Thông tư 28/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa sử dụng đường bộ để kinh doanh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_____________

Số: 28/2021/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý
1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:
“1. Thông tư này quy định mức giá tối đa khi thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý, bao gồm đường quốc lộ, đường cao tốc, hầm đường bộ; các trường hợp được miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ (nếu có) của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:
“b. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án các dự án xây dựng đường bộ để kinh doanh, Nhà cung cấp dịch vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau:
“3. Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi tắt là trạm thu phí) là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 như sau:
“7. Đơn vị thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ (sau đây gọi là đơn vị thu) là Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án hoặc đơn vị được Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ”.
5. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Đối tượng và chủ phương tiện phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ
1. Phương tiện sử dụng dịch vụ đường bộ thuộc đối tượng thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, bao gồm:
a) Nhóm 1 gồm các loại phương tiện sau: Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng;
b) Nhóm 2 gồm các loại phương tiện sau: Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn;
c) Nhóm 3 gồm các loại phương tiện sau: Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn;
d) Nhóm 4 gồm các loại phương tiện sau: Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet;
e) Nhóm 5 gồm các loại phương tiện sau: Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet.
2. Chủ phương tiện thuộc đối tượng thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ quy định tại khoản 1 Điều này phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 của Thông tư này.”
6. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 4 như sau:
“Điều 4. Đối tượng miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ”
7 Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 4 như sau:
“9. Xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng sử dụng Vé đường bộ toàn quốc quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này”.
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Điều kiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ
1. Hoàn thành việc xây dựng công trình đường bộ theo quy định tại hợp đồng dự án ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án hoặc hoàn thành việc xây dựng công trình đường bộ theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.
2. Đơn vị thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đã chuẩn bị đầy đủ các loại vé, hoàn thành các quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí theo quy định.”
9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 như sau:
“1. Mức giá tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ đường bộ là mức thu tối đa quy định cho từng nhóm phương tiện tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này (mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
a) Mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ theo lượt quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng đường bộ theo chặng quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo lượt quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.”
10. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:
“4. Khi các yếu tố hình thành giá trong nước có biến động ảnh hưởng đến phương án tài chính của dự án, Bộ Giao thông vận tải xem xét, điều chỉnh mức giá tối đa trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về giá. Mức giá khởi điểm trong quá trình lập dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư không vượt quá mức giá tối đa quy định tại Thông tư này.”.
11. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
“Điều 7. Mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ
1. Mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ đối với từng dự án áp dụng cho từng loại phương tiện được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án thống nhất tại hợp đồng dự án trên nguyên tắc khi thực hiện thu không vượt mức giá tối đa đối với nhóm phương tiện quy định tại Điều 6 của Thông tư này.
2. Đối với các trạm thu theo lượt, căn cứ tình hình kinh tế xã hội theo từng thời kỳ của địa phương nơi đặt trạm, các bên ký hợp đồng BOT thống nhất mức giá cụ thể cho dịch vụ sử dụng đường bộ thấp hơn so với mức giá tại khoản 1 điều này (nếu có) trên nguyên tắc đảm bảo tính khả thi về phương án tài chính của dự án, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, Nhà đầu tư, người sử dụng và phù hợp với quy định của pháp luật.”
12. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Quy định về vé sử dụng đường bộ
1. Vé dịch vụ sử dụng đường bộ áp dụng đối với phương tiện tham gia giao thông qua trạm, bao gồm: vé lượt, vé tháng và vé quý.
a) Vé lượt được phát hành với mệnh giá theo mức thu cho một lần sử dụng dịch vụ tương ứng với từng phương tiện;
b) Vé tháng được phát hành theo thời hạn 30 ngày kể từ ngày có giá trị sử dụng với mệnh giá theo mức thu tháng quy định tương ứng với từng phương tiện. Mệnh giá vé tháng bằng 30 (ba mươi) lần mệnh giá vé lượt. Vé tháng dùng để thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông qua trạm trong thời hạn cụ thể ghi trên vé kể từ ngày có giá trị sử dụng vé đến ngày kết thúc theo thời hạn cụ thể ghi trên vé;
c) Vé quý được phát hành theo thời hạn 90 ngày kể từ ngày có giá trị sử dụng với mệnh giá theo mức thu quý quy định tương ứng với từng phương tiện. Mệnh giá vé quý bằng 3 (ba) lần mệnh giá vé tháng và chiết khấu 10%. Vé quý dùng để thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện tham gia giao thông qua trạm trong thời hạn cụ thể ghi trên vé kể từ ngày có giá trị sử dụng vé quý đến ngày kết thúc theo thời hạn cụ thể ghi trên vé.
2. Đối với hình thức thu phí điện tử không dừng, vé dịch vụ sử dụng đường bộ được phát hành dưới dạng chứng từ điện tử.
3. Vé đường bộ toàn quốc áp dụng riêng đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định của Bộ Tài chính.
a) Vé đường bộ toàn quốc áp dụng đối với các phương tiện thuộc Bộ Quốc phòng mang biển số màu đỏ, không áp dụng đối với các phương tiện mang biển số khác (kể cả phương tiện của Bộ Quốc phòng không mang biển số màu đỏ). Nội dung Vé đường bộ toàn quốc áp dụng đối với xe quốc phòng bao gồm các thông tin sau: Cơ quan phát hành (Tổng cục Đường bộ Việt Nam); loại phương tiện sử dụng (gồm 02 loại: vé sử dụng cho xe ô tô con quân sự và vé sử dụng cho xe ô tô tải quân sự); kích cỡ vé có tổng chiều dài nhân (x) chiều rộng là 12 cm x 8 cm, có màu sắc; nền vé màu đỏ, chữ và số màu trắng; biển số xe;
b) Vé đường bộ toàn quốc áp dụng đối với xe của Bộ Công an bao gồm các thông tin sau: Cơ quan phát hành (Tổng cục Đường bộ Việt Nam); loại phương tiện sử dụng gồm 02 loại (xe dưới 7 chỗ ngồi và xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở lên, xe khách, xe vận tải, xe ô tô chuyên dùng); kích cỡ vé có chiều dài nhân (x) chiều rộng là 12 cm x 8 cm và có màu sắc; nền vé màu vàng có gạch màu đỏ dọc theo thân vé ở vị trí 1/3 vé tính từ trái sang phải, chữ và số màu đen; biển số xe.
13. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 như sau:
“Điều 9. Quản lý vé sử dụng đường bộ
1. Việc in, phát hành, quản lý, sử dụng vé và hoàn vé (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
2. Vé dịch vụ sử dụng đường bộ vừa là chứng từ kiểm soát khi phương tiện đi qua trạm vừa là chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Vé dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức một dừng phát hành cho trạm nào thì chỉ có giá trị sử dụng tại trạm đó. Vé dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng thực hiện theo quy định về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.
3. Vé dịch vụ sử dụng đường bộ bán theo phương tiện tương ứng với mệnh giá ghi trên vé. Vé tháng, vé quý phải thể hiện rõ thời hạn sử dụng, biển số phương tiện. Vé tháng, vé quý phải sử dụng đúng trạm và thời hạn ghi trên vé. Trường hợp phương tiện đổi biển số và đã thực hiện điều chỉnh thông tin tại đơn vị thu thì được tiếp tục sử dụng vé tháng, vé quý cho đến khi hết thời hạn. Khi mua vé tháng, vé quý lần đầu hoặc khi có sự thay đổi về chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp, người mua phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) để mua vé theo mức thu tương ứng với loại phương tiện và “tải trọng” theo quy định của phương tiện.
4. Trường hợp trạm thu phí dừng thu hoặc tạm dừng thu không xác định thời hạn, đơn vị thu thực hiện hoàn lại tiền mua vé tháng, vé quý cho chủ phương tiện. Số tiền hoàn lại bằng mức thu chia cho 30 ngày (đối với vé tháng) hoặc chia cho 90 ngày (đối với vé quý) nhân với số ngày còn hiệu lực của vé tính từ ngày dừng thu hoặc tạm dừng thu không xác định thời hạn.
5. Trường hợp xảy ra thảm họa, dịch bệnh, thiên tai hoặc các trường hợp bất khả kháng khác, trạm thu phí phải tạm dừng thu có thời hạn theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền, đơn vị thu thực hiện gia hạn thời gian hiệu lực của vé tháng, vé quý theo nguyên tắc số ngày gia hạn bằng số ngày tạm dừng thu.
6. Vé đường bộ toàn quốc được phát hành như sau:
a) Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lập dự trù số lượng, chủng loại Vé đường bộ toàn quốc có phân loại cụ thể các phương tiện cần sử dụng gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
b) Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện in và phát hành Vé đường bộ toàn quốc vào tháng 12 hàng năm. Kỳ hạn sử dụng của Vé đường bộ toàn quốc theo năm từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm;
c) Sau ngày 15 tháng 12 hàng năm, người đề nghị cấp vé mang giấy giới thiệu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ghi rõ: Họ tên, chức vụ của người đề nghị cấp vé; số lượng, chủng loại vé cần cấp kèm theo chứng minh thư/căn cước công dân đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam để được cấp vé. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện cung cấp cho người đề nghị số lượng, chủng loại Vé đường bộ toàn quốc theo yêu cầu. Cơ quan được cấp vé quản lý, sử dụng Vé đường bộ toàn quốc đúng quy định của pháp luật.”.
14. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:
“Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, đơn vị thu và báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo đúng quy định.
2. Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, đơn vị thu có trách nhiệm:
a) Thực hiện thông báo công khai, niêm yết các thông tin về mức giá, đối tượng miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí theo quy định; thực hiện chuyển vé tháng và vé quý sang sử dụng hình thức thu phí tự động không dừng đối với các trạm thu phí đã triển khai thu phí tự động không dừng;
b) Thực hiện thu, kê khai, nộp, quản lý, sử dụng tiền bán vé theo quy định của pháp luật;
c) Chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về quản lý giá, giao thông đường bộ và các quy định pháp luật có liên quan.
d) Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo quy định của pháp luật;
đ) Hướng dẫn sử dụng, bảo hành thẻ đầu cuối; mở và quản lý tài khoản thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, tài khoản trả trước theo quy định của pháp luật; lưu trữ thông tin tài khoản chủ phương tiện; cung cấp thông tin về số dư và lịch sử giao dịch theo quy định về thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản;
e) Cung cấp hóa đơn cho người sử dụng dịch vụ đường bộ theo quy định về hóa đơn; thực hiện thông báo công khai, niêm yết các thông tin về mức giá, đối tượng miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại nơi bán vé theo quy định; phát hành chứng từ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các chủ phương tiện tham gia giao thông theo ủy quyền của Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án;
g) Tổ chức các điểm bán vé thuận tiện cho chủ phương tiện và tránh ùn tắc giao thông; bán kịp thời, đầy đủ các loại vé cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ; thực hiện hoàn tiền và gia hạn vé đúng quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 9 sửa đổi tại Thông tư này.”.
15. Bổ sung Phụ lục III tương ứng Phụ lục III của Thông tư này.
Điều 2. Bãi bỏ, thay thế một số khoản, điều, Phụ lục của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý:
2. Thay thế Phụ lục I, Phụ lục II bằng Phụ lục I, Phụ lục II của Thông tư này.
Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các phương tiện đã mua vé tháng, vé quý trước ngày Thông tư này có hiệu lực, có sự thay đổi nhóm xe, Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, đơn vị thu thực hiện điều chỉnh mức thu theo nhóm xe phù hợp với nhóm xe quy định tại Thông tư này. Mức thu điều chỉnh được xác định bằng mức giá cụ thể quy định tại hợp đồng dự án theo nhóm xe quy định tại thông tư này chia cho 30 ngày (đối với vé tháng) hoặc chia cho 90 ngày (đối với vé quý) nhân với số ngày còn hiệu lực của vé tính từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
2. Vé phí đường bộ toàn quốc đã được phát hành theo quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022
2. Bãi bỏ Thông tư số 60/2018/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 5. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Bộ GTVT;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Lê Đình Thọ

PHỤ LỤC I

BIỂU GIÁ TỐI ĐA CHO DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO LƯỢT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Nhóm

Phương tiện

Mức giá tối đa (đồng/vé/lượt)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi; xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

52.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

70.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

87.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet

140.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet

200.000

Ghi chú:

a) “Tải trọng” của từng phương tiện theo từng nhóm nêu trên là khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông ghi tại Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp (sau đây gọi là Giấy chứng nhận đăng kiểm). Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm không có giá trị khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông thì sử dụng giá trị khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế. Số ghế ngồi tương ứng với số lượng người cho phép chuyên chở;

b) Đối với ô tô chuyên dùng, “tải trọng” được hiểu là khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng kiểm và áp dụng mức thu của nhóm xe có “tải trọng” tương ứng theo từng nhóm. Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm không có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông thì sử dụng giá trị khối lượng toàn bộ theo thiết kế;

c) Đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ, “tải trọng” được hiểu là khối lượng bản thân của phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng kiểm và áp dụng mức thu của nhóm xe có “tải trọng” tương ứng;

d) Mức thu đối với ô tô đầu kéo không kéo theo sơmi rơ mooc, rơ mooc áp dụng mức thu tương ứng Nhóm 3;

đ) Mức thu đối với xe chở hàng sử dụng một đầu kéo kéo theo một sơ mi rơ mooc hoặc một rơ mooc áp dụng mức thu theo “tải trọng” của phương tiện được kéo theo;

e) Mức thu tổ hợp xe được cấp giấy phép lưu hành đặc biệt áp dụng mức thu riêng biệt đối với từng phương tiện thành phần;

g) Đối với trường hợp xe cứu hộ giao thông (ngoại trừ xe cứu hộ, cứu nạn quy định tại điểm e, khoản 6 Điều 4 Thông tư này) thì không thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe được cứu hộ.
 

PHỤ LỤC II

BIỂU GIÁ TỐI ĐA CHO DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO CHẶNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Nhóm

Phương tiện

Mức giá tối đa (đồng/km)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2.100

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

4.400

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet

8.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet

12.000

Ghi chú:

a) Mức giá theo chặng tùy thuộc vào từng phương tiện, quãng đường thực tế phương tiện tham gia giao thông (km) và đơn giá tương ứng với từng loại phương tiện (đồng/km);

b) “Tải trọng” của từng phương tiện theo từng nhóm nêu trên là khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông ghi tại Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp (sau đây gọi là Giấy chứng nhận đăng kiểm). Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm không có giá trị khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông thì sử dụng giá trị khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế. Số ghế ngồi tương ứng với số lượng người cho phép chuyên chở;

c) Đối với ô tô chuyên dùng, “tải trọng” được hiểu là khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng kiểm và áp dụng mức thu của nhóm xe có “tải trọng” tương ứng theo từng nhóm. Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm không có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông thì sử dụng giá trị khối lượng toàn bộ theo thiết kế;

d) Đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ, “tải trọng” được hiểu là khối lượng bản thân của phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng kiểm và áp dụng mức thu của nhóm xe có “tải trọng” tương ứng;

đ) Mức thu đối với ô tô đầu kéo không kéo theo sơmi rơ mooc, rơ mooc áp dụng mức thu tương ứng Nhóm 3;

e) Mức thu đối với xe chở hàng sử dụng một đầu kéo kéo theo một sơ mi rơ mooc hoặc một rơ mooc áp dụng mức thu theo “tải trọng” của phương tiện được kéo theo;

g) Mức thu tổ hợp xe được cấp giấy phép lưu hành đặc biệt áp dụng mức thu riêng biệt đối với từng phương tiện thành phần;

h) Đối với trường hợp xe cứu hộ giao thông (ngoại trừ xe cứu hộ, cứu nạn quy định tại điểm e, khoản 6 Điều 4 Thông tư này) thì không thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe được cứu hộ.

PHỤ LỤC III

BIỂU GIÁ TỐI ĐA CHO DỊCH VỤ SỬ DỤNG HẦM ĐƯỜNG BỘ THEO LƯỢT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

Nhóm

Phương tiện

Mức giá tối đa (đồng/vé/lượt)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

110.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

160.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

200.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 feet

210.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 feet

280.000

 

Ghi chú:

a) Biểu giá này áp dụng đối với hầm đường bộ là một dự án độc lập;

b) “Tải trọng” của từng phương tiện theo từng nhóm nêu trên là khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông ghi tại Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm cấp (sau đây gọi là Giấy chứng nhận đăng kiểm). Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm không có giá trị khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông thì sử dụng giá trị khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế. Số ghế ngồi tương ứng với số lượng người cho phép chuyên chở;

c) Đối với ô tô chuyên dùng, “tải trọng” được hiểu là khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông của phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng kiểm và áp dụng mức thu của nhóm xe có “tải trọng” tương ứng theo từng nhóm. Trường hợp trên Giấy chứng nhận đăng kiểm không có khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông thì sử dụng giá trị khối lượng toàn bộ theo thiết kế;

d) Đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ, “tải trọng” được hiểu là khối lượng bản thân của phương tiện ghi trên Giấy chứng nhận đăng kiểm và áp dụng mức thu của nhóm xe có “tải trọng” tương ứng;

đ) Mức thu đối với ô tô đầu kéo không kéo theo sơmi rơ mooc, rơ mooc áp dụng mức thu tương ứng Nhóm 3;

e) Mức thu đối với xe chở hàng sử dụng một đầu kéo kéo theo một sơ mi rơ mooc hoặc một rơ mooc áp dụng mức thu theo “tải trọng” của phương tiện được kéo theo;

g) Mức thu tổ hợp xe được cấp giấy phép lưu hành đặc biệt áp dụng mức thu riêng biệt đối với từng phương tiện thành phần;

h) Đối với trường hợp xe cứu hộ giao thông (ngoại trừ xe cứu hộ, cứu nạn quy định tại điểm e, khoản 6 Điều 4 Thông tư này) thì không thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe được cứu hộ.

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung
Thuộc tính văn bản
Thông tư 28/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 28/2021/TT-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 30/11/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRANSPORT

_____________

No. 28/2021/TT-BGTVT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_________________________

Hanoi, November 30, 2021

                                                                    

CIRCULAR

Amending and supplementing a number of articles of the Minister of Transport’s Circular No. 35/2016/TT-BGTVT dated November 15, 2016 prescribing the ceiling road use service price levels to be applied by investment projects on road construction for commercial operation under the management by the Ministry of Transport

__________

 

Pursuant to the Law No. 23/2008/QH12 dated November 13, 2008 on Road Traffic;

Pursuant to the Law No. 11/2012/QH13 dated June 20, 2012 on Price;

Pursuant to the Law No. 64/2020/QH14 dated June 18, 2020 on Investment in the Form of Public-Private Partnership;

Pursuant to the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Price;

Pursuant to the Government’s Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 on amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Price;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP dated February 10, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the request of the Director of the Department of Finance and the Director General of the Directorate for Roads of Vietnam;

The Minister of Transport promulgates the Circular amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 35/2016/TT-BGTVT dated November 15, 2016 of the Minister of Transport, prescribing the ceiling road use service price levels to be applied by investment projects on road construction for commercial operation under the management by the Ministry of Transport.

Article 1. Amendment and supplement of a number of articles of the Circular No. 35/2016/TT-BGTVT dated November 15, 2016 of the Minister of Transport, prescribing the ceiling road use service price levels to be applied by investment projects on road construction for commercial operation under the management by the Ministry of Transport

1. Amend and supplement Clause 1, Article 1 as follows:

“1. This Circular stipulates the applied ceiling price levels upon collection of road use service charges for investment projects on road construction, including national highways, expressways and road tunnels for commercial operation under management by the Ministry of Transport; cases of exemption from collection of road use service charges, reduction of road use service charges (if any) for investment projects on road construction for commercial operation”.

2. Amend and supplement Point b, Clause 2, Article 1 as follows:

“b. Investors and project enterprises involved in projects on construction of roads for commercial operation, service providers collecting road use service charges”.

3. Amend and supplement Clause 3, Article 2 as follows:

“3. Road use service toll gate (hereinafter referred to as toll gate) means places where road use service charges are collected for road vehicles”.

4. Amend and supplement Clause 7, Article 2 as follows:

“7. Road use service charge-collecting unit (hereinafter referred to as the collecting unit) means an investor, a project enterprise or unit authorized by or assigned by or signed contract with the investor or the project enterprise for road use service charge collection”.

5. Amend and supplement Article 3 as follows:

“Article 3. Vehicles and vehicle owners liable to road use service charges

1. Road vehicles liable to road use service charges include:

a) Group 1 includes the following vehicle types: Under-12-seat vehicles, trucks with the loading capacity of under 2 tons; mass transit buses;

b) Group 2 includes the following vehicle types: Vehicles with between 12 seats and 30 seats; trucks with the loading capacity of between 2 tons and under 4 tons;

c) Group 3 includes the following vehicle types: Vehicles with 31 or more seats; trucks with the loading capacity of between 4 tons and under 10 tons;

d) Group 4 includes the following vehicle types: Trucks with the loading capacity of between 10 tons and under 18 tons; 20-feet container trucks;

e) Group 5 includes the following vehicle types: Trucks with the loading capacity of over 18 tons; 40-feet container trucks.

2. Owners of vehicles liable to road use service prices specified in Clause 1 of this Article shall pay road use service charges, except those specified in Article 4 of this Circular.”

6. Amend and supplement the title of Article 4 as follows:

"Article 4. Vehicles eligible for road use service charge collection exemption

7. Amend and supplement Clause 9, Article 4 as follows:

“9. Cars of the public security and national defense forces using the national toll tickets specified in Clause 3, Article 8 of this Circular”.

8. Amend and supplement Article 5 as follows:

“Article 5. Conditions for collection of road service charges

1. Complete construction of road works in accordance with the project contract signed between the competent state agency and the investor, the project enterprise or complete construction of road works under the project approved by a competent authority.

2. The road use service charge-collecting unit has fully prepared all kinds of tickets and completed the regulations on the construction, organization and operation of the toll gates as prescribed.”

9. Amend and supplement Clause 1, Article 6 as follows:

“1. The ceiling price level for one time of road use is the ceiling price level prescribed for each of the vehicle groups specified in Clause 1, Article 3 of this Circular (such price is inclusive of value-added tax).

a) The ceiling road use service price level per passing vehicle is provided in Appendix I to this Circular;

b) The ceiling road use service price level per distance is provided in Appendix II to this Circular;

c) The ceiling road tunnel use service price level per passing vehicle is provided in Appendix III to this Circular.”

10. Amend and supplement Clause 4, Article 6 as follows:

“4. When factors constituting the domestic price change, thereby affecting a project’s financial plan, the Ministry of Transport shall consider and adjust the maximum price in accordance with the law on price. The starting price during the formulation of investment projects in the form of private public partnerships must not exceed the ceiling price level specified in this Circular.”.

11. Amend and supplement Article 7 as follows:

“Article 7. Specific road use service prices

1. The specific road use service price for each project, applied to each vehicle type, shall be agreed upon by the competent state agency and an investor or a project enterprise under the project contract, provided that, upon collection, such price does not exceed the ceiling price level specified in Article 6 of this Circular.

2. For toll gates applying vehicle-passing-based collection, under the socio-economic situation in each period of the locality where such toll gates are located, the parties to the BOT contract shall agree on specific road use service price lower than the price in Clause 1 of this Article (if any) on the principle of ensuring the project's financial plan feasibility, ensuring the harmony between the interests of the State, the investor and the user and in accordance with regulations under the law.”

12. Amend and supplement Article 8 as follows:

“Article 8. Regulations on road use service tickets

1. Road use service tickets used for road vehicles passing toll gates include: one-pass tickets, monthly tickets and quarterly tickets.

a) One-pass ticket is issued with a price to be collected for one time of road use by a passing vehicle;

b) Monthly ticket is issued within 30 days from the date of such ticket becomes valid for use with the par value according to the prescribed monthly collection rates for each passing vehicle. The par value of monthly ticket is 30 (thirty) times as much as that of one-pass ticket. Monthly ticket is used to collect road use service charges from road vehicles passing a toll gate during a given period of time, counting from the date the ticket becomes valid for use to the date of expiration of its validity as stated in the ticket;

b) Quarterly ticket is issued within 90 days from the date of such ticket becomes valid for use with the par value according to the prescribed quarterly collection rates for each passing vehicle. Par value of quarterly ticket is 3 (three) times as much as that of monthly ticket and entitled to a discount of 10%. Quarterly ticket is used to collect road use service charges from road vehicles passing a toll gate during a given period of time, counting from the date the quarterly ticket becomes valid for use to the date of expiration of its validity as stated in the ticket.

2. For non-stop electronic toll collection, road use service tickets are issued in the form of electronic vouchers.

3. Road use charges for national toll tickets applied exclusively to cars of the public security and national defense forces shall comply with regulations of the Ministry of Finance.

a) The national toll ticket applies to vehicles with red license plates under the Ministry of National Defence, not to other vehicles with other license plates (including vehicles without red license plates under the Ministry of National Defence). The national toll tickets applicable to defense force vehicles include the following information: Issuing agency (Directorate for Roads of Vietnam); vehicle type (including 02 types: tickets used for military cars and tickets used for military trucks); ticket size of 12 cm (length) x 8 cm (width); white letters and numbers on red ticket background; license plate;

b) The national toll tickets applicable to vehicles of the Ministry of Public Security includes the following information: Issuing agency (Directorate for Roads of Vietnam); vehicle type (including 02 types: cars with less than 7 seats and cars with 7 seats or more, passenger cars, trucks, special-use cars); ticket size of 12 cm (length) x 8 cm (width); black letters and numbers on yellow ticket background with red line along the ticket at 1/3 of the ticket from left to right; license plate.

13. Amend and supplement Article 9 as follows:

Article 9. Management of road use tickets

1. The printing, distribution, management and use of tickets and ticket refund (if any) must comply with the law on management of goods sale and service provision invoices.

2. Toll tickets are both passing-vehicle control documents and payment documents in accordance with the law on management of goods sale and service provision invoices. Manual toll tickets issued to any toll gate are only valid for use at such toll gate. Non-stop electronic toll tickets shall comply with regulations on non-stop electronic toll collection.

3. Toll tickets are sold to vehicles correspond to the par value stated on the ticket. Monthly and quarterly ticket musts clearly show the expiry date and vehicle’s license plate. Monthly and quarterly tickets must be used at the right toll gates and within the time limit indicated on the ticket. In case the vehicle has changed its license plate and has adjusted information at the collecting unit, it is allowed to continue using its monthly and quarterly tickets until the expiration of the time limit. Upon purchase of monthly or quarterly ticket for the first time or upon change in the certificate of inspection of technical safety and environmental protection issued by the registry, the buyer must produce the certificate of inspection of technical safety and environmental protection issued by the registry (original or certified copy) to buy tickets at the rate under the vehicle’s type and the “loading capacity”.

4. In case the toll gate stops or suspends collection for indefinite term, the collecting unit shall refund the purchase price of monthly and quarterly tickets to vehicle owners. The refund amount is equal to the collection rate divided by 30 days (for monthly tickets) or divided by 90 days (for quarterly tickets) multiplied by the number of valid days of the ticket from the date of stopping or suspending collection for indefinite term.

5. In case of disaster, epidemic, natural disaster or other force majeure, the toll gates must suspend collection for definite time at the request of the competent authority, the collecting unit shall extend the validity period of monthly and quarterly tickets provided that the number of days of extension equals the number of days of collection suspension.

6. National toll tickets are issued as follows:

a) Before October 15 every year, the Ministry of National Defence and the Ministry of Public Security shall make an estimate of the number and types of national toll tickets with specific classification of vehicles to be used and send them to the Directorate for Roads of Vietnam;

b) The Directorate for Roads of Vietnam shall print and issue national toll tickets in December every year. The validity period of the national toll tickets is from January 01 to December 31 of each year;

c) After December 15 of each year, the ticket requester shall bring referral from the Ministry of National Defence or the Ministry of Public Security, clearly stating: Full name and position of the ticket requester; quantity and type of tickets to be issued together with the identity card/citizen identification card to the Directorate for Roads of Vietnam for issuance of tickets. The Directorate for Roads of Vietnam shall provide the requester with the quantity and type of national toll tickets upon request. The ticket-issued agency shall manage and use the national toll ticket in accordance with the provisions of law.”.

14. Amend and supplement Article 10 as follows:

"Article 10. Responsibilities for implementation organization

1. The Directorate for Roads of Vietnam is responsible for inspecting and supervising the collection of road use service charges by investors, project enterprises and collecting units and reporting to the Ministry of Transport in accordance with regulations.

2. Investors, project enterprises and collecting units shall:

a) Make public announcements and post up information on prices and vehicles exempted from collection of road use service charges at toll gates according to regulations; change the monthly and quarterly tickets to use automatic non-stop toll collection for toll gates that have applied automatic non-stop toll collection;

b) Organize the collection, declaration, remittance, management and use of money amounts collected from the sale of tickets in accordance with law;

c) Comply with the regulations on inspection and examination in accordance with the law on price management, road traffic and relevant regulations.

d) Perform the road use service charge collection service supply contract according to the provisions of law;

dd) Provide user manual, terminal card warranty; open and manage accounts for collection of road user charges and prepaid accounts in accordance with law; store vehicle owner account information; provide information on balance and transaction history in accordance with regulations on collection of road use service charges or at the request of the account holder;

e) Provide invoices to road service users according to the regulations on invoices; make public announcements and post up information on prices and vehicles exempted from collection of road service charges at ticket-selling places according to regulations; issue receipts for collection of road use service charges to vehicle owners as authorized by the investor or project enterprise;

g) Organize ticket-selling places convenient for vehicle owners, thus preventing traffic congestion; promptly and fully sell tickets of all types to those wishing to use road services; refund and renew tickets according to the provisions of Clauses 4 and 5, Article 9 of this Circular.”.

15. Add Appendix III that is Appendix III issued together with this Circular.

Article 2. Annulment and replacement of a number of clauses, articles and appendices of the Circular No. 35/2016/TT-BGTVT dated November 15, 2016 of the Minister of Transport, prescribing the ceiling road use service price levels to be applied by investment projects on road construction for commercial operation under the management by the Ministry of Transport:

1. Annul Clauses 1 and 2, Article 11;

2. Replace Appendices I and II with Appendices I and II of this Circular.

Article 3. Transitional provisions

1. For vehicles that have purchased monthly and quarterly tickets before the effective date of this Circular, and have change in vehicle groups, the investor, project enterprise, and the collection unit shall adjust the charge rates according to vehicle groups in accordance with this Circular. The adjusted charge rates are determined by the specific price specified in the project contract for the vehicle groups specified in this Circular divided by 30 days (for monthly tickets) or divided by 90 days (for quarterly tickets) multiplied by the number of valid days of the ticket from the effective date of this Circular.

2. National toll tickets issued in accordance with the provisions of the Circular No. 70/2021/TT-BTC dated August 12, 2021 of the Minister of Finance stipulating rates, collection, remittance, exemption, management and use of the road user charges shall continue to be used until the end of December 31, 2022.

Article 4. Effect

1. This Circular takes effect from January 15, 2022.

2. The Circular No. 60/2018/TT-BGTVT dated December 21, 2018 of the Minister of Transport amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 35/2016/TT-BGTVT dated November 15, 2016 of the Minister of Transport, prescribing the ceiling road use service price levels to be applied by investment projects on road construction for commercial operation under the management by the Ministry of Transport ceases to be effective from the effective date of this Circular.

Article 5. Implementation organization

The Chief of the Ministry Office, the Chief Ministry Inspectorate, the Directors of the Departments, the Director General of the Directorate for Roads of Vietnam, the heads of the relevant agencies, organizations and individuals are responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

FOR THE MINISTER

DEPUTY MINISTER

 

 

Le Dinh Tho

 

* All Appendices are not translated herein.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!