Quyết định 809/QĐ-BGDĐT 2023 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 809/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 1440/QĐ-BGDĐT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quyết định số 1440/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng, cụ thể như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 như sau:
“b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ; công tác thi đua, khen thưởng; công tác pháp chế; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra; báo chí, truyền thông giáo dục.”
b) Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 1 như sau:
“đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban, Hội, Hiệp hội: Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em; Ủy viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Thành viên Hội đồng quy hoạch quốc gia; Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng của Bộ.”
c) Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 2 như sau:
“a) Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.
Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác pháp chế theo phân công của Bộ trưởng.”
d) Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 2 như sau:
“đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban, Hội, Hiệp hội: Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương; Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia; Trưởng Ban Chỉ đạo chống khủng bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội Cựu chiến binh Cơ quan Bộ; Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước (Đề án 165).”
đ) Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 như sau:
“a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.
Chỉ đạo: Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; phục vụ đoàn giám sát của Quốc hội; công tác chuẩn bị để thẩm định sách giáo khoa phổ thông ”
e) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 3 như sau:
“b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Vụ Giáo dục thường xuyên; Ban quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia.”
g) Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 như sau:
“a) Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch - tài chính ngành; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; xã hội hóa giáo dục; phòng chống lụt bão, thiên tai và biến đổi khí hậu; xuất bản; công tác Đảng và Đoàn thanh niên; công tác công đoàn cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.
Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác thanh tra theo phân công của Bộ trưởng.
Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.”
h) Sửa đổi điểm d Khoản 4 như sau:
“d) Phụ trách các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Cơ sở vật chất; Thanh tra; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo; Viện Nghiên cứu thiết kế trường học; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.”
i) Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 5 như sau:
“a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục thể chất; giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên; giáo dục dân tộc; công tác dân số, gia đình và trẻ em; công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới của ngành; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.
Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác thi đua, khen thưởng theo phân công của Bộ trưởng.”
k) Sửa đổi điểm c Khoản 5 như sau:
“c) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục thể chất; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục dân tộc.”
l) Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 6 như sau:
“a) Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; phát triển ngành sư phạm; ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm định chất lượng giáo dục đại học; đảm bảo cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.
Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác cải cách hành chính theo phân công của Bộ trưởng.”
m) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 6 như sau:
“b) Phụ trách các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học; Cục Quản lý chất lượng; Cục Công nghệ thông tin; Văn phòng; Báo Giáo dục và Thời đại; Tạp chí Giáo dục; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nguồn nhân lực.”
n) Sửa đổi, bổ sung điểm đ Khoản 6 như sau:
“đ) Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Ủy ban, Hội, Hiệp hội: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam; Hiệp hội các trường Cao đẳng, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật; Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg CP (để b/c)
- Ban Tổ chức Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- VPTW Đảng, VPQH, VPCTN;
- VPCP; Website Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể TƯ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- HĐ Quốc gia giáo dục và PTNL, HĐCDGSNN;
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
- Website của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

thuộc tính Quyết định 809/QĐ-BGDĐT

Quyết định 809/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:809/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành:20/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Sửa đổi phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 20/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 809/QĐ-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1440/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo, tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác pháp chế; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra; báo chí, truyền thông giáo dục.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công. Ngoài ra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc giúp Bộ trưởng chỉ đạo các công việc cụ thể của công tác pháp chế theo phân công của Bộ trưởng.

Mặt khác, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phụ trách các lĩnh vực giáo dục phổ thông; giáo dục thường xuyên; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định809/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi