Quyết định 2648/QĐ-BTNMT 2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2648/QĐ-BTNMT

Quyết định 2648/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2648/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:30/12/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2025, phấn đấu 50% viên chức đạt trình độ ngoại ngữ B2 trở lên

Ngày 30/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 2648/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hướng đến hết năm 2025 đạt mục tiêu: 50% cán bộ, công chức (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên; 60% viên chức và 50% viên chức quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên,...

Ngoài ra, xây dựng các phần mềm, sử dụng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến (online), bán trực tuyến, truyền hình ... để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức. Giai đoạn 2021 - 2025, bồi dưỡng khoảng: 20 cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi; 2.200 viên chức và 450 viên chức quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 2648/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2648/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019 - 2030” CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”;

Theo Công văn số 3266/BNV-ĐT ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Hợp tác quốc tế, Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCB.HM.(50)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ HỌC TẬP NGOẠI NGỮ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2019 - 2030” CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số  /QĐ-BTNMT ngày  tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối tượng không áp dụng: Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

II. YÊU CẦU

1. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

2. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; bảo đảm huy động, phát huy tối đa các nguồn lực, năng lực hiện có của đội ngũ giảng viên, giáo viên và hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế thuộc Bộ.

3. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và bản thân cán bộ, công chức, viên chức trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ.

4. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn việc học ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ.

III. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ , đáp ứng chủ trương của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc và làm việc trong môi trường quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025:

- Hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý.

- Hoàn thiện đánh giá thực trạng năng lực, trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

- Biên soạn, ban hành chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường và hoàn thiện bộ tài liệu, bài giảng điện tử bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hướng đến hết năm 2025 đạt mục tiêu:

+ 50% cán bộ, công chức (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên.

+ 60% viên chức và 50% viên chức quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên.

- Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường, hướng đến hết năm 2025 đạt được 30% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Đến năm 2030:

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hướng đến hết năm 2030 đạt mục tiêu:

+ 60% cán bộ, công chức (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên.

+ 70% viên chức và 60% viên chức quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên.

- Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường, hướng đến hết năm 2030 đạt được 60% cán bộ, công chức (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) và 70% viên chức, 60% viên chức quản lý được bồi dưỡng tiếng Anh chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và sự cần thiết phải học tập, nâng cao năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế, cụ thể như sau:

a) Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và nội dung của Đề án về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức để đẩy mạnh việc học tập ngoại ngữ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.

b) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ trong việc thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, năng lực ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế; nâng cao ý thức của mỗi người trong việc tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu hội nhập.

c) Khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ tích cực tự học tập, chủ động tìm kiếm, tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để không ngừng nâng cao năng lực và khả năng làm việc, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

2. Tổ chức rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ và các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, cụ thể như sau:

a) Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ liên quan đến cơ chế, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức và cơ chế, phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng và bản thân cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội được lựa chọn hình thức, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, bảo đảm chất lượng.

b) Xây dựng, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ tại các quy định về: tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, khung năng lực theo vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường và các tiêu chuẩn đặc thù khác (nếu có).

c) Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định các cơ chế, chính sách và phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ linh hoạt để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tích cực học tập ngoại ngữ.

d) Xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có năng lực, uy tín tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ.

đ) Rà soát, lựa chọn đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức có trình độ, và có kinh nghiệm về ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường tham gia giảng dạy các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu của vị trí việc làm và hội nhập quốc tế.

3. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng năng lực, trình độ và tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ theo các nhóm (cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi; cán bộ, công chức; viên chức quản lý; viên chức), cụ thể như sau:

a) Nội dung thực hiện trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025:

- Rà soát, thống kê thực trạng năng lực, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm và theo năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo và tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để tổ chức đánh giá thực trạng năng lực, trình độ tiếng Anh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm (tổ chức đánh giá thực trạng năng lực, trình độ bốn thứ tiếng còn lại nếu có).

- Tổng hợp, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh (hoặc bốn thứ tiếng còn lại nếu có) năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm.

b) Nội dung thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030:

- Rà soát, điều tra, thống kê bổ sung thực trạng năng lực, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm và theo năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc.

- Tổ chức đánh giá thực trạng năng lực, trình độ tiếng Anh (các bậc: 3, 4) và chuyên ngành tài nguyên và môi trường của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm (tổ chức đánh giá thực trạng năng lực, trình độ bốn thứ tiếng còn lại nếu có).

- Tổng hợp, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh (hoặc bốn thứ tiếng còn lại nếu có) năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm.

4. Tổ chức rà soát, điều tra, thống kê và tổng hợp, đề xuất biên soạn, hoàn thiện các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, cụ thể như sau:

a) Nội dung thực hiện trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025:

- Tổ chức rà soát, điều tra, thống kê và tổng hợp, đề xuất biên soạn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu chung và yêu cầu thực thi nhiệm vụ công vụ, làm việc trong môi trường quốc tế.

- Tổ chức biên soạn, phê duyệt các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo các nhóm chuyên ngành và theo nhóm vị trí làm việc có tính chất tương đồng.

- Tổ chức biên soạn, phê duyệt các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo từng lĩnh vực chuyên ngành và theo từng vị trí làm việc; rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường (biển và hải đảo, tài nguyên nước ...) hiện hành.

- Tổ chức biên soạn, hoàn thiện các tài liệu, giáo trình, bài giảng để tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các tài liệu, giáo trình, bài giảng, học liệu điện tử để tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

b) Nội dung thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030:

- Tổ chức xây dựng bộ từ điển tiếng Anh (hoặc bốn thứ tiếng còn lại nếu có) chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức biên soạn, phê duyệt các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo tiếp cận chuẩn quốc tế.

- Tổ chức biên soạn, hoàn thiện các tài liệu, giáo trình, bài giảng để tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo tiếp cận chuẩn quốc tế.

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các tài liệu, giáo trình, bài giảng, học liệu điện tử để tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng ngoại nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo tiếp cận chuẩn quốc tế .

- Tổ chức rà soát, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện các các chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của từng nhóm đối tượng công chức, viên chức, cụ thể như sau:

a) Xây dựng các phần mềm, sử dụng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến (online), bán trực tuyến, truyền hình ... để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho công chức, viên chức.

b) Tổng hợp nhu cầu và chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với số lượng dự kiến như sau:

- Giai đoạn 2021 - 2025, bồi dưỡng khoảng: 20 cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi; 2.200 viên chức và 450 viên chức quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên.

- Giai đoạn 2026 - 2030, bồi dưỡng khoảng: 15 cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi; 350 viên chức và 80 viên chức quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 (B2) trở lên.

c) Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ bằng các hình thức đa dạng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ trực tuyến, bán trực tuyến, truyền hình ... bảo đảm phù hợp với điều kiện, môi trường làm việc của đội ngũ công chức, viên chức với số lượng dự kiến như sau:

- Giai đoạn 2021 - 2025: khoảng 1.300 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Giai đoạn 2026 - 2030, bồi dưỡng khoảng: 20 cán bộ, công chức lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi; 1.600 viên chức và 500 viên chức quản lý về ngoại ngữ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

6. Tăng cường điều kiện dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, cụ thể như sau:

a) Đầu tư xây dựng phòng học, phòng thi, kiểm tra, đánh giá kết quả và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ.

b) Tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ; phát triển các giải pháp học ngoại ngữ trực tuyến, bán trực tuyến, truyền hình ... cho cán bộ, công chức, viên chức.

c) Phát triển đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức tham gia giảng dạy ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người học và yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn theo từng lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ cho cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, cụ thể như sau:

a) Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, hợp tác, đầu tư, cung cấp các dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

b) Liên kết với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nước ngoài đủ năng lực và điều kiện để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức chức đáp ứng nhu cầu công việc và nâng cao trình độ, khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

c) Đẩy mạnh tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ ở trong nước và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên môn để vừa kết hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ với nâng cao năng lực và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, làm việc trong môi trường quốc tế.

8. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”; điều chỉnh, bổ sung (nếu có) Kế hoạch thực hiện Đề án.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2021: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án; tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung của Đề án; rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ liên quan đến cơ chế, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức và cơ chế, phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; rà soát, thống kê thực trạng năng lực, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm; tổng hợp, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh; tổ chức rà soát, điều tra, thống kê và tổng hợp, đề xuất biên soạn các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; tổ chức biên soạn, phê duyệt một số chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo các nhóm chuyên ngành và theo nhóm vị trí làm việc có tính chất tương đồng; tổ chức một lớp bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo các nhóm chuyên ngành; chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ bậc 2 hoặc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ tại các quy định về: tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, khung năng lực theo vị trí việc làm; xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ sở đào tạo có năng lực, uy tín tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ; rà soát, lựa chọn đội ngũ giảng viên, công chức, viên chức có trình độ, và có kinh nghiệm về ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường tham gia giảng dạy; tổ chức đánh giá thực trạng năng lực, trình độ tiếng Anh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nhóm; tổ chức biên soạn, phê duyệt các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường theo từng lĩnh vực chuyên ngành và theo từng vị trí làm việc ; tổ chức biên soạn, hoàn thiện các tài liệu, giáo trình, bài giảng; xây dựng các phần mềm, sử dụng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến, bán trực tuyến, truyền hình; tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; chọn, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ bậc 3 hoặc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c) Giai đoạn 2026 - 2030: Rà soát, điều tra, thống kê bổ sung thực trạng năng lực, trình độ ngoại ngữ; tổ chức đánh giá thực trạng năng lực, trình độ tiếng Anh (các bậc: 3, 4) và chuyên ngành tài nguyên và môi trường; tổng hợp, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh (hoặc bốn thứ tiếng còn lại nếu có) năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030; tổ chức biên soạn, phê duyệt các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ chuyên ngành tài nguyên và môi trường; tổ chức rà soát, đánh giá để tiếp tục hoàn thiện các các chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng và cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ để bảo đảm đáp ứng trình độ ngoại ngữ theo mục tiêu đã đề ra.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao theo quy định về phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn tài chính, huy động hợp pháp khác.

b) Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của cán bộ, công chức được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật

c) Nguồn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho viên chức được bố trí từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước bố trí cho đơn vị); đóng góp của viên chức và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

d) Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lập dự toán (phần ngân sách nhà nước bảo đảm), tổng hợp kinh phí gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính để thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí và phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch.

3. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Tổ chức cán bộ:

- Là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ theo quy định.

b) Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Chủ trì thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

c) Vụ Hợp tác quốc tế: chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư, kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế hỗ trợ kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

d) Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc Bộ:

- Chủ động xây dựng kế hoạch biên soạn, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tăng cường cơ sở vật chất để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng uy tín trong và ngoài nước trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

đ) Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Kế hoạch; xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị để thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi