Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 13/2005/QĐ-TTG
NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2004
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2004 - 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Ngày 22 tháng 10 năm 2004, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trong 2 năm 2004 - 2005. Để triển khai thực hiện Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước trong năm 2005 cần tập trung thực hiện tốt những việc sau đây:

1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về nội dung Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tăng cường ý thức trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác này; xác định được đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà nước:

a) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời, trong Quý I năm 2005, hoàn thành rà soát, phân loại để bổ sung danh sách các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong các nội dung kiểm điểm để bình xét hàng năm đối với cán bộ, đảng viên và đơn vị phải xét đến kết quả chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

b) Kiên quyết sắp xếp lại ngay trong năm 2005 đối với những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài, không có khả năng khắc phục theo các hình thức : cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, giải thể, phá sản. Những doanh nghiệp thua lỗ, không còn vốn nhà nước thì thực hiện bán đấu giá hoặc bán trực tiếp cho người lao động trong doanh nghiệp.

c) Những công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập của các tổng công ty nhà nước đủ điều kiện tiếp tục duy trì 100% vốn nhà nước theo quy định tại Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh phải chuyển sang hoạt động theo chế độ công ty dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

d) Thi hành đầy đủ, nghiêm các quy định của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Chỉ đạo giải quyết các tồn đọng về tài chính và lao động trước khi thực hiện cổ phần hoá; không cổ phần hoá khép kín nội bộ doanh nghiệp; thực hiện bán cổ phần của các công ty nhà nước cổ phần hoá, trước hết là các tổng công ty, công ty có quy mô lớn, hoạt động có hiệu quả trên thị trường chứng khoán để thu hút vốn đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có tiềm năng về công nghệ, thị trường, kinh nghiệm quản lý;... Trên cơ sở tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc tổng công ty nhà nước và phương án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cổ phần hóa mà quyết định mức vốn điều lệ của công ty và mức vốn do Nhà nước nắm giữ. Đối với cổ phần hoá các tổng công ty nhà nước, trước mắt, Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

đ) Các Bộ, địa phương, tổng công ty nhà nước có nông, lâm trường quốc doanh xây dựng xong Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trong Quý I năm 2005.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định các Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh của các Bộ, địa phương, tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xong trước tháng 6 năm 2005.

e) Hoàn thành phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các tổng công ty nhà nước phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước trong Quý II năm 2005. Phê duyệt chiến lược phát triển của các doanh nghiệp do mình quản lý.

3. Bộ Tài chính, trong Quý II năm 2005, hoàn thành báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổng công ty nhà nước làm cơ sở tiếp tục cơ cấu lại các tổng công ty nhà nước gắn với chiến lược phát triển ngành.

4. Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại tổng công ty nhà nước, các Bộ, địa phương, tổng công ty nhà nước, trong Quý I năm 2005, trình Thủ tướng Chính phủ danh sách các tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa trong năm 2005 và 2006.

5. Ngân hàng nhà nước, trong quý II năm 2005 trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

6. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổ chức giao ban hàng tháng với 5 Bộ, 3 địa phương có nhiều công ty nhà nước: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thương mại để đôn đốc, kịp thời nắm bắt tình hình và có biện pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, những khó khăn trong tổ chức thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước.

7. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước với nội dung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời bảo đảm được sự quản lý, giám sát của Nhà nước với tư cách là chủ sở hữu Nhà nước đối với công ty nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào các doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

a) Bộ Tài chính:

- Trong Quý I năm 2005, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước và chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước theo quy định tại Điều 60 của Luật Doanh nghiệp nhà nước.

- Nghiên cứu cải tiến các thủ tục, quy trình xử lý nợ tồn đọng bảo đảm thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh hơn quá trình cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Trong Quý II năm 2005, trình Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng; hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác.

- Nghiên cứu việc xây dựng thị trường nhân lực quản trị doanh nghiệp; chương trình đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp và công nhân có tay nghề đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

c) Bộ Nội vụ, trong Quý II năm 2005, trình Thủ tướng Chính phủ Tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý doanh nghiệp làm căn cứ tuyển chọn, ký hợp đồng và phân phối thu nhập đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong Quý II năm 2005, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

8. Đẩy nhanh tiến độ thí điểm các mô hình tổ chức quản lý mới.

a) Các Bộ Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải có trách nhiệm:

- Chỉ đạo xây dựng đề án hình thành các tập đoàn trong lĩnh vực dầu khí, điện lực, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý IV năm 2005.

- Chỉ đạo xây dựng đề án thí điểm Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc, giám đốc ở 5 Tổng công ty : Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, Công nghiệp ô tô Việt Nam, Thiết bị kỹ thuật điện, Thủy tinh và gốm xây dựng, Xây dựng Sông Hồng, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2005.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ động nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ hình thành các tập đoàn kinh tế ngoài những lĩnh vực quy định tại điểm a mục này trong năm 2006.

9. Tổ chức sơ kết các mô hình tổ chức quản lý mới :

a) Trong Quý II năm 2005, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổ chức sơ kết mô hình công ty mẹ - công ty con, rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh các quy định (nếu cần) và nhân rộng mô hình này.

b) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, trong Quý IV năm 2005 tổ chức sơ kết thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc, giám đốc.

10. Kiện toàn hệ thống Ban Đổi mới doanh nghiệp các cấp: Ban Đổi mới doanh nghiệp của Bộ do Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng làm Trưởng ban; của địa phương do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm Trưởng ban; của Tổng công ty nhà nước do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc làm Trưởng ban. Các Ban có bộ phận giúp việc, trong đó có cán bộ chuyên trách, để làm công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát hiện và giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc trình người có thẩm quyền quyết định.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công chủ trì các đề án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ đúng tiến độ quy định.


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 45-CT/TW NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 

STT

Nội dung công việc

 

Hình thức

 

Thời gian hoàn thành

1

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển DNNN, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty TNHH 1 thành viên

Nghị định của Chính phủ

Quý II/2005

 

- Sơ kết mô hình công ty mẹ - công ty con

Báo cáo sơ kết

Quý II/2005

2

Bộ Tài chính

 

 

 

- Hoàn thiện Đề án thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2005

 

- Báo cáo đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các tổng công ty nhà nước

Báo cáo

Quý II/2005

3

Bộ Nội vụ

 

 

 

- Tiêu chí đánh giá cán bộ quản lý doanh nghiệp

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý II/2005

4

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc và kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý II/2005

 

- Chế độ phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khác.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý II/2005

5

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, HĐQT TCT nhà nước

 

 

 

- Rà soát, phân loại để bổ sung danh sách các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2005

 

- Danh sách các tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa trong 2 năm 2005 và 2006

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2005

 

- Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường

+ Gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

 

Quý I/2005

 

Quý II/2005

 

- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của các tổng công ty nhà nước trực thuộc

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Quý II/2005

6

Ngân hàng Nhà nước

 

 

 

- Đề án cổ phần hoá Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý II/2005

7

Bộ Xây dựng

 

 

 

- Đề án thí điểm HĐQT ký hợp đồng với Tổng giám đốc, giám đốc ở các TCT: Thuỷ tinh và gốm xây dựng, Xây dựng Sông Hồng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2005

 

- Đề án thành lập Tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2005

8

Bộ Công nghiệp

 

 

 

- Đề án thí điểm HĐQT ký hợp đồng với Tổng giám đốc, giám đốc ở TCT Thiết bị kỹ thuật điện

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2005

 

- Đề án thành lập Tập đoàn Dầu khí

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2005

 

- Đề án thành lập Tập đoàn Điện lực

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý IV/2005

9

Bộ Giao thông vận tải

 

 

 

- Đề án thí điểm HĐQT ký hợp đồng với Tổng giám đốc, giám đốc ở các TCT: Công nghiệp Tàu thuỷ, Công nghiệp ô tô

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Quý I/2005

10

Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

 

 

 

- Sơ kết thí điểm mô hình Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Tổng giám đốc, giám đốc.

Báo cáo sơ kết

Quý IV/2005

11

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ hình thành các tập đoàn ngoài những lĩnh vực quy định tại các mục 7 và 8 bảng Phụ lục này

Đề án

Năm 2006

 

thuộc tính Quyết định 13/2005/QĐ-TTg

Quyết định 13/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2005/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:14/01/2005Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Chính sách đối với doanh nghiệp nhà nước - Ngày 14/01/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2005/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/10/2004 của Bộ Chính trị. Thủ tướng chỉ đạo: trong các nội dung kiểm điểm để bình xét hàng năm đối với cán bộ, đảng viên và đơn vị phải xét đến kết quả chỉ đạo, thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước... Kiên quyết sắp xếp lại ngay trong năm 2005 đối với những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ kéo dài, không có khả năng khắc phục theo các hình thức : cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, giải thể, phá sản. Những doanh nghiệp thua lỗ, không còn vốn nhà nước thì thực hiện bán đấu giá hoặc bán trực tiếp cho người lao động trong doanh nghiệp... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định13/2005/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 13/2005/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi