Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH 2021 ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Viet Nam

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1071/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU TƯỢNG SKILLING UP VIET NAM VÀ WORLDSKILLS VIET NAM

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này hai mẫu biểu tượng: Skilling Up Viet Nam (Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam) và Worldskills Viet Nam (Thi kỹ năng nghề Việt Nam) để sử dụng cho các hoạt động có mục đích quảng bá, tuyên truyền, tôn vinh giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề Việt Nam ở trong và ngoài nước (có mẫu biểu tượng tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân khi sử dụng hai biểu tượng nêu trên khác với mục đích nêu tại Điều 1 và Quy chế quản lý và sử dụng biểu tượng phải được sự đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để phối h
ợp);
- Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH&CN (để phối hợp);
- Trung tâm Thông tin (để đăng Website Bộ LĐTB&XH);
- Tổng cục GDNN (để đăng Website);
- Lưu:
VT, TCGDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Tấn Dũng

 

 

 

 

PHỤ LỤC 01:

MẪU BIỂU TƯỢNG SKILLING UP VIETNAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

 

 

PHỤ LỤC 02:

MẪU BIỂU TƯỢNG WORLDSKILLS VIETNAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1071/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1071/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành biểu tượng Skilling up Viet Nam và Worldskills Viet Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1071/QĐ-LĐTBXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!