Quyết định 1987/QĐ-BTP 2021 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1987/QĐ-BTP

Quyết định 1987/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1987/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2022, Học viện Tư pháp sẽ Đào tạo nghiệp vụ luật sư cho 2000 người

Ngày 31/12/2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1987/QĐ-BTP về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022.

Theo đó, năm 2022 Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo Học viện Tư pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn các chức danh tư pháp và trình độ lý luận chính trị như: đào tạo nghiệp vụ luật sư, đào tạo nghiệp vụ công chứng, đào tạo nghiệp vụ thi hành án, đào tạo nghiệp vụ đấu giá, đào tạo nghề thừa phát lại, đào tạo chung thẩm phán, kiểm sát, luật sư, đào tạo luật sư phục vụ hội nhập và đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Cụ thể, Học viện Tư pháp tổ chức lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 24 dành cho thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật với 2000 người/khóa và địa điểm tại Hà Nội, TP. HCM và các địa phương liên kết; lớp Đào tạo nghề công chứng khóa 25 đối với viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật với 1000 người/khóa; lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 22 đối với cán bộ trong diện bổ nhiệm chấp hành viên với 150 người/khóa,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1987/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
_____

Số: 1987/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2022

_______

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo, Bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính (để biết);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BỘ TƯ PHÁP NĂM 2022
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1987/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và sự cần thiết phải học tập nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tư pháp chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường xây dựng đội ngũ chuyên gia, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đạo đức, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu trước mắt và quy hoạch sử dụng lâu dài.

- Tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực chất lượng cao; có chính sách thích hợp nhằm xây dựng một xã hội học tập, học tập suốt đời.

- Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho người đứng đầu cơ quan quản lý, người đứng đầu đơn vị sử dụng và công chức, viên chức tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực.

- Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay về đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước, đồng thời chủ động nghiên cứu kinh nghiệm tiên tiến của các nước, áp dụng phù hợp vào thực tiễn của Việt Nam.

- Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phải trọng tâm, trọng điểm, công khai, minh bạch và tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Đào tạo các chức danh tư pháp và trung cấp lý luận chính trị

Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo Học viện Tư pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn các chức danh tư pháp và trình độ lý luận chính trị như: đào tạo nghiệp vụ luật sư, đào tạo nghiệp vụ công chứng, đào tạo nghiệp vụ thi hành án, đào tạo nghiệp vụ đấu giá, đào tạo nghề thừa phát lại, đào tạo chung thẩm phán, kiểm sát, luật sư, đào tạo luật sư phục vụ hội nhập và đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ và Hệ thống Thi hành án dân sự

2.1. Về đào tạo

a) Đào tạo trình độ đại học cho công chức, viên chức trong trường hợp cơ quan, đơn vị được tổ chức, sắp xếp lại mà không thể bố trí được công việc phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo trước đó.

b) Đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với vị trí việc làm cho công chức, viên chức bảo đảm theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị; gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2.2. Về bồi dưỡng

a) Bồi dưỡng bắt buộc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý: về lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng - an ninh, lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng.

b) Bồi dưỡng bắt buộc đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng.

c) Bồi dưỡng chuyên ngành, bồi dưỡng theo vị trí việc làm: bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp quản lý chuyên ngành; kiến thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo vị trí việc làm; bồi dưỡng văn hóa công sở, ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

d) Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành chuyên sâu nhằm phát triển đội ngũ chuyên gia của Bộ, Ngành Tư pháp.

đ) Bồi dưỡng nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế.

e) Bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ để nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc, hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc cho công chức, viên chức công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

2.3. Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp: Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự; Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự chính; Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp.

2.4. Triển khai thực hiện Quyết định số 1805/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức có trình độ chuyên sâu về pháp luật đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2.5. Triển khai Quyết định số 2309/QĐ-BTP ngày 19/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức”.

2.6. Triển khai các nhiệm vụ, Đề án, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và giai đoạn theo yêu cầu.

(Chi tiết nội dung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 thể hiện tại Phụ lục I, II, III, IV kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021; thực hiện đánh giá 06 tháng, 09 tháng và cả năm thực hiện Kế hoạch này để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính

Chịu trách nhiệm quản lý kinh phí và theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

3. Tổng cục Thi hành án dân sự

- Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022; tổ chức đánh giá 06 tháng, 09 tháng và cả năm thực hiện Kế hoạch này, gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Hướng dẫn, đôn đốc Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch đào tạo, Bồi dưỡng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2023, gửi Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của đơn vị theo yêu cầu, mục tiêu và phù hợp với đặc thù đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, gửi Vụ Tổ chức cán bộ trong tháng 01 (một) năm 2022 để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Báo cáo kết quả 06 tháng, 09 tháng và cả năm thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

5. Cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chi cục Thi hành án dân sự của đơn vị theo yêu cầu, mục tiêu của Kế hoạch này phù hợp với đặc thù và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ công chức của cơ quan Thi hành án dân sự, gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, tổng hợp chung.

- Báo cáo kết quả 06 tháng, 09 tháng và cả năm thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để theo dõi, tổng hợp chung.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh các nhiệm vụ mới, đề nghị các đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định./.

 

 

PHỤ LỤC I

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP VÀ TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM
(Phê duyệt kèm theo Quyết định 1987/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp)

 

TT

TÊN LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1

Lớp Đào tạo nghiệp vụ luật sư khóa 24

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

2.000/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh và địa phương liên kết

0

Học viện Tư pháp

2

Lớp Đào tạo nghề công chứng khóa 25

Viên chức và thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật

1.000/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0

Học viện Tư pháp

3

Lớp Đào tạo nghiệp vụ thi hành án khóa 22

Cán bộ trong diện bổ nhiệm chấp hành viên

150/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0

Học viện Tư pháp

4

Lớp Đào tạo nghề đấu giá khóa 14

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân Luật hoặc cử nhân Kinh tế

100/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0

Học viện Tư pháp

5

Lớp Đào tạo chung Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư khóa 6

Thí sinh dự nguồn cho việc tuyển chọn, bổ nhiệm thẩm phán, kiểm sát viên và hành nghề luật sư

200/khóa

18 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0

Học viện Tư pháp

6

Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa 6

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

100/khóa

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0

Học viện Tư pháp

7

Lớp Đào tạo nghề thừa phát lại khóa 7

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp cử nhân luật

100/khóa

06 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

0

Học viện Tư pháp

8

Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 8

Theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và quy định khác có liên quan

100/02 lớp

12 tháng/khóa

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh kết hợp trực tuyến

0

Học viện Tư pháp

Tổng cộng:

0

Kinh phí đào tạo do Bộ Tài chính cấp riêng và thu phí theo quy định

 

 

PHỤ LỤC II

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NĂM 2022
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1987/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp)

 

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

 

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 4) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 4

50/01 lớp (không tính công chức THADS)

04 ngày/Iớp Quý I

Tại Học viện Tư pháp

50

Học viện Tư pháp

Theo chương trình BDKTANQP 2014

Kinh phí chi trả cho viên chức được thực hiện theo quy định.

2

Lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng - an ninh (đối tượng 3) nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn

Công chức, viên chức cấp Phòng của các đơn vị thuộc Bộ chưa có chứng chỉ quốc phòng - an ninh dành cho đối tượng 3

50/01 lớp (không tính công chức THADS)

19 buổi/lớp Quý II

Tại Học viện Tư pháp

94

Học viện Tư pháp

Theo chương trình BDKTANQP 2014

Kinh phí chi trả cho viên chức được thực hiện theo quy định.

Tổng cộng I:

144

 

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NÂNG CAO KIẾN THỨC

1

Lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu nhằm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia

Công chức, viên chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, cấp Phòng và tương đương và các công chức, viên chức trong Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025.

120/03 lớp

02 ngày/lớp Quý I, II, III, IV

Tại Hà Nội và trực tuyến với các địa phương

92

Học viện Tư pháp

Chi trả kinh phí cho đối tượng công chức, các đơn vị thuộc Bộ (không tính công chức trong Hệ thống THADS); Kinh phí chi trả cho viên chức được thực hiện theo quy định.

2

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật hình sự

Công chức, viên chức trong Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 và các công chức, viên chức có vị trí việc làm phù hợp

20/01 lớp

02 ngày/lớp Quý III, IV

Tại Hà Nội

113

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

-nt-

3

Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật dân sự

Công chức, viên chức trong Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 và các công chức, viên chức có vị trí việc làm phù hợp

20/01 lớp

02 ngày/lớp Quý III, IV

Tại Hà Nội

113

Học viện Tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

-nt-

4

Lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và nghiệp vụ giải quyết khiếu nại. tố cáo

Công chức Thanh tra các Sở Tư pháp và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và Cục Bổ trợ tư pháp

50/01 lớp

02 ngày/lớp Quý I, II, III, IV

Tại Hà Nội hoặc trực tuyến

31

Học viện Tư pháp

-nt-

5

Lớp bồi dưỡng kiến thức về đầu tư công

Công chức, viên chức là chủ tài khoản, kế toán trưởng các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp và chủ đầu tư là Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

196/01 lớp

02 ngày/lớp Quý II

Tại Đà Nẵng

200

Cục Kế hoạch - Tài chính

-nt-

6

Lớp tập huấn chuyên sâu về công tác thông tin, báo chí

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có thẩm quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông hoặc tổng hợp của các đơn vị thuộc Bộ; phóng viên, biên tập viên các đơn vị báo chí thuộc Bộ

87/01 lớp

01 ngày/lớp

Tại Hà Nội

40

Văn phòng Bộ

-nt-

7

Lớp bồi dưỡng dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn mới của các Chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc năm 2022

Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đoàn bộ và cán bộ Đoàn các cấp trực thuộc

70/ lớp

01 ngày/lớp

Tại Hà Nội hoặc trực tuyến

50

Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp

-nt-

8

Lớp bồi dưỡng công tác phòng cháy, chữa cháy

Ban chỉ huy, Đội phòng cháy chữa cháy và một số công chức các đơn vị thuộc Bộ

87/ lớp

1 ngày/lớp

Tại Hà Nội

76

Văn phòng Bộ

-nt-

9

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp

Công chức, viên chức lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương và công chức, viên chức của Bộ Tư pháp

78/lớp

2.5 ngày/lớp Quý I, II, III, IV

Tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh hoặc trực tuyến

30

Học viện Tư pháp

-nt-

Tổng cộng II:

745

 

 

III. BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ

1

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng biên dịch

Công chức làm công tác xây dựng pháp luật, hợp tác quốc tế các đơn vị thuộc Bộ

10/01 lớp

20 buổi/lớp Quý II, III

Tại Hà Nội

330

Vụ Tổ chức cán bộ

Chi trả kinh phí cho đối tượng công chức các đơn vị thuộc Bộ (không tính công chức trong Hệ thống THADS); Kinh phí chi trả cho viên chức được thực hiện theo quy định.

2

Lớp bồi dưỡng kỹ phiên dịch

Công chức làm công tác xây dựng pháp luật, hợp tác quốc tế các đơn vị thuộc Bộ

10/01 lớp

20 buổi/lớp Quý II, III

Tại Hà Nội

330

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

Tổng cộng III:

660

 

 

IV. BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

GHI CHÚ

1

Tập huấn kỹ năng xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh từ hội nhập và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế của các bộ, ngành và địa phương

240/03 lớp

03 ngày/lớp Quý II, III

Tại Hà Nội, Quảng Ninh hoặc Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh

400

Vụ Pháp luật quốc tế

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025

2

Lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế các bộ, ngành, sở, Ban QL khu CN

100/02 lớp

05 ngày/lớp Quý II

Tại Hải phòng và Vũng Tàu

297

Học viện Tư pháp

Chi trả kinh phí cho đối tượng công chức các đơn vị thuộc Bộ (không tính công chức trong Hệ thống THADS); Kinh phí chi trả cho viên chức được thực hiện theo quy định.

3

Lớp Bồi dưỡng về nội dung một số công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Công chức, viên chức Bộ Tư pháp (ưu tiên công chức, viên chức các đơn vị xây dựng pháp luật)

50/01 lớp

03 ngày/lớp Quý II

Tại Hà Nội hoặc trực tuyến

26

Học viện Tư pháp

-nt-

4

Lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng pháp luật để thực thi Công ước ICCPR; Hiệp định EVFTA...

01 lớp cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương/ 01 lớp cho công chức, viên chức lãnh đạo quản lý cấp Phòng và tương đương/ 01 lớp công chức, viên chức Bộ Tư pháp (ưu tiên công chức, viên chức các đơn vị xây dựng pháp luật).

120/03 lớp

03 ngày/lớp Quý II

Tại Hà Nội hoặc trực tuyến

130

Học viện Tư pháp

-nt-

5

Tổ chức Đoàn đi học tập, nghiên cứu về xây dựng pháp luật phục vụ hội nhập

Công chức lãnh đạo cấp phòng trở lên một số đơn vị thuộc Bộ

10/01 Đoàn

10 ngày/Đoàn Quý III

Tại Vương Quốc Bỉ

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Nội vụ sẽ xem xét cấp kinh phí riêng khi đảm bảo tính khả thi

6

Hỗ trợ chọn, cử công chức đi đào tạo, Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, tiếng Anh nâng cao, kỹ năng lãnh đạo, quản lý... tại nước ngoài

Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp

120 lượt

Theo quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

Tại các cơ sở đào tạo tại nước ngoài

400

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

7

Biên soạn bộ tài liệu chuẩn về giải quyết tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là một bên

280

Vụ Pháp luật quốc tế

 

Tổng cộng IV:

1.533

 

 

V. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh (đối tượng 1,2)

Công chức Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo cấp Vụ

25 người (đối tượng 2)

01 tháng

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tư lệnh Thủ đô phân bổ chỉ tiêu.

2

Chọn, cử đi học cao cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Vụ và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

21 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

 

Vụ Tổ chức cán bộ

Chi trả kinh phí cho đối tượng công chức các đơn vị thuộc Bộ (không tính công chức trong Hệ thống THADS); Kinh phí chi trả cho viên chức được thực hiện theo quy định.

3

Chọn, cử đi học Trung cấp lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy dinh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Công chức, viên chức là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương

50 người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

 

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

4

Chọn, cử đi học quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

150 lượt người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

 

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

6

Chọn, cử đi học sau đại học phù hợp với vị trí việc làm

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ phù hợp vị trí việc làm

15 người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

 

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

7

Chọn, cử đi bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, đối tượng kết nạp đảng; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng

Đối tượng kết nạp đảng, Đảng viên mới kết nạp đảng của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp; Cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp

120 lượt người

Theo quy định chung

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan TW; Đảng ủy khối các cơ quan TW

 

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

-nt-

8

Chọn, cử đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp chuyên ngành; kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác có liên quan ở trong nước hoặc nước ngoài (trong trường hợp thật sự cần thiết)

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ

80 lượt người (không bao gồm số lượng của Hệ thống THADS)

Theo quy định chung

Tại trong nước hoặc nước ngoài (nếu có kinh phí)

 

Vụ Tổ chức cán bộ

-nt-

Tổng cộng V:

2.188

 

 

Tổng cộng Phụ lục II:

5.270

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HỆ THỐNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2022
(Phê duyệt kèm theo Quyết định 1987/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp)

 

I. BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1

Lớp Bồi dưỡng ngạch Thư ký Thẩm tra viên thi hành án dân sự

Công chức là nguồn bổ nhiệm Chuyên viên, Thư ký thi hành án dân sự, Thẩm tra viên thi hành án, Chấp hành viên sơ cấp

78/01 lớp

10 tuần Tháng 2,3,4

Tại Hà Nội

416

Học viện Tư pháp

2

Lớp Bồi dưỡng ngạch Thẩm tra viên thi hành án dân sự

Công chức là nguồn bổ nhiệm Thẩm tra viên thi hành án

168/02 lớp

8 tuần Tháng 2,3,4

Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

592

Học viện Tư pháp

2

Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên trung cấp - Thẩm tra viên chính thi hành án dân sự

Công chức là nguồn bổ nhiệm Chuyên viên chính. Thẩm tra viên chính, Chấp hành viên trung cấp

360/05 lớp

10 tuần Quý I, II

Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hoặc trực tuyến

1.629

Học viện Tư pháp

3

Lớp bồi dưỡng ngạch Chấp hành viên cao cấp - Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

Công chức là nguồn bổ nhiệm Chuyên viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp, Chấp hành viên cao cấp

25 người/01 lớp

10 tuần Quý I, II

Tại Hà Nội hoặc trực tuyến

105

Học viện Tư pháp

Tổng cộng I:

2.742

 

 

II. BỒI DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH, BỒI DƯỠNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TT

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

SỐ NGƯỜI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1

Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ THADS

Chấp hành viên tại Cục THADS và Chi cục THADS

1.100 người

Quý III (3 ngày)

Trực tuyến 64 điểm cầu

150

Tổng cục THADS

2

Bồi dưỡng công tác tổ chức cán bộ

Cục trưởng Cục THADS, lãnh đạo, công chức Phòng TCCB thuộc Cục; công chức Vụ TCCB và công chức phụ trách công tác TCCB các đơn vị thuộc Tổng cục THADS

340 người

Quý II (2 ngày)

Trực tuyến 64 điểm cầu

100

Tổng cục THADS

3

Bồi dưỡng kỹ năng về công nghệ thông tin và thống kê

Công chức làm công tác thống kê và CNTT tại Cục THADS và Chi cục THADS

1.538 người

Quý I (1 ngày)

Trực tuyến 64 điểm cầu

50

Tổng cục THADS

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán

Kế toán trưởng, Kế toán viên tại Văn phòng Tổng cục và các cơ quan THADS

1.200 người

Quý II (3 ngày)

Trực tuyến 64 điểm cầu

150

Tổng cục THADS

5

Lớp đào tạo sử dụng công cụ hỗ trợ

Chấp hành viên

1.200 người

Quý I/II (3 ngày)

Tại 3 miền Bắc, Trung, Nam

600

Tổng cục THADS

Tổng cộng II:

1.050

 

III. CHỌN, CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1

Chọn, cử đi học Cao cấp lý luận chính trị

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Cục THADS, lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục

152 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

 

Tổng cục THADS

2

Chọn, cử đi học Trung cấp lý luận chính trị

Công chức trong quy hoạch lãnh đạo Chi cục THADS, lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục

199 người

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

 

Tổng cục THADS

3

Chọn, cử đi đào tạo đại học, sau đại học theo vị trí việc làm

Công chức thi hành án dân sự đang giữ chức vụ Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thuộc Tổng cục và công chức trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo nêu trên. Công chức làm công tác tham mưu, hoạch định chính sách tại Tổng cục

40 người (tiến sĩ: 01, thạc sĩ: 39)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

 

Tổng cục THADS

4

Đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

68 người (Tin học: 18. Ngoại ngữ: 50)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

 

Tổng cục THADS

5

Chọn, cử đi học kiến thức quốc phòng - an ninh

Công chức Hệ thống thi hành án dân sự

269 người (DT 2: 24; ĐT 3: 218: ĐT 4: 27)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

 

Tổng cục THADS

6

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, cấp Vụ

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo và công chức trong quy hoạch chức danh lãnh đạo trong Hệ thống thi hành án dân sự

371 người (cấp Vụ: 88, cấp Phòng: 283)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

 

Tổng cục THADS

7

Chọn, cử đi học lớp quản lý nhà nước ngạch theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý, ngạch công chức

Công chức chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch theo quy định và chuẩn bị dự thi nâng ngạch

Ngạch hành chính: 372 (CV: 217, CVC: 149, CVCC: 6) Ngạch kế toán: 121 (KTV: 55r KTVC: 66)

Theo quy định chung

Tại các cơ sở đào tạo trên cả nước

 

Tổng cục THADS

Tổng cộng III:

6.369

 

IV. BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU

1

Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự

135

Học viện Tư pháp

2

Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự chính

93

Học viện Tư pháp

3

Xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và nghiệp vụ thi hành án dân sự cao cấp

111

Học viện Tư pháp

Tổng cộng III:

339

 

TỎNG CỘNG

10.500

 

 

 

                                                                  PHỤ LỤC IV

DỰ KIẾN CÁC NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KHÁC NĂM 2022
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1987/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp)

 

TT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

KẾ HOẠCH KINH PHÍ (TRIỆU ĐỒNG)

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

1

Kinh phí hỗ trợ Cục Công tác phía Nam cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm

Quý I, II, III, IV

Tại các cơ sở đào tạo trong nước

100

Cục Công tác phía Nam

2

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2022 (theo dõi, đôn đốc, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và sơ kết, tổng kết; xây dựng các báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu) và xây dựng dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Quý I, II, III, IV

 

50

Vụ Tổ chức cán bộ

3

Kinh phí tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2023

Quý IV

 

30

Vụ Tổ chức cán bộ

4

Kinh phí tổ chức Hội thảo trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức trong Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức chuyên sâu về pháp luật của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025.

Quý III, IV

 

60

Vụ Tổ chức cán bộ

5

Kinh phí kiểm tra, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng một số đơn vị thuộc Bộ

Quý I, II, III, IV

 

55

Vụ Tổ chức cán bộ

6

Kinh phí tham dự các cuộc họp. hội nghị, hội thảo do Bộ Nội vụ và các Bộ. ngành tổ chức liên quan đến công tác đào tạo. bồi dưỡng; họp xét đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng

Quý I, II, III, IV

 

55

Vụ Tổ chức cán bộ

7

Kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng khác

Quý I, II, III, IV

 

50

Vụ Tổ chức cán bộ

Tổng cộng Phụ lục IV:

400

 

Tổng cộng Phụ lục I, II, III, IV:

16.170 (Mười sáu tỷ một trăm bảy mươi triệu đồng)

             

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi