Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 23/1999/TT-BTM NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC MUA, BÁN HÀNG HOÁ
VỚI DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

 

Thi hành Điều 8 Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;

Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện cụ thể một số vấn đề về việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất như sau:

 

I- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 

1- Đối tượng áp dụng:

a- Doanh nghiệp chế xuất,

b- Doanh nghiệp nội địa:

+ Doanh nghiệp Việt Nam,

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,

c- Tổ hợp tác,

d- Hộ gia đình,

e- Cá nhân.

2- Phạm vi áp dụng:

Thông tư này áp dụng cho việc mua, bán hàng hoá giữa nội địa Việt Nam với doanh nghiệp chế xuất.

 

II- BÁN HÀNG HOÁ TỪ NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHO
DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

1- Đối tượng được bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất:

- Doanh nghiệp nội địa,

- Tổ hợp tác,

- Hộ gia đình,

- Cá nhân.

2- Hàng hoá từ nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất:

a- Hàng hoá không thuộc "Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu" của Việt Nam.

b- Hàng hoá xuất khẩu quản lý bằng hạn ngạch, hoặc chỉ tiêu được bán cho doanh nghiệp chế xuất với số lượng, hoặc giá trị phù hợp với hạn ngạch được phân bổ, hoặc chỉ tiêu được giao.

c- Hàng hoá xuất khẩu theo quản lý chuyên ngành được bán cho doanh nghiệp chế xuất theo quy định của Bộ chuyên ngành.

3- Thủ tục hải quan:

Hàng hoá doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất chỉ cần lập tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu với Hải quan Khu chế xuất trên cơ sở hợp đồng mua bán đã ký kết với doanh nghiệp chế xuất theo các quy định hiện hành.

Doanh nghiệp chế xuất khi mua hàng hoá của nội địa chỉ cần lập tờ khai với Hải quan Khu chế xuất, không cần Ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất duyệt kế hoạch.

4- Thuế xuất khẩu:

- Hàng hoá nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất, người bán được miễn thuế xuất khẩu.

Hàng hoá doanh nghiệp chế xuất mua của nội địa để xuất khẩu (không qua sản xuất), doanh nghiệp chế xuất phải chịu thuế xuất khẩu.

- Hàng hoá doanh nghiệp chế xuất mua của nội địa để sản xuất hàng xuất khẩu, khi xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế xuất khẩu.

 

III- DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA MUA HÀNG HOÁ
TỪ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

 

1- Hàng hoá được mua từ doanh nghiệp chế xuất:

a- Hàng hoá thuộc danh mục hàng thay thế hàng nhập khẩu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố hàng năm.

b- Nguyên liệu, bán thành phẩm cho các doanh nghiệp nội địa trực tiếp sản xuất hàng xuất khẩu.

c- Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của doanh nghiệp chế xuất.

Hàng hoá nêu tại khoản này phải là sản phẩm do chính doanh nghiệp chế xuất sản xuất theo đúng quy định tại Giấy phép đầu tư.

2- Đối tượng mua hàng từ doanh nghiệp chế xuất:

a- Doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo pháp luật có ngành hàng phù hợp được mua tất cả các hàng hoá ghi tại Khoản 1 Mục này.

b- Tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được mua phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại của doanh nghiệp chế xuất.

c- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được mua hàng hoá cho sản xuất hàng xuất khẩu của chính doanh nghiệp, phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh quy định tại Giấy phép đầu tư.

3- Quy định về mua hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất:

a- Hàng hoá nhập khẩu quản lý bằng hạn ngạch, hoặc chỉ tiêu:

Doanh nghiệp nội địa chỉ được mua hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất với số lượng, hoặc giá trị phù hợp với hạn ngạch được phân bổ, hoặc chỉ tiêu được giao.

b- Hàng hoá nhập khẩu theo quản lý chuyên ngành:

Doanh nghiệp nội địa chỉ được mua hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất theo quy định của Bộ chuyên ngành.

c- Phế liệu, phế phẩm còn giá trị thương mại thực hiện theo quy định tại Thông tư liên Bộ số 2880/KCM-TM ngày 19/12/1996 của Bộ Thương mại và Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về nhập khẩu phế liệu, phế phẩm.

4- Thủ tục hải quan và việc nộp thuế nhập khẩu.

Thủ tục hải quan và việc nộp thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định nhập khẩu hiện hành.

 

IV- BÁN VĂN PHÒNG PHẨM, HÀNG HOÁ PHỤC VỤ
SINH HOẠT HÀNG NGÀY CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

 

1- Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Mục II được bán văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho doanh nghiệp chế xuất.

2- Doanh nghiệp chế xuất mua văn phòng phẩm, hàng hoá phục vụ sinh hoạt hàng ngày từ nội địa không phải làm thủ tục hải quan và thực hiện theo quy định của Ban quản lý Khu công nghiệp - Khu chế xuất.

 

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 23/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn việc mua, bán hàng hoá với doanh nghiệp chế xuất
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 23/1999/TT-BTM Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 26/07/1999 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF TRADE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
No: 23/1999/TT-BTM
Hanoi, July 26, 1999

 
CIRCULAR
GUIDING THE GOODS PURCHASE AND SALE WITH EXPORT-PROCESSING ENTERPRISES
In furtherance of Article 8 of the Prime Minister’s Decision No.53/1999/QD-TTg of March 26, 1999 on a number of measures to encourage foreign direct investment;
The Ministry of Trade hereby provides detailed guidance on a number of issues related to the goods purchase and sale with export-processing enterprises as follows:
I. OBJECTS AND SCOPE OF APPLICATION
1. Objects of application:
a/ Export-processing enterprises,
b/ Inland enterprises:
+ Vietnamese enterprises,
+ Foreign-invested enterprises,
c/ Cooperation groups,
d/ Family households,
e/ Individuals.
2. Scope of application:
This Circular shall apply to the purchase and sale of goods between inland Vietnam and export-processing enterprises.
II. THE SALE OF GOODS FROM INLAND VIETNAM TO EXPORT-PROCESSING ENTERPRISES FOR PRODUCTION AND BUSINESS
1. Subjects entitled to sell goods to export-processing enterprises:
- Inland enterprises,
- Cooperation groups,
- Family households,
- Individuals.
2. Goods sold from inland to export-processing enterprises include:
a/ Goods which are not on the "List of goods banned from import and/or export" of Vietnam.
b/ Export goods controlled by quotas or norms, which are sold to export-processing enterprises with amounts or value compatible with the allocated quotas or the assigned norms.
c/ Export goods subject to the specialized management and sold to export-processing enterprises according to the stipulations of the specialized ministries.
3. Customs procedures:
Goods sold by inland enterprises to export-processing enterprises shall only need to be declared in the export goods customs declaration forms with the customs agencies of export-processing zones on the basis of the trading contracts already signed with the export-processing enterprises according to the current regulations.
When buying goods from inland, export-processing enterprises shall only need to fill the declaration forms with the customs agencies of export-processing zones, and do not need to ask for the plan ratification by the management boards of such export-processing zones.
4. Export tax:
- For inland goods sold to export-processing enterprises, the sellers shall be exempt from export tax.
- For goods purchased by export-processing enterprises from inland for export (without going through the production stage), the export-processing enterprises shall have to pay export tax.
- For goods purchased from inland by export-processing enterprises for the production of export goods, when exporting those goods, such export-processing enterprises shall be exempt from export tax.
III. INLAND ENTERPRISES PURCHASE GOODS FROM EXPORT-PROCESSING ENTERPRISES
1. Goods purchased from export-processing enterprises include:
a/ Goods on the list of import substitutes, announced annually by the Ministry of Planning and Investment.
b/ Raw materials and semi-finished products for inland enterprises directly engaged in the production of export goods.
c/ Discarded materials and by-products of export-processing enterprises, which still have commercial value.
Goods mentioned in this Clause must be products made by the export-processing enterprises themselves in strict compliance with their investment licenses.
2. Subjects eligible for goods purchase from export-processing enterprises:
a/ Vietnamese enterprises established according to law, that have suitable goods lines, shall be entitled to buy all goods mentioned in Clause 1 of this Section.
b/ Cooperation groups, family households and individuals shall be entitled to buy export-processing enterprises’ discarded materials and by-products, which still have commercial value.
c/ Foreign-invested enterprises established under the Law on Foreign Investment in Vietnam shall be entitled to buy goods for their production of export goods in conformity with the production and business lines defined in their investment licenses.
3. Stipulations on the purchase of goods from export-processing enterprises:
a/ Import goods controlled by quotas or norms:
Inland enterprises shall only be entitled to buy goods from export-processing enterprises with amounts or value compatible with the allocated quotas or assigned norms.
b/ Import goods subject to the specialized management:
Inland enterprises shall only be entitled to buy goods from export-processing enterprises according to the stipulations of the specialized ministries.
c/ For discarded materials and by-products, which still have commercial value, the provisions of Joint Circular No.2880/KCM-TM of December 19, 1996 of the Ministry of Trade and the Ministry of Science, Technology and Environment on the import of discarded materials and by-products shall apply.
4. Customs procedures and import tax payment:
The customs procedures and import tax payment shall comply with the current regulations on import activities.
IV. THE SALE OF STATIONERY AND GOODS IN SERVICE OF DAILY-LIFE ACTIVITIES OF EXPORT-PROCESSING ENTERPRISES
1. The subjects mentioned in Clause 1, Section II, shall be entitled to sell stationery and goods in service of the daily-life activities to export-processing enterprises.
2. Export-processing enterprises that buy stationery or goods in service of their daily-life activities from the inland shall not have to fill the customs procedures and shall comply with the regulations of the Management Boards of Industrial Parks and Export-Processing Zones.
V. IMPLEMENTATION PROVISIONS
This Circular takes effect 15 days after its signing.
 
 

 
FOR THE MINISTER OF TRADE
VICE MINISTER
Mai Van Dau

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!