Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thảo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2000
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Xà HỘI ĐỐI VỚI
LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ NGOÀI CÔNG LẬP
THUỘC CÁC NGÀNH GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO

 

Thi hành Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao.

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ ban hành Điều lệ bảo hiểm xã hội; Sau khi có ý kiến tham gia của các Bộ có liên quan; Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thao như sau:

 

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 

1) Phạm vi áp dụng là các cơ sở bán công; dân lập; tư nhân thuộc các ngành văn hoá; y tế; giáo dục đào tạo và thể dục, thể thao được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ (sau đây gọi chung là các cơ sở ngoài công lập).

2) Đối tượng áp dụng là người lao động làm việc tại các cơ sở quy định tại điểm 1 nói trên, bao gồm:

Cán bộ, công chức viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước (kể cả cơ quan Đảng, đoàn thể), lực lượng vũ trang đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 và Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ chuyển sang làm việc tại các cơ sở ngoài công lập.

Lao động làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ chuyển sang làm việc tại các cơ sở ngoài công lập.

Lao động được tuyển vào làm việc tại các cơ sở ngoài công lập theo hợp đồng lao động quy định tại Bộ luật lao động.

d) Cán bộ xã phường thuộc đối tượng hưởng sinh hoạt phí và tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ chuyển sang làm việc cho các cơ sở ngoài công lập.

 

II. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Xà HỘI

 

Các đối tượng thuộc điểm 2 Mục I nói trên làm việc tại các cơ sở ngoài công lập được áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 06/LĐTBXH-TT ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Khi áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối tượng này , cần lưu ý một số trường hợp sau:

Cách tính thời gian để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội.

a) Người lao động trước khi vào làm việc tại các cơ sở ngoài công lập đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ở các đơn vị thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995, Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ, nếu chưa nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần, thì thời gian này được cộng với thời gian làm việc tại các cơ sở ngoài công lập để hưởng bảo hiểm xã hội.

Những trường hợp sau đây, thời gian làm việc không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội:

+ Người lao động trước khi chuyển sang làm việc tại các cơ sở ngoài công lập đã nhận trợ cấp 1 lần của thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội trước đó theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ và Quyết định số 595/TTg ngày 15/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Người lao động đã có thời gian làm việc tại các cơ sở ngoài công lập nhưng chưa đóng bảo hiểm xã hội.

2) Mức bình quân của tiền lương làm căn cứ tính lương hưu hàng tháng hoặc trợ cấp 1 lần được quy định như sau:

a) Người lao động đã có thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 25/CP và 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ , sau đó chuyển ra các cơ sở ngoài công lập vẫn đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương của Nhà nước thì mức tiền lương làm căn cứ tính hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính bình quân gia quyền các mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ theo quy định tại tiết a điểm 6 mục IV phần B Thông tư số 06/LĐTBXH-TT ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người lao động đã có thời gian làm việc và đóng Bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương của Nhà nước, sau đó chuyển ra cơ sở ngoài công lập đóng bảo hiểm xã hội không theo thang lương, bảng lương của Nhà nước thì mức tiền lương làm căn cứ tính hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính bình quân gia quyền các mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chung của các giai đoạn theo quy định tại tiết b điểm 6 Mục IV phần B Thông tư số 06/LĐTBXH-TT ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Cán bộ xã phường đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của chính phủ, sau đó chuyển ra làm việc tại các cơ sở ngoài công lập và đóng bảo hiểm xã hội theo thang lương, bảng lương nhà nước hoặc không theo thang lương, bảng lương của Nhà nước thì tính bình quân gia quyền các mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại tiết b điểm 6 Mục IV phần B Thông tư số 06/LĐTBXH-TT ngày 4/4/1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

c) Người lao động tuyển mới vào làm việc trong cơ sở ngoài công lập bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành trở đi thì mức tiền lương làm căn cứ tính hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội là mức bình quân gia quyền của các mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1) Người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập được cấp sổ bảo hiểm xã hội để làm cơ sở tính hưởng bảo hiểm xã hội.

2) Đối với người lao động chưa được cấp sổ bảo hiểm xã hội, các cơ sở ngoài công lập có trách nhiệm lập hồ sơ, làm thủ tục cấp và ghi sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Bảo hiẻm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ và Thông tư số 09/LĐTBXH-TT ngày 26/4/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

3) Đối với người lao động trước khi chuyển sang cơ sở ngoài công lập đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội thì đơn vị sử dụng lao động cũ có trách nhiệm chuyển giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động để nộp cho đơn vị sử dụng lao động mới.

4) Bảo hiểm xã hội Việt nam có trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc tại các cơ sở ngoài công lập theo quy định tại Thông tư này.

5) Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hoá thông tin, Sở Y tế và Sở thể dục thể thao các tỉnh, thành phố hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động ở các cơ sở ngoài công lập theo quy định tại Thông tư này.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

1) Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2) Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

Thuộc tính văn bản
Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thảo
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Lê Duy Đồng; Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 20/10/2000 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương , Y tế-Sức khỏe , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 26/2000/TTLT-BLDTBXH-BTC
Hanoi, October 20, 2000

 
JOINT-CIRCULAR
GUIDING THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL INSURANCE REGIMES FOR LABORERS WORKING AT NON-PUBLIC ESTABLISHMENTS OF EDUCATION, HEALTH, CULTURE AND SPORTS SECTORS
In furtherance of the Governments Decree No. 73/1999/ND-CP of August 19, 1999 on policies to encourage socialization in the fields of education, healthcare, culture and sports;
Pursuant to the Governments Decree No. 12/CP of January 26, 1995 promulgating the Regulation on Social Insurance; after obtaining opinions from the relevant ministries, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Finance hereby jointly guide the implementation of social insurance regimes for laborers working in non-public establishments of education, health, culture and sports sectors as follows:
I. SCOPE AND OBJECTS OF APPLICATION
1. The scope of application covers semi-public, people-founded and private establishments of culture, healthcare, education and training, as well as physical training and sports sectors, set up and operating under the provisions of the Governments Decree No. 73/1999/ND-CP of August 19, 1999 (hereafter referred collectively to as non-public establishments).
2. The subjects of application are laborers working in the establishment prescribed at Point 1 above, including:
a/ Officials and employees working in State agencies (including agencies of the Party and mass organizations) and armed forces, who have already participated in compulsory social insurance according to the Governments Decrees No. 12/CP of January 26, 1995 and No. 45/CP of July 15, 1995, and transferred to work at non-public establishments.
b/ Laborers working in enterprises, economic organizations and social organizations, who have already participated in compulsory social insurance according to the Governments Decree No. 12/CP of January 26, 1995, and transferred to work at non-public establishments.
 
 
 
 
II. SOCIAL INSURANCE REGIMES
Subjects stated in the above-mentioned Point 2, Section I, who are working at non-public establishments shall be entitled to social insurance regimes prescribed in the Regulation on Social Insurance, issued together with the Governments Decree No. 12/CP of January 26, 1995 and its guiding Circular No. 06/LDTBXH-TT of April 4, 1995 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
When the social insurance regimes are applied to such subjects, attention must be paid to the following:
1. Methods of calculating the time for use as basis for calculation of social insurance
a/ For the laborers who, before working at non-public establishments, have, for a period of time, participated in social insurance in units subject to social insurance participation under the Governments Decrees No. 12/CP of January 26, 1995, No. 45/CP of July 15, 1995 and No. 09/1998/ND-CP of January 23, 1998, if they have not yet received pension or lump-sum social insurance allowance, such period of time shall be added to the time they work at non-public establishments for enjoyment of social insurance.
 
 
 
+ The laborers who, before working at non-public establishments, have received a lump-sum allowance for the duration they worked and paid social insurance premiums, as prescribed in the Regulation on Social Insurance, issued together with the Governments Decree No. 12/CP of January 26, 1995 and the Prime Ministers Decision No. 595/TTg of December 15, 1993.
+ The laborers who have worked at non-public establishments for a period of time, but not yet paid social insurance premiums.
2. The average wage level which shall serve as basis for calculation of monthly pension or lump-sum allowance is stipulated as follows:
a/ For the laborers who have worked and paid social insurance premiums according the States salary scales and tables, issued together with the Governments Decrees No. 25/CP and No. 26/CP of May 23, 1993 for a period of time, then transferred to non-public establishments, but still pay social insurance premiums according to the States wage scales and tables, the wage level used as basis for calculation of monthly pension or social insurance allowance shall be calculated as weighted average of the monthly wage levels which have been used as basis for payment of social insurance premiums in the last five years before their retirement, as prescribed at Item a, Point 6, Section IV, Part B of Circular No. 06/LDTBXH-TT of April 4, 1995 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
For the laborers who have worked and paid social insurance premiums according to the States wage scales and tables for a period of time, then transferred to non-public establishments and paid social insurance premiums not according to the States wage scales and tables, the wage level to be used as basis for calculation of pension or social insurance allowance shall be calculated as weighted average of the monthly wage levels which have been used as basis for payment of social insurance premiums in both periods of time as prescribed at Item b, Point 6, Section IV, Part B of Circular No. 06/LDTBXH-TT of April 4, 1995 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
b/ For commune/ward officials, who have participated in social insurance according to the Governments Decree No. 09/1998/ND-CP of January 23, 1998 for a period of time, then transferred to non-public establishments and paid social insurance premiums whether or not according to the States wage scales and tables, the weighted average of monthly wage levels which have been used as basis for payment of social insurance premiums shall be calculated as prescribed in Item b, Point 6, Section IV, Part B of Circular No. 06/LDTBXH-TT of April 4, 1995 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
c/ For the laborers who are newly recruited to work at non-public establishments and participate in social insurance as from the effective date of this Circular, the wage level serving as basis for calculation of pension or social insurance allowance is the weighted average of monthly wage levels which are used as basis for payment of social insurance premiums.
III. IMPLEMENTATION ORGANIZATION
1. Laborers working at non-public establishments shall be granted social insurance books serving as basis for calculation of social insurance enjoyment.
2. For the laborers who have not yet granted social insurance books, the non-public establishments shall have to compile dossiers, carry out procedures for granting and inscribing the social insurance books for the laborers, and fulfill all their responsibilities as prescribed in the Regulation on Social Insurance, issued together with the Governments Decree No. 12/CP of January 26, 1995 and Circular No. 09/LDTBXH-TT of April 26, 1996 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs.
3. For the laborers who have been granted social insurance books before transferring to non-public establishments, the former employing units shall have to hand over such books to the laborers, who shall submit them to their new employing units.
4. Vietnam Social Insurance shall have to implement social insurance regimes for the laborers working at non-public establishments according to the provisions of this Circular.
5. The provincial/municipal Labor, War Invalids and Social Affairs Services as well as Finance Services shall have to coordinate with the provincial/municipal Education and Training Services, Culture - Information Services, Health Services as well as Physical Training and Sports Services in guiding and inspecting the implementation of social insurance regimes for the laborers working at non-public establishments as prescribed in this Circular.
IV. IMPLEMENTATION PROVISIONS
1. This Circular takes effect 15 days after its signing.
2. In the course of implementation, any arising problems should be reported to the two ministries for study and settlement.
 

FOR THE MINISTER OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
VICE-MINISTER
Le Duy Dong
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE-MINISTER


Nguyen Thi Kim Ngan

 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!