Quyết định 652/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------------

Số:  652/QĐ-BGTVT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày  03  tháng   04  năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam;

Xét tờ trình số 795/TTr-CHHVN ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc đề nghị công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

1. Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật. Hàng năm tổ chức cập nhật, trình Bộ Giao thông vận tải công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.

2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 480/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:       

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tình, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng;

- Như Điều 3;

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Báo Giao thông;

- Lưu: VT, KCHT(Quân).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BẾN CẢNG THUỘC CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  652/QĐ-BGTVT

ngày  03  tháng  04  năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Tên bến cảng

Thuộc cảng biển

1

Bến cảng Mũi Chùa

Quảng Ninh

2

Bến cảng Vạn Gia (Khu chuyển tải Vạn Gia)

3

Bến cảng than Cẩm Phả

4

Bến cảng Nhà máy xi măng Cẩm Phả

5

Bến cảng tổng hợp Cái Lân

6

Bến cảng xăng dầu B12

7

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Hạ Long

8

Bến cảng khách Hòn Gai

9

Bến cảng nhà máy xi măng Hạ Long

10

Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long

11

Bến cảng xăng dầu Cái Lân

12

Bến cảng Hải Phòng

Hải Phòng

13

Bến cảng Vật Cách

14

Bến cảng Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ

15

Bến cảng Liên doanh phát triển Đình Vũ

16

Bến cảng Xăng dầu Đình Vũ (19-9)

17

Bến cảng Đoạn Xá

18

Bến cảng Transvina

19

Bến cảng Hải Đăng

20

Bến cảng container Việt Nam (Viconship)

21

Bến cảng container Chùa Vẽ

22

Bến cảng Cửa Cấm

23

Bến cảng Thủy sản II

24

Bến cảng Thượng Lý

25

Bến cảng Gas Đài Hải

26

Bến cảng Total Gas Hải Phòng

27

Bến cảng xăng dầu Petec Hải Phòng

28

Bến cảng khí hóa lỏng Thăng Long

29

Bến cảng đóng tàu Bạch Đằng

30

Bến cảng Caltex

31

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Nam Triệu

32

Bến cảng đóng tàu Phà Rừng

33

Bến cảng Lilama Hải Phòng

34

Bến cảng cá Hạ Long

35

Bến cảng cơ khí Hạ Long

36

Bến cảng dầu K99

37

Bên cảng Biên Phòng

38

Bến cảng Công ty 128

39

Bến cảng thiết bị vật tư Chùa Vẽ

40

Bến cảng Đông Hải

41

Bến cảng Hải An

42

Bến cảng Tiến Mạnh

43

Bến cảng tổng hợp Đình Vũ

44

Bến cảng trang trí công ty 189

45

Bến cảng Công ty Sông Đà 12 (Tự Long)

46

Bến cảng Nam Hải

47

Bến cảng Công ty vận tải và cung ứng xăng dầu (Quỳnh Cư)

48

Bến cảng DAP (hóa chất Việt Nam)

49

Bến cảng PTSC Đình Vũ

50

Bến cảng công ty Hóa dầu quân đội (Mipec)

51

Bến cảng Công ty TNHH MTV 189

52

Bến cảng xăng dầu KCN Đình Vũ

53

Bến cảng Công ty CP Dầu khí Hải Linh Hải Phòng

54

Bến cảng Nam Hải Đình Vũ

55

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng

56

Bến cảng container Vip Greenport

57

Bến cảng Việt Nhật

58

Bến cảng Nam Ninh

59

Bến cảng Hải Thịnh

Hải Thịnh

60

Bến cảng Thịnh Long

61

Bến cảng Diêm Điền

Thái Bình

62

Bến cảng xuất nhập xăng dầu Hải Hà

63

Bến cảng xăng dầu Quảng Hưng

Nghi Sơn

64

Bến cảng Lệ Môn

65

Bến cảng tổng hợp Nghi Sơn

66

Bến cảng chuyên dụng Nhà máy xi măng Nghi Sơn

67

Bến cảng Nhiệt điện Nghi Sơn 1

68

Bến cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

69

Bến cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn

70

Bến cảng Cửa Lò

Nghệ An

71

Bến cảng 400DWT của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

72

Bến cảng Bến Thủy

73

Bến cảng xăng dầu Hưng Hòa

74

Bến cảng Cục Hậu cần Quân khu IV

75

Bến cảng chuyên dùng Vissai

76

Bến cảng Xuân Hải

Hà Tĩnh

77

Bến cảng Xuân Phổ

78

Bến cảng Vũng Áng

79

Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng

80

Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

81

Bến cảng Sơn Dương

82

Bến cảng Gianh

Quảng Bình

83

Bến cảng xăng dầu Sông Gianh

84

Bến cảng Hòn La

85

Bến cảng Thắng Lợi

86

Bến cảng Cửa Việt

Quảng Trị

87

Bến cảng Thuận An

Thừa Thiên Huế

88

Bến cảng Chân Mây

89

Bến cảng Tiên Sa

Đà Nẵng

90

Bến cảng Sông Hàn

91

Bến cảng Nguyễn Văn Trỗi

92

Bến cảng kho xăng dầu K4D6

93

Bến cảng Nại Hiên

94

Bến cảng chuyên dùng PETEC

95

Bến cảng chuyên dùng của Nhà máy xi măng Hải Vân

96

Bến cảng Hải Sơn

97

Bến cảng Sơn Trà

98

Bến cảng chuyên dùng Công ty Xăng dầu khu vực V

99

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Tổng công ty Sông Thu

100

Bến cảng chuyên dùng Tổng kho sản phẩm dầu khí Đà Nẵng

101

Bến cảng Kỳ Hà

Kỳ Hà

102

Bến cảng gas của Công ty liên doanh khi đốt Đà Nẵng

103

Bến cảng Chu Lai

104

Bến cảng Sa Kỳ

Dung Quất

105

Bến cảng Doosan - Dung Quất

106

Bến cảng PTSC Quảng Ngãi

107

Bến cảng Germadept

108

Bến xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất

109

Bến cảng Tổng hợp Hào Hưng

110

Bến cảng Quy Nhơn

Quy Nhơn

111

Bến cảng Thị Nại

112

Bến cảng quân sự Quy Nhơn

113

Bến cảng Tân cảng Quy Nhơn

114

Bến cảng tổng hợp Vũng Rô

Vũng Rô

115

Bến cảng Đầm Môn

Khánh Hoà

116

Bến cảng Hòn Khói

117

Bến cảng Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin

118

Bến cảng Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy

119

Bến cảng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

120

Bến cảng Nha Trang

121

Bến cảng Học viện Hải quân

122

Bến cảng Ba Ngòi

123

Bến cảng nhà máy xi măng Cam Ranh

124

Bến cảng quốc tế Cam Ranh

125

Bến cảng xăng dầu K662

126

Bến cảng Khí hóa lỏng Hồng Mộc

127

Bến cảng Cà Ná

Cà Ná (tỉnh

Ninh Thuận)

128

Bến cảng Ninh Chữ

129

Bến cảng Phú Quý

Bình Thuận

130

Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân

131

Bến cảng Sài Gòn

Tp.HCM

132

Bến cảng Tân Thuận Đông

133

Bến cảng Nhà máy đóng, sửa chữa tàu biển Ba Son

134

Bến cảng Tân Cảng

135

Bến cảng Container Quốc tế Việt Nam (VICT)

136

Bến cảng ELF gas Sài Gòn

137

Bến cảng Tổng kho xăng dầu Nhà Bè

138

Bến cảng Dầu thực vật (Navioil)

139

Bến cảng Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn

140

Bến cảng Đóng tàu An Phú

141

Bến cảng Bến Nghé

142

Bến cảng Rau Quả

143

Bến cảng Bông Sen

144

Bến cảng Tân cảng Cát Lái

145

Bến cảng xăng dầu Sài Gòn Petro

146

Bến cảng xăng dầu PVOil

147

Bến cảng xi măng Sao Mai

148

Bến cảng X51

149

Bến cảng thương mại sản phẩm hóa dầu Lâm Tài Chánh

150

Bến cảng Cát Lái

151

Bến cảng kho xăng dầu VK.102

152

Bến cảng công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

153

Bến cảng điện Hiệp Phước

154

Bến cảng xi măng Chinfon Hải Phòng (tại Hiệp Phước)

155

Bến cảng xi măng Holcim Hiệp Phước

156

Bến cảng xi măng Nghi Sơn

157

Bến cảng xi măng Fico

158

Bến cảng thương mại vận tải xăng dầu Minh Tấn

159

Bến cảng trường kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang II

160

Bến cảng Biển Đông

161

Bến cảng chuyên dùng Calofic

162

Bến cảng xi măng Thăng Long

163

Bến cảng xi măng Hà Tiên 1

164

Bến cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT)

165

Bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

166

Bến cảng trang trí Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn

167

Bến cảng Xăng dầu Thanh Lễ

168

Bến cảng Tân cảng Hiệp Phước

169

Bến cảng Container Quốc tế SP-ITC

170

Bến cảng Vĩnh Tường

171

Bến cảng Nhà máy Xi măng Hạ Long (trạm nghiền phía Nam)

172

Bến cảng Tân Thuận 2

173

Bến cảng Baria Serece

Vũng Tàu

174

Bến cảng Nhà máy điện Phú Mỹ

175

Bến cảng PVGas Vũng Tàu

176

Bến cảng Vietsovpetro

177

Bến cảng xi măng Cẩm Phả

178

Bến cảng thương cảng Vũng Tàu (phân cảng Cát Lở)

179

Bến cảng thượng Lưu PTSC

180

Bến cảng xăng dầu PTSC

181

Bến cảng hạ lưu PTSC

182

Bến cảng dầu K2 (phân cảng dầu Vũng Tàu)

183

Bến cảng Interflour Cái Mép

184

Bến cảng xăng dầu Đông Xuyên

185

Bến cảng đạm và dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ

186

Bến cảng thép Phú Mỹ

187

Bến cảng chuyên dùng Holcim Thị Vải

188

Bến cảng Vungtau Shipyard

189

Bến cảng cá Cát Lở Vũng Tàu

190

Bến cảng thủy sản Cát Lở

191

Bến cảng hải sản Trường Sa

192

Bến cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

193

Bến cảng xăng dầu Petec Cái Mép

194

Bến cảng kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS)

195

Bến cảng Vina Offshore

196

Bến cảng chế tạo dàn khoan dầu khí (PV Shipyard)

197

Bến cảng container Cái Mép Thượng

198

Bến cảng Công ty TNHH Vard Vũng Tàu

199

Bến cảng tổng hợp Thị Vải (ODA)

200

Bến cảng container quốc tế Cái Mép (ODA)

201

Bến cảng Quốc tế SP-PSA

202

Bến cảng trang trí 10.000DWT Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Sài Gòn

203

Bến cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)

204

Bến cảng Hà Lộc

205

Bến cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào

206

Bến cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên

207

Bến cảng Bến Đầm (Côn Đảo)

208

Bến cảng Posco SS-Vina

209

Bến cảng Posco

210

Bến cảng Nhà máy đóng tàu Ba Son

211

Bến cảng Nasos

212

Bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu

213

Bến cảng Container quốc tế cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

214

Bến cảng Đồng Nai

Đồng Nai

215

Bến cảng Gò Dầu A

216

Bến cảng Gò Dầu B

217

Bến cảng Vedan Phước Thái

218

Bến cảng chuyên dụng Long Thành

219

Bến cảng Gas PVC Phước Thái

220

Bến cảng Phú Đông

221

Bến cảng xăng dầu Phước Khánh

222

Bến cảng chuyên dùng VOPAK

223

Bến cảng Lafarge Xi măng

224

Bến cảng SCT Gas

225

Bến cảng Sanrimjohap Vina

226

Bến cảng LPG Hồng Mộc

227

Bến cảng xăng dầu tổng kho 186

228

Bến cảng tổng hợp Bình Dương

Bình Dương

229

Bến cảng Mỹ Tho

Tiền Giang

230

Bến cảng xăng dầu Soài Rạp - Hiệp Phước

231

Bên cảng Fu-I

Tiền Giang (thuộc tỉnh Long An)

232

Bến cảng quốc tế Long An

233

Bến cảng Đồng Tháp

Đồng Tháp

234

Bến cảng Sa Đéc

235

Bến cảng xăng dầu Đồng Tháp

236

Bến cảng Hoàng Diệu (Cần Thơ)

Cần Thơ

237

Bến cảng Sài Gòn Petro Cần Thơ

238

Bến cảng Total Gas Cần Thơ

239

Bến cảng tổng kho xăng dầu Cần Thơ

240

Bến cảng chuyên dụng Phúc Thành

241

Bến cảng lương thực Sông Hậu (Trà Nóc)

242

Bến cảng xăng dầu Hậu Giang

243

Bến cảng xăng dầu Petro Mekong

244

Bến cảng X55

245

Bến cảng vận tải thủy Cần Thơ

246

Bến cảng dầu 1.000T Tây Nam Bộ

247

Bến cảng Cái Cui

248

Bến cảng Bình Minh

249

Bến cảng Công ty CP TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu chi nhánh Cần Thơ

250

Bến cảng Nhiệt điện Ô Môn

251

Bến cảng PV Gas South

252

Bến cảng chuyên dùng xuất thạch cao NMNĐ Cần Thơ

253

Bến cảng Tân cảng Cái Cui

254

Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man

255

Bến cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang

256

Bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Trà Vinh

257

Bến cảng Mỹ Thới

An Giang

258

Bến cảng Vĩnh Long

Vĩnh Long

259

Bến cảng Năm Căn

Năm Căn

260

Bến cảng Hòn Chông

Kiên Giang

261

Bến cảng Bình Trị

262

Bến cảng An Thới

263

Bến cảng Bãi Vòng

Thuộc tính văn bản
Quyết định 652/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 652/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 03/04/2018 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giao thông , Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!