Nghị định 15/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
So sánh văn bản cũ/mới

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHị địNH

CủA CHíNH PHủ Số 15/CP NGàY 27 THáNG 01 NăM 1995

Về THàNH LậP TổNG CôNG TY XI MăNG VIệT NAM

Và BAN HàNH đIềU Lệ CủA TổNG CôNG TY

 

CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ kết luận tại cuộc họp Chính phủ ngày 06 tháng 01 năm 1994;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc thực hiện Quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh,

NGHị địNH

Điều 1.- Thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam theo nội dung tại Quyết định số 670/TTg ngày 14 tháng 11 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 2.- Ban hành kèm theo Nghị định này bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

 

Điều 3.- Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan căn cứ Điều lệ này để hướng dẫn thực hiện.

 

Điều 4.- Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ tưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản lý và Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

ĐIềU Lệ

Tổ CHứC Và HOạT độNG

CủA TổNG CôNG TY XI MăNG VIệT NAM

(Ban hành kèm theo Nghị định số 15/CP

ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ)

 

CHươNG I
NHữNG QUY địNH CHUNG

 

Điều 1.- Tổng công ty Xi măng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là doanh nghiệp lớn của Nhà nước, gồm nhiều doanh nghiệp thành viên và đơn vị sự nghiệp, hoạt động trong phạm vi cả nước về chuyên ngành sản xuất kinh doanh xi măng, tấm lợp amiăng xi măng và các hoạt khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh xi măng và tấm lợp.

Tổng công ty chịu trách nhiệm đầu tư để phát triển công nghiệp xi măng, tổ chức sản xuất, xuất khẩu và nhập khẩu xi măng (khi cần thiết), tiêu thụ xi măng trên thị trường nội địa, bảo đảm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xi măng cho nền kinh tế theo định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ và theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Trụ sở của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà nội.

Tên giao dịch quốc tế của Tổng công ty là VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATON (VNCC), viết tắt là VINACEMENT.

 

Điều 2.- Tổng công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản trong nước và nước ngoài, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ này. Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, được lập các quỹ tập trung theo quy định của Nhà nước. Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc và các đơn vị sự nghiệp đều có tư cách pháp nhân, hoạt động theo luật pháp và Điều lệ Tổng công ty.

 

Điều 3.- Tổng công ty được Nhà nước giao nguồn tài nguyên làm nguyên liệu, đất đai để quản lý, khai thác và sử dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ nói tại Điều 1 trên đây. Tổng công ty có trách nhiệm quản lý và khai thác tài nguyên, bảo vệ và sử dụng đất, quản lý mỏ và bảo vệ môi trường theo pháp luật.

 

Điều 4.- Tổng công ty được Nhà nước giao vốn và tài sản, được huy động mọi nguồn vốn trong nước và ngoài nước dưới các hình thức khác nhau theo quy định của Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ của mình. Tổng công ty có trách nhiệm bảo toàn vốn được giao, không ngừng tích luỹ vốn để đầu tư phát triển, làm tròn nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Tổng công ty phải thường xuyên cải tiến thiết bị, công nghệ và công tác quản lý để năng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

 

Điều 5.- Tổng công ty được quyền tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực tương xứng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của người lao động trong sản xuất kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và hiệu suất công tác, chăm lo đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực của Tổng công ty, cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc của người lao động.

 

Điều 6.- Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm:

1. Hội đồng quản lý. Giúp việc Hội đồng quản lý có Ban Kiểm soát và Văn phòng.

2. Tổng giám đốc. Giúp việc Tổng giám đốc có một số Phó tổng giám đốc, Văn phòng và các Phòng, Ban chức năng.

3. Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

CHươNG II
HộI đồNG QUảN Lý

 

Điều 7.- Hội đồng quản lý là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong Tổng công ty. Hội đồng quản lý được Nhà nước uỷ quyền thực hiện chức năng của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với toàn bộ Tổng công ty theo pháp luật và theo Điều lệ này, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ.

Các thành viên Hội đồng quản lý do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trước khi đề nghị, Bộ Xây dựng phải có văn bản thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

 

Điều 8.- Hội đồng quản lý của Tổng công ty gồm 5 thành viên chuyên trách:

- Chủ tịch,

- Một Phó chủ tịch,

- Tổng giám đốc,

- Hai thành viên là chuyên gia về pháp luật, kinh tế, kỹ thuật.

 

Điều 9.- Hội đồng quản lý có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Cùng với Tổng giám đốc ký nhận trước Nhà nước nguồn tài nguyên, đất đai, nguồn vốn (kể cả nợ) thuộc sở hữu Nhà nước, bao gồm cả tài sản cố định và nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty;

2. Xem xét, phê duyệt phương án phân giao vốn và nợ, bảo toàn và phát triển vốn, phương án điều hoà, huy động vốn do Tổng giám đốc đề nghị; chứng kiến việc Tổng giám đốc phân giao lại các nguồn lực nêu ở khoản 9.1 cho các đơn vị thành viên sử dụng, bảo toàn và phát triển theo mục tiêu được Hội đồng quản lý phê duyệt;

3. Giám sát, kiểm tra Tổng giám đốc và các đơn vị thành viên thực hiện việc sử dụng, bảo toàn và phát triển các nguồn lực Nhà nước giao, thực hiện các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản lý, luật pháp và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

4. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; thông qua quy hoạch thăm dò khai thác và bảo vệ tài nguyên đối với các đơn vị thành viên; quyết định kế hoạch hàng năm của Tổng công ty để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;

5. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án nhóm A; trình Bộ trưởng quản lý ngành quyết định các dự án nhóm B; quyết định đầu tư các dự án nhóm C. Uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ. Phê duyệt đề án tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý của các đơn vị thành viên. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương trong việc bảo vệ tài sản;

6. Thông qua phương án giá bán xi măng chỉ đạo của Nhà nước do Tổng giám đốc đề nghị để trình Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan được Thủ tướng uỷ quyền duyệt. Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá sản phẩm và dịch vụ áp dụng trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở những quy định chung của ngành và của quốc gia.

7. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty; phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và sửa đổi bổ sung Điều lệ đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc; đề nghị thành lập, tách nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của Chính phủ; quyết định mở văn phòng đại diện, chi nhánh của Tổng công ty ở trong nước và ngoài nước theo quy định của Chính phủ.

Quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc; trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Phó tổng giám đốc theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc;

8. Phê duyệt đề nghị của Tổng giám đốc về việc thành lập và sử dụng các quỹ tập trung phù hợp với kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính của Tổng công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

9. Thông qua bản báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có phần tổng kết tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng giám đốc trình và yêu cầu Tổng giám đốc công bố bản báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Tổng công ty theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 10.- Hội đồng quản lý chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ được giao. Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản lý không hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền gây phương hại lợi ích quốc gia, gây thiệt hại về vốn, tài sản, tài nguyên Nhà nước, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của Tổng công ty, vi phạm các quy định khác của Nhà nước thì tuỳ theo mức độ nặng hay nhẹ mà xử lý hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

Điều 11.- Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý:

1. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 5 năm. Các thành viên Hội đồng quản lý có thể được bổ nhiệm lại. Nhiệm kỳ của thành viên mới được bổ nhiệm tính từ ngày bổ nhiệm.

2. Hội đồng quản lý họp thường kỳ theo quy định của Hội đồng quản lý để xem xét, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm đã nêu ở Điều 9 và Điều 10. Khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản lý họp để xem xét kết quả kinh doanh, thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát, bản báo cáo tài chính tổng hợp và kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo.

3. Hội đồng quản lý có thể họp bất thường để giải quyết các công việc đột xuất khi Chủ tịch Hội đồng, hoặc trên một nửa số thành viên, hoặc Tổng giám đốc yêu cầu.

4. Chủ tịch Hội đồng quản lý triệu tập và chủ trì tất cả các phiên họp của Hội đồng, trường hợp vắng mặt bất khả kháng thì uỷ nhiệm cho Phó chủ tịch chủ trì phiên họp. Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng tham dự.

5. Khi Hội đồng quản lý họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan cử đại diện có thẩm quyền đến dự họp. Trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện ủy ban Nhân dân cấp tỉnh dự họp. Các đại diện này có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện thấy các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản lý có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kháng nghị bằng văn bản đến Hội đồng quản lý, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Khi Hội đồng quản lý họp để xem xét những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công nhân viên chức thì phải đề nghị Công đoàn ngành cử đại diện có thẩm quyền đến dự. Đại diện này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết và có quyền gửi kháng nghị đến Hội đồng quản lý, đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, công đoàn ngành và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nếu xét thấy Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý xâm phạm đến quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân viên chức trong Tổng công ty.

7. Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể thông qua Nghị quyết, quyết định tại các phiên họp bằng biểu quyết trên nguyên tắc đa số thành viên Hội đồng. Các tài liệu và chương trình của kỳ họp phải được Chủ tịch Hội đồng quản lý gửi đến các thành viên và các đại diện được mời ít nhất là 5 ngày trước ngày họp. Nội dung và kết luận của các kỳ họp phải được ghi thành biên bản do tất cả các thành viên Hội đồng quản lý dự họp ký.

8. Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản lý có hiệu lực đối với toàn Tổng công ty. Trường hợp Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản lý không trùng hợp với ý kiến của Tổng giám đốc thì Tổng giám đốc phải thực hiện, đồng thời có quyền bảo lưu và báo cáo bằng văn bản đến Bộ trưởng có liên quan và Thủ tướng Chính phủ.

 

Điều 12.- Hội đồng quản lý có Văn phòng gồm một số chuyên viên và nhân viên giúp việc do Chủ tịch Hồi đồng quản lý lựa chọn. Biên chế Văn phòng do Hội đồng quản lý quyết định. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản lý tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc sử dụng bộ máy của mình bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng quản lý.

 

Điều 13.- Ban Kiểm soát:

1. Hội đồng quản lý thành lập Ban Kiểm soát để giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh trong nội bộ Tổng công ty theo pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Hội đồng quản lý quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát gồm 5 người do một thành viên Hội đồng quản lý làm trưởng ban. Ngoài trưởng ban, hai thành viên chuyên trách của Ban Kiểm soát là cán bộ trong bộ máy của Tổng công ty do Chủ tịch Hội đồng quản lý bổ nhiệm có sự thoả thuận của Ban Chấp hành Công đoàn ngành, một đại diện của Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp do Tổng cục trưởng cử và một đại diện Bộ Xây dựng do Bộ trưởng cử. Hai thành viên đại diện này hoạt động kiêm nhiệm.

2. Thành viên Ban Kiểm soát có nhiệm kỳ 5 năm. Trong quá trình hoạt động, thành viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế. Nhiệm kỳ của thành viên mới bổ nhiệm tính từ ngày bổ nhiệm.

3. Ban Kiểm soát hoạt động theo chương trình, nhiệm vụ do Hội đồng quản lý giao. Ban Kiểm soát báo cáo Hội đồng quản lý về kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra theo yêu cầu của Hội đồng quản lý và đề xuất kiến nghị tăng cường, hoàn thiện quản lý các mặt hoạt động của Tổng công ty theo Điều lệ và pháp luật.

4. Ban Kiểm soát được mời dự các cuộc họp giao ban của Tổng giám đốc và một số cuộc họp của Hội đồng quản lý.

5. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát do Văn phòng Hội động quản lý bảo đảm và là bộ phận của kinh phí hoạt động của Hội đồng quản lý.

CHươNG III
TổNG GIáM đốC Và Bộ MáY GIúP VIệC

 

Điều 14.-

1. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân trong mọi hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổng giám đốc có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Hội đồng quản lý về sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao cho Tổng công ty.

2. Các Phó tổng giám đốc được Tổng giám đốc phân công và uỷ nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.

3. Văn phòng và các Phòng, Ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

4. Chi phí quản lý của bộ máy Tổng công ty (bao gồm cả chi phí hoạt động của Hội đồng quản lý) được hạch toán vào giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp thành viên.

 

Điều 15.- Tổng Giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Cùng với Hội đồng quản lý ký nhận các nguồn tài nguyên, đất đai, nguồn vốn và nợ thuộc sở hữu Nhà nước, bao gồn cả tài sản cố định, và nguồn nhân lực để quản lý sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty; phân giao các nguồn lực của Nhà nước cho các đơn vị thành viên sử dụng, bảo toàn và phát triển theo phương án được Hội đồng quản lý phê duyệt như đã nêu tại Điều 9;

2. Xây dựng và trình Hội đồng quản lý chiến lược phát triển, quy hoạch vùng quản lý, kế hoạch 5 năm và hàng năm, phương án bảo vệ và khai thác tài nguyên của Tổng công ty, phương án phối hợp kế hoạch kinh doanh giữa các đơn vị trong Tổng công ty. Ban hành các quyết định điều hành việc tổ chức thức hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phương án đã được phê duyệt;

3. Xây dựng các dự án đầu tư, các dự án liên doanh với trong nước và nước ngoài, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn của Tổng công ty, các đề án tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý trình Hội đồng quản lý thông qua theo quy định tại Điều 9 (khoản 5). Quyết định các dự án đầu tư nhỏ của Tổng công ty. Tổ chức thức hiện các quyết định đó;

4. Xây dựng để trình Hội đồng quản lý ban hành hoặc được uỷ nhiệm ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành, giá bán sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ Tổng công ty, giá bán buôn và giá bán lẻ xi măng phù hợp với những quy định chung của ngành và của Nhà nước . Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện các quyết định về định mức, tiêu chuẩn, đơn giá trong toàn Tổng công ty;

5. Đề nghị Hội đồng quản lý trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen tưởng, kỷ luật Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật các Phó giám đốc đơn vị thành viên và các Giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên theo đề nghị của Giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Văn phòng của bộ máy điều hành Tổng công ty.

Xây dựng để trình Hội đồng quản lý duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý Tổng công ty và phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; trực tiếp thành lập và điều hành bộ máy quản lý Tổng công ty; kiểm tra biên chế bộ máy quản lý của các đơn vị thành viên; duyệt phương án sắp xếp lại, thành lập mới, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên;

6 Kiến nghị Hội đồng quản lý điều chỉnh vốn và các nguồn lực khi phân giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng giảm vốn. Thực hiện và chỉ đạo công ty tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động và cho vay vốn đáp ứng các yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên. Ban hành các quyết định về việc huy động và sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty;

7. Thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và quyết định của Hội đồng quản lý, bao gồm:

a) Quỹ đầu tư phát triển được thành lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư.

Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

Nếu Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán độc lập thì phải theo nguyên tắc vay trả, có lãi xuất nội bộ do Tổng giám đốc duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản lý và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp và đào tạo từ ngân sách Nhà nước (nếu có). Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty còn được thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo ký với các doanh nghiệp trong và ngoài Tổng công ty để bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động của mình.

c) Quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi ở cơ quan Tổng công ty được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

d) Quỹ bảo hiểm y tế được trích lập theo hướng dẫn của Liên Bộ Tài chính - Y tế;

8. Nộp các loại thuế phát sinh từ các hoạt động kinh doanh do Tổng công ty hạch toán tập trung theo luật định. Tổng công ty không phải nộp thuế doanh thu đối với phần doanh thu bán buôn xi măng dùng cho sản xuất trong nội bộ Tổng công ty thì không phải nộp lệ phí/ thuế trước bạ;

9. Xây dựng bản báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có phần tổng kết tài sản) hàng năm của toàn Tổng công ty, có phân định rõ phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, phần của các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc và phần của các đơn vị sự nghiệp để trình Hội đồng quản lý thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sơ các tài liệu đã được cơ quan kiểm toán hợp pháp xác nhận;

10. Được đưa ra các quyết định vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (như thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản lý và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

CHươNG IV
CáC đơN Vị THàNH VIêN TổNG CôNG TY

 

Điều 16.- Tổng công ty xi măng Việt Nam có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập (trong đó có Công ty tài chính), những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp (có danh sách ghi trong Phụ lục kèm theo Điều lệ này).

Mỗi đơn vị thành viên của Tổng công ty được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ riêng phù hợp với quy định của pháp luật, với Điều lệ này, và được Hội đồng quản lý phê duyệt.

Các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở, được mở tài khoản tại ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của mỗi đơn vị thành viên.

 

Điều 17.- Các doanh nghiệp hạch toán độc lập trong Tổng công ty vừa có sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ với Tổng công ty, vừa có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính với tư cách là một pháp nhân kinh tế độc lập, cụ thể là:

1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển:

a) Doanh nghiệp được giao hoặc được uỷ quyền tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện các dự án.

b) Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành, nhưng do doanh nghiệp tự huy động, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

2. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh: Doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:

a) Bảo đảm các chỉ tiêu, mục tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu ( kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty.

b) Kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.

3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a) Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn nhân lực của Nhà nước giao cho Tổng công ty do Tổng công ty phân giao lại cho doanh nghiệp, kể cả các quyết định bổ sung về tăng hoặc giảm (nếu có). Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện việc bảo toàn vốn và phát triển các nguồn lực này.

b) Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của mình.

c) Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng tài chính theo quy định của Nhà nước. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp đóng góp và được thụ hưởng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ này và theo các quyết định của Hội đồng quản lý Tổng công ty.

d) Với tư cách là một pháp nhân kinh tế độc lập, doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) cho Nhà nước theo luật định.

đ) Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thay mặt Tổng công ty ký kết và thực hiện hợp đồng với khách hàng trong và ngoài nước nhân danh Tổng công ty.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a) Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc tổ chức, giải thể, sáp nhập các đơn vị thành viên của mình và bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp.

b) Tuỳ theo yêu cầu trong hoạt động, doanh nghiệp thành viên Tổng công ty có thể thành lập các đơn vị trực thuộc. Những đơn vị trực thuộc này hạch toán phụ thuộc, có con dấu theo mẫu dấu doanh nghiệp nhà nước, được mở tài khoản tại ngân hàng và ký hợp đồng kinh tế theo phân cấp và uỷ quyền của doanh nghiệp thành viên Tổng công ty.

c) Trong khuôn khổ tổng biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc các viên chức công tác trong bộ máy quản lý của mình. Việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm các chức danh cán bộ quản lý trong bộ máy và các đơn vị thành viên tuân thủ sự phân cấp được nêu tại các Điều 9 (khoản 7) và Điều 15 (khoản 5) của Điều lệ này.

d) Doanh nghiệp được quyền và có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo Luật Lao động và Luật Công đoàn.

 

Điều 18.- Các doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc Tổng công ty được chủ động trong sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự với nhiệm vụ và quyền hạn như đã quy định đối với doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập nêu ở Điều 17 (trừ các khoản 1b, 2b, 3b, 3d và 4b).

Thẩm quyền thực hiện các khoản liệt kê trên đây chỉ có giá trị khi có sự phân cấp và uỷ quyền bằng văn bản của Tổng công ty.

 

Điều 19.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế tổ chức và hoạt động do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản lý, thực hiện hạch toán nội bộ lấy thu bù chi, có thể được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong và ngoài Tổng công ty, được thụ hưởng phân phối quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo mức bình quân như đối với những người làm việc trong bộ máy của Tổng công ty.

 

Điều 20.- Công ty tài chính là thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ được Hội đồng quản lý phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Công ty tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn và cho vay vốn đáp ứng nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên thông qua các hình thức: vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các ngân hàng và các tổ chức trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình; mua bán giấy tờ, chứng từ có giá; huy động nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty.

Công ty tài chính thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Điều lệ và Quy chế Công ty tài chính. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty tài chính làm chức năng dịch vụ.

Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế dộ lãi suất nội bộ do Công ty tài chính đề nghị, Tổng giám đốc duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản lý.

 

Điều 21.- Các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty do Giám đốc doanh nghiệp điều hành. Giám đốc là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và trước Nhà nước về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Hội đồng doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở thoả thuận giữa Giám đốc doanh nghiệp với Ban chấp hành Công đoàn doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng doanh nghiệp.

Hội đồng doanh nghiệp phát huy quyền làm chủ của công nhân viên chức, tham gia với Giám đốc doanh nghiệp các biện pháp để thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, ... của doanh nghiệp; xem xét, quyết định việc sử dụng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo đề nghị của Giám đốc doanh nghiệp; chỉ đạo Ban Thanh tra công nhân giám sát, kiểm tra doanh nghiệp thi hành Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức, Điều lệ doanh nghiệp và các chính sách, pháp luật của Nhà nước trong doanh nghiệp.

CHươNG V
CáC Tổ CHứC ĐảNG Và ĐOàN THể TRONG TổNG CôNG TY

 

Điều 22.- Các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

CHươNG VI
Tổ CHứC LạI, GIảI THể, PHá SảN

 

Điều 23.- Việc tổ chức lại và giải thể Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Hội đồng quản lý Tổng công ty đề nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét và trình Chính phủ quyết định.

 

Điều 24.- Tổng công ty Xi măng Việt Nam bị giải thể trong trường hợp Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này.

 

Điều 25.- Việc sắp xếp tổ chức, sáp nhập, giải thể và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Hội đồng quản lý Tổng công ty đề nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ duyệt và uỷ nhiệm cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định.

 

Điều 26.- Tổng công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị thành viên Tổng công ty lâm vào tình trạng phá sản thì xử lý theo trình tự quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.

CHươNG VII
ĐIềU KHOảN THI HàNH

 

Điều 27.- Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam. Tất cả các đơn vị thành viên của Tổng công ty Xi măng Việt Nam phải tuân thủ Điều lệ này.

Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Nghị định ban hành.

 

Điều 28.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định thành lập doanh nghiệp có quy định khác với Điều lệ này thì được hiểu theo Điều lệ này.

 

Điều 29.- Các đơn vị thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam căn cứ vào Điều lệ của Tổng công ty để xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của mình trình Hội đồng quản lý phê duyệt. Điều lệ của đơn vị thành viên không được trái với Điều lệ Tổng công ty.

 

Điều 30.- Trong quá trình thực hiện, Tổng công ty Xi măng Việt Nam cần tổng kết kinh nghiệm về các mặt hoạt động để kiến nghị Chính phủ phê duyệt những Điều cần thiết phải sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ này.

PHụ LụC

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Tổng công ty Xi măng Việt Nam)

 

DANH SáCH CáC đơN Vị THàNH VIêN

CủA TổNG CôNG TY XI MăNG VIệT NAM

TạI THờI đIểM THàNH LậP TổNG CôNG TY

 

I. Các doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập:

01.Công ty xi măng Hoàng Thạch

02.Công ty xi măng Hải Phòng

03.Công ty xi măng Bỉm Sơn

04.Công ty xi măng Hà Tiên I

05.Công ty xi măng Hà Tiên II

06.Công ty tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai

07.Công ty xi măng - vật liệu xây dựng Đà Nẵng

08.Công ty kinh doanh thạch cao - xi măng

09.Công ty vật tư vận tải xi măng

10.Công ty xây lắp xi măng

11.Công ty xuất nhập khẩu xi măng

12.Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng

13.Công ty tài chính xi măng.

II. Các doanh nghiệp Nhà nước hạch toán phụ thuộc (chưa có)

III. Các đơn vị sự nghiệp:

01. Trung tâm đào tạo kỹ thuật xi măng.

thuộc tính Nghị định 15/CP

Nghị định 15/CP của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Xi măng Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:27/01/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 15/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 15-CP
Hanoi, January 27, 1995
 DECREE
ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION AND THE ISSUE OF THE CORPORATION'S STATUTE
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
In furtherance of the conclusions made at the Government's session on the 6th of January, 1994;
Considering the proposal of the Minister of Construction concerning the implementation of Decision No. 91-TTg on the 7th of March, 1994 of the Prime Minister on the trial founding of business corporations,
DECREES:
Article 1.- To establish the Vietnam National Cement Corporation in conformity with the contents of Decision No. 670-TTg on the 14th of November, 1994 of the Prime Minister.
Article 2.- To issue, attached to this Decree, the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Cement Corporation.
Article 3.- The Minister of Construction, the Minister of Finance, the Government Commission on Organization and Personnel, the Governor of the State Bank, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall base themselves on this Statute to guide the implementation.
Article 4.- This Decree takes effect as from the date of its signing.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, the President of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam National Cement Corporation shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 
STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
(Issued together with Decree No.15-CP on the 27th of January, 1995 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam National Cement Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a large business of the State, composed of many member businesses and administrative units, operating on a national scale in the specialized production and trading of cement, and asbestos-cement sheets, and other activities related to the production and trading of cement and roofing sheets.
The Corporation shall invest in developing the cement industry, organize the production, exportation and importation of cement (when necessary), and sell cement on the domestic market, meeting the economy's demand for cement, as required by the plan for socio-economic development of the country in each period, and according to the task assigned by the Prime Minister.
The Office of the Corporation is located in Hanoi city.
The Corporation's name for international transactions is VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION (VNCC), or VINACEMENT in abbreviation.
Article 2.- The Corporation has the legal person status and its seal, can open its accounts in the banks in the country and abroad, is organized and operates in line with this Statute. The Corporation applies a comprehensive accounting system and can set up centralized funds as stipulated by the State. The member businesses apply either an independent accounting system or a dependent accounting system, and the administrative units have the legal person status and operate in accordance with law and the Corporation's Statute.
Article 3.- The Corporation is assigned by the State natural resources as materials, and land for management, exploitation and use in carrying out its taks as mentioned in Article 1. The Corporation shall have to manage and exploit the natural resources, protect and use land, manage mines and protect the environment, fulfilling its obligation of protecting the natural resources and environment according to law.
Article 4.- The Corporation is granted capital and property by the State, can mobilize any source of domestic and foreign capital in different forms as stipulated by the State to fulfill its task. The Corporation shall have to preserve the capital granted, and constantly accumulate its capital for development investment, and fulfill its financial obligation towards the Sate. The Corporation shall have to regularly improve its equipment, technology and managerial work in order to raise the quality of its products, and reduce production costs.
Article 5.- The Corporation is entitled to recruit and use a workforce commensurate with its production and business task; to create conditions for the promotion of the right to mastery of the laborers in production, business and management of the business, increase labor productivity and work efficiency, train and foster the Corporation's human resources, and improve the living and working conditions of the laborers.
Article 6.- The organizational structure of the Corporation is composed of:
1. The Managing Board, which is assisted in its work by the Supervisory Commission and the Office.
2. The General Director, who is assisted in his work by a number of Vice General Directors, the Office, and the specialized sections and commissions.
3. The member units of the Corporation.
Chapter II
THE MANAGING BOARD
Article 7.- The Managing Board is the organ of highest jurisdiction in the Corporation. The Managing Board is empowered by the State to exercise the function of the representative of State ownership over the whole Corporation according to law and this Statute, and is answerable to the State and the Prime Minister.
The members of the Managing Board shall be appointed by the Prime Minister at the proposal of the Minister of Construction. Before making its proposal, the Ministry of Construction must obtain a written approval from the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 8.- The Managing Board of the Corporation is composed of 5 full-time members:
- The President,
- The Vice President,
- The General Director,
- Two members who are specialists in law, economics and technology.
Article 9.- The Managing Board has the following tasks and powers:
1. Together with the General Director, signing before the State and taking delivery of the natural resources, land and capital (including debts) belonging to State ownership, including fixed assets and manpower to achieve the targets and fulfill the tasks assigned by the State to the Corporation;
2. Examining and ratifying the plan of distributing capital and debts, safeguarding and developing capital, and the plan of regulating and mobilizing capital as proposed by the General Director, witnessing the reallocation by the General Director of the resources mentioned in Item 9.1 to the member units for use, safeguarding and development, according to the targets ratified by the Managing Board;
3. Supervising and inspecting the General Director and the member units in utilizing, safeguarding and developing the resources assigned by the State, carrying out the resolutions and decisions of the Managing Board, observing laws, and fulfilling its obligations towards the State;
4. Adopting the proposal of the General Director and submitting it to the Prime Minister to ratify the strategy, general plan, long-term development plan, and five-year plans of the Corporation; adopting the plans of the member units for exploration, exploitation and protection of natural resources, deciding the annual plans of the Corporation so that the General Director may assign them to the member units;
5. Submitting joint venture projects with foreign countries to the Prime Minister for ratification, or if empowered by the Prime Minister, deciding them as stipulated by the Government; deciding domestic joint venture projects and economic contracts of high value. Submitting investment projects of Group A to the Prime Minister for decision; submitting projects of Group B to the Minister of Construction for decision; deciding investment projects of group C. Empowering the General Director, or the Directors of the member businesses, to ratify small investment projects; Ratifying the plan for organization of production and business, and the organization and management of the member units. Cooperating with the local administration and mass organizations in protecting the Corporation's property;
6. Adopting the plan on the State-administered selling prices of cement as proposed by the General Director, and submitting it to the Prime Minister, or the agency empowered by him, for ratification. Issuing and supervising the observance of norms, economic and technical standards, including per capita wage, unit prices, and norms in specialized construction, product standards, trade marks of commodities, prices of products and services applied within the Corporation at the proposal of the General Director on the basis of the general stipulations of the branch and of the country;
7. Drafting and submitting to the Prime Minister for ratification the Statute on the organization and operation of the Corporation, and amending and supplementing the Corporation's Statute; ratifying the Statutes on the organization and operation of the member units, and amending and supplementing the Statutes of the member units at the proposal of the General Director, proposing the formation, splitting, merging or dissolution of member units as stipulated by the Government; deciding the opening of representative offices and branches of the Corporation at home and abroad as stipulated by the Government.
Deciding the total managerial staff of the Corporation, and adjusting it when necessary, as proposed by the General Director.
Proposing to the Prime Minister to appoint, dismiss, commend or discipline the General Director; proposing to the Minister of Construction to appoint, dismiss, commend or discipline the Deputy General Directors at the proposal of the Director General; deciding the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Directors of the member units, at the proposal of the General Director;
8. Ratifying the proposal of the General Director on the formation and use of the centralized funds in accordance with the business plan and financial plan of the Corporation, under the guidance of the Ministry of Finance;
9. Adopting the annual general financial report (including a property inventory) of the Corporation and its member units submitted by the General Director, and requesting the General Director to make public the general financial report of the whole Corporation, as stipulated by the Ministry of Finance.
Article 10.- The Managing Board takes collective and individual responsibility before the Prime Minister and the law for the fulfillment of the tasks assigned. The President or any other members of the Managing Board, who fail to fulfill the task assigned, make a wrong or unauthorized decision detrimental to the national interests, causing losses to the capital, property and natural resources of the State, and the property of the people, adversely affecting the operation of the Corporation, and infringing on other regulations of the State, shall be subject to administrative sanctions, have to compensate for the losses, or be examined for penal liability as stipulated by law, depending on the seriousness of the offence.
Article 11.- The working regime of the Managing Board:
1. The tenure of the members of the Managing Council is 5 years. The members of the Managing Board can be re-appointed. The tenure of the newly appointed members begins from the date when they are appointed.
2. The Managing Board meets regularly in accordance with its regulations, to consider and decide issues concerning its task, powers and responsibility as mentioned in Article 9 and Article 10. At the end of a fiscal year, the Managing Board shall meet to review the business results and pass the report of the Supervisory Commission, the general financial report and business plan for the following year.
3. The Managing Board may hold an irregular session to settle emergency affairs at the request of the Board's President, or more than 50 % of the members, or the General Director.
4. The President of the Managing Board shall convene and chair all the sessions of the Board; in case he is absent, for force majeure reason, he must empower the Vice President to chair the session. A session can only be held with the participation of at least two-thirds of the Board's members.
5. When the Managing Board meets to consider issues concerning the development strategy, general plan, five-year and annual plans, major investment projects, foreign invested joint ventures, the annual financial report, or the issue of a system of norms and economic-technical standards of the Corporation, it must invite competent representatives of the Ministry of Construction, and other Ministries and branches concerned, to attend the session. In case the session's agenda includes a vital issue concerning the local administration, it must invite a representative of the provincial People's Committee to attend the session. These representatives can speak at the session, but shall not vote; when they think that a resolution or decision of the Managing Board is detrimental to the common interests, they can send a written protest to the Managing Board, and at the same time, report it to the Heads of their agencies to consider and settle within their capacity. In case of necessity, the Heads of these agencies can report it to the Prime Minister.
6. When the Managing Board meets to consider issues concerning the rights and obligations of the workers and public employees, it must invite the trade union to send a competent representative to the session. This representative can speak at the session, but shall not vote, and if he thinks that a resolution or decision of the Managing Board infringes on the interests and obligations of the workers and public employees in the Corporation, he can send a protest to the Managing Board, the competent State agencies, the service Trade Union, and the Vietnam General Confederation of Labor.
7. The Managing Board observes collective working system and passes its resolutions and decisions at its sessions by a majority vote. The President of the Managing Board must send the session's documents and agenda to the members and invited representatives at least 5 days before the opening of the session. The contents and conclusions of the sessions must be written in the minutes signed by all the members of the Managing Board present.
8. The resolutions and decisions passed by the Managing Board are binding to the whole Corporation. In case any resolution or decision of the Managing Board differs from the general Director's opinion, the General Director must still implement it, but at the same time, he may make a reservation and file a written report to the Minister concerned and to the Prime Minister.
Article 12.- The Managing Board has an Office composed of a number of specialists and assistants selected by the President of the Managing Board. The staff of the Office shall be decided by the Managing Board. The expenditure for the operation of the Managing Board shall be registered in the managerial expenditure of the Corporation. The General Director shall use his apparatus to ensure the necessary conditions and means for the operation of the Managing Board.
Article 13.- The Supervisory Commission:
1. The Managing Board establishes the Supervisory Commission to supervise and check the financial, production and business activities within the Corporation according to law and the Corporation's Statute. The Managing Board shall stipulate the concrete tasks and powers of the Supervisory Commission.
The Supervisory Commission is composed of 5 persons with a member of the Managing Board as Chairman. In addition to the Chairman, the Supervisory Commission has two full-time members who are officials of the Corporation's apparatus appointed by the President of the Managing Board with the approval of the Trade Union Executive Committee, a representative of the General Department for management of the State capital and property appointed by the General Director of the General Department, and a representative of the Ministry of Construction appointed by the Minister. These two representative members shall work part-time.
2. The members of the Supervisory Commission have a five-year tenure. In their working period, any member who fails to fulfill his/her task shall be replaced. The tenure of newly appointed members begins from the date when they are appointed.
3. The Supervisory Commission works according to the program and tasks assigned by the Managing Board. The Supervisory Commission shall report to the Managing Board the results of its supervision and inspection according to the Managing Board's requirement, and give its suggestions on how to strengthen and perfect the management of all aspects of the Corporation's activities according to the Statute and law.
4. The Supervisory Commission shall be invited to attend the General Director's sessions to review the Corporation's work and a number of sessions of the Managing Board.
5. The expenditure for the operation of the Supervisory Commission shall be covered by the Office of the Managing Board, and is part of the expenditure for the operation of the Managing Board.
Chapter III
THE GENERAL DIRECTOR AND HIS ASSISTING APPARATUS
Article 14.-
1. The General Director is the legal representative in all activities of the Corporation, and is responsible before law. The General Director has the highest jurisdiction in the Corporation, directly responsible before the State and the Managing Board for the efficient use of the resources assigned to the Corporation.
2. The Deputy General Directors shall be assigned and empowered by the General Director to manage and direct one or a number of activities of the Corporation.
3. The Office and the professional and specialized sections and commissions shall perform the function of consultants and assistants to the General Director in managing and directing work.
4. The expenditure for the management of the Corporation's apparatus (including the expenditure for the operation of the Managing Board) shall be accounted for in the production costs of the products of the member businesses.
Article 15.- The General Director has the following tasks and powers:
1. Together with the Managing Board, signing a receipt of the natural resources, land, capital and debts under State ownership, including fixed assets and manpower for management and use according to the targets and tasks assigned by the State to the Corporation; allocating the State resources to the member units for use, protection and development, according to the plan ratified by the Managing Board as mentioned in Article 9;
2. Drawing up and presenting to the Managing Board the development strategy, the plan of management areas, the five-year and annual plans, the plan to protect and exploit natural resources of the Corporation, and the plan to coordinate business activities among the units in the Corporation. Making decisions on organizing the implementation of the strategy, the general and specific plans already ratified;
3. Drawing up investment projects and joint venture projects with other local and foreign partners, and economic contracts of high value of the Corporation, and plans for organization of production and business, and the organization of management, and submitting them to the Managing Board for approval, as stipulated in Article 9 (item 5). Deciding small investment projects of the Corporation. Organizing the implementation of those decisions;
4. Setting the economic-technical norms, the quality of products, per capital wage, unit price and norms in specialized construction, selling prices of products and services within the Corporation, wholesale and retail sale prices of cement in conformity with the common stipulations of the branch and the State. Implementing and inspecting the implementation by member units of the decisions on norms, standards and unit prices in the whole Corporation;
5. Requesting the Managing Board to propose to the Minister of Construction to appoint, dismiss, commend or discipline the Deputy General Directors of the Corporation; proposing the Managing Board to appoint, dismiss, commend or discipline the Directors of the member units. Deciding to appoint, dismiss, commend and discipline the Deputy Directors of the member units, and the Directors of the units directly attached to the member units, at the proposal of the Directors of the member units, at the proposal of the Directors of the member units, at the proposal of the Directors of the member units. Deciding to appoint, dismiss, commend or discipline the Heads and Deputy-Heads of the divisions, boards and the Office of the Corporation's managing apparatus.
Proposing and submitting to the Managing Board for approval, the general staff of the Corporation's managing apparatus, and the adjustment plan in case of changes in the organization and staff of the managing apparatus of the Corporation and the member units; directly establishing and directing the managing apparatus of the Corporation; inspecting the staff of the managing apparatus of the member units; ratifying the plan to re-organize, establish or dissolve the units belonging to the member units.
6. Petitioning the Managing Board to adjust the capital and other resources before re-allocating them to the member units, and to increase or decrease capital when there are changes in the tasks of the member units. Carrying out and directing the Financial Company of the Corporation to carry out the mobilization and granting of capital to meet the demands for capital of the Corporation and the member units. Issuing decisions on the mobilization and use of the Corporation's centralized funds;
7. Establishing the Corporation's centralized funds as stipulated by the Government, and according to the guidance of the Ministry of Finance and the decision of the Managing Council, including:
a/ The development investment fund set up with the capital depreciation fund and the profit from re-investment.
The capital depreciation fund and re-investment profit of the businesses with a dependent accounting system, shall be concentrated at the Corporation for investment according to the annual plan.
If the Corporation wishes to mobilize the capital depreciation fund and re-investment profit of the units applying an independent accounting system, it must observe the principle of borrowing and repaying the principal at an internal interest rate ratified by the General Director with the mandate of the Managing Board, and under the guidance of the Ministry of Finance.
b/ The scientific research and full-time training fund reserved for the Corporation's administrative sector is set up with deductions from the production development funds of the member units and the administrative and training allocations granted by the State budget (if any). In addition, the Corporation's administrative sector can sign and implement scientific research and training contracts with businesses inside and outside the Corporation to supplement the fund for their activities.
c/ The financial reserve fund, the bonus fund, and the welfare fund of the Corporation are set up under the guidance of the Ministry of Finance.
d/ The medical insurance fund is set up under the guidance of the Ministry of Finance and the Ministry of Health;
8. Paying taxes on business activities under the Corporation's general accounting according to law. The Corporation does not have to pay turnover tax for the turnover of wholesale cement used for production within the Corporation. Neither does not the Corporation have to pay fees or taxes for the transfer of property within the Corporation.
9. Making the annual general financial report (including a property inventory) of the whole Corporation, clearly distinguishing the section of the member units with an independent accounting system from the section of those member units with a dependent accounting system, and the section of the administrative units, and submitting it to the Managing Board for approval. The general financial report must be based on the documents already verified by the legal audit organizations;
10. Making decisions beyond his powers in emergency cases (such as natural diseases, sabotage, fire and other accidents) and taking responsibility for such decisions, and at the same time, reporting it immediately to the Managing Board and the authorized agencies for further settlement.
Chapter IV
THE MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 16.- The Vietnam National Cement Corporation has as its member units State-owned businesses with an independent accounting system (including the Financial Company), State-owned businesses with a dependent accounting system, and administrative units (listed in an appendix enclosed with this Statute).
Each member unit of the Corporation shall be organized and operate according to its own Statute, as stipulated by law, by this Statute, and as ratified by the Managing Board.
The member units have their legal person status, their own seals and offices, and can open their bank accounts in conformity with the accounting mode stipulated by the Corporation's Statute, and by the Statute of each member unit.
Article 17.- The businesses with an independent accounting system in the Corporation are bound by their interests and obligations to the Corporation, while still have autonomy in their business and financial activities as an independent economic juridical person Concretely:
1. In their strategy and development investment:
a/ These businesses shall be assigned or empowered to carry out development investment projects according to the Corporation's plan. They shall be granted resources by the Corporation to carry out such projects.
b/ These businesses can make their own investment in development projects which are not part of the projects directly managed by the Corporation, with funds raised by these businesses themselves which are responsible for these projects financially.
2. In the production and business activities: These businesses make their own plans and organize their implementation on the basis of:
a/ Ensuring that their objectives, targets, major balances, and their main economic and technical norms (including both unit prices and prices) conform with the general plan of the Corporation.
b/ Making full use of all the resources which these businesses possess and can mobilize to meet the market demand in carrying out their production and business expansion plan.
3. In financial activities and economic accounting:
a/ These businesses shall be granted part of the capital and other resources allocated by the State to the Corporation which re-assigns to the businesses, including supplementary decisions to increase or decrease these resources (if any). They are obliged to preserve their capital and develop these resources.
b/ These businesses can mobilize capital and other credit sources as stipulated by law, to carry out their production and business and development investment plans.
c/ These businesses can form their infrastructure construction fund, production development fund, bonus fund, welfare fund, and financial reserve fund as stipulated by the State. They are obliged to contribute to, and are entitled to benefit from, the Corporation's centralized funds, according to this Statute and the decisions of the Corporation's Managing Council.
d/ In their capacity as an independent economic juridical person, these businesses shall have to pay taxes and make other financial contributions (if any) to the State as stipulated by law.
e/ These businesses may be empowered by the Corporation to sign and carry out contracts with local and foreign clients on its behalf.
4. In the field of organization, staff and workforce:
a/ These businesses can propose to the Corporation to consider, decide or to empower them to decide the organization, dissolution, or merging their member units and their business managing apparatus, as stipulated by the Corporation's Statute and by their own Statute.
b/ Depending on the requirement of their activities, the member units of the Corporation can form dependent units. These dependent units apply a dependent accounting system, have a seal based on the model of State-owned business seal, can open their bank accounts, and sign economic contracts, as permitted and empowered by the member units of the Corporation.
c/ Within the general staff ratified by the Corporation, these businesses can recruit, employ or dismiss employees working in their managing apparatus. The appointment or dismissal of managerial cadres in the managing apparatus and the member units should conform with the division of power mentioned in Article 9 (Item 7) and Article 15 (Item 5) of this Statute.
d/ These businesses can and have to attend to the development of their workforce in order to fulfil their production and business tasks and their development strategy; and attend to the improvement of the working and living conditions of the laborers in accordance with the Labor Code and the Trade Union Law.
Article 18.- The State-owned businesses with a dependent accounting system in the Corporation shall have autonomy in their production and business, financial activities, organization and personnel recruitment, with the tasks and powers as stipulated for the member units with an independent accounting system mentioned in Article 17 (except Items 1b, 2b, 3b, 3d and 4b).
The power to settle the above-mentioned tasks is effective only with the assignment and delegation of powers in writing granted by the Corporation.
Article 19.- Those administrative units which have their organization and operation Statutes ratified by the General Director as empowered by the Managing Board, shall apply a self-accounting system, but they may be granted part of the expenditure for their operation by the State budget, can increase their revenue by providing services, and carrying out scientific research and training contracts with other units inside and outside the Corporation, and benefit from the bonus fund and the welfare fund at the same average rate as those working in the apparatus of the Corporation.
Article 20.- The Financial Company is a member of the Vietnam National Cement Corporation, operating in accordance with law and the guidance of the Governor of the State Bank, with the Statute ratified by the Managing Board, and under the direction of the General Director of the Vietnam National Cement Corporation.
The Financial Company performs its task of mobilizing and lending capital to meet the demand for capital of the Corporation and the member units, by borrowing low-interest credit from the Government, and commercial credits from banks and other financial institutions at home and abroad; issuing business shares, and bonds and project bonds; buying and selling valued papers and vouchers; pooling idle money among the personnel in the Corporation.
The Financial Company shall carry out the investment projects of the Corporation, and provide other services as stipulated by its Regulation and Statute. With regard to major projects, the investor shall directly sign the contract, and the Financial Company shall provide services.
The units shall use the Financial Company's capital on the borrow and repay principle, and pay an internal interest rate proposed by the Financial Company and ratified by the General Director as empowered by the Managing Board.
Article 21.- The member businesses of the Corporation shall be directed by their Directors. The Director is the legal representative of the business before law, and is responsible before the Corporation and the State for all activities of the business.
The Business Council shall be formed on the basis of mutual agreement between the Director of the business and the Trade Union Executive Committee of the business under the leadership of the Party organization of the business.
The Business Council shall promote the right of the workers and employees as masters in carrying out, together with the Director of the business, measures to fulfil the production and business, and development investment plans of the business; consider and decide the use of the bonus fund and the welfare fund, as proposed by the Director of the business; direct the workers' Inspection Commission to supervise and control the implementation by the business of the Resolution of the workers and employees' Congress, the Statute of the business, and the State policies and laws in the business.
Chapter V
THE PARTY AND MASS ORGANIZATIONS IN THE CORPORATION
Article 22.- The organizations of the Party, the Trade Union and the Ho Chi Minh Communist Youth Union in the Corporation shall operate according to the Constitution, law and the Statutes of the Communist Party of Vietnam, the Vietnam General Confederation of Labor, the Ho Chi Minh Communist Youth Union, and according to the stipulations of the Secretariat of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, the Vietnam General Confederation of Labor, and the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union.
Chapter VI
RE-ORGANIZATION, DISSOLUTION, INSOLVENCY
Article 23.- The re-organization and dissolution of the Vietnam National Cement Corporation shall be proposed by the Managing Board of the Corporation, considered by the Minister of Construction, and submitted to the Government for decision.
Article 24.- The Vietnam National Cement Corporation shall be dissolved when the Government deems it unnecessary to maintain the Corporation.
Article 25.- The re-organization, merger, dissolution and formation of member units of the Vietnam National Cement Corporation shall be proposed by the Managing Board of the Corporation, and submitted by the Minister of Construction to the Prime Minister for ratification, who shall empower the Minister of Construction to sign the decision.
Article 26.- When the Vietnam National Cement Corporation and its member units fall into the bankrupt situation, they shall be handled in conformity with the Law on Business Bankruptcy.
Chapter VII
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 27.- This Statute applies to the Vietnam National Cement Corporation. All the member units of the Vietnam National Cement Corporation shall have to observe this Statute.
This Statute takes effects from the date when the Decree to promulgate it is signed.
Article 28.- In case any documents of the Government, the Ministries, the ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government, the People's Committees of the provinces and cities under the Central Government, and the Decision on the Establishment of Businesses stipulate differently from this Statute, they shall be interpreted according to this Statute.
Article 29.- The member units of the Vietnam National Cement Corporation shall base themselves on the Corporation's Statute to draft their own Statutes on their organization and operation, and submit them to the Managing Board for ratification. The Statutes of the member units should in no way contradict the Statute of the Corporation.
Article 30.- In the process of implementing this Statute, the Vietnam National Cement Corporation should draw experiences in all fields of its activities in order to propose to the Government to ratify what must be amended and supplemented in this Statute.
 
SUPPLEMENT
(Enclosed with the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Cement Corporation)
LIST OF THE MEMBER UNITS OF THE VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION AT THE TIME OF THE CORPORATION'S FOUNDING
I. STATE-OWNED ENTERPRISES WITH INDEPENDENT ACCOUNTING SYSTEM:
1. The Hoang Thach Cement Company,
2. The Haiphong Cement Company,
3. The Bim Son Cement Company,
4. The Ha Tien Cement Company No.1,
5. The Ha Tien Cement Company No.2,
6. The Dong Nai Roofing and Construction Materials Company,
8. The Gypsum - Cement Trading Company,
9. The Cement Materials and Transport Company,
10. The Cement Construction and Assembly Company,
11. The Cement Import-Export Company,
12. The Cement Development Investment Consultancy Company,
13. The Cement Financial Company.
II. STATE-OWNED ENTERPRISES WITH DEPENDENT ACCOUNTING SYSTEM:
(none at the moment)
III. PROFESSIONAL AND ADMINISTRATIVE UNITS:
The Cement Technical Training Center.

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 15/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi