Quyết định 823/QĐ-BGTVT 2022 sửa đổi một số nội dung Quyết định 2340/QĐ-BGTVT 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
__________

Số: 823/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022 (sau đây gọi là Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT) như sau:

1. Sửa đổi Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT tại Phụ biểu 01, Phụ biểu 02 kèm theo Quyết định này.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3 mục IV của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022 như sau:

“1. Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải:

a) Chuẩn bị cơ sở vật chất; bố trí sắp xếp đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng.

b) Chủ động rà soát, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực tế.

c) Xây dựng Kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với nội dung Kế hoạch này, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; gửi Bộ Giao thông vận tải để theo dõi.

d) Giao Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ do trường chủ trì thực hiện, gồm: (1) Xây dựng, trình Bộ ban hành các Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 2340/QĐ-BGTVT; (2) đào tạo, bồi dưỡng công chức của các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ do Trường thực hiện theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ:

a) Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo yêu cầu, mục tiêu và phù hợp với đặc thù đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp.

b) Cử cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Cán bộ quản lý GTVT theo kế hoạch. Đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng Trường Cán bộ quản lý GTVT không tổ chức thì cử theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với đơn vị sự nghiệp, căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức của đơn vị và tình hình thực tế, cử viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Cán bộ quản lý GTVT hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác theo quy định.

c) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 06 tháng và cả năm của đơn vị về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp.

d) Thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phát sinh khác theo yêu cầu.

đ) Giao Tổng cục, các Cục lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức của đơn vị dự kiến cử đi học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác (không do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải thực hiện) theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.

e) Giao Văn phòng Bộ lập, phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức của khối Cơ quan Bộ dự kiến cử đi học tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác (không do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải thực hiện) theo Phụ biểu số 02 kèm theo Quyết định này.

3. Vụ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu phân bổ nguồn kinh phí trên theo quy định pháp luật.

b) Thực hiện các nhiệm vụ tại điểm a, b, c, d tại khoản 2 mục này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Nội vụ;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: VT, TCCB (Lý).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

 

 

 

 

Phụ biểu 01

Điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức Bộ Giao thông vận tải năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-BGTVT ngày 27/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Đào tạo cao cấp lý luận chính trị

14

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

15

3

Bồi dưỡng thanh tra viên cao cấp

2

4

Bồi dưỡng thanh tra viên chính

5

5

Bồi dưỡng thanh tra viên

10

6

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

17

7

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2

12

8

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3

32

9

Bồi dưỡng khác

133

10

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

70

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

11

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

71

12

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

21

13

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

74

14

Bồi dưỡng cải cách hành chính; kết nạp đảng, đảng viên mới, văn hóa công vụ, đạo đức công vụ; quốc phòng an ninh đối tượng 4, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng khác

478

 

Tổng số:

954

Diễn giải cụ thể tại Phụ biểu 02

 

 

 

Phụ biểu 02

Điều chỉnh chỉ tiêu các cơ quan, đơn vị đăng ký năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 823/QĐ-BGTVT ngày 27/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

Ghi chú

A

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

714

 

1

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

70

 

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

71

 

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

21

 

4

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

74

 

5

Bồi dưỡng cải cách hành chính; kết nạp đảng, đảng viên mới, văn hóa, đạo đức công vụ; quốc phòng an ninh đối tượng 4, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng khác

478

 

B

Tổng Cục, các cục

 

 

I

Tổng Cục đường bộ Việt Nam

498

 

1

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

33

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

23

3

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

36

4

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4

73

5

Bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng

9

6

Bồi dưỡng đảng viên mới

8

7

Bồi dưỡng văn hóa công vụ, kỹ năng soạn thảo, công nghệ thông tin...

247

8

Đào tạo cao cấp lý luận chính trị

7

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

9

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

2

10

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2

2

11

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3

13

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính, nghiệp vụ lập dự toán, quản lý dự án, kiến thức đấu thầu

20

13

Bồi dưỡng khác

25

II

Cục Hàng hải Việt Nam

66

 

1

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

9

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

7

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

4

4

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

3

5

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4

6

6

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

3

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

7

Bồi dưỡng thanh tra viên chính

1

8

Bồi dưỡng thanh tra viên

1

9

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3

8

10

Bồi dưỡng khác

24

III

Cục Hàng không Việt Nam

159

 

1

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

10

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

8

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

9

4

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

20

5

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4

10

6

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (văn hóa công vụ, đảng viên mới, quản lý văn bản điện tử..)

62

7

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

2

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

8

Bồi dưỡng thanh tra viên chính

3

9

Bồi dưỡng thanh tra viên

1

10

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

2

11

Bồi dưỡng khác

32

IV

Cục Đường sắt Việt Nam

30

 

1

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

3

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

5

3

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

7

4

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (Đối tượng 4, văn hóa công vụ, kỹ năng soạn thảo, công nghệ thông tin....)

11

5

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

2

 

6

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2

1

7

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3

1

V

Cục Đường thủy nội địa

63

 

1

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

5

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

5

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

5

4

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

6

5

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4

6

6

Bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp đảng

7

7

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

2

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

8

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

2

9

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2

2

10

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3

4

11

Bồi dưỡng thanh tra viên

8

12

Bồi dưỡng khác

11

VI

Cục Đăng Kiểm Việt Nam

26

 

1

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

2

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

15

3

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

2

4

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2

1

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

5

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 3

6

VII

Cục Quản lý Xây dựng và chất lượng công trình giao thông

1

 

1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

1

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

VII

Cục Y tế

4

 

1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

1

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

2

Đào tạo cao cấp lý luận chính trị

2

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

3

Bồi dưỡng khác

1

C

Cơ quan Bộ GTVT

107

 

1

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị

8

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

6

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương

3

4

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm cho công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý (văn hóa công vụ, kỹ năng soạn thảo, công nghệ thông tin, đảng viên mới....)

39

5

Đào tạo cao cấp lý luận chính trị

5

Đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác

6

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

7

7

Bồi dưỡng thanh tra viên cao cấp

2

8

Bồi dưỡng thanh tra viên chính

2

9

Bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2

6

10

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

9

11

Bồi dưỡng theo vị trí việc làm khác

20

D

Văn phòng thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

1

 

1

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương

1

Đào tạo, bồi dưỡng do Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải chủ trì, tổ chức thực hiện

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi