Quyết định 2378/QĐ-BGTVT 2019 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------------

Số: 2378/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
của Bộ Giao thông vận tải

---------------

B TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/ND-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; các Vụ trưởng; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Văn phòng Chính phủ;

Các Thứ trưởng;

Như Điều 3 (để thực hiện);

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

B GIAO THÔNG VẬN TẢI

---------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - T do - Hạnh phúc

------------------

 
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2378/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực Giao thông vận tải hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.
2. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp. Ngoài việc thực hiện Kế hoạch này, Tổng cục, các Cục thường xuyên chủ động thực hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực của đơn vị mình để tiếp tục đơn giản hóa. 
2. Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ. 
3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./. 
Phụ lục
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2378/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, tổng hợp

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm/Hoạt

động

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

 

1.

Điều tra, khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Phiếu điều tra, khảo sát; báo cáo kết quả điều tra, khảo sát

Thường xuyên và định kỳ

Đối tượng

được điều tra, khảo sát: tổ chức, cá nhân liên quan đến nhóm TTHC trong lĩnh vực GTVT

2.

Rà soát 09 thủ tục gồm: Thủ tục Đăng ký tàu biển không thời hạn; Đăng ký tàu biển có thời hạn; Đăng ký tàu biển tạm thời; cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam; Đăng ký tàu biển đang đóng; Đăng ký tàu biển loại nhỏ; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển; Xóa đăng ký; Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

(Quy định tại nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển)

Văn phòng Bộ

Cục HHVN

Các Vụ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Kết quả rà soát, đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ).

Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Quý 1/2020

 

3.

Kiểm soát các quy định về TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng ký ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh tra Bộ; các Cục, Tổng cục thuộc Bộ

Văn bản tham gia ý kiến đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biểu mẫu đánh giá tác động TTHC theo đúng quy định; kiểm soát TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi Bộ trưởng ký ban hành.

Thường

xuyên

 

4.

Thống kê, công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Bộ

Các           Vụ,

Tổng cục, Cục thuộc Bộ

 

Các quyết định công bố, TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Sau khi văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC được ban hành

Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ gửi dự thảo danh mục và nội dung TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính trước 35 ngày, tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực.

5.

Cập nhật và công khai TTHC, văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

 

Văn phòng Bộ

 

Các quyết định công bố, TTHC được công khai trên CSDL quốc gia

Thường

xuyên

 

6.

Niêm yết các thủ tục hành chính tại

trụ sở cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC

 

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ; các

Cục, Tổng

cục thuộc Bộ; các cơ quan, đơn vị trực tiếp

giải quyết TTHC trực thuộc các Cục, Tổng cục.

 

Các TTHC được niêm yết

Thường

xuyên

 

7.

Tổ chức tiếp nhận xử lý phản ánh,

kiến nghị về quy định hành chính

thuộc phạm vi giải quyết của Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh của Bộ; các

Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị

Thường

xuyên

 

8. Tuyên truyền v hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

8.1

Tin bài đăng trên Cổng TTĐT, trang TTĐT của các Cục, Tổng cục

Văn phòng Bộ

Các Vụ,

Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Tin bài đăng trên Cổng TTĐT, trang TTĐT của các Cục, Tổng cục.

Thường

xuyên

 

8.2

Tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp khác

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc

Bộ

 

Các hình thức tuyên truyền phù

hợp.

Thường

xuyên

 

9.

Kiểm tra về công tác kiểm soát thủ

tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Thanh tra Bộ; Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Quý III, IV/2020

 

10.

Triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

Văn phòng Bộ

Các Vụ,

Cục, Tổng cục thuộc Bộ,

TTCNTT

 

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896

 

11.

Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC

 

11.1

Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến

Trung tâm CNTT

Tổng cục

Đường bộ VN, Trung tâm CNTT (03 TTHC ở

mức độ 4)

 

 

Quý

IV/2020

 

11.2

Thủ tục Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp

Trung tâm CNTT

 

 

 

 

 

11.3

Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển

Trung tâm CNTT

 

 

Thí điểm thực

hiện tại một số tỉnh, thành phố có đủ điều kiện

11.4

Thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp mới

Trung tâm CNTT

Cục Đăng kiểm VN,

Trung tâm CNTT (02 TTHC ở mức độ 4)

 

 

Quý

IV/2020

 

11.5

Cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu

Trung tâm CNTT

 

 

 

thuộc tính Quyết định 2378/QĐ-BGTVT

Quyết định 2378/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2378/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành:23/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ GTVT rà soát 09 thủ tục hành chính về tàu biển trong Quý I/2020

Ngày 23/12/2019, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định 2378/QĐ-BGTVT về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành rà soát 09 thủ tục hành chính là: Đăng ký tàu biển không thời hạn, Đăng ký tàu biển có thời hạn; Đăng ký tài biển tạm thời; Cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam; Đăng ký tàu biển đang đóng; Đăng ký tàu biển loại nhỏ; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển; Xóa đăng ký; Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận tàu biển vào Quý I năm 2020.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tiến hành thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính: Đăng ký khai thác tuyến, đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển, thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp mới và cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường sắt trong Quý IV năm 2020.

Ngoài ra, việc cập nhật, công khai thủ tục hành chính và các văn bản liên quan cũng như việc niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan trực tiếp giải quyết cũng được Bộ tiến hành thường xuyên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2378/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi