Quyết định 563-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 563-TTG NGàY 10-10-1994

Về VIệC THàNH LậP TổNG CôNG TY THAN VIệT NAM.

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Nhằm thực hiện Quyết định số 91-TTg ngày 7-3-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Năng lượng,

QUYếT địNH:

 

Điều 1

Thành lập Tổng công ty Than Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, lưu thông, sự nghiệp của ngành than thuộc Bộ Năng lượng và các đơn vị sản xuất, lưu thông than của địa phương và của quân đội sau khi được sắp xếp lại tổ chức theo Quyết định số 381-TTg ngày 27-7-1994 Thủ tướng Chính phủ.

Tổng công ty Than Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu, có điều lệ tổ chức và hoạt động, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tự chủ kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế, các đơn vị thành viên hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc theo phân cấp của Tổng công ty.

Tổng công ty Than Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VINCOAL, đặt trụ sở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tổng công ty Than Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Năng lượng và của các cơ quan Nhà nước khác theo quy định của pháp luật; được quan hệ với các Bộ, Uỷ ban Nhà nước, các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương để thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

Điều 2

Tổng công ty Than Việt Nam có nhiệm vụ chính sau đây:

1- Thực hiện nhiệm vị kinh doanh than theo quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành than của Nhà nước; chủ động trong công tác kinh doanh, bao gồm từ khâu xây dựng kế hoạch phát triển, chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng cơ bản, thăm dò, khảo sát thiết kế, tổ chức xây lắp, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư thiết bị (kể cả vật liệu nổ); hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2- Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân.

3- Nhận vốn, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phát triển của Tổng công ty.

Điều 3

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Than Việt Nam gồm:

1- Hội đồng quản lý,

2- Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc,

3- Các phòng, ban chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc,

4- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

 

Điều 4

Hội đồng quản lý là cơ quan được Nhà nước uỷ quyền thực hiện một số chức năng của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Tổng công ty.

Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Năng lượng sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 5

1- Tổng Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty theo chế độ Thủ trưởng, là đại diện pháp nhân của Tổng công ty trong quan hệ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý về hoạt động của Tổng công ty.

2- Tổng Giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiểm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Năng lượng trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản lý và thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3- Các Phó Tổng Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Năng lượng bổ nhiệm theo đề nghị của Tổng Giám đốc, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 6

Giao cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng chỉ đạo thực hiện mọi công việc chuẩn bị có liên quan để bảo đảm cho Tổng công ty Than Việt Nam sớm ổn định tổ chức mới và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 1995, trong đó có các việc sau đây:

- Thông qua phương án sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh và sự nghiệp đang hoạt động trong ngành than để lập danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty;

- Xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 năm 1994;

- Hoàn thành việc sắp xếp, bố trí nhân sự cấp Tổng công ty trong tháng 10 năm 1994.

- Hoàn thành việc giao nhận vốn cho Tổng công ty trước tháng 12 năm 1994.

 

 

 

Điều 7

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 563-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Than Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 563-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 10/10/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 563-TTg
Hanoi, October 10, 1994

 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM COAL CORPORATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
In implementation of Decision No 91-TTg issued on the 7th of March 1994 by the Prime Minister on the trial establishment of business groups;
At the proposal of the Minister of Energy,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Vietnam Coal Corporation on the basis of the rearrangement of the production, distribution and administration units in the coal industry under the Ministry of Energy and the units of the Army and localities which are engaged in the production and distribution of coal after reorganization in accordance with Decision No 381-TTg issued on the 27th of July, 1994, by the Prime Minister.
The Vietnam Coal Corporation is a State owned business which has the juridical capacity, a seal and a regulation for its organization and operation. It is allowed to open accounts at domestic and foreign banks in accordance with the State regulations, to have the autonomy in business. Its member units shall have their independent cost accounting or dependent cost accounting based on allocations from the General Corporation.
The Vietnam Coal Corporation is called VINACOAL in its international transactions. It has its Head Office in Ha Long City in Quang Ninh province.
The Vietnam Coal Corporation is under the State management of the Ministry of Energy and the other State agencies provided for by law; it may set up contacts with the Ministries, the State Committees and the State agencies at central and local levels in the accomplishment of its tasks.
Article 2.- The Vietnam Coal Corporation has the following main tasks:
1. To carry out business in coal production in accordance with the State plan and strategy for development of the coal industry; to take initiative in business ranging from development planning to preparation for investment, investment in capital construction, prospection, survey and designing, installation of facilities, product consumption, import and export, and supply of materials (including explosives); and to cooperate or enter into joint ventures with economic organizations at home and abroad in accordance with law and State policies.
2. To organize and manage scientific and technological research and development activities and the training of personnel.
3. To receive capital investment from the State and to preserve and use this capital on it to carry out the assigned duties of the Corporation in business and development.
Article 3.- The organization of the Vietnam General Coal Corporation includes:
1. The Managing Council,
2. The General Director and Deputy General Directors,
3. The specialized departments and boards to assist the General Director,
4. The member companies of the Corporation.
Article 4.- The Managing Council is the body empowered by the State to carry out a number of functions of representative of the State ownership over the Corporation.
The President and the other members of the Managing Council shall be appointed by the Prime Minister on the basis of the proposal to be made by the Minister of Energy after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 5.-
1. The General Director directs the business activities of the Corporation in his capacity as chief executive, is the representative of the juridical capacity of the Corporation in all business contacts and is accountable before law and the Managing Council for the activities of the Corporation.
2. The General Director shall be appointed by the Prime Minister on the basis of the proposal to be made by the Minister of Energy after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
3. The Vice Directors shall be appointed by the Minister of Energy on the basis of the proposal by the General Director after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 6.- To assign the Minister of Energy to direct all related preparations to ensure that the Vietnam Coal Corporation shall soon stabilize its new organization and start its operation from the 1st of January, 1995, which include the followings:
- To approve the plan for rearrangement of the business and administration units which are operating in the coal industry in order to draw up a list of the member units of the Corporation;
- To draft the Regulation on Organization and Operation of the Corporation and submit it to the Prime Minister for approval during November 1994;
- To complete the assigning and posting of personnel at the Corporation level during October 1994;
- To complete the allocation of capital to the Corporation before December 1994.
Article 7.- This Decision shall take effect from the date of signing its.
The Minister of Energy, the Heads of the agencies at ministerial-level and the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees at provinces and cities directly under the Central Government, and the Managing Council and General Director of the Vietnam Coal Corporation are responsible for the implementation of this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!