Quyết định 2232/QĐ-BTTTT 2019 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------------------

Số: 2232/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính
của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chúc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);

- Lưu: VT, VP, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng

 

 

 
 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2232/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 12 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

 

Đơn vị phối hợp

 

Thời gian

I

Xây dựng văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

1

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC theo lĩnh vực quản lý của Bộ năm 2020

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2019

2

Ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách TTHC của Bộ năm 2020

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 12/2019

3

Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC của Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có TTHC

Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ

Cả năm

II

Công bố, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ

1

Tổ chức việc công bố, công khai và cập nhật TTHC, các văn bản quy định về TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

2

Tổ chức kết nối, tích hợp với Hệ thông tin điện tử của Bộ để công khai quá trình, kết quả giải quyết TTHC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có TTHC

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

Cả năm

3

Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông trên cổng thông tin điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

4

Công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

Cả năm

III

Rà soát, đánh giá TTHC và xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC

1

Tổ chức triển khai theo kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC được Lãnh đạo Bộ phê duyệt

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có TTHC

Văn phòng Bộ

Cả năm

2

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện rà soát, đánh giá và xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

3

Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC

Tháng 10 đến tháng 12/2020

IV

Kiểm soát quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ

1

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đánh giá tác động, tính toán chi phí đối với các quy định TTHC theo quy định

Văn phòng Bộ,

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

2

Thẩm định quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL của Bộ xây dựng

3

Tổ chức lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn bản QPPL của Bộ xây dựng có quy định về TTHC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có TTHC

Văn phòng Bộ

V

Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác ểsoát thủ tục hành chính

1

Tổ chức tập huấn, hội thảo hỗ trợ nghiệp vụ giải quyết, thực hiện TTHC cho các công chức thực hiện nhiệm vụ KSTTHC thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp thực hiện TTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3 đến tháng 11/2020

2

Tổ chức tập huấn, hội thảo công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Một cửa, dịch vụ bưu chính công ích)

Tháng 3 đến tháng 11/2020

3

Đôn đốc, tăng cường năng lực và sự tham gia của cán bộ, công chức làm đầu mối trong hoạt động KSTTHC

Cả năm

VI

Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC

1

Tổ chức việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Cả năm

2

Tổ chức họp tham vấn với các bên liên quan, các hiệp hội, tổ chức xã hội để cho ý kiến và xử lý các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định về TTHC

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có TTHC

Văn phòng Bộ

3

Tổng hợp, đánh giá kết quả xử lý phản ánh kiến nghị liên quan đến quy định về TTHC trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 10 đến tháng 12/2020

VII

Công tác truyền thông về cải cách TTHC, KSTTHC

1

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về TTHC và cải cách TTHC

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Trung tâm Thông tin, và các cơ quan thông tấn, báo chí Ngành

Cả năm

2

Cập nhật những thông tin, bài viết có liên quan về hoạt động KSTTHC trên các trang báo/tạp chí Ngành

3

Phối hợp lồng ghép các nội dung có liên quan đến hoạt động KSTTHC vào các chương trình/hội nghị thường niên/định kỳ

VIII

Khảo sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông tin và truyền thông

1

Tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị thuộc bộ về công tác kiểm tra, KSTTHC

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3 đến tháng 12/2020

2

Triển khai công tác kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác KSTTHC

Văn phòng Bộ,

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 3 đến tháng 12/2020

3

Tổ chức khảo sát và trao đổi kinh nghiệm trong công tác cải cách TTHC lĩnh vực thông tin và truyền thông tại một số địa phương

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

4

Tổ chức khảo sát, làm việc và trao đổi với các tổ chức (Hiệp hội, Hội), doanh nghiệp về TTHC của Bộ

Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bọ có TTHC

Trung tâm Thông tin

Quý II, III/2020

IX

Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC

1

Thực hiện Báo cáo hàng quý

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có TTHC

Văn phòng Bộ

Hàng quý

2

Thực hiện Báo cáo năm 2020

Tháng

12/2020

3

Thực hiện Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Theo yêu cầu

X

Ứng dụng công nghệ thông tin

1

Nâng cấp trang tin điện tử, chuyên mục cải cách TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

2

Xây dựng, nâng cấp, duy trì hoạt động phần mềm Một cửa tại Bộ, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin TTHC của Bộ

Cục Tần số vô tuyến điện,

Trung tâm Thông tin, Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

         
 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

thuộc tính Quyết định 2232/QĐ-BTTTT

Quyết định 2232/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2232/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành:20/12/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020

Ngày 20/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định 2232/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020.

Cụ thể, trong tháng 12/2019, Văn phòng Bộ chủ trì ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo lĩnh vực quản lý của Bộ năm 2020 và ban hành kế hoạch truyền thông phục vụ công tác cải cách Thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có thủ tục hành chính nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến thủ tục hành chính của Bộ. Đồng thời, Văn phòng Bộ và Trung tâm Thông tin duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Từ tháng 3 đến tháng 11/2020, Văn phòng Bộ chủ trì tổ chức tập huấn, hội thảo hỗ trợ nghiệp vụ giải quyết, thực hiện thủ tục hành chính cho các công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và một số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Xem chi tiết Quyết định 2232/QĐ-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi