Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 46/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 18 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO NGẮN HẠN GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

- Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ biên bản nghiệm thu chương trình số 937/TM ngày 06 tháng 10 năm 2000 của Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình giáo dục quốc phòng;

- Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp được tổ chức thực hiện tại các trường đại học Sư phạm.

 

Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Hiệu trưởng các trường đại học Sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN
GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 46/2000/QĐ-BGD &ĐTngày
18 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I- MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

 

1- Mục tiêu:

Đào tạo từ sinh viên tốt nghiệp đại học Sư phạm, giáo viên đang kiêm nhiệm giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng (GDQP) tại các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp; sau khi tốt nghiệp giảng dạy được môn học Giáo dục quốc phòng; có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý, chỉ đạo môn học ở các Sở Giáo dục và Đào tạo.

2- Yêu cầu:

a/ Về phẩm chất, năng lực:

- Có phẩm chất đạo đức của người giáo viên, yêu nghề, suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giáo dục và củng cố nền quốc phòng toàn dân.

- Có kiến thức cơ bản về quốc phòng; có năng lực giảng dạy môn học GDQP; có khả năng quản lý, chỉ đạo công tác quân sự địa phương của nhà trường.

b/ Về chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nắm vững một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng; lịch sử, truyền thống, tổ chức QĐNDVN; tâm lý học quân sự và giáo dục học quân sự.

- Nắm chắc các nội dung cơ bản về quân sự ở cấp phân đội nhỏ. Có hiểu biết về quân, binh chủng và ngành nghề trong quân đội.

- Thành thạo phương pháp giáo dục, huấn luyện các nội dung về giáo dục quốc phòng cho học sinh. Biết vận dụng vào thực tế để làm tốt nhiệm vụ giảng dạy và thực hiện công tác quân sự địa phương ở trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp.

3- Đối tượng:

Tuyển chọn từ:

- Sinh viên tốt nghiệp đại học Sư phạm có nguyện vọng

- Giáo viên đang kiêm nhiệm giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng ở các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp và chuyên viên các Sở Giáo dục-Đào tạo chưa qua đào tạo, bồi dưỡng.

 

II- THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 

1- Tổng thời gian tham gia đào tạo 6 tháng = 26 tuần

26 tuần x 30 tiết/tuần = 780 tiết

2- Thời gian không đào tạo 2 tuần: 2 tuần x 30 tiết/tuần = 60 tiết gồm:

- Khai giảng, bế giảng và làm thủ tục nhập học, ra trường

- Nghỉ lễ, tết (nếu có) và dự trữ của Hiệu trưởng

3- Thời gian thực tế cho các hoạt động đào tạo 24 tuần:

24 tuần x 30 tiết/tuần = 720 tiết

Trong đó:

- Lên lớp: 268 tiết = 37%

- Thực hành: 236 tiết =33%

- Thực tập, thực tế 4 tuần: 120 tiết: = 17%

- Ôn thi học phần và thi TN: 96 tiết = 13% (Trong đó: thi TN 2 tuần = 60 tiết)

 

III- CHƯƠNG TRÌNH

 

A/ Khoa học xã hội và nhân văn

 

HỌC PHẦN 1:
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ ĐƯỜNG LỐI, QUAN ĐIỂM
CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.T giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo

luận

Thực hành

 

1

 

 

2

 

 

3

4

5

6

7

8

 

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

Một số vấn đề cơ bản của học thuyết Mác-Lê Nin, tư tưởng HCM về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc

Nhiệm vụ Quốc phòng-An ninh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới

Xây dựng LLVTND

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc

Kết hợp kinh tế với quốc phòng

Xây dựng lực lượng dự bị dộng viên

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt nam

Tổ chức, xây dựng và hoạt động tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố)

Sự hình thành và phát triển của Nghệ thuật quân sự Việt Nam

 

Viết tiểu luận

 

 

6

 

 

6

4

4

6

4

4

 

 

 

6

 

 

6

 

8

 

6

 

 

6

 

 

4

4

4

4

4

4

 

 

 

4

 

 

6

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Tự viết thêm ngoài giờ

 

Cộng:

60

48

6

6

 

 

 

HỌC PHẦN 1I:
CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TRONG QĐNDVN

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.T giảng dạy

Ghi

 

 

 

Lên

lớp

Thảo

luận

Thực

hành

chú

1

2

3

 

4

 

5

6

7

Lịch sử truyền thống QĐNDVN

Tổ chức QĐNDVN

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo QĐNDVN

Công tác Đảng-Công tác Chính trị trong QĐNDVN

Công tác tổ chức trong QNDVN

Công tác tư tưởng trong QNDVN

Thi học phần

8

6

 

6

 

8

6

6

5

8

6

 

6

 

6

4

4

 

 

 

 

 

 

2

2

2

 

 

 

 

Cộng:

45

34

6

 

 

 

 

HỌC PHẦN 1II:
TÂM LÝ HỌC QUÂN SỰ VÀ GIÁO DỤC HỌC QUÂN SỰ

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.Tt giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

 

1

 

2

3

 

4

5

6

 

7

8

 

9

 

Nhân cách và con đường hình thành nhân cách

Tâm lý học tập thể

Chuẩn bị tâm lý cho học sinh trong học tập

Cơ sở tâm lý giáo dục kỷ luật quân sự

Các nguyên tắc phương pháp giáo dục

Các hình thức giáo dục-đào tạo trong quân đội

Tự giáo dục và chỉ đạo tự giáo dục

Giáo dục phẩm chất chuyên môn nghề nghiệp

Thi học phần

 

6

6

 

4

4

6

 

6

4

 

6

3

6

6

 

2

2

4

 

6

2

 

4

 

 

 

 

 

2

2

2

 

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng:

45

32

10

 

 

 

B/ Khoa học Quân sự

HỌC PHẦN IV:
ĐIỀU LỆNH

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.T giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

4

Điều lệnh đội ngũ

- Đội ngũ từng người không có súng

- Đội ngũ từng người có súng

- Đội hình trung đội, đại đội

- Tổ chức đội hình chào cờ

Điều lệnh quản lý bộ đội

- Chức trách, lễ tiết, tác phong quân nhân

- 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật

- Tuần tra canh gác

- Xây dựng nếp sống văn minh kỷ luật trong nhà trường

Phòng chống các tệ nạn xã hội và xây dựng phương án bảo vệ trường

Thi học phần

Cộng:

 

16

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

6

4

30

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

6

 

12

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

HỌC PHẦN V:
QUÂN SỰ CHUNG

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

các h.t giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

 

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

 

Địa hình quân sự

Phòng chống bom đạn địch và thiên tai

Vũ khí huỷ diệt lớn

Thể thao quốc phòng

Luật nghĩa vụ quân sự

Pháp lệnh dân quân tự vệ

Luật Sỹ quan QĐNDVN

Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự

Thi học phần

 

Cộng:

12

 

2

8

6

4

4

2

2

5

45

4

 

2

8

2

2

2

2

2

 

24

 

 

8

 

 

 

4

2 *

2*

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

*

nghiên

cứu

 

 

HỌC PHẦN VI:
MỘT SỐ LOẠI BINH KHÍ KỸ THUẬT BỘ BINH

 

S

T

T

Tên bài giảng

Số tiết

các h.t giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

 

1

 

2

3

4

5

6

7

8

Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

AK, CKC, RPD, RPK, B40, B41

Giới thiệu một số loại vũ khí tự tạo

Chất nổ, cách gói buộc chất nổ

Lưu đạn, tập ném lưu đạn bài 1 bài 2

Mìn và cách dò gỡ

Công sự nguỵ trang, vật cản

Máy băn điện tử, Laser

Thi học phần

 

Cộng:

 

17

4

10

8

6

2

8

5

 

60

 

 

17

4

4

2

2

2

4

 

 

35

 

 

 

 

6

6

4

 

4

 

 

20

 

 

HỌC PHẦN VII:
KỸ THUẬT BẮN SÚNG

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các h.t giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

 

1

2

3

4

 

Kỹ thuật bắn súng AK, CKC bài 1

Kỹ thuật bắn súng AK, CKC bài 2

Kỹ thuật bắn súng ngắn K54

Bắn đạn thật súng AK bài 1

 

Cộng:

24

10

6

5

 

45

 

6

2

2

 

 

10

 

18

8

4

5*

 

35

 

 

 

 

*Lấy điểm thi học phần

 

 

HỌC PHẦN VIII:
CHIẾN THUẬT CÁ NHÂN VÀ TỔ BỘ BINH

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.T giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

 

1

 

 

2

3

 

Chiến thuật cá nhân

- Các tư thế và kỹ thuật vân động

- Lợi dụng địa hình, địa vật

Chiến thuật tổ

Thi học phần

 

Cộng:

30

 

 

24

6

 

60

4

 

 

4

 

 

8

 

26

 

 

20

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC PHẦN IX
CHIẾN THUẬT TIỂU ĐỘI, TRUNG ĐỘI BỘ BINH

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.T giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

 

1

 

 

2

 

 

3

 

Chiến thuật tiẻu đội

- Trong chiến đấu tiến công

- Trong chiến đấu phòng ngự

Chiến thuật trung đội

- Trong chiến đấu tiến công

- Trong chiến đấu phòng ngự

Thi học phần

 

Cộng:

15

 

 

10

 

 

5

 

30

5

 

 

4

 

 

 

 

9

 

10

 

 

6

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC PHẦN X:
CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HẬU CẦN

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.T giảng dạy

Ghi

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

chú

1

 

2

3

4

 

5

 

6

 

Công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên

Công tác bảo đảm hậu cần chiến đấu

Công tác bảo đảm quân y

Cấp cứu đầu tiên vết thương chiến tranh

Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương

Thi học phần

 

 

Cộng:

 

8

6

8

8

12

3

 

45

 

6

6

6

8

4

 

 

30

 

2

 

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

8

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Tổ shức và phương pháp giảng dạy

 

HỌC PHẦN XI:
TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.T giảng dạy

Ghi

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

chú

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Lý luận chung về phương pháp giảng dạy môn học GDQP

Tổ chức và phương pháp giảng dạy các bài điều lệnh

Tổ chức và phương pháp giảng dạy các bài kỹ thuật

Tổ chức và phương pháp giảng dạy các bài chién thuật

Phương pháp tổ chức hội thao quốc phòng

Soạn bài giảng và thực hành giảng dạy

 

 

 

6

 

10

 

10

 

13

 

6

30

 

 

 

4

 

6

 

6

 

6

 

4

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

4

 

7

 

2

30

 

 

 

 

Cộng:

75

26

2

47

 

 

 

D/ Ngoại khoá

 

HỌC PHẦN XII:
VĂN HOÁ VĂN NGHỆ VÀ TRÒ CHƠI QUÂN SỰ

 

STT

Tên bài giảng

Số tiết

Các H.T giảng dạy

Ghi chú

 

 

 

Lên

lớp

Thảo luận

Thực hành

 

1

2

3

 

Nội dung quân sự hoá "4 hoá"

Trò chơi quân sự

Những bài ca truyền thống và quốc tế vũ

 

Cộng:

2

26

17

 

45

2

 

 

 

2

 

 

26

17

 

43

 

 

 

Nội dung "4 hoá": - Quân sự hoá 1 số môn Văn hoá

- Quân sự hoá 1 số khoa mục thể thao

- Văn nghệ hoá giáo dục truyền thống

- Quân sự hoá 1 số trò chơi (trò chơi quân sự )

 

E/ Hướng dẫn sử dụng chương trình:

1- Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên GDQP các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp được xây dựng dựa trên nền chương trình đào tạo sỹ quan dự bị. Một số học phần lý luận mang tính kế thừa và phát triển từ chương trình GDQP cho sinh viên bậc đại học ban hành năm 2000; đồng thời chương trình đề cập một số nội dung về kỹ năng quân sự theo chương trình ban hành năm 2000 cho học sinh Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp để giáo viên có cơ sở làm quen và tiếp cận ngay với nội dung bài giảng về GDQP ở các bậc học này.

2- Chương trình được ban hành nhưng chưa có giáo trình, để đáp ứng kịp thời kế hoạch đào tạo các trường được Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ với các trường quân sự trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào chương trình khung các trường xây dựng chương trình chi tiết, biên soạn đề cương bài giảng và thực hành giảng dạy theo kế hoạch. Tài liệu sử dụng để tham khảo biên soạn bài giảng gồm có:

- Giáo trình GDQP dùng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể (NXB QĐND)

- Giáo trình GDQP dùng cho học sinh, sinh viên (NXBQĐND và NXBGD)

- Tư tưởng Hồ Chí Minh-giáo trình đào tạo bậc đại học (NXBQĐND)

- Tài liệu tập huấn giáo viên GDQP các trường đại học-cao đẳng năm 2000 (Vụ Giáo dục Quốc phòng)

- Chương trình, tài liệu, giáo trình đào tạo sỹ quan dự bị và đào tạo sỹ quan ngắn hạn (Cục Nhà trường BTTM)

- Các tài liệu về binh khí kỹ thuật do trường Sỹ quan Lục quân 1 biên soạn.

3- Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên GDQP đã được Hội đồng thẩm định chương trình giáo trình GDQP của liên Bộ phê duyệt. Tuy nhiên để bổ sung, điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh về chương trình, về công tác tổ chức, bảo đảm và làm cơ sở xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, trong quá trình thực hiện sẽ có tổ chức rút kinh nghiệm giữa khoá học và tổng kết khi kết thúc khoá đào tạo đầu tiên.

 

thuộc tính Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT

Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:46/2000/QĐ-BGD&ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành:18/10/2000Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi