Quyết định 05/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI
SỐ 05/2006/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2006 BAN HÀNH
QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ, TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các trường dạy nghề được thành lập trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2006 phải hoàn thành việc chuyển thành trường trung cấp nghề theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định này.

Đối với những trường đủ điều kiện theo quy định, thì nâng cấp thành trường cao đẳng nghề theo Quy định ban hành kem theo Quyết định này.

 

Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng dầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội có trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề trực thuộc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Bộ trưởng

Nguyễn Thị Hằng


QUY ĐỊNH

Về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề
đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BLĐTBXH
ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề thuộc các loại hình công lập và tư thục; không áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Điều 2. Nguyên tắc thành lập

1. Việc thành lập và cho phép thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề và nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định đều có quyền thành lập trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

 

CHƯƠNG II
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ,
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

MỤC I
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Điều 3. Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề

Hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) đối với trường cao đẳng nghề công lập (theo mẫu số 1a); đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường cao đẳng nghề tư thục (theo mẫu số 1b);

2. Đề án thành lập trường cao đẳng nghề (theo mẫu số 2)

Đề án thành lập trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng nghề;

b. Quy mô đào tạo tối thiểu là 700 học sinh, sinh viên;

c. Số lượng nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng nghề tối thiểu là 3 nghề;

d. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối thiểu 20.000 m2 đối với khu vực đô thị, 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 "Trường dạy nghề - tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

đ. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

e. Có văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề tư thục đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường.

3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường;

4. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm).

 

Điều 4. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng nghề

1. Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường cao đẳng nghề.

2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định thành lập trường cao đẳng nghề công lập, quyết định cho phép thành lập trường cao đẳng nghề tư thục. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

MỤC II
THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 

Điều 5. Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề

Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề gồm:

1. Văn bản đề nghị thành lập trường của cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường trung cấp nghề công lập (theo mẫu số 3a); đơn đề nghị thành lập trường của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu số 3b);

2. Đề án thành lập trường (theo mẫu số 4)

Đề án thành lập trường phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp nghề;

b. Quy mô đào tạo tối thiểu là 500 học sinh;

c. Số lượng nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề tối thiểu là 3 nghề;

d. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô ngành nghề, trình độ đào tạo. Đất sử dụng tối thiểu 10.000 m2 đối với khu vực đô thị, 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60:2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành kèm theo Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

đ. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;

e. Có văn bản của cơ quan tài chính có thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề tư thục đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường.

3. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

4. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);

 

Điều 6. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề

1. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội:

a. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc.

b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội thẩm định và quyết định thành lập trường trung cấp nghề trực thuộc.

2. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ và quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc cấp tỉnh hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh:

a. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh và trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh hoặc cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề, người có thẩm quyền quyết định quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 điều này có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề về Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi và quản lý.

 

CHƯƠNG III
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

 

Điều 7. Đăng ký hoạt động dạy nghề

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề phải tiến hành đăng ký hoạt động dạy nghề tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 của Quy định này và chỉ được phép tuyển sinh sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề.

 

Điều 8. Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề

Hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề gồm:

1. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 5);

2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường (đối với trường trung cấp nghề của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị - xã hội);

3. Bản sao Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận hiệu trưởng;

4. Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

5. Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề đối với những nghề đăng ký hoạt động (theo mẫu số 6).

 

Điều 9. Tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề

1. Đối với trường cao đẳng nghề:

a. Tổng cục Dạy nghề tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề các trường cao đẳng nghề.

b. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 7 và mẫu số 7a); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

c. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề sao gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi trường cao đẳng nghề có trụ sở chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề để thực hiện quản lý trên địa bàn.

2. Đối với trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh:

a. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động dạy nghề các trường trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh.

b. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu số 8); trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

c. Định kỳ 6 tháng, năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Tổng cục Dạy nghề về tình hình đăng ký hoạt động dạy nghề trên địa bàn.

 

Điều 10. Đăng ký bổ sung nghề đào tạo

1. Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề khi có nhu cầu bổ sung nghề đào tạo ở các trình độ đào tạo thuộc chức năng, nhiệm vụ của trường thì làm đơn đăng ký bổ sung nghề đào tạo.

2. Hồ sơ đăng ký bổ sung nghề đào tạo bao gồm:

a. Đơn đăng ký bổ sung nghề đào tạo (theo mẫu số 9);

b. Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình dạy nghề bảo đảm cho việc bổ sung nghề đào tạo (theo mẫu số 6);

3. Tiếp nhận, xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung nghề đào tạo được thực hiện theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.


Mẫu số 1a

(Tên Bộ, ngành...., UBND

tỉnh/thành phố........)

----------------

Số: /.....

V/v: Đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề........

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

........,.ngày........ tháng......năm........20......

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

(Nội dung văn bản đề nghị thành lập trường cao đẳng nghề gồm:)

- Lý do thành lập trường cao đẳng nghề:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Tên trường cao đẳng nghề:................................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế: (nếu có)........................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:

.............................................................................................................................................

- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):..............................................................

- Điện thoại:.........................., Fax:......................................, E-mail................................

.............................................................................................................................................

- Nghề, quy mô, trình độ đào tạo:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Diện tích đất sử dụng.........................., diện tích xây dựng..............................................

- Vốn đầu tư:.......................................................................................................................

- Thời hạn hoạt động:........................................................................................................

(Kèm theo Đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

- Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

 

(Bộ trưởng, Thủ trưởng ngành......,
Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố......)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 1a: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

Mẫu số 1b

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


........,.ngày........ tháng......năm........20......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Kính gửi:.............................................................

- Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập:............................................

.............................................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân):.................

.............................................................................................................................................

- Tên trường cao đẳng nghề:..............................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có):......................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................

- Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):

- Điện thoại:......................., Fax..................................., E-mail:.....................................

- Nghề, quy mô, trình độ đào tạo:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Diện tích đất sử dụng:.........................., diện tích đất xây dựng.......................................

- Vốn đầu tư:.......................................................................................................................

- Thời hạn hoạt động:.........................................................................................................

(Kèm theo Đề án thành lập trường cao đẳng nghề)

Chúng tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định.

 

Tổ chức hoặc người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

Mẫu số 1b: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

Mẫu số 2

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


........,.ngày........ tháng......năm........20......

 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Phần thứ nhất
Sự cần thiết thành lập trường cao đẳng nghề

Phần thứ hai
Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện
bảo đảm cho hoạt động của trường

I. Thông tin chung về trường cao đẳng nghề xin thành lập

- Tên trường:................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trường...............................................................................

Điện thoại:....................... Fax................................... E-mail:.....................................

+ Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):.....................................................

.....................................................................................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có)...........................................................................

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:.............................................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trường

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tạo

Số TT

Trình độ đào tạo và tên nghề

Thời gian đào tạo

Quy mô đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 2010

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

..............................

 

 

 

 

 

 

 

II

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

..............................

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổ chức bộ máy quản lý nhà trường

1. Mô hình tổ chức bộ máy:

- Ban giám hiệu;

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các tổ bộ môn.

2. Chức năng nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phòng, khoa, tổ bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Cơ sở hạ tầng:

+ Diện tích đất sử dụng:

* Đất xây dựng;

* Đất lưu thông.

+ Diện tích đất xây dựng:

* Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.....

* Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, ký túc xá, nhà ăn.......

* Các hạng mục khác:......

- Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề.

2. Đội ngũ giáo viên:

- Số lượng giáo viên; trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình giảng dạy

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án.

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

 

Phần thứ ba
Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án

I. Thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường (đối với trường được nâng cấp từ cơ sở dạy nghề hiện có)

II. Kế hoạch và tiến độ cụ thể thực hiện đề án

 

Phần thứ tư
Hiệu quả kinh tế xã hội

- Về kinh tế:

- Về xã hội, môi trường:

- Tính bền vững của đề án:

 

PHÊ DUYỆT
CỦA BỘ, NGÀNH.....UBND TỈNH/TP

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

GHI CHÚ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Tên của trường bao gồm các cụm từ sau: "Trường cao đẳng nghề + tên nghề hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên riêng hoặc tên địa phương hoặc theo số thứ tự và tên ngành hoặc địa phương kèm theo";

2. Tên trường không được trùng với tên trường đã thành lập trước đó trong mạng lưới.

Tên trường được ghi trong quyết định thành lập, con dấu, biển trường và các văn bản giấy tờ giao dịch.

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 2: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

 


Mẫu số 3a

(Tên cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành..., Sở..., UBND huyện/quận

----------------

Số: /.....

V/v: Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập........

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

........,.ngày........ tháng......năm........20......

 

Kính gửi: ......................................................................

(Nội dung văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề công lập gồm:)

- Lý do thành lập trường trung cấp nghề:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Tên trường trung cấp nghề:...............................................................................................

- Tên giao dịch quốc tế: (nếu có)........................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ cơ sở, chi nhánh (nếu có):

.............................................................................................................................................

- Điện thoại:.........................., Fax:......................................, E-mail................................

+ Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):...........................................................

.............................................................................................................................................

- Nghề, quy mô, trình độ đào tạo:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Diện tích đất sử dụng.........................., diện tích xây dựng..............................................

- Vốn đầu tư:.......................................................................................................................

- Thời hạn hoạt động:........................................................................................................

(Kèm theo Đề án thành lập trường trung cấp nghề)

- Đề nghị Bộ, ngành...., UBND tỉnh/thành phố...... xem xét quyết định.

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.......

GIÁM ĐỐC SỞ......., CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/QUẬN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 3a: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.


Mẫu số 3b

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


..........., ngày........tháng......năm 20........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

 

Kính gửi:.............................................................

- Họ tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) xin thành lập:............................................

.............................................................................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh; số chứng minh thư; nơi thường trú (nếu là cá nhân):.................

.............................................................................................................................................

- Tên trường trung cấp nghề:..............................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):......................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trường:.......................................................................................

- Điện thoại:......................., Fax..................................., E-mail:.....................................

+ Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):

- Nghề, quy mô, trình độ đào tạo:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Diện tích đất sử dụng:.........................., diện tích xây dựng.......................................

- Vốn đầu tư:.......................................................................................................................

- Thời hạn hoạt động:.........................................................................................................

(Kèm theo Đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố........ xem xét, quyết định.

 

TỔ CHỨC HOẶC NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

Mẫu số 3b: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.


Mẫu số 4

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


..........., ngày........tháng......năm 20........

 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Phần thứ nhất
Sự cần thiết thành lập trường trung cấp nghề

Phần thứ hai
Mục tiêu đào tạo, tổ chức bộ máy và các điều kiện
bảo đảm cho trường hoạt động

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề xin thành lập

- Tên trường:................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):..................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính của trường...............................................................................

Điện thoại:....................... Fax................................... E-mail:.....................................

+ Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):.....................................................

.....................................................................................................................................

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có)...........................................................................

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng:.............................................................

(Có sơ yếu lý lịch kèm)

- Chức năng, nhiệm vụ của trường:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II. Mục tiêu đào tạo của trường

1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, thời gian đào tạo, quy mô đào tạo

Số TT

Trình độ đào tạo và tên nghề

Thời gian đào tạo

Quy mô đào tạo

Dự kiến tuyển sinh đến năm 2010

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tổ chức bộ máy quản lý nhà trường

1. Mô hình tổ chức bộ máy:

- Ban giám hiệu;

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các tổ bộ môn.

2. Chức năng nhiệm vụ chính của Ban giám hiệu và các phòng, khoa, tổ bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho trường hoạt động

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Cơ sở hạ tầng:

+ Diện tích đất sử dụng:

* Đất xây dựng;

* Đất lưu không.

+ Diện tích xây dựng:

* Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.....

* Khu phục vụ: thư viện, khu thể thao, ký túc xá, nhà ăn.......

* Các hạng mục khác:......

- Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề.

2. Đội ngũ giáo viên:

- Số lượng giáo viên; trình độ đào tạo của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình giảng dạy

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án.

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

 

Phần thứ ba
Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề án

Thực trạng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường (đối với trường được nâng cấp từ cơ sở dạy nghề hiện có).

Kế hoạch và tiến độ cụ thể thực hiện đề án

 

Phần thứ tư
Hiệu quả kinh tế xã hội

- Về kinh tế:

- Về xã hội, môi trường:

- Tính bền vững của đề án:

 

PHÊ DUYỆT
CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

CƠ QUAN LẬP ĐỀ ÁN
HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

GHI CHÚ: Việc đặt tên trường phải đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Tên của trường bao gồm các cụm từ sau: "Trường trung cấp nghề + tên nghề hoặc nhóm nghề đào tạo chính hoặc tên riêng hoặc tên địa phương hoặc theo số thứ tự và tên ngành hoặc địa phương kèm theo";

2. Tên trường không được trùng với tên trường đã thành lập trước đó trong mạng lưới.

Tên trường được ghi trong quyết định thành lập, con dấu, biển trường và các văn bản giấy tờ giao dịch.

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 4: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.


Mẫu số 5

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


..........., ngày........tháng......năm 20........

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

 

Kính gửi:....................................

 

1. Tên trường:....................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế:......................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................................

Điện thoại:....................... Fax................................... E-mail:.....................................

Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):

3. Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh của các nghề xin đăng ký hoạt động:

Số TT

Tên nghề

Trình độ đào tạo

Quy mô tuyển sinh

2006

2007

2008

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

Mẫu số 5: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.


Mẫu số 6

TRƯỜNG…….

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

……., ngày…… tháng….. năm 20…..

 

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ; CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ

 

Phần thứ nhất
THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN PHỤC VỤ CHUNG CỦA TRƯỜNG

 

I. Cơ sở vật chất và trang thiết bị chung của trường

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của trường:

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:

- Hội trường

- Thư viện

- Khu thể dục, thể thao

- Ký túc xá

- Các phòng học được sử dụng chung

3. Các thiết bị giảng dạy sử dụng chung (đèn chiếu qua đầu, Beam projector,…)

II. Cán bộ quản lý, giáo viên

1. Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên

2. Giáo viên giảng dạy các môn học chung của trường (chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, ngoại ngữ…)

 

Phần thứ hai
THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, GIÁO VIÊN, CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI TỪNG NGHỀ ĐÀO TẠO

 

I. Nghề:…………..; trình độ đào tạo:……………….

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng, xưởng thực hành nghề

1.2. Trang thiết bị dạy nghề

TT

Tên trang thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật cơ bản

Số lượng

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giáo viên dạy nghề

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành được đào tạo

Trình độ tay nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chương trình, giáo trình đã được phê duyệt (có văn bản kèm theo)

II. Nghề:…………………; trình độ đào tạo:…………………….

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

1.1. Cơ sở vật chất

- Số phòng học lý thuyết chuyên nghề

- Số phòng, xưởng thực hành nghề

1.2. Trang thiết bị dạy nghề

TT

Tên trang thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật cơ bản

Số lượng

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giáo viên dạy nghề

TT

Họ và tên

Trình độ, ngành được đào tạo

Trình độ tay nghề

Trình độ nghiệp vụ sư phạm

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chương trình, giáo trình đã được phê duyệt (có văn bản kèm theo)

……………….

……………….

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.


Mẫu số 7

BỘ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH
VÀ Xà HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…..

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Số:……/200…/GCNĐKDN

 

1. Tên trường cao đẳng nghề: (ghi bằng chữ in hoa)

…………………………………………………………………..……..……

Tên giao dịch quốc tế: ………………………………….…………………..

……………………………………………………………….……………..

Thuộc:……………………………………………………..….……………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………...……………..

…………………………………………………………….………………..

Điện thoại: …………….., Fax:………………, E-mail:…….…………..…

3. Tên nghề, quy mô tuyển sinh, trình độ đào tạo:

Số TT

Tên nghề đào tạo

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Địa chỉ cơ sở/chi nhánh:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề này có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm 200…

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu số 7: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

Mẫu số 7a

BỘ LAO ĐÔNG - THƯƠNG BINH
VÀ Xà HỘI

TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…..

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
(Tờ số:……/200…/GCNĐKBS)

 

1. Tên trường cao đẳng nghề: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………

…………………………………………………………………..……..…………….

Tên giao dịch quốc tế: ………………………………….……………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………...…………………..…..

Điện thoại: ………...…….., Fax:…………..………, E-mail:…….…….………..…

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:

Tên nghề đào tạo

Quy mô tuyển sinh

Trình độ đào tạo

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bổ sung cơ sở, chi nhánh: (địa chỉ)………………………………………………

……………………………………………………………………….……………..

5. Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm 200…

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Mẫu số 7a: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.


Mẫu số 8

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…….

SỞ LĐ-TB VÀ Xà HỘI………

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….., ngày….. tháng….. năm 20…..

 

GIẤY CHỨNGNHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Số:……/20…/GCNĐKDN

 

1. Tên trường trung cấp nghề: (ghi bằng chữ in hoa)

…………………………………………………………………..……..…………….

Tên giao dịch: ………………………………….……………………………………

Thuộc:………………………………….……………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………...…………………..…..

…………………………………………………………………..……..…………….

Điện thoại: ………...…….., Fax:…………..………, E-mail:…….…….………..…

3. Tên nghề, quy mô tuyển sinh, trình độ đào tạo:

Số TT

Tên nghề

Quy mô tuyển sinh/năm

Trình độ đào tạo

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Địa chỉ cơ sở/chi nhánh:…………….………………………………………………

……….………………………………………………………………….……………..

5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề này có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm 200…

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.


Mẫu số 8a

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…….

SỞ LĐ-TB VÀ Xà HỘI………

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

….., ngày….. tháng….. năm 20…..

 

GIẤY CHỨNGNHẬN
ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
(Tờ số:……/200…/GCNĐKBS)

 

1. Tên trường trung cấp nghề: (ghi bằng chữ in hoa):………………………………

…………………………………………………………………..……..…………….

Tên giao dịch quốc tế: ………………………………….…………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………...…………………..…..

Điện thoại: ………...…….., Fax:…………..………, E-mail:…….…….………..…

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:

Tên nghề đào tạo

Quy mô tuyển sinh

Trình độ đào tạo

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bổ sung cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (địa chỉ):………………………………

……………………………………………………………………….…………..

5. Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm 200…

 

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.


Mẫu số 9

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………,ngày…tháng.....năm20….

ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG NGHỀ ĐÀO TẠO

 

Kính gửi:…………………………………………………

 

- Tên trường (cao đẳng nghề/trung cấp nghề):…………………………….

……………………………………………………..………………………

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số:………………………

Cấp ngày…… tháng….. năm……………………………………………...

- Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………

- Tên nghề đào tạo đăng ký bổ sung (thay đổi):

+ ……………………………………………………..………………

+ ……………………………………………………..………………

+ ……………………………………………………..………………

+ ……………………………………………………..………………

+ ……………………………………………………..………………

+ ……………………………………………………..………………

- Bổ sung cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (địa chỉ):…………………………

……………………………………………………..………………………

Đề nghị Tổng cục Dạy nghề/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội…. xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi