Được thay thế bởi Thông tư số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNG-BNV ngày 04/08/2005

Toàn bộ

 

thuộc tính Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành đến hết ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2007/QĐ-BLĐTBXHNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành:21/11/2007Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 25/2007/QĐ-BLĐTBXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi