Quyết định 15/QĐ-HĐPH 2023 Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 15/QĐ-HĐPH

Quyết định 15/QĐ-HĐPH của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023
Cơ quan ban hành: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/QĐ-HĐPHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:15/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023

Ngày 15/3/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Quyết định 15/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương năm 2023.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tập trung phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các vấn đề về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kinh tế tập thể, an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý tại các nông thôn trong cả nước.

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương thực hiện chỉ đạo điểm truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 15/QĐ-HĐPH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Số: 15/QĐ-HĐPH

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư;

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng, Cơ quan Thường trực của Hội đồng, Tổ Thư ký của Hội đồng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- UBND, Hội đồng PHPBGDPL
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, HĐPH (2b).

CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2023
(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

b) Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

c) Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương (sau đây gọi là Hội đồng) và từng thành viên Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL theo phương châm hướng về cơ sở, góp phần xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

d) Thực hiện có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg).

2. Yêu cầu:

a) Bám sát nội dung, yêu cầu đổi mới công tác PBGDPL trong điều kiện hiện nay phù hợp với tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW), Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg , các văn bản có liên quan và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng theo quy định.

b) Bảo đảm công tác PBGDPL được tổ chức triển khai thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong năm 2023.

c) Xác định cụ thể nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng, Tổ Thư ký; phát huy vai trò của Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

d) Đổi mới cách thức hoạt động của Hội đồng các cấp; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số với lộ trình phù hợp.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng và thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương với các thành viên Hội đồng.

a) Tổ chức Phiên họp tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng.

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02 - 3 năm 2023.

b) Rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng.

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Tháng 02 - 3 năm 2023.

c) Tổ chức Phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Hội đồng.

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Hội đồng.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2023.

d) Thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động phối hợp giữa cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương với các thành viên Hội đồng để kịp thời phát hiện, tham mưu các giải pháp cho Hội đồng trong chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác PBGDPL trên phạm vi cả nước.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

2. Thực hiện các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2023 và triển khai công tác PBGDPL trên cả nước. Tập trung PBGDPL liên quan đến các vấn đề về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, kinh tế tập thể, an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước; phổ biến các quy định pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú trọng phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý tại các vùng nông thôn trong cả nước; chính sách, pháp luật, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; liên quan đến quyền, nghĩa vụ và hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; liên quan đến công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dịch bệnh, thiên tai; các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên, pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới...; hội nhập quốc tế; các điều ước quốc tế, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Cơ quan, tổ chức thực hiện: Các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 và theo yêu cầu nhiệm vụ.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội gắn với việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg .

a) Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện Đề án.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Quý I - II năm 2023.

b) Tổ chức truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội, trọng tâm là các dự thảo luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 20231.

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo các bộ, ngành chủ trì soạn thảo dự thảo Luật.

- Phối hợp: Cơ quan Thường trực Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

c) Thực hiện chỉ đạo điểm truyền thông chính sách trong quá trình xây dựng và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tư pháp.

Thành viên Hội đồng là đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo tổ chức góp ý và phản biện xã hội trong phạm vi toàn quốc đối với các dự thảo luật nêu trên.

- Phối hợp thực hiện: Cơ quan Thường trực Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện:

+ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Tháng 1 - tháng 9/2023.

+ Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Năm 2023.

+ Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Năm 2023.

+ Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi): Năm 2023.

5. Chỉ đạo điểm thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

6. Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; tổ chức thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL tại các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi thí điểm của Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc phạm vi thí điểm và các thành viên Hội đồng có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

7. Chỉ đạo triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng và tổ chức thực hiện công tác truyền thông chính sách, thông tin pháp luật, tiếp cận pháp luật.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III/2023.

8. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

a) Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 (cao điểm từ ngày 01/11-09/11/2023).

b) Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở (Có Kế hoạch riêng).

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Ủy ban nhân dân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023 (cao điểm từ ngày 01/11-09/11/2023).

9. Tăng cường thực hiện chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL, bao gồm: Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút nguồn lực xã hội tham gia PBGDPL; hướng dẫn, thu hút các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư, luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học... tham gia PBGDPL.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các thành viên khác của Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

10. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

a) Đề xuất, xây dựng Đề án chuyển đổi số trong công tác PBGDPL giai đoạn 2024-2028; triển khai thực hiện Dự án đầu tư công trung hạn “Xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL” để thiết lập dữ liệu thông tin pháp luật dùng chung, kết nối, chia sẻ trong toàn quốc; tăng cường tính tương tác, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

b) Chỉ đạo vận hành thử nghiệm và khai trương Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các Thành viên Hội đồng; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 09/11/2023.

c) Chỉ đạo cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia.

- Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

11. Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

a) Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; nâng cao hiệu quả PBGDPL ngoài giờ lên lớp.

- Chủ trì thực hiện: Các thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và lĩnh vực, địa bàn quản lý.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

b) Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường (Có Kế hoạch riêng).

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các thành viên Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV.

12. Chỉ đạo việc xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” theo Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc, định hướng việc tổ chức thực hiện các Đề án và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg .

a) Chỉ đạo việc xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

- Chủ trì thực hiện: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Thành viên Hội đồng là Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các thành viên Hội đồng, bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian trình: Tháng 12/2023.

b) Đôn đốc, định hướng việc tổ chức thực hiện các Đề án và các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1521/QĐ-TTg .

- Chủ trì thực hiện: Thành viên Hội đồng là lãnh đạo bộ, cơ quan, tổ chức chủ trì thực hiện Đề án, nhiệm vụ.

- Phối hợp thực hiện: Các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

13. Tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng năm 2023 tại các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương, cụ thể như sau:

a) Nội dung kiểm tra: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng, trong đó tập trung một số nội dung sau đây:

- Tình hình hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương.

- Thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường.

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

- Nguồn nhân lực và kinh phí bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL; việc thực hiện chính sách huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

- Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL, trọng tâm là Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

- Phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong công tác PBGDPL.

- Xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và công tác của Hội đồng; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng.

b) Thời gian, cơ quan được kiểm tra, phân công và cách thức kiểm tra.

Giao Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng phân công các Đoàn kiểm tra phù hợp với thực tế. Tùy tình hình thực tế, Trưởng Đoàn kiểm tra quyết định cụ thể về nội dung, cách thức kiểm tra (trực tiếp, trực tuyến hoặc báo cáo), thời gian, địa điểm kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Phần II của Kế hoạch này. Bộ Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tại Phiên họp thứ nhất của Hội đồng và Kế hoạch này.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, giao Bộ Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc Hội đồng các cấp trong việc tổ chức các hoạt động cụ thể để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW gắn với đổi mới công tác PBGDPL, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Hội đồng các cấp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành, đoàn thể, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Thường trực Hội đồng (Bộ Tư pháp) theo thời hạn quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

3. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này của Hội đồng, hoạt động của Cơ quan Thường trực Hội đồng và tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng được bố trí trong nguồn kinh phí của Cơ quan Thường trực Hội đồng và các bộ, cơ quan, tổ chức, địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

 

 


1 Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi