Quyết định 3612/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 3612/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC

ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sơ xuất trong quá trình biên tập Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật (đã in công báo số 744+745 ngày 28/10/2007) như sau:
Đưa Thông tư 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng quy định tại số thứ tự 38, Mục I, Lĩnh vực thuế, Danh mục I ban hành kèm theo Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ra khỏi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- VPTW và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;

- HĐND,UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước

  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;

- Cục kiểm tra VB (Bộ TP);Công báo;

- Website Chính phủ ; Website BTC;

- Lưu: VT, PC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

Thuộc tính văn bản
Quyết định 3612/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 3612/QĐ-BTC Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 14/11/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

Số: 3612/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC

ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

- Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Đính chính sơ xuất trong quá trình biên tập Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật (đã in công báo số 744+745 ngày 28/10/2007) như sau:

Đưa Thông tư 115/2005/TT-BTC ngày 16/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng quy định tại số thứ tự 38, Mục I, Lĩnh vực thuế, Danh mục I ban hành kèm theo Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC ra khỏi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;

- VPTW và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;

- HĐND,UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước

  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;

- Cục kiểm tra VB (Bộ TP);Công báo;

- Website Chính phủ ; Website BTC;

- Lưu: VT, PC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!