Quyết định 292/QĐ-BGTVT 2016 Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 292/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

 
 
ĐỂ THOÁI VỐN NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY – CTCP
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô;
Căn cứ Công văn số 6098/VPCP-ĐMDN ngày 04/08/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thoái vốn theo lô phần vốn nhà nước tại 3 Tổng công ty thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 4227/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;
Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19/11/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
Căn cứ Công văn số 8060/UBCKNN-QLPH ngày 30/12/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về thoái vốn của Bộ Giao thông vận tải tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;
Căn cứ Biên bản làm việc ngày 18/01/2016 với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc bán đấu giá theo lô cổ phần của Bộ Giao thông vận tải tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Ban chỉ đạo ĐM&PTDN Bộ GTVT;
- Sở GDCK Hà Nội;
- TCT Vận tải thủy - CTCP;
- Trung tâm CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT, QLDN (Tuan 05b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 
QUY CHẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BGTVT ngày 27/01/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế bán đu giá cổ phần  TẠI TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY – CTCPtheo lô để thoái vốn nhà nước
tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP)
Chương I
 
Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô của Đại diện chủ sở hữu - Bộ Giao thông vận tải tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Bán đấu giá cổ phần theo lô là việc bán công khai cổ phần của Đại diện chủ sở hữu - Bộ Giao thông vận tải tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá và mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô.
2. Đại diện chủ sở hữu là Bộ Giao thông vận tải, cơ quan được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy- CTCP.
3. Nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.
4. Cơ quan quyết định phương án bán cổ phần theo lô là Bộ Giao thông vận tải.
5. Giá đu là giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.
6. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá là 10.000 đồng.
7. Giá khởi điểm một cổ phần là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá.
8. Giá khởi điểm lô cổ phần là giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô.
9. Tiền đặt cọc là khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm thực hiện quyền mua cổ phần.
10. Đấu giá không thành công là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư nào mua được cổ phần (do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá hoặc nhà đầu tư trúng giá nhưng không mua).
11. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.
12. Tổ chức tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
13. Công ty cổ phiếu đưa ra đấu giá là Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP.
14. Hội đồng bán đấu giá cổ phần là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện của Đại diện chủ sở hữu, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức tư vấn, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện của Đại diện chủ sở hữu, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
15. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô bao gồm: đại diện của Đại diện chủ sở hữu, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện Tổ chức tư vấn, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá. Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là đại diện của Đại diện chủ sở hữu, thay mặt cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư ký các văn bản thuộc thẩm quyền.
16. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá.
17. Ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh là ngày nhập xong thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cạnh tranh và đã xác định được kết quả chào bán cạnh tranh.
18. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
19. Tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.
20. Cuộc đấu giá không đủ điều kiện là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư nào hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá.
Chương II
 
1. Gửi đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến phương án bán đấu giá cổ phần theo lô cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
2. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp theo đúng quy định.
3. Thuê Tổ chức tư vấn là công ty chứng khoán để lập hồ sơ đấu giá gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trường hợp Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Tổ chức tư vấn soạn thảo bản công bố thông tin thì Tổ chức tư vấn phải chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và đầy đủ của bản công bố thông tin.
4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và Quy chế bán đấu giá cổ phần theo quy định.
5. Quyết định tỷ lệ đặt cọc theo nguyên tắc không thấp hơn 10% giá khởi điểm lô cổ phần.
6. Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô (sau đây gọi tắt là Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg), khoản 5 Điều 1 Quyết định số 4227/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP và quy định pháp luật có liên quan.
7. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thuyết trình về doanh nghiệp cho các nhà đầu tư (nếu cần).
8. Tiếp tục xử lý đối với trường hợp đấu giá không thành công, trường hợp cuộc đấu giá không đủ điều kiện.
9. Lưu trữ đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư sau khi hoàn thành đợt đấu giá.
10. Lưu trữ hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư và hồ sơ liên quan đến việc thẩm định năng lực nhà đầu tư.
11. Mở tài khoản phong tỏa.
12. Tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về tình hình và kết quả bán đấu giá cổ phần.
1. Xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn mua cổ phần theo lô quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg và khoản 6 Điều 3 Quy chế này. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng ký ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên thuộc Hội đồng; quy trình thẩm định hồ sơ; nguyên tắc và tiêu chí xem xét đánh giá hồ sơ đăng ký đáp ứng điều kiện; nguyên tắc xử lý trong trường hợpý kiến khác nhau giữa các thành viên.
2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo thời gian quy định.
3. Tổ chức thẩm định nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg và khoản 6 Điều 3 Quy chế này, đồng thời có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.
4. Trả lời nhà đầu tư không đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô, trong đó nêu rõ lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua.
5. Phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin tại trụ sở của Đại diện chủ sở hữu, Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Đại diện chủ sở hữu, Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về danh sách của nhà đầu tư đáp ứng điều kiện trên cơ sở kết quả thẩm định của Hội đồng.
1. Tổ chức chỉ đạo và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của các hòm phiếu và Phiếu tham dự đấu giá.
3. Xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế bán đấu giá và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
4. Cùng với đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện của Đại diện chủ sở hữu, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và đại diện Tổ chức tư vấn lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
1. Cung cấp tài liệu, thông tin đầy đủ, chính xác cho Bộ Giao thông vận tải về doanh nghiệp.
2. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, nhà đầu tư trong việc khảo sát tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.
4. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần.
5. Công bố thông tin về bán cổ phần của Đại diện chủ sở hữu theo quy định tại Quy chế này và quy định khác có liên quan.
1. Yêu cầu Đại diện chủ sở hữu cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về việc bán đấu giá cổ phần theo quy định.
2. Thống nhất với Đại diện chủ sở hữu về thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá theo đúng quy định.
3. Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần, Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư và tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá theo quy định của quy chế này và các quy định hiện hành.
4. Cung cấp thông tin liên quan đến doanh nghiệp và cuộc đấu giá cho nhà đầu tư cùng với Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần.
5. Tiếp nhận Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần, nhận tiền đặt cọc, kiểm tra điều kiện tham dự đấu giá, nhập các thông tin về đăng ký đấu giá của các nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá và phát Phiếu tham dự đấu giá cho các nhà đầu tư có đủ điều kiện; Phiếu tham dự đấu giá phải bao gồm các nội dung cơ bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 Quy chế này. Trường hợp nhà đầu tư không đủ điều kiện tham dự đấu giá thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải thông báo và hoàn trả tiền đặt cọc cho các nhà đầu tư (nếu nhà đầu tư đã đặt cọc).
6. Thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này chậm nhất 07 ngày trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá; về tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá.
7. Kiểm tra, đối chiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá của nhà đầu tư với các thông tin nhập vào hệ thống đấu giá.
8. Tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 10/3/2016.
9. Giữ bí mật về giá đặt mua của các nhà đầu tư cho đến khi công bố kết quả chính thức.
10. Tổ chức thực hiện việc đấu giá.
11. Chịu trách nhiệm về việc xác định kết quả đấu giá theo quy định.
12. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá căn cứ kết quả đấu giá, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện của Đại diện chủ sở hữu, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và đại diện Tổ chức tư vấn lập và đồng ký Biên bản xác định kết quả đấu giá.
13. Trong thời hạn tối đa 01 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chủ trì, Đại diện chủ sở hữu phối hợp công bố kết quả đấu giá cổ phần và thu tiền mua cổ phần.
14. Thông báo và gửi kết quả đấu giá cho các nhà đầu tư.
15. Thực hiện thu tiền thanh toán mua cổ phần theo đúng thời gian quy định tại Điều 20 Quy chế này.
16. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/cuộc chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần.
17. Chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (do vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá để xử lý theo quy định.
18. Chuyển tiền thu từ bán cổ phần về tài khoản phong tỏa của Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
19. Chuyển giao Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư cho Đại diện chủ sở hữu trong vòng 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư.
20. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan.
1. Gửi hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư.
2. Gửi Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và các giấy tờ theo quy định cho Sở Giao dịch Chứng khoán.
3. Nộp đầy đủ tiền đặt cọc vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
4. Nộp Phiếu tham dự đấu giá và thực hiện đấu giá theo đúng quy định.
Nếu vi phạm, nhà đầu tư tham gia đấu giá sẽ bị hủy bỏ quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả tiền đặt cọc.
5. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền mua cổ phần nếu được mua.
6. Thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong trường hợp nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của công ty đại chúng.
1. Đại diện chủ sở hữu, Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá phối hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo công khai tại nơi bán đấu giá, trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên 03 số báo liên tiếp của 01 tờ báo phát hành trong toàn quốc và 01 tờ báo địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính) về các thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá tối thiểu 20 ngày. Thông tin cung cấp cho các nhà đầu tư phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đại diện chủ sở hữu, của Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổ chức tư vấn bao gồm các nội dung sau:
a) Quy chế về bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;
b) Quyết định số 4227/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước theo lô tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;
c) Thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán đấu giá và việc bán cổ phần;
d) Thông tin liên quan đến việc đăng ký tham gia, điều kiện nhà đầu tư tham gia, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư kèm theo mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư;
đ) Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP;
e) Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
g) Các thông tin khác liên quan đến cuộc đấu giá theo quy định.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phải chịu trách nhiệm đảm bảo công bố thông tin chính xác theo đúng tài liệu do Đại diện chủ sở hữu cung cấp.
2. Thông tin cụ thể liên quan đến Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và đợt đấu giá được công bố tại:
a) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
b) Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá: Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP, địa chỉ: 158 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.
c) Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, địa chỉ: số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
d) Tên địa chỉ các website công bố thông tin: Bộ Giao thông vận tải (http://www.mt.gov.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (http://www.hnx.vn); Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP (http://www. vivaso.net. vn); Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (http://www.bvsc.com.vn).
1. Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có đủ điều kiện sau đây được tham dự đấu giá:
a) Có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Quy chế này.
b) Có năng lực hành vi hoặc tư cách pháp nhân; có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Đối với tổ chức nếu người đại diện pháp nhân không phải là người đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
c) Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với cá nhân, tổ chức trong nước, phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện quy định hiện hành về góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
2. Nhà đầu tư có thể trực tiếp tham gia đấu giá hoặc ủy thác cho tổ chức tài chính trung gian đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này tham gia đấu giá. Trường hợp tổ chức tài chính trung gian nhận ủy thác đầu tư của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tổ chức nhận ủy thác đầu tư có trách nhiệm tách biệt rõ số lượng nhà đầu tư, số cổ phần của từng nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đăng ký mua.
3. Các đối tượng không được tham gia đấu giá cổ phần theo lô:
a) Các tổ chức tài chính trung gian và các cá nhân thuộc các tổ chức này tham gia vào việc thực hiện tư vấn, xác định giá khởi điểm lô cổ phần;
b) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cá nhân thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có liên quan đến cuộc đấu giá;
c) Công ty con trong trường hợp Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá là công ty mẹ, các công ty con của cùng một công ty mẹ mua cổ phần dẫn đến sở hữu chéo theo quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật doanh nghiệp.
1. Mẫu hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư bao gồm các thông tin cơ bản sau:
a) Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01;
b) Chứng minh thư/các giấy tờ tương đương đối với cá nhân hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương đối với tổ chức;
c) Giấy ủy quyền (nếu có);
d) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư: (do Hội đồng thẩm định quy định);
đ) Cam kết không chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày sở hữu cổ phần;
e) Có phương án tiếp tục sử dụng lao động và phương án hỗ trợ doanh nghiệp;
g) Thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ và tiêu chí đánh giá xem xét đối với hồ sơ đáp ứng điều kiện.
2. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều này cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc từ 01/02/2016 đến ngày 17/02/2016 tại trụ sở làm việc của Bộ Giao thông vận tải, địa chỉ: số 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia năng lực nhà đầu tư kèm theo hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu
3. Hội đồng thẩm định xem xét chịu trách nhiệm rà soát về tính chính xác, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, giải trình Hội đồng thẩm định gửi văn bản yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện. Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm bổ sung hoàn thiện hồ sơ trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. Hồ sơ bổ sung phải gửi cho Hội đồng thẩm định tối thiểu 12 ngày trước ngày thực hiện đấu giá (chậm nhất vào 16 giờ 00 phút ngày 25/02/2016).
4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn bổ sung hồ sơ đăng ký (từ ngày 26/02/2016 đến ngày 29/02/2016), Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư xem xét đánh giá các hồ sơ đăng ký theo tiêu chí xác định và có văn bản thông báo chấp thuận gửi nhà đầu tư đáp ứng điều kiện.
5. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư trả lời nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô bằng văn bản, trong đó nêu 10 lý do không đáp ứng điều kiện tham gia mua trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.
6. Hội đồng thẩm định phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin (vào ngày 01/3/2016) về danh sách các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tối thiểu 07 ngày trước ngày tổ chức đấu giá.
1. Nhà đầu tư nhận đơn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoặc trực tiếp in mẫu đơn đăng ký tham gia đấu giá tại địa chỉ website nêu tại khoản 2 Điều 9 Quy chế này.
2. Nộp tiền đặt cọc:
Nhà đầu tư có tên trong danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô được Hội đồng thẩm định công bố theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Quy chế này phải nộp tiền đặt cọc 10% giá khởi điểm lô cổ phần trước 17 giờ 00 phút ngày 07/3/2016. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi.
3. Nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá:
Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội làm thủ tục đăng ký kèm theo xuất trình:
a) Đối với cá nhân, tổ chức trong nước:
- Công văn thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư về việc đáp ứng điều kiện tham gia mua cổ phần theo lô;
- Giấy chuyển tiền đặt cọc;
- Bản sao Chứng minh thư nhân dân/ các giấy tờ tương đương đối với cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương đối với tổ chức. Trường hợp nhận ủy quyền, phải có giấy ủy quyền cho đại diện thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 Quy chế này, trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức.
b) Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân tổ chức trong nước phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam về ngoại hối.
4. Thời gian, địa điểm làm thủ tục đăng ký và đặt cọc
a) Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày làm việc từ ngày 02/3/2016 đến ngày 07/3/2016.
b) Địa điểm làm thủ tục đăng ký, đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Các tài khoản chuyển tiền đặt cọc và thanh toán tiền mua cổ phần của nhà đầu tư vào các tài khoản sau:
Tài khoản số 1221.00000.52920 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.
Sau khi hoàn tất các thủ tục đặt cọc, nhà đầu tư được cấp Phiếu tham dự đấu giá.
5. Nhà đầu tư chỉ được sửa đổi hoặc hủy đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn làm thủ tục đăng ký nêu trên. Trường hợp hủy đăng ký tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 Quy chế này.
1. Nhà đầu tư điền mức giá đấu và ký Phiếu tham dự đấu giá. Phiếu tham dự đấu giá hợp lệ là:
a) Phiếu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp, có đóng dấu treo của nơi cấp phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin, có ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định; phiếu không được tẩy, xóa hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ trong phong bì có chữ ký của nhà đầu tư trên mép dán phong bì theo quy định.
b) Bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau:
- Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 10/3/2016;
- Gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 10/3/2016.
Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện.
2. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa: Nhà đầu tư phải yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đổi phiếu mới sau khi đã nộp phiếu
3. Trường hợp Phiếu tham dự đấu giá bị mất: Nhà đầu tư phải làm đơn theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 Quy chế này đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp lại Phiếu tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị.
1. Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Thời gian tổ chức đấu giá của một phiên đấu giá bán trọn một lô: 09 giờ 15 phút ngày 10/3/2016.
3. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm kết thúc nhận Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư trước 09 giờ 00 phút ngày 10/3/2016.
Đại diện chủ sở hữu phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xác định:
1. Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Giá khởi điểm một cổ phần: 10.119 đồng/cổ phần (Mười nghìn một trăm mười chín đồng một cổ phần).
4. Giá khởi điểm lô cổ phần: 74.365.856.589 đồng (Bảy mươi tư tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi chín đồng).
5. Số lượng cổ phần của một lô: 7.349.131 cổ phần (Bảy triệu ba trăm bốn mươi chín nghìn một trăm ba mươi mốt cổ phần).
6. Nhà đầu tư đặt giá mua trên lô cổ phần đã đăng ký, và đảm bảo mức giá đặt mua của nhà đầu tư không được thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần.
7. Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán.
8. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua theo tỷ lệ được quy định bởi pháp luật về đầu tư, chứng khoán và các quy định pháp luật khác có liên quan.
9. Mỗi nhà đầu tư được phát một phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký.
10. Đối với các trường hợp nhà đầu tư tham gia đấu giá mà khối lượng đặt mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán (tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần từ 25% cổ phiếu đang lưu hành của công ty đại chúng hoặc sở hữu từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp từ 10% trở lên hoặc mua tiếp từ 5 đến 10% cổ phiếu thời gian dưới một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua công khai trước đó) thực hiện như sau:
a) Nhà đầu tư khi tham gia vào các đợt bán đấu giá cổ phần không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, nhà đầu tư có nhu cầu đặt mua với khối lượng nêu trên phải thực hiện báo cáo Ban tổ chức đấu giá và công bố thông tin trước khi thực hiện bảy (07) ngày về số lượng cổ phần dự kiến chào mua công khai theo mẫu thông báo tại Phụ lục số 06 Quy chế này;
b) Nhà đầu tư sau khi mua cổ phiếu, trường hợp trở thành cổ đông lớn phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Trước thời điểm tổ chức đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ kiểm tra và xác định rõ:
1. Danh sách các nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá;
2. Số lượng phiếu tham dự đấu giá.
Cuộc đấu giá được tiến hành khi có ít nhất hai (02) nhà đầu tư đủ điều kiện tham dự đấu giá. Nếu không đủ điều kiện này thì không tổ chức đấu giá.
1. Tại thời điểm bắt đầu mở hòm phiếu tham dự đấu giá, Trưởng Ban Tổ chức đấu giá hoặc người được ủy quyền công bố những thông tin chủ yếu như:
a) Tên công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, vốn điều lệ, số lượng cổ phần bán ra, số lượng nhà đầu tư đăng ký mua; số lượng phiếu tham dự đấu giá nhận được;
b) Trình tự, thủ tục đấu giá và nguyên tắc xác định quyền mua cổ phần theo giá đấu giá;
c) Giải thích những vấn đề mà nhà đầu tư hoặc các bên liên quan còn thắc mắc.
2. Nhập phiếu tham dự đấu giá
Đến thời điểm đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhập thông tin trên phiếu tham dự đấu giá cổ phần của nhà đầu tư vào hệ thống đấu giá cổ phần.
3. Xác định kết quả đấu giá
Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc sau:
a) Nhà đầu tư trả giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán. Giá bán là giá đấu thành công của nhà đầu tư, theo đó các nhà đầu tư trúng ở mức giá nào thì mua cổ phần ở mức giá đó.
b) Trường hợp có trên một (01) nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với Đại diện chủ sở hữu thực hiện chào bán cạnh tranh theo quy định tại Điều 19 Quy chế này.
Kết quả đấu giá được ghi vào Biên bản xác định kết quả đấu giá và có chữ ký của đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện chủ sở hữu, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và đại diện Tổ chức tư vấn.
Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).
Chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư trả mức giá bằng nhau với giá khởi điểm là mức giá trả bằng nhau và nhà đầu tư trả giá cao nhất là nhà đầu tư trúng giá. Việc thực hiện chào bán cạnh tranh thực hiện theo trình tự như sau:
1. Đại diện chủ sở hữu, Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố công khai về việc chào bán cạnh tranh tại website của Đại diện chủ sở hữu, Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, Tổ chức tư vấn và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức thực hiện chào bán cạnh tranh (từ ngày 10/3/2016).
2. Đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh là các nhà đầu tư đã đặt giá cao nhất bằng nhau tại phiên đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP vào ngày 10/3/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
3. Giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau mà các nhà đầu tư đã đặt tại phiên đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước do Bộ Giao thông vận tải làm đại diện chủ sở hữu tại Tổng Công ty Vận tải thủy - CTCP vào ngày 10/3/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
4. Nhà đầu tư là đối tượng tham gia chào bán cạnh tranh nhận trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá (từ ngày 11/3/2016 đến ngày 15/3/2016) theo quy định tại Điều 14 Quy chế này. Trường hợp hết thời hạn nêu trên mà nhà đầu tư không đến nhận Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm gửi qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm theo địa chỉ nhà đầu tư đã đăng ký ngay trong ngày tiếp theo (ngày làm việc thứ 03 kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).
5. Nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm nhất 09 gi 00 phút ngày 17/3/2016.
Thời gian tổ chức phiên chào bán cạnh tranh: 09 giờ 15 phút ngày 17/3/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
6. Xác định kết quả chào bán cạnh tranh
a) Trường hợp có trên 01 nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư trả giá cao nhất sẽ được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo mức giá đã trả.
b) Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Nhà đầu tư nộp phiếu được quyền mua toàn bộ số cổ phần chào bán.
c) Trường hợp không có nhà đầu tư nào bỏ Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Đại diện chủ sở hữu để xử lý tiếp theo quy định.
Kết quả chào bán cạnh tranh được ghi vào Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh và có chữ ký của đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán, đại diện Hội đồng bán đấu giá cổ phần, đại diện của Đại diện chủ sở hữu, đại diện Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá và đại diện Tổ chức tư vấn.
7. Thông báo kết quả đấu giá cho nhà đầu tư: Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi cuộc chào bán cạnh tranh kết thúc. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá của nhà đầu tư theo đường bưu điện ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
8. Phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua cổ phần: Nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.
9. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công (do các nhà đầu tư trả cùng mức giá bằng nhau) thì Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Đại diện chủ sở hữu - Bộ Giao thông vận tải xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg.
1. Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cung cấp, nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (từ ngày 11/3/2016 đến 19/3/2016) hoặc trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (trường hợp thực hiện chào bán cạnh tranh) (từ ngày 18/3/2016 đến 24/3/2016).
2. Nhà đầu tư được bù trừ tiền thanh toán mua cổ phần và tiền đặt cọc theo quy định.
3. Hình thức thanh toán tiền mua cổ phần: Thanh toán bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp và chuyển toàn bộ tiền mua cổ phần về tài khoản phong tỏa của Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá sau 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền thanh toán mua cổ phần của nhà đầu tư. Trường hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chậm chuyển tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần theo quy định thì phải trả lãi cho Đại diện chủ sở hữu theo ngày trên số tiền chậm chuyển theo mức lãi suất tại Ngân hàng nơi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mở tài khoản áp dụng trong trường hợp các bên liên quan không có thỏa thuận khác.
vi phạmĐiều 21. Xử lý các trường hợp
1. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc:
a) Không nộp phiếu tham dự đấu giá.
b) Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 13 của Quy chế này, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt mua.
c) Đăng ký nhưng không đặt mua.
d) Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm.
đ) Không ghi giá trên Phiếu tham dự đấu giá.
e) Không tiếp tục tham gia chào bán cạnh tranh (trong trường hợp nhà đầu tư đủ điều kiện tiếp tục tham gia chào bán cạnh tranh).
g) Không thanh toán toàn bộ số tiền của cả lô được quyền mua theo kết quả đấu giá.
2. Hội đồng bán đấu giá cổ phần có trách nhiệm xem xét xử lý các trường hợp vi phạm tại khoản 1 Điều này và các trường hợp vi phạm khác tùy theo mức độ vi phạm.
Trường hợp cuộc đấu giá bán cổ phần không đủ điều kiện để tổ chức, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Đại diện chủ sở hữu về cuộc đấu giá không thành công để xử lý theo quy định.
Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Đại diện chủ sở hữu để xử lý theo quy định.
Trường hợp cuộc đấu giá đủ điều kiện tổ chức nhưng không có nhà đầu tư trúng giá do Phiếu tham dự đấu giá không hợp lệ hoặc có nhà đầu tư trúng giá nhưng không thanh toán đủ tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo cho Đại diện chủ sở hữu để xử lý theo quy định.
1. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần cho các nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, ngoại trừ nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh (từ ngày 11/3/2016 đến ngày 15/3/2016).
2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia chào bán cạnh tranh hợp lệ nhưng không mua được cổ phần cho các nhà đầu tư trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh (từ ngày 18/3/2016 đến ngày 22/3/2016).
3. Đối với nhà đầu tư tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả.
4. Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn lại do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 21 Quy chế này được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chuyển về tài khoản phong tỏa của Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá để xử lý theo quy định.
1. Mọi thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư (nếu có) phải được nêu lên và giải quyết trong cuộc đấu giá. Hội đồng bán đấu giá cổ phần sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thắc mắc, khiếu nại của nhà đầu tư sau khi cuộc đấu giá kết thúc.
2. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không chịu trách nhiệm về giá trị của cổ phần bán đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác những thông tin do Đại diện chủ sở hữu cung cấp.
Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm Quy chế bán đu giá cổ phần theo lô đthoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…., ngày tháng năm
 
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA NĂNG LỰC NHÀ ĐẦU TƯ
 
Kính gửi: Đại diện chủ sở hữu
 
I. Gii thiệu về nhà đầu tư đăng ký tham gia chứng minh năng lực
1. Tên cá nhân/tổ chức (đầy đủ): .....................................................................................
2. Số CMT/ ĐKDN…………………………. Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ...............
3. Địa chỉ: .........................................................................................................................
4. Điện thoại:........................................Fax: .....................................................................
5. Số tài khoản: …………………………Mở tại: ................................................................
6. Số lượng và tỷ lệ cổ phần nhà đầu tư hiện đang sở hữu: ...........................................
II. Cam kết của nhà đầu tư
1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho Đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp có cổ phần chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định đã nêu tại Quy chế đấu giá, thông tin chỉ dẫn nhà đầu tư, yêu cầu về hồ sơ đã nêu trong mẫu hồ sơ đăng ký.
- Cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có và hỗ trợ doanh nghiệp.
III. Hồ sơ kèm theo
1. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ tương đương.
2. Giấy ủy quyền (nếu có).
3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:…..... (do Hội đồng thẩm định quy định).
4. Cam kết không chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm, có phương án tiếp tục sử dụng lao động và phương án hỗ trợ doanh nghiệp.
 

 
Cá nhân/Tổ chức tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 
PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn nhà nước
tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…., ngày tháng năm
Mã số:…………………. (Do Ban tổ chức cấp)
 
PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ
 
Kính gửi:Sở Giao dịch Chứng khoán...
 
Tên cá nhân/ tổ chức:......................................................................................................
Số CMT/ĐKDN:……………………… Ngày cấp:……………………… Nơi cấp:...............
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Điện thoại: …………………………………………..Fax: ...................................................
Số tài khoản:………………………………………..Mở tại: ................................................
Số cổ phần đăng ký mua: (SGDCK in sẵn số lượng cổ phần vào phiếu)
Giá khởi điểm 1 cổ phần: (SGDCK in sẵn mức giá khởi điểm cổ phần vào phiếu)
Giá khởi điểm cả lô cổ phần: (SGDCK in sẵn mức giá khởi điểm lô cphần vào phiếu)
Ngày tổ chức đấu giá: .....................................................................................................
Số tiền đặt cọc đã nộp:…………………………………. (Bằng chữ: ................................. )
Ngày thanh toán: .............................................................................................................
Ngày trả tiền đặt cọc: ......................................................................................................
Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế bán đấu giá cổ phần của tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua cả lô cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:

STT lệnh
Mức giá đặt mua (cả lô cổ phần)
Bằng số
Bằng chữ
 
 
 
Tổng số:
 
 

 

 
Tên cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 
 

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vGIẤY ỦY QUYỀNn nhà nước
tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP)
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…., ngày tháng năm
 
 
GIẤY ỦY QUYỀN
 
 
Kính gửi: Ban Tổ chức Đấu giá……………
 
Tên cá nhân/tổ chức: ......................................................................................................
Số CMND/ĐKDN:……………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: ...............
Địa chỉ: ...........................................................................................................................
Điện thoại: ……………………………………………….Fax: .............................................
Người đại diện: ...............................................................................................................
CMND/Hộ chiếu:  ……………………………………..…Ngày cấp: ………….Nơi cấp:......
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá cổ phần tại …………. được tổ chức vào ngày….....nay tôi:
 
ỦY QUYỀN CHO:
 
Ông (Bà): ........................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu:  ……………………………………..…Ngày cấp: ………….Nơi cấp:......
Địa chỉ: ...........................................................................................................................
Điện thoại:………………………………………………. Fax: .............................................
Thay mặt tôi tham dự đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần ............, bao gồm các công việc sau:
1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá).
2. Ghi giá đấu cả lô cổ phần, ký nhận vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự phiên đấu giá.
Ông (Bà) …………………………………………. có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá của Công ty, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho người ủy quyền.
 

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng du)

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá c phn theo lô để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…., ngày tháng năm
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ
 
 
Kính gửi:Sở Giao dịch Chứng khoán...
 
Tên cá nhân/tổ chức: .......................................................................................................
Số CMND/ĐKDN:……………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: ................
Địa chỉ kinh doanh: ..........................................................................................................
Điện thoại: ……………………………………………….Fax: ..............................................
Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần…….... tại...........,
Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần ...…….với lý do: ………………….
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
 

 
CÁ NHÂN/CÔNG TY...
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Quy chế bán đu giá cổ phần theo lô để thoái vn nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP)
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…., ngày tháng năm 20…
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM GIA ĐẤU GIÁ
 
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán...
 
Tên cá nhân/tổ chức: ...................................................................................................
Số CMND/ĐKDN:…………………. Ngày cấp ………………….Nơi cấp ......................
Mã số nhà đầu tư .........................................................................................................
Địa chỉ liên lạc: .............................................................................................................
Điện thoại: ....................................................................................................................
Số tài khoản: ………………….………………….Mở tại ................................................
Ngày ………...tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Công ty ..................
Với số lượng: …………………. (Viết bằng chữ: …………………. )
Và đã đặt cọc số tiền: ………………….  (Viết bằng chữ ………………….) tương đương ....% giá khởi điểm lô cổ phần.
Tại ................................................................................................................................
Nay tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do:
□ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,... (đính kèm theo đơn này)
□ Mất phiếu tham dự đã cấp
Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi thì tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật.
 

 
CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu(nếu có))

 
PHỤ LỤC SỐ 06
 
 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:      /    
…., ngày …. tháng … năm ….

 
 
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN KHỐI LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ
 
 
Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần Công ty………..
 
I. Tình hình đặc điểm của tổ chức/cá nhân đăng ký mua
A. Đối với tổ chức
1. Tên địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ website, vốn điều lệ, số lượng cổ phần đang lưu hành:
2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:
3. Tình hình tài chính: (tổng nguồn vốn kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính)
B. Đối với cá nhân
1. Họ và tên:...
2. Ngày sinh:...
3. Số chứng minh thư nhân dân: ………………………….. cấp ngày………….. tại
4. Địa chỉ:...
5. Điện thoại:...
II. Tên công ty có cổ phiếu được bán đấu giá
III. Mối quan hệ giữa tổ chức/cá nhân đăng ký mua với công ty có cổ phiếu được bán đấu giá
IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân và người liên quan đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá
1. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:
2. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu hiện tại của người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua tại công ty có cổ phiếu được bán đấu giá:...................
V. Slượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tchức/cá nhân và người có liên quan
1. Số lượng tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:......
2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện mua qua đấu giá của người liên quan đến tổ chức/cá nhân:.........
VI. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đu giá của tổ chức/cá nhân và người có liên quan
1. Số lượng tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của tổ chức/cá nhân:...
2. Số lượng tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi mua qua đấu giá của người có liên quan của tổ chức/ cá nhân……………….
VII. Nguồn vốn thực hiện
VIII. Mục đích mua cổ phiếu và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi mua cổ phiếu
 

 
…..,ngày ... tháng ... năm ...
Tổ chức/ cá nhân đăng ký mua
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

 
 

thuộc tính Quyết định 292/QĐ-BGTVT

Quyết định 292/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:292/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành:27/01/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế bán đấu giá cổ phần để thoái vốn tại Tổng công ty Vận tải thủy

Ngày 27/01/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 292/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP.
Theo Quy chế, chậm nhất 07 ngày trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thông báo công khai tại nơi bán đấu giá và trên các phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo quy định; thông tin về tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần được thông báo công khai chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đấu giá. Thời gian tiếp nhận Phiếu tham dự đấu giá của các nhà đầu tư chậm nhất vào 09 giờ ngày 10/3/2016.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá/cuộc chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ thanh toán hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần; đồng thời, chuyển tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham gia đấu giá không hợp lệ (do vi phạm Quy chế đấu giá) vào tài khoản phong tỏa của Công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá để xử lý theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định292/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi