Quyết định 463/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
Số: 463/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHO NGOẠI QUAN
--------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan của Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội và báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế kho bãi gửi kèm công văn số 392/HQHN-GSQL ngày 28/02/2012 của Cục Hải quan TP. Hà Nội;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Thành lập kho ngoại quan có diện tích 2.410m2 tại lô số 66 khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội là chủ sở hữu.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng, kể từ ngày được thành lập theo Quyết định này, nếu kho ngoại quan không hoạt động mà không có lý do chính đáng thì Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra, báo cáo để Tổng cục Hải quan chấm dứt hiệu lực của Quyết định thành lập kho ngoại quan nêu tại Điều 1.
Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính: Để báo cáo;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực