Quyết định 501/QĐ-BGDĐT 2020 Quy định kỹ thuật về dữ liệu ngành giáo dục đại học

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------

Số: 501/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu
ngành về giáo dục đại học

---------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nuớc;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học, bao gồm:

- Phụ lục 1: Danh mục các bảng mã dùng chung dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học;

- Phụ lục 2: Quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

Điều 2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học; bảo đảm việc kết nối, tích hợp dữ liệu về giáo dục đại học giữa các hệ thống thông tin liên quan với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

Điều 3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu được cập nhật, công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ moet.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại địa chỉ e-ict.gov.vn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học, cao đẳng sư phạm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Văn phòng Chính phủ ;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);

- Các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học; cao đẳng sư phạm;

- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Cục CNTT(10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------

 

 

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC CÁC BẢNG MÃ DÙNG CHUNG DÙNG CHO
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

STT

Ký hiệu bảng (Sheet)

Tên danh mục

Nguồn dữ liệu

1

DM_DAN_TOC

Danh mục dân tộc

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=405&idmid=5&ItemID=1851

2

DM_TON_GIAO

Danh mục tôn giáo

Tham chiếu QĐ 121-TCTK/PPCĐ,

QĐ 132/QĐ-TGCP

3

DM_NUOC

Danh mục quốc tịch

 

4

DM_TINH

Danh mục tỉnh/TP trực thuộc TW

http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

5

DM_HUYEN

Danh mục quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh

http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

6

DM_XA

Danh mục xã, phường, thị trấn

http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/

7

DM_KHU_VUC

Danh mục khu vực

 

8

DM_LOAI_HINH_TRUONG

Danh mục loại hình trường

 

9

DM_LOAI_TRUONG

Danh mục loại trường

 

10

DM_LOAI_VAN_BAN

Danh mục loại văn bản

 

11

DM_LINH_VUC_VAN_BAN

Danh mục Lĩnh vực văn bản

 

12

DM_CO_QUAN_BAN_HANH

Danh mục cơ quan ban hành

 

13

DM_HINH_THUC_DAO_TAO

Danh mục hình thức đào tạo

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT1

14

DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

Danh mục loại hình đào tạo

 

15

DM_LOAI_HINH_CHUONG_TRINH

Danh mục loại hình chương trình

 

16

DM_LOAI_CHUONG_TRINH_DAO_TAO

Danh mục loại chương trình đào tạo

 

17

DM_KHOI_NGANH

Danh mục khối ngành

 

18

DM_NHOM_NGANH

Danh mục nhóm ngành

 

19

DM_NGANH

Danh mục ngành

 

20

DM_KHUNG_NLUC_NNGU

Danh mục khung năng lực ngoại ngữ

 

21

DM_CHUC_DANH_HOI_DONG

Danh mục chức danh hội đồng

 

22

DM_CHUC_DANH_GIANG_VIEN

Danh mục chức danh giảng viên

 

23

DM_CHUC_DANH_PHONG_BAN

Danh mục chức danh phòng ban

 

24

DM_GIOI_TINH

Danh mục giới tính

Tham chiếu QCVN 109:2017/BTTTT

25

DM_NHOM_MAU

Danh mục nhóm máu

 

26

DM_TINH_TRANG_SUC_KHOE

Danh mục tình trạng sức khỏe

 

27

DM_HANG_THUONG_BINH

Danh mục hạng thương binh

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

28

DM_LOAI_KHUYET_TAT

Danh mục loại khuyết tật

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

29

DM_HINH_THUC_HOP_DONG

Danh mục hình thức hợp đồng

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

30

DM_HINH_THUC_TUYEN_DUNG

Danh mục hình thức tuyển dụng

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

31

DM_VI_TRI_VIEC_LAM

Danh mục vị trí việc làm

 

32

DM_CHUC_VU

Danh mục chức vụ

 

33

DM_TRINH_DO

Danh mục trình độ

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

34

DM_TRINH_DO_CHUYEN_MON

Danh mục trình độ chuyên môn

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

35

DM_TRINH_DO_DAO_TAO

Danh mục trình độ đào tạo

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

36

DM_TRINH_DO_LLCT

Danh mục trình độ lý luận chính trị

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

37

DM_TRINH_DO_QLNN

Danh mục trình độ quản lý nhà nước

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

38

DM_TRINH_DO_TIN_HOC

Danh mục trình độ tin học

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

39

DM_NGOAI_NGU

Danh mục ngoại ngữ

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

40

DM_HOC_HAM

Danh mục học hàm

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

41

DM_NGACH

Danh mục mã ngạch/chức danh nghề nghiệp

QĐ 78/2004/QĐ-BNV, TT 11/2014/TT-BNV, TTLT 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

42

DM_BAC_LUONG

Danh mục bậc lương

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

43

DM_KQ_CHUAN_NGHE_NGHIEP

Danh mục chuẩn nghề nghiệp

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

44

DM_HINH_THUC_KHEN_THUONG

Danh mục hình thức khen thưởng

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

45

DM_HINH_THUC_KY_LUAT

Danh mục hình thức kỷ luật

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

46

DM_DANH_GIA_CCVC

Danh mục đánh giá công chức, viên chức

QĐ 1904/QĐ-BGDĐT

47

DM_LOAI_SACH

Danh mục loại sách

 

48

DM_LOAI_GIAI_PHAP

Danh mục giải pháp

 

49

DM_LINH_VUC_DE_TAI

Danh mục lĩnh vực đề tài

 

50

DM_LOAI_DE_TAI_KHOA_HOC

Danh mục loại đề tài khoa học

 

51

DM_CHUC_DANH_KHOA_HOC

Danh mục chức danh khoa học

 

52

DM_VAI_TRO_TRONG_BAI_BAO

Danh mục vai trò trong bài báo

 

53

DM_VAI_TRO_KHOA_HOC

Danh mục vai trò khoa học

 

54

DM_TRANG_THAI_CAN_BO

Danh mục trạng thái cán bộ

 

55

DM_TRANG_THAI_HOC_VIEN

Danh mục trạng thái học viên

 

56

DM_TRANG_THAI_CHUONG_TRINH

Danh mục trạng thái của chương trình đào tạo

 

57

DM_TOT_NGHIEP

Danh mục loại tốt nghiệp

 

58

DM_HINH_THUC_SO_HUU

Danh mục hình thức sở hữu

 

59

DM_TINH_TRANG_SO_HUU

Danh mục tình trạng sở hữu

 

60

DM_LOAI_PHONG_THI_NGHIEM

Danh mục loại phòng thí nghiệm

 

61

DM_TO_CHUC_KIEM_DINH

Danh mục tổ chức kiểm định

 

62

DM_DAU_MOI_LIEN_HE

Danh mục đầu mối liên hệ

 

 

 

-----------------------------------------------

 1 Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/07/2019 ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

-------------------------------------------------------------------------

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ DỮ LIỆU DÙNG CHO
HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Kèm theo Quyết định số 501/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định kỹ thuật về trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, độ dài dữ liệu đối với các nhóm dữ liệu về dữ liệu trường, hội đồng trường, ban giám hiệu, ngành/chương trình đào tạo, dữ liệu đội ngũ (cán bộ quản lý, giảng viên), dữ liệu học viên, dữ liệu về quản lý nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, phòng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, dữ liệu chung về tài chính và các dữ liệu khác.

2. Đối tượng áp dụng

- quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, dự bị đại học, cao đẳng sư phạm, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục đại học.

II. Quy định kỹ thuật về dữ liệu giáo dục đại học

1. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin cơ sở đào tạo

1.1

Tên nhóm dữ liệu: Thông tin cơ sở giáo dục đại học

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

Cấp độ: Cấp 1

TTT.1.1

Thông tin chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID

ID

Số nguyên

Integer

20

X

 

 

 

Mã đơn vị

MA

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Tên đơn vị

TEN_DON_VI

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Tên tiếng anh

TEN_TIENG_ANH

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Hình thức thành lập (Thành lập mới/Nâng cấp/Liên kết)

HINH_THUC_THANH_LAP

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Loại hình trường

LOAI_HINH_ID

Danh mục liệt kê

Enumer

ation

 

X

DM_LOAI_HINH_TRUONG

 

 

Số quyết định chuyển đổi loại hình

SO_QD_CHUYEN_DOI_LOAI_HINH

Chuỗi ký tự

String

50

 

 

 

 

Ngày ký quyết định chuyển đổi loại hình

NGAY_QD_CHUYEN_DOI

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Tên Đại học mà cơ sở là đơn vị trực thuộc (nếu có)

TEN_DON_VI_CHA

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Loại trường

LOAI_TRUONG_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_LOAI_TRUONG

 

 

Số điện thoại

SO_DIEN_THOAI

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Fax

FAX

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Email

EMAIL

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Địa chỉ website

WEBSITE

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

quan quản lý trực tiếp (Cơ quan chủ quản)

DON_VI_CHU_QUAN

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Số quyết định thành lập

SO_QD_THANH_LAP

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ký quyết định thành lập

NGAY_QD_THANH_LAP

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Địa chỉ

DIA _CHI

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Tỉnh/Thành phố

TINH_THANH_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

X

DM_TINH

 

 

Quận/Huyện

QUAN_HUYEN_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

X

DM_HUYEN

 

 

Xã/Phường

XA_PHUONG_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

X

DM_XA

 

 

Đào tạo Dự bị đại học

IS_DU_BI_DAI_HOC

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Đào tạo GV trình độ trung cấp

IS_GV_TRUNG_CAP

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Đào tạo GV trình

độ cao đẳng

IS_GV_CAO_DANG

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Đào tạo trình độ đại học

IS_DAI_HOC

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Đào tạo trình độ thạc sĩ

IS_THAC_SI

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Đào tạo trình độ

tiến sĩ

IS_TIEN_SI

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Hoạt động không lợi nhuận

IS_LOI_NHUAN

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Số quyết định cấp phép hoạt động

SO_QD_CAP_PHEP_HOAT_DONG

Chuỗi ký tự

String

50

 

 

 

 

Ngày được cấp phép hoạt động

NGAY_DUOC_CAP_PHEP_HOAT_DONG

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Đào tạo theo tín chỉ

IS_TIN_CHI

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Năm bắt đầu đào tạo theo tín chỉ

NAM_BAT_DAU_DAO_TAO_THEO_TIN_CHI

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Tổ chức kiểm định

TO_CHUC_KIEM_DINH_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

 

DM_TO_CHUC_KIEM_DINH

 

 

Kết quả kiểm định

KET_QUA_KIEM_DINH

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Ngày cấp chứng nhận kiểm định

NGAY_CHUNG_NHAN_KIEM_ĐINH

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Thời hạn kiểm

định

THOI_HAN_KIEM_DINH

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Mô tả, giới thiệu khác

MO_TA

Chuỗi ký tự

String

Max

 

 

 

Cấp độ: Cấp 2

 

 

 

 

 

 

 

TTT.2.1

Lịch sử đổi tên trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu TTT.1.1

Enumer ation

 

 

 

 

 

Tên trường cũ

TEN_TRUONG_CU

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Tên trường cũ tiếng anh

TEN_TRUONG_CU_TIENG_ANH

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Số quyết định đổi tên

SO_QD_DOI_TEN

Chuỗi ký tự

String

50

 

 

 

 

Ngày ký quyết định đổi tên

NGAY_QD_DOI_TEN

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN 102:2016/BTTTT

TTT.2.2

Danh sách đầu mối liên hệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumer ation

 

X

 

 

 

Mã đầu mối liên hệ

DAU_MOI_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

X

DM_DAU_MOI_LIEN_HE

 

 

Số điện thoại

DIEN_THOAI

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Email

EMAIL

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

1.2

Tên nhóm dữ liệu: Cổ đông góp vốn

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

 

Tiếng Việt

Tiếng Anh

CDGV.1.1

Cổ đông góp vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumera

tion

 

X

 

 

 

Tên cá nhân tổ chức góp vốn

TEN_TO_CHUC_C_NHAN

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Mã giảng viên, nghiên cứu viên và người lao động (gọi tắt là Mã cán bộ)

CAN_BO_ID

Tham chiếu

CBGV.1.1

Enumera

tion

 

 

Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

 

 

Địa chỉ

DIA_CHI

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Cơ quan công tác

CO_QUAN_CONG_TAC

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Tỷ lệ góp vốn

TY_LE_GOP_VON

Số thập phân

Decimal

(18.2)

X

 

 

 

Ghi chú

GHI_CHU

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

1.3

Tên nhóm dữ liệu: Hội đồng trường

 

Mã Thông tin

Phân cấp thông tin

Kí hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng

Anh

HDT.1.1

Hội đồng

trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumera tion

 

X

 

 

 

Họ tên

HO_TEN

Chuỗi ký tự

String

50

X

QCVN

109:2017/BTTTT

 

 

Mã cán bộ

CAN_BO_ID

Tham chiếu

CBGV.1.1

Enumera tion

 

 

Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

 

 

Giới tính

GIOI_TINH_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_GIOI_TINH

 

 

Ngày sinh

NGAY_SINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Thẻ căn cước

CMTND

Chuỗi ký tự

String

12

X

 

 

 

Mã Quốc tịch

QUOC_TICH_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_NUOC

 

 

Chức danh khoa

học

CHUC_DANH_KHOA_HOC_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_DANH_KHOA_HOC

 

 

Trình độ được đào tạo

TRINH_DO_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_TRINH_DO_DAO_TAO

 

 

Chuyên môn được đào tạo

CHUYEN_MON_DUOC_DAO_ TAO

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Chức danh hội đồng

CHUC_DANH_HOI_DONG_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_DANH_HOI_DONG

 

 

Số quyết định

SO_QUYET_DINH

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành quyết định

NGAY_QUYET_DINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Nhiệm kỳ

NHIEM_KY

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Thuộc tiểu ban

THUOC_TIEU_BAN

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Cơ quan công tác

CO_QUAN_CONG_TAC

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Chức vụ cơ quan công tác

CHUC_VU_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_VU

 

 

Địa chỉ

DIA_CHI

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Email

EMAIL

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Điện thoại

DIEN_THOAI

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Nhiệm kỳ từ ngày

NHIEM_KY_TU

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Nhiệm kỳ đến ngày

NHIEM_KY_DEN

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

1.4

Tên nhóm dữ liệu: Hội đồng khoa học

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng Anh

HDKH.1.1

Hội đồng khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumera tion

 

X

 

 

 

Họ tên

HO_TEN

Chuỗi ký tự

String

50

X

QCVN 109:2017/BTTTT

 

 

Mã cán bộ

CAN_BO_ID

Tham chiếu

CBGV.1.1

Enumera tion

 

 

Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

 

 

Giới tính

GIOI_TINH_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_GIOI_TINH

 

 

Ngày sinh

NGAY_SINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

CMTND

Chuỗi ký tự

String

12

X

 

 

 

Mã Quốc tịch

QUOC_TICH_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_NUOC

 

 

Chức danh nghề nghiệp

CHUC_DANH_NGHE_NGHIEP_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_DANH_NG HE_NGHIEP

 

 

Chức danh giảng viên

CHUC_DANH_GIANG_VIEN_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_DANH_GIA NG_VIEN

 

 

Trình độ được đào tạo

TRINH_DO_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_TRINH_DO_DAO_ TAO

 

 

Chuyên môn

được đào tạo

CHUYEN_MON_DUOC_DAO_TAO

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Chức danh hội

đồng

CHUC_DANH_HOI_DONG_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_DANH_HOI _DONG

 

 

Số quyết định

SO_QUYET_DINH

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành quyết định

NGAY_QUYET_DINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Cơ quan công

tác

CO_QUAN_CONG_TAC

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Chức vụ cơ quan công tác

CHUC_VU_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_VU

 

 

Địa chỉ

DIA_CHI

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Email

EMAIL

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Điện thoại

DIEN_THOAI

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

1.5

Tên nhóm dữ liệu: Ban kiểm soát

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng Anh

BKS.1.1

Ban kiểm soát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumera tion

 

X

 

 

 

Họ tên

HO_TEN

Chuỗi ký tự

String

50

X

QCVN 109:2017/BTTTT

 

 

Mã cán bộ

CAN_BO_ID

Tham chiếu

CBGV.1.1

Enumera tion

 

 

Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

 

 

Giới tính

GIOI_TINH_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_GIOI_TINH

 

 

Ngày sinh

NGAY_SINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

CMTND

Chuỗi ký tự

String

12

X

 

 

 

Mã Quốc tịch

QUOC_TICH_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_NUOC

 

 

Chức danh khoa

học

CHUC_DANH_KHOA_HOC_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_DANH_KHOA_HOC

 

 

Trình độ được đào tạo

TRINH_DO_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_TRINH_DO_DAO_TAO

 

 

Chuyên môn

được đào tạo

CHUYEN_MON_DUOC_DAO_TAO

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Chức danh trong phòng ban

CHUC_DANH_TRONG_BAN_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_DANH_PHONG_BAN

 

 

Số quyết định thành lập

SO_QD_THANH_LAP

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành quyết định thành lập

NGAY_QD_THANH_LAP

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Cơ quan công

tác

CO_QUAN_CONG_TAC

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Chức vụ cơ quan công tác

CHUC_VU_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_CHUC_VU

 

 

Địa chỉ

DIA_CHI

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Email

EMAIL

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Điện thoại

DIEN_THOAI

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

 

1.6

Tên nhóm dữ liệu: Ban giám hiệu

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng Anh

BGH.1.1

Ban giám hiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumer ation

 

X

 

 

 

Họ tên

HO_TEN

Chuỗi ký tự

String

50

X

QCVN 109:2017/BTTTT

 

 

Mã cán bộ

CAN_BO_ID

Tham chiếu

CBGV.1.1

 

 

 

Nếu là nhân sự thuộc đơn vị

 

 

Giới tính

GIOI_TINH_ID

Số nguyên

Integer

 

X

DM_GIOI_TINH

 

 

Ngày sinh

NGAY_SINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

CMTND

Chuỗi ký tự

String

12

X

 

 

 

Mã Quốc tịch

QUOC_TICH_ID

Số nguyên

 

 

X

DM_NUOC

 

 

Chức danh khoa

học

CHUC_DANH_KHOA_HOC_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

X

DM_CHUC_DANH_KH

OA_HOC

 

 

Trình độ được đào tạo

TRINH_DO_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

X

DM_TRINH_DO_DAO_ TAO

 

 

Chuyên môn

được đào tạo

CHUYEN_MON_DUOC_DAO_TAO

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Chức vụ cơ quan công tác

CHUC_VU_ID

Danh mục liệt

Enumer ation

 

X

DM_CHUC_VU

 

 

Số quyết định

SO_QUYET_DINH

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành quyết định

NGAY_QUYET_DINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Email

EMAIL

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Điện thoại

DIEN_THOAI

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

1.7

Tên nhóm dữ liệu: Văn bản

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng

Anh

VB.1.1

Văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumer ation

 

X

 

 

 

Tên văn bản

TEN

Chuỗi ký tự

String

1000

X

 

 

 

Nội dung

NOI_DUNG

Chuỗi ký tự

String

Max

X

 

 

 

Tóm tắt

TOM_TAT

Chuỗi ký tự

String

500

X

 

 

 

Số ký hiệu

SO_KY_HIEU

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Tệp đính kèm

TEP_DINH_KEM

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Ngày ban hành

NGAY_BAN_HANH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Ngày hiệu lực

NGAY_HIEU_LUC

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Ngày hết hiệu lực

NGAY_HET_HIEU_LUC

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Người ký

NGUOI_KY

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Cơ quan ban hành

CO_QUAN_BAN_HANH_ID

Danh mục liệt

Enumer ation

 

X

DM_CO_QUAN_BAN_

HANH

 

 

Loại văn bản

LOAI_VAN_BAN_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

X

DM_LOAI_VAN_BAN

 

 

Lĩnh vực văn bản

LINH_VUC_VAN_BAN_ID

Danh mục liệt kê

Enumer ation

 

X

DM_LINH_VUC_VAN_

BAN

 

 

 

1.8

Tên nhóm dữ liệu: Khóa/Đợt bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ l

iệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng

Anh

BDTH.1.1

Khóa/Đợt bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu TTT.1.1

Enumer

ation

 

X

 

 

 

Tên khóa bồi dưỡng, tập huấn

TEN

Chuỗi ký tự

String

500

X

 

 

 

Đơn vị tổ chức

DON_VI_TO_CHUC

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Địa điểm tổ chức

DIA_DIEM_TO_CHUC

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Thời gian bắt

đầu

THOI_GIAN_BAT_DAU

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Thời gian kết thúc

THOI_GIAN_KET_THUC

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Nguồn kinh phí

NGUON_KINH_PHI

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Chứng chỉ

CHUNG_CHI

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

2. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin ngành đào tạo

 

 

2.1

Tên nhóm dữ liệu: Ngành đào tạo trường được cấp phép

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt

buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng

Anh

 

Cấp độ: Cấp 1

NDT.1.1

Thông tin ngành đào tạo của đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã ngành đào

tạo

NGANH_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_NGANH

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumeration

 

X

 

 

 

Mã Trình độ đào tạo

TRINH_DO_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_TRINH_DO

 

 

Số quyết định/văn bản cho phép mở ngành

SO_QD_MO_NGANH

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép mở ngành

NGAY_QD_MO_NGANH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Số quyết định/văn bản cho phép đổi tên ngành

SO_QD_DOI_TEN_NGANH

Chuỗi ký tự

String

50

 

 

 

 

Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép đổi tên ngành

NGAY_QD_DOI_TEN_NGANH

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Số quyết định/văn bản cho phép đào tạo từ xa

SO_QD_DAO_TAO_TU_XA

Chuỗi ký tự

String

50

 

 

 

 

Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép đào tạo từ xa

NGAY_QD_DAO_TAO_TU_XA

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Hình thức đào tạo theo chuyên ngữ

IS_CHUYEN_NGU

Đúng/sai

Boolean

1

 

 

 

Cấp độ: Cấp 2

 

 

 

 

 

 

 

NDT.2.1

Các loại hình đào tạo khác được cho phép mở ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumeration

 

X

 

 

 

Mã ngành đào tạo

NGANH_ID

Danh muc liệt kê

Enumeration

 

X

DM_NGANH

 

 

Loại hình đào tạo

LOAI_HINH_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt

Enumera tion

 

X

DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

 

 

Số quyết định/văn bản cho phép

SO_QD_PHE_DUYET

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép

NGAY_QD_PHE_DUYET

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

NDT.2.2

Liên kết đào tạo (liên kết đào tạo VLVH/Đặt trạm ĐTTX/đào tạo thạc sĩ ngoài cơ sở)

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumera tion

 

X

 

 

 

Mã ngành đào tạo

NGANH_ID

Danh muc liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_NGANH

 

 

Số quyết định/văn bản cho phép

SO_QD_PHE_DUYET

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành quyết định/văn bản cho phép

NGAY_QD_PHE_DUYET

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN

102:2016/BTTTT

 

 

Địa điểm liên kết đào tạo

DIA_DIEM

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

3. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin chương trình đào tạo

3.1

Tên nhóm dữ liệu: Chương trình đào tạo

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

Cấp độ: Cấp 1

CTDT.1.1

Chương trình đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID

ID

Số nguyên

Integer

20

X

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumera tion

 

X

 

 

 

Mã ngành đào tạo

NGANH_ID

Danh muc liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_NGANH

 

 

Tên chương trình

TEN

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Số quyết định/văn bản phê duyệt

SO_QD_PHE_DUYET

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành quyết định/văn bản phê duyệt

NGAY_QD_PHE_DUYET

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Năm bắt đầu tuyển sinh

NAM_TUYEN_SINH

Số nguyên

Integer

4

X

 

 

 

Quy mô học viên đang theo học

QUY_MO_HOC_VIEN_DANG_THEO_HOC

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Loại hình chương trình đào tạo

LOAI_HINH_CTDT_ID

Danh mục liệt

Enumera tion

 

X

DM_LOAI_HINH_CHU ONG_TRINH

 

 

Loại chương trình đào tạo

LOAI_CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt

Enumera tion

 

X

DM_LOAI_CHUONG_T RINH_DAO_TAO

 

 

Loại hình đào tạo

LOAI_HINH_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt

Enumera tion

 

X

DM_LOAI_HINH_DAO

_TAO

 

 

Hình thức đào tạo

HINH_THUC_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt

Enumera tion

 

X

DM_HINH_THUC_DAO

_TAO

 

 

Phương thức đào tạo (khi là Hình thức đào tạo từ xa)

PHUONG_THUC_DAO_TAO

Chuỗi ký tự

String

100

 

 

 

 

Địa điểm đào tạo

DIA_DIEM_DAO_TAO

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Học chế đào tạo

(niên chế/tín chỉ/kết hợp)

HOC_CHE_DAO_TAO

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Tổng số tín chỉ/đơn vị học trình

TONG_SO_TIN_CHI

Số nguyên

Integer

3

X

 

 

 

Mã khung năng lực ngoại ngữ

KHUNG_NLUC_NNGU_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

 

DM_KHUNG_NLUC_N

NGU

 

 

Tổ chức kiểm định

TO_CHUC_KIEM_DINH_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_TO_CHUC_KIEM_ DINH

 

 

Kết quả kiểm định

KET_QUA_KIEM_DINH

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Ngày cấp chứng nhận kiểm định

NGAY_CHUNG_NHAN_KIEM_DINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Thời hạn kiểm định

THOI_HAN_KIEM_DINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Chuẩn đầu ra

CHUAN_DAU_RA

Chuỗi ký tự

String

255

 

Căn cứ theo Khung trình độ Quốc gia

Việt Nam (VQF) tại QĐ số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Chính phủ

CTDT.1.2

Chương trình liên kết đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã chương trình đào tạo

CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ID

Tham chiếu

CTDT.1.1

Enumera tion

 

X

 

 

 

Tên chương trình bằng tiếng Anh

TEN_TIENG_ANH

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Tên cơ sở đào tạo nước ngoài

TEN_CO_SO_DAO_TAO

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Quốc gia của trường nước ngoài đặt trụ sở chính

QUOC_GIA_ID

Danh mục liệt

Enumera tion

 

X

DM_NUOC

 

 

Đơn vị cấp bằng

DON_VI_CAP_BANG

Chuỗi ký tự

String

255

X

 

 

 

Cách thức xây

dựng chương trình đào tạo

CACH_THUC_XAY_DUNG

Chuỗi ký tự

String

255

 

1. 100% chương trình của CSGD đối tác nước ngoài

2. Chương trình do 2 Bên cùng xây dựng (CSGD VN và nước ngoài cùng xây dựng)

3. Khác

 

 

Loại chương trình liên kết đào tạo

LOAI_CHUONG_TRINH

Chuỗi ký tự

String

255

 

1. 100% tại Việt Nam

2. Tại Việt Nam và tại nước ngoài

(1+1; 2+2, 3+1)

3. Mục khác

 

 

Hình thức đào tạo

HINH_THUC_DAO_TAO

Chuỗi ký tự

String

255

 

1. Trực tiếp

2. Trực tuyến (online)

3. Trực tiếp kết hợp trực tuyến (blended)

 

 

Trình độ ngoại ngữ đầu vào

KHUNG_NLUC_NNGU_DAU_VAO_ID

Danh mục liệt

Enumera tion

 

 

DM_KHUNG_NLUC_N

NGU

 

 

Các loại chứng chỉ được chấp thuận cho chương trình

LOAI_CHUNG_CHI_DUOC_CHAP_THUAN

Chuỗi ký tự

String

500

 

 

 

 

Trạng thái của chương trình

TRANG_THAI_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

X

DM_TRANG_THAI_CH UONG_TRINH

 

 

Đơn vị thực hiện chương trình

DON_VI_THUC_HIEN

Chuỗi ký tự

String

255

 

Khoa/Viện/Trường trực thuộc Đại học/Trường Đại học/Học viện trực tiếp thực hiện chương trình LKĐT

 

 

Chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm

CHI_TIEU_HANG_NAM

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Website giới thiệu về chương trình

WEBSITE_GIOI_THIEU

Chuỗi ký tự

String

255

 

 

 

 

Học phí cả khóa học cho năm tuyển sinh báo cáo

HOC_PHI_KHOA_HOC

Số nguyên

Integer

20

 

Đơn vị: VNĐ

 

Cấp độ: Cấp 2

 

 

 

 

 

 

CTDT.2.1

Gia hạn chương trình đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã chương trình đào tạo

CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ID

Tham chiếu

CTDT.1.1

Enumera

tion

 

X

 

 

 

Số quyết định gia hạn

SO_QD_GIA_HAN

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Ngày ban hành văn bản gia hạn

NGAY_GIA_HAN

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Gia hạn lần thứ

LAN_GIA_HAN

Số nguyên

Integer

2

X

 

CTDT.2.2

Ngôn ngữ giảng dạy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã chương trình đào tạo

CHUONG_TRINH_DAO_TAO_ID

Tham chiếu

CTDT.1.1

Enumera

tion

 

X

 

 

 

Ngôn ngữ giảng

dạy

NGON_NGU_ID

Danh mục liệt kê

Enumera tion

 

 

DM_NGOAI_NGU

 

 

4. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin tuyển sinh

4.1

Tên nhóm dữ liệu: Chỉ tiêu tuyển sinh

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ liệu

Tiếng Việt

Tiếng Anh

TTTS.1.1

Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumeration

 

X

 

 

 

Loại hình đào tạo

LOAI_HINH_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

 

 

Mã ngành đào tạo

NGANH_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_NGANH

 

 

Năm

NAM

Số nguyên

Integer

4

X

 

 

 

Chỉ tiêu

CHI_TIEU

Số nguyên

Integer

4

X

 

TTTS.1.2

Chỉ tiêu tuyển sinh theo khối ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị

DON_VI_ID

Tham chiếu

TTT.1.1

Enumeration

 

X

 

 

 

Loại hình đào tạo

LOAI_HINH_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_LOAI_HINH_DAO_TAO

 

 

Khối ngành đào tạo

KHOI_NGANH_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_KHOI_NGANH

 

 

Năm

NAM

Số nguyên

Integer

4

X

 

 

 

Chỉ tiêu

CHI_TIEU

Số nguyên

Integer

4

X

 

 

 

5. Quy định kỹ thuật về dữ liệu đối với Thông tin đội ngũ

5.1

Tên nhóm dữ liệu: Thông tin Viên chức lãnh đạo, quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên và người lao động

Mã thông tin

Phân cấp thông tin

Ký hiệu trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Độ dài

Bắt buộc

Mô tả

Đối tượng thông tin

Trường dữ

liệu

Tiếng Việt

Tiếng Anh

 

Cấp độ: Cấp 1

CBGV.1.1

Thông tin chung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID

ID

Số nguyên

Integer

20

X

 

 

 

Họ tên

HO_TEN

Chuỗi ký tự

String

50

X

QCVN 109:2017/BTTTT

 

 

Ngày sinh

NGAY_SINH

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Số CMTND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước

CMTND

Chuỗi ký tự

String

12

X

 

 

 

Mã Quốc tịch

QUOC_TICH_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_NUOC

 

 

Mã giới tính

GIOI_TINH_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_GIOI_TINH

 

 

Ngày tuyển dụng/hợp đồng lao động

NGAY_TUYEN_DUNG

Ngày tháng

Date

10

X

QCVN 102:2016/BTTTT

 

 

Mã hình thức

hợp đồng

HINH_THUC_HOP_DONG_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_HINH_THUC_HOP_DONG

 

 

Mã học hàm

HOC_HAM_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

 

DM_HOC_HAM

 

 

Trình độ được

đào tạo

TRINH_DO_DAO_TAO_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_TRINH_DO_DAO_TAO

 

 

Chuyên môn được đào tạo

CHUYEN_MON_DUOC_DAO _TAO

Chuỗi ký tự

String

100

 

 

 

 

Bác sĩ chuyên khoa I, II/ Được sĩ chuyên khoa

I, II

BAC_SI_CK_DUOC_SI_CK

Chuỗi ký tự

String

100

 

 

 

 

Giảng dạy các môn chung

IS_GIANG_DAY_CAC_MON_CHUNG

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Số sổ bảo hiểm

SO_BAO_HIEM

Chuỗi ký tự

String

50

X

 

 

 

Mã Tỉnh/Thành phố nơi cư trú

TINH_THANH_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_TINH

 

 

Mã Quận/Huyện nơi cư trú

QUAN_HUYEN_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_HUYEN

 

 

Mã Xã/phường nơi cư trú

XA_PHUONG_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_XA

 

 

Thôn xóm

THON_XOM

Chuỗi ký tự

String

50

 

 

 

 

Email

EMAIL

Chuỗi ký tự

String

50

 

 

 

 

Điện thoại

DIEN_THOAI

Chuỗi ký tự

String

20

 

 

 

 

Mã dân tộc

DAN_TOC_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_DAN_TOC

 

 

Mã tôn giáo

TON_GIAO_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

 

DM_TON_GIAO

 

 

Mã vị trí làm việc

VI_TRI _VIEC_LAM_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_VI_TRI_VIEC_LAM

 

 

Mã trạng thái làm việc

TRANG_THAI_CAN_BO_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_TRANG_THAI_CAN_BO

 

 

Mã chức vụ

CHUC_VU_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_CHUC_VU

 

 

Mã ngạch/hạng công chức, viên chức

NGACH_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

X

DM_NGACH

 

 

Cơ quan công tác (GV thỉnh giảng)

CO_QUAN_CONG_TAC

Chuỗi ký tự

String

100

 

 

 

 

Là đảng viên

IS_DANG_VIEN

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Là tuyển mới

IS_TUYEN_MOI

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Mã khung năng lực ngoại ngữ

KHUNG_NLUC_NNGU_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

 

DM_KHUNG_NLUC_NNGU

 

 

Mã trình độ lý luận chính trị

TRINH_DO_LLCT_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

 

DM_TRINH_DO_LLCT

 

 

Mã trình độ quản lý nhà nước

TRINH_DO_QLNN_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

 

DM_TRINH_DO_QLNN

 

 

Mã trình độ tin học

TRINH_DO_TIN_HOC_ID

Danh mục liệt kê

Enumeration

 

 

DM_TRINH_DO_TIN_HOC

 

 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

IS_CHUNG_CHI_SP_GIANG_VIEN

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên

IS_CHUNG_CHI_SP_GIAO_VIEN

Đúng/Sai

Boolean

1

 

 

 

 

Ngày vào đảng

NGAY_VAO_DANG

Ngày tháng

Date

10

 

QCVN 102:2016/BTTTT