Tông tư 18/2012/TT-BTTTT Danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh (theo phụ lục đính kèm).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động quản lý giá cước dịch vụ viễn thông.
2. Doanh nghiệp viễn thông.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế cho Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương);

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

- Các doanh nghiệp viễn thông;

- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TTTT;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ TTTT;

- Lưu: VT, Cục VT.

 

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Bắc Son

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG, NHÓM DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG CÓ VỊ TRÍ

THỐNG LĨNH THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUAN TRỌNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 18/2012/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Danh mục dịch vụ

Doanh nghiệp viễn thông,

nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh

thị trường

Ghi chú

I

Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất

1

Dịch vụ điện thoại

nội hạt

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

2

Dịch vụ điện thoại đường dài trong nước

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

3

Dịch vụ điện thoại quốc tế

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

4

Dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

5

Dịch vụ kênh thuê riêng đường dài trong nước

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

6

Dịch vụ kênh  thuê riêng quốc tế

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

7

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

II

Dịch vụ thông tin

di động mặt đất

1

Dịch vụ điện thoại

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

2

Dịch vụ nhắn tin

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

3

Dịch vụ truy nhập Internet

Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

Công ty Thông tin Di động;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường 

thuộc tính Thông tư 18/2012/TT-BTTTT

Thông tư 18/2012/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:18/2012/TT-BTTTTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Bắc Son
Ngày ban hành:15/11/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Thông tin-Truyền thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

VNPT thống lĩnh thị trường dịch vụ viễn thông quan trọng
Ngày 15/11/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT về Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với dịch vụ viễn thông quan trọng.

Theo quy định tại Thông tư này, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh bao gồm: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Công ty Cổ phần Viễn thông FPT và Công ty thông tin di động (VMS).
Trong đó, VNPT là danh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường đối với tất cả các dịch vụ viễn thông quan trọng như: Dịch vụ điện thoại nội hạt, dịch vụ điện thoại quốc tế, dịch vụ kênh thuê riêng quốc tế, dịch vụ kênh thuê riêng nội hạt; dịch vụ điện thoại đường dài trong nước...; Viettel; VMS và Công ty Cổ phần Viễn thông FPT lần lượt có vị trí thống lĩnh đối với các dịch vụ viễn thông như: Dịch vụ điện thoại nội hạt; dịch vụ điện thoại quốc tế, dịch vụ nhắn tin, dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013 và thay thế Quyết định số 1622/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2008.

Xem chi tiết Thông tư 18/2012/TT-BTTTT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

No.: 18/2012/TT-BTTTT
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------
Hanoi, November 15, 2012
 
CIRCULAR
ON LIST OF TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES, GROUP OF TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISES WITH DOMINANT POSITION ON MARKET FOR THE IMPORTANT TELECOMMUNICATION SERVICES
Pursuant to the Telecommunications Law of November 23, 2009;
Pursuant to the Law on Competition dated December 03, 2004;
Pursuant to the Decree No.187/2007/ND-CP of December 25, 2007 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;
Pursuant to the Decree No.50/2011/ND-CP of June 24, 2011 of the Government amending the Decree No.187/2007/ND-CP of December 25, 2007 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;
Pursuant to the Decree No.25/2011/ND-CP of April 06, 2011 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of Articles of the Law on Telecommunications;
At the request of the Director of Department of Telecommunications,
The Minister of Information and Communications issues the Circular on List of telecommunications enterprises, group of telecommunications enterprises with dominant position on market for the important telecommunication services.
Article 1. Scope of governing
This Circular issues the List of telecommunications enterprises, group of telecommunications enterprises with dominant position on market for the important telecommunication services that the State needs to take competition management (in the Appendix attached).
Article 2. Application subjects
1. State management agencies related to the management of rates of telecommunication services.
2. Telecommunications enterprises.
Article 3. Implementation provisions
1. This Circular takes effect from January 01, 2013 and replaces the Decision No.1622/QD-BTTTT dated October 29, 2008 of the Ministry of Information and Communications on the issue of the list of services and enterprises or groups of telecommunications enterprises with dominant market share.
2. The chief of Office of the Ministry, Director of Department of Telecommunications, the heads of the agencies, units under to the Ministry, the Directors of Departments of Information and Communications of the provinces and cities directly under the Central Government, the General Directors, Directors of the telecommunications enterprises and relevant organizations and individuals shall implement this Circular.
3. In the course of implementation, if any problems arise, please report them to the Ministry of Information and Communications for consideration and settlement./.
 

 
 
THE MINISTER
Nguyen Bac Son

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 18/2012/TT-BTTTT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi