Quyết định 1683/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------------------
Số: 1683/QĐ-BNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT "KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2014 CỦA BỘ NỘI VỤ"
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 
 
Căn cứ Điều 36 Luật thanh tra năm 2011; Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 90/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ tại Tờ trình số 101/TTr-TTBNV ngày 13 tháng 11 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra, kiểm tra;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thanh tra CP: Vụ KTTCTH, Vụ II, Cục IV;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TT(25).
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Bình
 
KẾ HOẠCH
 
 
Thực hiện công văn số 2399/TTCP-KHTCTH ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2014, căn cứ Luật thanh tra, Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ như sau:
I. NỘI DUNG THANH TRA, KIỂM TRA
1. Thanh tra chuyên ngành về cán bộ, công chức nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ
a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
d) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
đ) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo và quản lý hồ sơ công chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo và quản lý hồ sơ công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
g) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
h) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo, quản lý hồ sơ công chức và công tác văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.
- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Tư pháp.
- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.
- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
d) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
đ) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Đắc Nông.
- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
e) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
a) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ.
b) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ.
c) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Ban Tôn giáo Chính phủ.
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.
- Thời gian tiến hành: Quý IV năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
a) Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
- Thời gian tiến hành: Quý I năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
b) Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo của Bộ Xây dựng.
- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
c) Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.
- Thời gian tiến hành: Quý II năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
d) Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.
- Thời gian tiến hành: Quý III năm 2014.
- Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.
II. THẨM QUYỀN KÝ QUYẾT ĐỊNH, KẾT LUẬN THANH TRA VÀ QUYẾT ĐỊNH, THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Chánh Thanh tra Bộ ký quyết định thanh tra và ký kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra về công tác cán bộ, công chức nhà nước, công tác văn thư, lưu trữ và công tác phòng, chống tham nhũng. Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Chánh Thanh tra Bộ trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra ký quyết định thanh tra và ký kết luận thanh tra.
2. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ ký quyết định thanh tra và kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng, tôn giáo. Đối với những vụ việc phức tạp liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp, nhiều ngành thì Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra ký quyết định thanh tra và kết luận thanh tra.
3. Chánh Thanh tra Bộ trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra ký quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phê duyệt kế hoạch kiểm tra và ký thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo của Bộ Xây dựng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và tổ chức thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các cuộc thanh tra thuộc thẩm quyền, khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ làm việc với lãnh đạo cơ quan, đơn vị là đối tượng thanh tra về kết quả thanh tra; chỉ đạo xây dựng dự thảo kết luận thanh tra trình Thứ trưởng phụ trách thanh tra báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng trước khi ký ban hành.
2. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ cử công chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo đề nghị của Thanh tra Bộ.
3. Văn phòng Bộ Nội vụ bố trí phương tiện đi lại, phương tiện làm việc, kinh phí hoạt động và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động thanh tra, kiểm tra theo quy định./

thuộc tính Quyết định 1683/QĐ-BNV

Quyết định 1683/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt "Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Bộ Nội vụ"
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1683/QĐ-BNVNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành:25/11/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi