Quyết định 290/QĐ-TCGDNN sửa đổi, bổ sung Quyết định 186/QĐ-TCGDNN 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
_______

Số: 290/-TCGDNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Sửa đổi bổ sung Quyết định số 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021

_____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Căn cứ Quyết định số 29/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-TCGDNN ngày 05/6/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11; chuẩn bị, tham dự kỳ thì Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13, Châu Á và thế giới lần thứ 46 năm 2020 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kì thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi KNN thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung Quyết định số 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021 (Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).
Điều 2. Quyết định này và những điểm không thay đổi tại Quyết định số 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021 có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, thành viên Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TT Lê Tấn Dũng (để b/c);

- Website TCGDNN;

- Website: Kynangnghe.gov.vn;

- Lưu: VT, KNN.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Trương Anh Dũng

Phụ lục I
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỔ CHỨC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA LẦN THỨ 12 NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 290/QĐ-TCGDNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)
 

Stt

Nội dung, hoạt động

Thời gian dự kiến hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

Chuẩn bị tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Từ tháng 01 - tháng 9/2021

 

 

 

1

Hoạt động về tổ chức biên soạn, cập nhật đề thi

 

 

 

 

1.1

Lựa chọn nhóm chuyên gia xây dựng Đề thi

22/6/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

1.2

Tập huấn Chuyên gia biên soạn đề thi

28/6/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

1.3

Hội nghị Kỹ thuật Lần thứ nhất, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 (xây dựng Đề thi Kỹ năng nghề quốc gia)

29/6-1/7/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức theo hình thức trực tuyến

1.4

Công bố Đề thi cho các bộ, ngành, lập đoàn, hiệp hội nghề nghiệp và các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

03/7/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

1.5

Hội nghị Kỹ thuật Lần thứ nhất, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia Lần thứ 12 (đợt 2) để cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện Đề thi Kỹ năng nghề quốc gia

Từ 20/8-5/9/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức theo hình thức trực tiếp

1.6

Cập nhật Đề thi và thông báo cho các Đoàn dự thi

Từ 3/7 - 20/9/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Các nghề mở theo lộ trình đã được báo cáo tại Hội nghị KT lần thứ 1

2

Tổ chức đánh giá trình độ kỹ năng của thí sinh đạt Huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 thông qua cọ sát với các thí sinh mới tham dự tại kỳ thi KNN quốc gia lần thứ 12 năm 2021

 

 

 

 

2.1

Lập kế hoạch đánh giá trình độ kỹ năng của thí sinh có thành tích cao tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

Tháng 8/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liền quan

 

2.2

Lập danh sách thí sinh tham gia đánh giá trình độ kỹ năng tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và thông báo cho các đoàn có thí sinh được tham gia đánh giá

Tháng 8/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

2.3

Thông báo, tập hợp các thí sinh có thành tích cao tại kì thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 về kế hoạch, thời gian tham gia đánh giá tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

Từ 1-8/9/2021

BanTC TKNNVN

Các Cơ quan, đơn vị liên quan

 

3

Các hoạt động khác

 

 

 

 

3.1

Hướng dẫn lập dự toán và Trình ký hợp đồng về tổ chức Kỳ thi

10/7 - 20/7/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3.2

Xây dựng kế hoạch truyền thông trước, trong và sau kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia trình Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia; triển khai khi kế hoạch được duyệt

19/7/2021

BanTC TKNNVN

Các HĐT, các đơn vị liên quan, đơn vị đăng cai

 

3.3

Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ thi trong đó có phương án tiêm vaxin phòng dịch

Từ 20-30/7/2021

BanTC TKNNVN

Các HĐT, các đơn vị liên quan, đơn vị đăng cai

 

3.4

Xây dựng phương án tổ chức thi trực tuyến với những nghề có thể tổ chức thi theo hình thức trực tuyến

Từ 20/7-20/9/2021

BanTC TKNNVN

Các HĐT, các đơn vị liên quan, đơn vị đăng cai

Theo mục 5.5

3.5

Phối hợp với các nhà tài trợ; các chuyên gia lập danh sách các hạng mục tài trợ trong công tác chuẩn bị tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia

10/8 - 04/9/2021

BanTC TKNNVN

Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3.6

Thanh quyết toán kinh phí các nhiệm vụ liên quan trong công tác chuẩn bị kỹ thi

Tháng 10-tháng 11/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3.7

Ký thỏa thuận hợp tác, đồng hành tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021 với các nhà tài trợ; đối tác

Tháng 7-9/2021

BanTC TKNNVN

Các HĐT, các đơn vị liên quan, đơn vị đăng cai

 

II

Tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Từ 25/9/2021 đến 4/10/2021

 

 

 

1

Tổ chức gặp mặt báo chí về kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia

24/09/2021

BanTC TKNNVN

Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

-

2

Tổ chức thi các nghề tại các địa điểm thi hoặc tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với những nghề có thể thi trực tuyến

Từ ngày 29/9 đến 01/10/2021

BanTC TKNNVN

Các HĐT, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy theo tình hình thực tế những nghề đông thí sinh sẽ được tổ chức thi sớm theo đề nghị của HĐT

III

Hoạt động bên lề; Tôn vinh, khen thưởng và Bế mạc kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11

 

 

 

 

1

Các hoạt động bên lề của kỳ thi trong thời gian diễn ra Kỳ thi, gồm các hoạt động: Triển lãm thiết bị; thi trình diễn một số nghề; các Hội nghị, Hội thảo chuyên môn, tham quan, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên, tuyển dụng lao động, hội chợ việc làm ..

Từ 28/9-04/10/2021

BanTC TKNNVN

các HĐT KNN, các cơ quan, đơn vị liên quan

Tùy tình hình thực tế để tổ chức theo quy mô lớn, bé

IV

Các hoạt động khác có liên quan

 

 

 

 

1

Hội nghị Tổng kết 10 năm tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề quốc tế giai đoạn 2011-2021.

Quý IV/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Phụ lục II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHUẨN BỊ THAM DỰ KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 46, ASEAN LẦN THỨ 13 VÀ CHÂU Á LẦN THỨ 2
(Kèm theo Quyết định số 290/QĐ-TGGDNN ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp)
 

Stt

Nội dung, hoạt động

Thời gian dự kiến hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

II

Kỳ thi Kỹ năng nghề Châu Á lần thứ 2 tham dự các cuộc họp trực tuyến liên quan công tác chuẩn bị của kỳ thi với tư cách là Quan sát viên để nắm bắt, báo cáo Lãnh Bộ và triển khai sau khi được chỉ đạo. Chuẩn bị thủ tục ra nhập thành viên của Tổ chức thi Kỹ năng nghề Châu Á

Năm 2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian theo thông báo của Ban Tổ chức thi KNN Châu Á

III

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46

 

 

 

 

1

Tổ chức đánh giá trình độ kỹ năng của thí sinh đoạt Huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 thông qua cọ sát làm bài thi KNN quốc gia cùng với các thí sinh mới tham dự tại kỳ thi KNN quốc gia lần thứ 12 năm 2021 .

Từ 28/9-1/10/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tích hợp sát hạch với kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia

2

Chuẩn bị tham dự cuộc thi "Trình diễn kỹ năng xuất sắc toàn cầu" tại kỳ thi KNN thế giới năm 2022 (Global Master skills show)

Tháng 10-12/2021

Ban TCTKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

3

Dịch đề thi, tiêu chuẩn kỹ năng nghề và các tài liệu khác của Tổ chức thi Kỹ năng nghề thế giới

Tháng 9 - tháng 11/2021

BanTC TKNNVN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

thuộc tính Quyết định 290/QĐ-TCGDNN

Quyết định 290/QĐ-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:290/QĐ-TCGDNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Anh Dũng
Ngày ban hành:06/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12

Ngày 06/7/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành Quyết định 290/QĐ-TCGDNN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 186/QĐ-TCGDNN ngày 15/4/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12; chuẩn bị tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, ASEAN lần thứ 13 và Châu Á lần thứ 2 trong năm 2021.

Cụ thể, hoạt động chuẩn bị tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ gồm 3 nội dung (thay vì 10 nội dung như quy định cũ) sau đây: Hoạt động về tổ chức biên soạn, cập nhật đề thi; Tổ chức đánh giá trình độ kỹ năng của thí sinh đạt Huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 thông qua cọ sát với các thí sinh mới tham dự tại kỳ thi Kỹ năng nghề lần thứ 12 năm 2021; Các hoạt động khác.

Bên cạnh đó, ngày 24/09/2021, tổ chức gặp mặt báo chí về kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia. Các nghề được tổ chức thi tại các địa điểm thi hoặc tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với những nghề có thể thi trực tuyến từ ngày 29/9 đến 01/10/2021. Hội nghị Tổng kết 10 năm tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia và tham dự các kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia giai đoạn 2011-2021 được tổ chức vào quý IV/2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 290/QĐ-TCGDNN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Vui lòng đợi