Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
__________

Số: 26/2021/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2021

 

 

 

THÔNG TƯ

Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

___________

 

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về quản lý và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Điều 2. Mục tiêu hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

1. Hình thành và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên; góp phần phát hiện và bồi dưỡng các nhà khoa học trẻ tài năng, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trình độ cao.

2. Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm hình thành các ý tưởng, dự án khởi nghiệp góp phần tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Điều 3. Yêu cầu về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

1. Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên.

2. Phù hợp với mục tiêu, nội dung và chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học; phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học.

3. Kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo và góp phần ứng dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn.

4. Phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 4. Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

Kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được huy động từ các nguồn sau:

1. Nguồn thu hợp pháp của cơ sở giáo dục đại học;

2. Các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

3. Các nguồn khác theo quy định.

 

Chương II. QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

 

Điều 5. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

1. Kế hoạch, nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được thể hiện trong kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ hằng năm và dài hạn của cơ sở giáo dục đại học.

2. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên bao gồm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên;

b) Tổ chức các hoạt động hỗ trợ kiến thức, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho sinh viên;

c) Tổ chức hội nghị, hội thảo và các diễn đàn khoa học; các cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp dành cho sinh viên. Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên tham gia các giải thưởng, triển lãm khoa học và công nghệ, các cuộc thi, các diễn đàn học thuật trong và ngoài nước dành cho sinh viên;

d) Tổ chức các hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ nhằm nâng cao nhận thức đạo đức nghiên cứu, kiến thức về sở hữu trí tuệ cho sinh viên; giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

đ) Khen thưởng và đề xuất khen thưởng, biểu dương sinh viên, tập thể sinh viên và người hướng dẫn có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên;

e) Các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác của sinh viên theo quy định hiện hành.

Điều 6. Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

1. Sinh viên đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học theo kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học.

2. Sinh viên thực hiện đề tài sau khi được phê duyệt. Mỗi đề tài do 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính và các sinh viên khác cùng tham gia, số lượng sinh viên tham gia thực hiện do cơ sở giáo dục đại học quy định.

3. Thời gian thực hiện đề tài theo kế hoạch của cơ sở giáo dục đại học.

Điều 7. Tổ chức hội nghị khoa học và công nghệ cho sinh viên

Hằng năm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức hội nghị khoa học cho sinh viên nhằm mục đích:

1. Đánh giá kết quả và định hướng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của sinh viên.

2. Tôn vinh các kết quả nghiên cứu nổi bật của sinh viên; chia sẻ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên.

3. Công bố và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có kết quả nghiên cứu, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiêu biểu, xuất sắc.

Điều 8. Giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên

Cơ sở giáo dục đại học tổ chức giới thiệu kết quả nghiên cứu, các sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên cho các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà đầu tư nhằm kêu gọi sự đầu tư, hợp tác hướng tới triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, hỗ trợ sinh viên hình thành các dự án khởi nghiệp.

Điều 9. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của sinh viên

1. Xuất bản các tập san, thông báo khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, công bố kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và các loại hình khác đúng quy định của pháp luật.

2. Quản lý, lưu giữ và tổ chức khai thác hiệu quả, đúng quy định các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên.

3. Công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định hiện hành; đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

 

Chương III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học

1. Ban hành văn bản quy định về tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, bao gồm các nội dung:

a) Quy trình đề xuất, xét duyệt, tổ chức thực hiện, đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên;

b) Quy định khen thưởng sinh viên, tập thể sinh viên và người hướng dẫn có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên;

c) Quy định các hình thức xử lý đối với sinh viên và người hướng dẫn có hành vi vi phạm các quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên theo quy định hiện hành;

d) Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên, người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và các tổ chức, cá nhân liên quan;

đ) Quy định các nội dung khác liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

2. Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch về hoạt động nghiên cứu khoa học hằng năm, dài hạn của sinh viên đảm bảo phù hợp với mục tiêu, định hướng của cơ sở giáo dục đại học và các quy định hiện hành.

3. Ban hành quy định về kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong quy chế tài chính của cơ sở giáo dục đại học đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 11. Trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

1. Người hướng dẫn có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành.

2. Người hướng dẫn được tính giờ nghiên cứu khoa học, được hưởng mức thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

3. Người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học có kết quả xuất sắc, đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước hoặc các kết quả nghiên cứu được áp dụng, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội được ưu tiên trong việc xét chọn danh hiệu thi đua các cấp và các hình thức khen thưởng khác.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền của sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

1. Trách nhiệm của sinh viên:

a) Thực hiện các nghiên cứu khoa học một cách trung thực, nghiêm túc;

b) Chịu trách nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên; tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong các cơ sở giáo dục đại học;

c) Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học và công nghệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

2. Quyền của sinh viên:

a) Được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học;

b) Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu;

c) Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức quy định của cơ sở giáo dục đại học;

d) Được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo quy định;

đ) Được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành;

e) Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học;

g) Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định.

Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Sinh viên, người hướng dẫn sinh viên và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được khen thưởng, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng theo quy định hiện hành.

2. Tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, tùy theo mức độ sai phạm phải chịu hình thức xử lý, kỷ luật theo quy định của cơ sở giáo dục đại học và các quy định hiện hành.

 

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2021.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban VHGD của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội đồng Quốc gia giáo dục và PTNL;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Bộ trưởng;

- Như điều 15;

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, PC, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc

 

 

thuộc tính Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:26/2021/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Văn Phúc
Ngày ban hành:17/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
TÓM TẮT VĂN BẢN

Sinh viên nghiên cứu khoa học được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu

Ngày 17/09/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, sinh viên có quyền được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu; được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức; được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước.

Ngoài ra, sinh viên được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu; được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

Bên cạnh đó, người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghiên cứu. Người hướng dẫn được tính giờ nghiên cứu khoa học, được hưởng mức thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/11/2021.

Xem chi tiết Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 26/2021/TT-BGDDT

 

Hanoi, September 17, 2021

 

CIRCULAR

Prescribing scientific research activities of students in higher education institutions[1]

Pursuant to the June 18, 2012 Law on  Higher Education; and the November 19, 2018 Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Higher Education;

Pursuant to the June 18, 2013 Law on Science and Technology;

Pursuant to the Government’s Decree No. 99/2019/ND-CP of December 30, 2019, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Higher Education;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2014/ND-CP of January 27, 2014, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Science and Technology;

Pursuant to the Government’s Decree No. 69/2017/ND-CP of May 25, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Education and Training;

At the proposal of the Director of the Department of Science, Technology and Environment;

The Minister of Education and Training promulgates the Circular prescribing scientific research activities of students in higher education institutions.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. This Circular prescribes the management and organization of scientific research activities of students; and responsibilities and powers of related organizations and individuals for scientific research activities of students in higher education institutions.

2. This Circular applies to higher education institutions and organizations and individuals involved in scientific research activities of students.

Article 2. Objectives of students’ scientific research activities

1. To form and develop scientific research capacity for students; to contribute to find and foster young talented scientists to meet the requirements for training of high-quality human resources.

2. To create a convenient environment to support students in participating in scientific research in order to form startup ideas and projects, contributing to create job opportunities for students after graduation.

Article 3. Requirements on students’ scientific research activities

1. To conform to students’ capacity and desires.

2. To comply with the training objectives, contents, and programs which students are pursuing; to conform to the orientations for scientific and technological activities of higher education institutions.

3. Research outcomes must have scientific value, be novel and creative, and enable the application of acquired knowledge in reality.

4. To comply with the current law on scientific and technological activities.

Article 4. Funds for students’ scientific research activities

Funds for students’ scientific research activities will be mobilized from the following sources:

1. Lawful revenues of higher education institutions;

2. Donations and aid of organizations and individuals at home and abroad;

3. Other funding sources under regulations.

 

Chapter II

MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES

Article 5. Management of students’ scientific research activities

1. Plans on, and contents of, students’ scientific research activities must be included in annual and long-term plans on scientific and technological activities of higher education institutions.

2. Students’ scientific research activities include:

a/ Organizing the implementation of scientific research projects for students;

b/ Organizing activities to improve knowledge, provide further training for raising students’ scientific research and technology transfer capacity;

c/ Holding scientific conferences, seminars and forums; and competitions on startup ideas and projects for students; guiding and encouraging students to participate in science and technology awards and exhibitions, and academic competitions and forums for students at home and abroad;

d/ Organizing communications activities on science and technology to raise the awareness about research ethics and intellectual property knowledge for students; introducing startup ideas and projects and scientific research outcomes of students to investors and enterprises at home and abroad;

dd/ Commending or proposing commendation, and praising individual students, groups of students, and instructors that record outstanding achievements in scientific research activities; honoring organizations and individuals that make great contributions to students’ scientific research activities;

e/ Other forms of students’ scientific and technological activities under current regulations.

Article 6. Implementation of student’s scientific research projects

1. Students shall propose their scientific research projects according to plans of higher education institutions.

2. Students shall implement their projects after they are approved. For each project, there will be 1 student who takes the main charge and other students who participate in the project. The number of students participating in a scientific research project will be decided by the concerned higher education institution.

3. The time for implementation of scientific research projects must comply with plans of higher education institutions.

Article 7. Organization of students’ science and technology conferences

Annually, higher education institutions shall organize science and technology conferences for students in order to:

1. Evaluate outcomes of, and set orientations for, scientific and technological activities of students.

2. Honor students’ outstanding research outcomes; and share startup ideas and projects of students.

3. Announce and bestow awards to collectives and individuals having typical and outstanding research outcomes and startup ideas or projects.

Article 8. Introduction of students’ scientific research outcomes

Higher education institutions shall introduce outstanding research outcomes and science and technology products, and startup ideas and projects of students to enterprises, organizations, and investors to call for investment and cooperation so as to apply research outcomes in reality and support students in forming startup projects.

Article 9. Students’ science and technology information activities

1. To publish scientific journals and announcements, and records of conferences and seminars publicizing outcomes of students’ scientific research projects and other types of publication in accordance with law.

2. To manage, store, and exploit in an effective manner students’ scientific research outcomes under regulations.

3. To announce students’ scientific research outcomes under current regulations; to publish students’ scientific research outcomes on websites of higher education institutions and in the mass media.

Chapter III

RESPONSIBILITES AND POWERS OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS

Article 10. Responsibilities of higher education institutions

1. To promulgate regulations on organization of students’ scientific research activities, including the following contents:

a/ Procedures for proposing, considering, approving, implementing, evaluating, and conducting pre-acceptance testing of,  students’ scientific research projects;

b/ Regulations on commendation of individual students, student collectives, and students’ instructors that record outstanding achievements in scientific research activities; and honoring organizations and individuals that make great contributions to students’ scientific research activities;

c/ Regulations on forms of handling students and instructors who commit violations of regulations on students’ scientific research activities under current regulations;

d/ Regulations defining the functions and tasks of units, organizations, and individuals regarding students’ scientific research activities; obligations and rights of students and their instructors and related organizations and individuals;

dd/ Regulations on other contents related to students’ scientific research activities.

2. To promulgate and implement annual and long-term plans on scientific research activities of students in conformity with the objectives and orientations of higher education institutions under current regulations.

3. To promulgate regulations on funds for students’ scientific research activities included in higher education institutions’ financial regulations according to current regulations.

Article 11. Responsibilities and rights of students’ instructors in scientific research

1. Instructors shall instruct students in scientific research activities, be held responsible for the contents of the scientific research projects assigned for instruction, fully adhere to the principle of research ethics, and comply with current regulations.

2. Instructional time shall be calculated as instructors’ time spent on scientific research, instructors will be entitled to remunerations and other benefits under higher education institutions’ regulations after accomplishing the tasks of instructing students’ scientific research activities.

3. Instructors whose students’ scientific research outcomes are graded as extinction, win science and technology awards at home and abroad, or are applied in reality, bringing about socio-economic effects will be given with priority in consideration and bestowal of emulation titles of all levels and other forms of commendation.

Article 12. Responsibilities and rights of students participating in scientific research activities

1. Responsibilities of students:

a/ To carry out scientific research in a truthful and serious manner;

b/ To be held responsible for implementing scientific research projects reserved for students; and participate in science conferences, seminars and forums, and other scientific and technological activities in higher education institutions;

c/ To comply with the laws on intellectual property and science and technology activities, and other relevant laws.

2. Rights of students:

a/ To propose and register for implementation of scientific research projects;

b/ To enjoy favorable conditions in using available physical foundations and equipment of higher education institutions for carrying out their research activities;

c/ To be provided with financial support for carrying out scientific research at the rates specified by higher education institutions;

d/ To announce and be supported to announce their research outcomes in scientific magazines, and other science and technology records and publications at home and abroad under regulations;

dd/ To be supported in registering intellectual property rights over their research outcomes under current regulations;

e/ To be considered for bonus academic and discipline scores; to be given with priority in consideration for grant of scholarships and bestowal of emulation titles, and commendation under higher education institutions’ regulations;

g/ To enjoy other benefits under regulations.

Article 13. Commendation, and handling of violations

1. Students, students’ instructors, and organizations and individuals that make achievements in students’ scientific research activities will be commended or proposed to competent authorities for commendation under current regulations.

2. Collectives and individuals violating regulations on students’ scientific research activities shall, depending on the severity of their violations, be subject to handling and disciplines under higher education institutions’ regulations and current regulations.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 14. Effect

1. This Circular takes effect on November 2, 2021.

2. This Circular replaces the Minister of Education and Training’s Circular No. 19/2012/TT-BGDDT of June 1, 2012, prescribing scientific research activities of students in higher education institutions.

Article 5. Implementation responsibility

The Chief of the Office, the Director of  the Department of Science, Technology and Environment, and heads of related units under the Ministry of Education and Training; directors of general universities and academies; rectors of universities; and related organizations and individuals shall implement this Circular.-

For the Minister of Education and Training
Deputy Minister
NGUYEN VAN PHUC

 

[1] Công Báo Nos 845-846 (07/10/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 26/2021/TT-BGDDT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 26/2021/TT-BGDDT PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Quyết định 1127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề , Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi