Thông tư 21/2021/TT-BGTVT mức giá, khung giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 21/2021/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2021

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 1. Mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa
Mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa được thực hiện như sau:
1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021: áp dụng bằng 50% mức giá cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với chuyến bay nội địa quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT).
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi: tiếp tục thực hiện theo mức giá quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT.
Điều 2. Khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không
Khung giá đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT được thực hiện như sau:
1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021: áp dụng khung giá với mức tối thiểu là 0 đồng, mức tối đa được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT.
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi: tiếp tục thực hiện theo khung giá quy định tại Thông tư số 53/2019/TT-BGTVT.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Đơn vị cung ứng dịch vụ và các đơn vị sử dụng dịch vụ quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Thông tư này chủ động thương thảo xử lý các khoản thu đã thực hiện thanh toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày Thông tư có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.
3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Các Tổng công ty: Cảng hàng không Việt Nam - CTCP; Quản lý bay Việt Nam;

- Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn;

- Các hãng hàng không Việt Nam;

- Lưu: VT, VTải (B5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn

Thuộc tính văn bản
Thông tư 21/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 21/2021/TT-BGTVT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Giao thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRANSPORT
 _________

No. 21/2021/TT-BGTVT

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
 _______________________

Hanoi, September 26, 2021

 

 

CIRCULAR

On prescribing price rates and price frames for a number of specialized aviation services at Vietnamese airports and airfields from January 01, 2021 until the end of December 31, 2021

__________

 

Pursuant to the Law on Vietnam Civil Aviation dated June 29, 2006, the Law on Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Vietnam Civil Aviation dated November 21, 2014;

Pursuant to the Law on Price dated June 20, 2012;

Pursuant to the Government's Decree No. 177/2013/ND-CP dated November 14, 2013 detailing and guiding a number of articles of the Law on Price and the Government's Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016 amending, supplementing a number of articles of the Decree No. 177/2013/ND-CP;

Pursuant to the Government’s Decree No. 12/2017/ND-CP of February 10, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Transport;

At the proposal of the Director of the Department of Transportation and the Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam;

The Minister of Transport promulgates the Circular prescribing price rates and price frames for a number of specialized aviation services at Vietnamese airports and airfields from January 01, 2021 until the end of December 31, 2021.

 

Article 1. Price rates of the aircraft takeoff and landing services for domestic flights

Price rates of the aircraft takeoff and landing services for domestic flights shall be as follows:

1. From January 01, 2021 until the end of December 31, 2021: Such rates shall be equal to 50% of price rates of the aircraft takeoff and landing for domestic flights as prescribed in the Circular No. 53/2019/TT-BGTVT dated December 31, 2019 of the Minister of Transport on prescribing price rates and price frames for a number of specialized aviation services at Vietnamese airports and airfields (hereinafter referred to as the Circular No. 53/2019/TT-BGTVT).

2. From January 01, 2022 onwards: Such rates shall comply with regulations of the Circular No. 53/2019/TT-BGTVT.

Article 2. Price frames for a number of specialized aviation services

Price frames for the specialized aviation services in the list prescribed in Clauses 2 and 3, Article 1 of the Circular No. 53/2019/TT-BGTVT shall be as follows:

1. From January 01, 2021 until the end of December 31, 2021: The applied price frames shall be the one in which the minimum prices shall be VND 0 and the maximum prices shall comply with regulations in the Circular No. 53/2019/TT-BGTVT.

2. From January 01, 2022 onwards: The applied price frames shall comply with regulations of the Circular No. 53/2019/TT-BGTVT.

Article 3. Effect

1. This Circular takes effect on the signing date.

2. Units providing and using services specified in Articles 1 and 2 of this Circular shall proactively negotiate to handle payments made from January 01, 2021 to the effective date of this Circular in accordance with law regulations.

3. Chiefs of Offices, Chief Inspectors, Directors, Director of the Civil Aviation Authority of Vietnam, heads of related agencies, related organizations and individuals shall take responsibility for the implementation of this Circular./.
 

 

FOR THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER

 

 

Le Anh Tuan

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!