Quyết định 411/QĐ-BGDĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 411/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

---------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 820/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu Chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao các cơ sở giáo dục đại học (có tên trong danh sách kèm theo) nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài. Thời gian thực hiện nhiệm vụ là 02 năm.

Điều 2. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, các cơ sở giáo dục đại học có tên tại Điều 1 báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng) về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học có tên tại Điều 1, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                   -------

 

DANH SÁCH

Các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.
(Kèm theo Quyết định số 411/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

---------------

 

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

4. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

5. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nng

(Danh sách gồm 05 cơ sở giáo dục đại học)

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 411/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 411/QĐ-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành: 13/02/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực