Quyết định 70/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
---------------

Số: 70/2013/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC PHÂN LOẠI CẢNG BIN VIỆT NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quản cng biển và luồng hàng hải;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quyết định này quy định về tiêu chí phân loại cảng biển và trách nhiệm công bố danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.
2. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác sử dụng cảng biển Việt Nam.
3. Quyết định này không áp dụng đối với việc xếp loại doanh nghiệp quản lý, khai thác cảng biển tại Việt Nam.
Điều 2. Mục đích của phân loại cảng biển Việt Nam
1. Xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển phát huy tiềm năng, lợi thế, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Tổ chức quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng và quản lý khai thác cảng biển phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế, thông lệ hàng hải quốc tế có liên quan.
3. Quyết định việc đầu tư xây dựng mới hoặc đầu tư nâng cấp, mở rộng cảng biển để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
4. Góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững chủ quyền của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
5. Các mục đích khác phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh quốc gia.
Điều 3. Tiêu chí và nội dung phân loại cảng biển Việt Nam
1. Tiêu chí phân loại cảng biển Việt Nam gồm:
a) Đặc điểm vùng hấp dẫn của cảng biển, bao gồm các tiêu chí về diện tích, dân số, loại đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ hàng hải và hạ tầng giao thông kết nối với cảng biển;
b) Vai trò, chức năng và tầm ảnh hưởng của cảng biển đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, liên vùng hoặc cả nước;
c) Quy mô và công năng của cảng biển, bao gồm các tiêu chí về loại hàng hóa và sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển; tổng chiều dài bến cảng, trọng tải tàu tiếp nhận tại thời điểm hiện tại và theo quy hoạch;
d) Xu hướng đầu tư xây dựng để phát triển cảng biển tập trung, tránh dàn trải, tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ có 01 cảng biển theo quy định tại Điều 59 Bộ luật hàng hải Việt Nam.
2. Nội dung phân loại cảng biển Việt Nam
a) Cảng biển loại I là cảng biển đặc biệt quan trọng phục vụ chủ yếu cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước hoặc liên vùng. Đối với cảng biển loại I có vai trò là cảng cửa ngõ hoặc cảng trung chuyển quốc tế, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước được ký hiệu là cảng biển loại IA;
b) Cảng biển loại II là cảng biển quan trọng phục vụ chủ yếu cho việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng, địa phương;
c) Cảng biển loại III là cảng biển chuyên dùng phục vụ chủ yếu cho hoạt động của doanh nghiệp.
Điều 4. Trách nhiệm thực hiện
1. Bộ Giao thông vận tải
a) Tổ chức lập, công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam theo các quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quản lý cảng biển và luồng hàng hải và Quyết định này;
b) Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam vào tháng 01 hàng năm;
c) Tổng hợp, công bố danh mục các cảng biển đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung, điều chỉnh nhưng chưa cập nhật vào quy hoạch phát triển cảng biển vào quý I hàng năm;
d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác, sử dụng cảng biển phù hợp với quy định của Quyết định này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Các Bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện thủ tục đất đai trong quy hoạch phát triển cảng biển và giao các khu vực biển cho tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng cảng biển theo quy định;
b) Các Bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hàng hải, hoạt động tại cảng biển và vùng nước cảng biển; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng và khai thác, sử dụng cảng biển theo quy định của pháp luật;
c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm quỹ đất, vùng nước để xây dựng phát triển cảng biển theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2014 và thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam.
2. Ban hành kèm theo Quyết định này 03 Phụ lục, bao gồm:
a) Phụ lục I: Danh mục phân loại cảng biển loại I và cảng biển loại II;
b) Phụ lục II: Danh mục phân loại cảng dầu khí ngoài khơi;
c) Phụ lục III: Bảng tiêu chí đánh giá, phân loại cảng biển, bến cảng.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN LOẠI I VÀ CẢNG BIỂN LOẠI II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên cảng biển

Phân loại cảng biển

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Cảng biển Quảng Ninh

Cảng biển loại I

Quảng Ninh

2

Cảng biển Hải Phòng

Cảng biển loại IA

Hải Phòng

3

Cảng biển Hải Thịnh

Cảng biển loại II

Nam Định

4

Cảng biển Thái Bình

Cảng biển loại II

Thái Bình

5

Cảng biển Nghi Sơn

Cảng biển loại I

Thanh Hóa

6

Cảng biển Nghệ An

Cảng biển loại I

Nghệ An

7

Cảng biển Hà Tĩnh

Cảng biển loại I

Hà Tĩnh

8

Cảng biển Quảng Bình

Cảng biển loại II

Quảng Bình

9

Cảng biển Quảng Trị

Cảng biển loại II

Quảng Trị

10

Cảng biển Thừa Thiên Huế

Cảng biển loại I

Thừa Thiên Huế

11

Cảng biển Đà Nng

Cảng biển loại I

Đà Nng

12

Cảng biển Kỳ Hà

Cảng biển loại II

Quảng Nam

13

Cảng biển Dung Quất

Cảng biển loại I

Quảng Ngãi

14

Cảng biển Quy Nhơn

Cảng biển loại I

Bình Định

15

Cảng biển Vũng

Cảng biển loại II

Phú Yên

16

Cảng biển Khánh Hòa

Cảng biển loại IA

Khánh Hòa

17

Cảng biển Cà Ná

Cảng biển loại II

Ninh Thuận

18

Cảng biển Bình Thuận

Cảng biển loại II

Bình Thuận

19

Cảng biển thành phố Hồ Chí Minh

Cảng biển loại I

Thành phố Hồ Chí Minh

20

Cảng biển Vũng Tàu

Cảng biển loại IA

Bà Rịa - Vũng Tàu

21

Cảng biển Đồng Nai

Cảng biển loại I

Đồng Nai

22

Cảng biển Bình Dương

Cảng biển loại II

Bình Dương

23

Cảng biển Tiền Giang

Cảng biển loại II

Tiền Giang

24

Cảng biển Bến Tre

Cảng biển loại II

Bến Tre

25

Cảng biển Đồng Tháp

Cảng biển loại II

Đồng Tháp

26

Cảng biển Cần Thơ

Cảng biển loại I

Cần Thơ

27

Cảng biển An Giang

Cảng biển loại II

An Giang

28

Cảng biển Vĩnh Long

Cảng biển loại II

Vĩnh Long

29

Cảng biển Năm Căn

Cảng biển loại II

Cà Mau

30

Cảng biển Kiên Giang

Cảng biển loại II

Kiên Giang

31

Cảng biển Trà Vinh

Cảng biển loại II

Trà Vinh

PHỤ LỤC II

DANH MỤC PHÂN LOẠI CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên cảng

Phân loại cảng biển

Thuộc địa phận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Hồng Ngọc

Cảng biển loại III

Bình Thuận

2

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sư Tử Đen

Cảng biển loại III

Bình Thuận

3

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sử Tử Vàng

Cảng biển loại III

Bình Thuận

4

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Rồng Đôi

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

5

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Rạng Đông

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

6

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Lan Tây

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

7

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Đại Hùng

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

8

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chí Linh

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

9

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Ba Vì

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

10

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Vietsopetro 01

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

11

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

12

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Tê Giác Trắng

Cảng biển loại III

Bà Rịa - Vũng Tàu

13

Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Sông Đốc

Cảng biển loại III

Cà Mau

PHỤ LỤC III

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tiêu chí đánh giá phân loại cảng

Điểm tối đa

A

ĐC ĐIỂM VÙNG HẤP DẪN CỦA CẢNG BIỂN

30

I

Diện tích, dân số vùng hấp dẫn

10

1

Diện tích (km2)

5

 

Dưới 2.000

1

 

Từ 2.000 đến 5.000

3

 

Trên 5.000

5

2

Dân số (người)

5

 

Dưới 5.000.000

1

 

Từ 5.000.000 đến 10.000.000

3

 

Trên 10.000.000

5

II

Khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ hàng hải

10

1

Khu đô th

4

 

Trong vùng hấp dẫn của cảng có:

 

 

Trong vùng hấp dẫn của cảng có đô thị loại I

4

 

Trong vùng hấp dẫn ca cảng có đô thị loại II

2

 

Trong vùng hấp dẫn của cảng có đô thị loại III

1

2

Khu công nghiệp

4

 

Trong vùng hấp dẫn của cảng có KCN đặc biệt quan trọng

4

 

Trong vùng hấp dn của cảng có KCN quan trọng

2

3

Dịch vụ hàng hải

2

 

Cơ sở dịch vụ hàng hải đầy đủ và thuận lợi

2

 

Cơ sở dịch vụ hàng hải chưa đy đủ

0

III

Điều kiện giao thông vận tải

10

 

Trong vùng hấp dẫn cảng có sân bay quốc tế

2

 

Có tuyến đường st tới cảng

2

 

Khoảng cách từ cảng tới tuyến quốc lộ dưới 10 km

2

 

Có hệ thống giao thông thủy nội địa đến cảng

2

 

Khoảng cách từ cảng tới tuyến hàng hải quốc tế dưới 100 hải lý

2

B

VAI TRÒ CỦA CẢNG BIỂN

40

1

Phục vụ phát triển KT - XH cả nước hoặc liên vùng

30

 

Phục vụ phát triển KT - XH của vùng

20

 

Phục vụ phát triển KT - XH của địa phương

10

2

Định hướng phát triển cảng trung chuyển quốc tế

10

3

Định hướng phát triển cảng cửa ngõ quốc tế

10

C

QUY MÔ CẢNG BIỂN

30

I

Quy mô hiện tại

15

1

Lượng hàng hóa thông qua cảng biển

7

 

Dưới 1 triệu tấn/năm

3

 

Từ 1 đến 3 triu tấn/năm

5

 

Trên 3 triu tấn/năm

7

2

Loại, tổng chiều dài, trọng tải

8

 

Có bến cảng tổng hợp cho tàu trên 10.000 DWT

2

 

Có bến cảng Container cho tàu trên 10.000 DWT

2

 

Có bến cảng chuyên dụng cho tàu trên 15.000 DWT

1

 

Tổng chiều dài cầu cảng trên 1000 m

1

 

Tng s bến cảng trên 5 bến

2

II

Quy mô theo quy hoạch

15

1

Lượng hàng hóa thông qua cảng biển

7

 

Từ 3 đến dưới 5 triu tấn/năm

3

 

Từ 5 đến 10 triu tấn/năm

5

 

Trên 10 triu tấn/năm

7

2

Loại, tổng chiều dài, trọng tải

8

 

Có bến cảng tng hợp cho tàu trên 20.000 DWT

2

 

Có bến cảng Container cho tàu trên 20.000 DWT

2

 

Có bến cảng chuyên dụng cho tàu trên 30.000 DWT

1

 

Tổng chiều dài cầu cảng trên 2.000 m

1

 

Tổng số bến cảng trên 10 bến

2

 

Tổng số điểm đánh giá

100

Tiêu chí phân loại

Cảng biển loại I: Đạt từ 50 điểm trở lên.

Cảng biển loại II: Đạt dưới 50 điểm.

Cảng biển loại III: Phục vụ chủ yếu hoạt động của doanh nghiệp.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 70/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 70/2013/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/11/2013 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hàng hải
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!