Nghị định 27/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
____________

Số: 27/CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 1996

 

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27-CP NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 1996 PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

___________

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Than Việt Nam,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Than Việt Nam kèm theo Nghị định này.

Điều 2.- Nghị định này thay thế cho Nghị định số 13/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về thành lập Tổng công ty Than Việt Nam và ban hành Điều lệ của Tổng công ty Than Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn kiệt

(Đã ký)

 

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM
(Được phê chuẩn tại Nghị định số 27/CP ngày 06 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ)

 

Chương 1NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1.- Tổng công ty Than Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước gồm các đơn vị thành viên có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, dào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, xuất nhập khẩu, hoạt động trong ngành than. Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Điều 2.- Tổng công ty có nhiệm vụ kinh doanh than theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước; bao gồm nghiên cứu khoa học công nghệ mỏ, tìm kiếm, thăm dò, khảo sát, thiết kế, xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư, xây dựng, khai thác, chế biến, tàng trữ, tiếp thị, vận chuyển, lưu thông, xuất nhập khẩu, làm dịch vụ về than và các khoáng sản khác nằm trong vùng mỏ than được Nhà nước giao; sản xuất, lưu thông và xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; xuất nhập khẩu và cung ứng vật tư, thiết bị chuyên dùng cho ngành than; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.

Điều 3. - Tổng công ty có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành;

3. Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý;

4. Con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài;

5. Bảng cân đối tài sản, các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 4.- Tổng công ty có biểu tượng riêng; tên viết tắt là Than Việt Nam (TVN); tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NATIONAL COAL CORPRORATION, viết tắt là VINACOAL.

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 5.- Tổng công ty chịu sự quản lý của Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Điều 6.- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.

Điều 7.- Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

Chương 2QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Mục 1: QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 8.-

1. Tổng công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có quyền phân giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh theo hình thức tăng giảm vốn đối với những nguồn lực đã giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.

3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh, liên kết, góp vốn cổ phần mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, tài nguyên thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật tương ứng.

Điều 9.- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:

1. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ Nhà nước giao;

2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;

3. Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác ngoài những ngành nghề đã đăng ký, nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép;

5. Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị thành viên; được xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Nhà nước;

6. Quyết định khung giá hoặc giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước định giá;

7. Xây dựng và áp dụng các định mức lao động, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm trong khuôn khổ các định mức, đơn giá của Nhà nước;

8. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và thực hiện các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm, chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty;

9. Mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài đến làm việc với Tổng công ty ở Việt Nam. Quyết định cử người của Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát; trừ chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định. Phó Tổng Giám đốc và các chức danh khác trong Tổng công ty ra nước ngoài do Tổng giám đốc quyết định.

Điều 10.- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:

1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các nguồn vốn, quỹ vào mục đích khác với quy định thì phải theo nguyên tắc có hoàn trả;

2. Tự huy động vốn theo nhu cầu hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu đối với Tổng công ty; được pháp hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại các Ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật;

3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; tỷ lệ trích và chế độ quản lý, sử dụng các quỹ này được quy định cụ thể trong Quy chế tài chính Tổng công ty; 4. Được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định để chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần (nếu có).

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch này của Tổng công ty;

6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.

Điều 11.- Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

Mục 2: NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 12.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận, sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác Nhà nước giao, để thực hiện mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ Nhà nước giao; chủ động phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan để bảo đảm cho việc khai thác và tiêu thụ than trong toàn bộ vùng mỏ Nhà nước giao được tiến hành trong trật tự, theo đúng pháp luật.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:

a. Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;

c. Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.

Điều 13.- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phẩm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện;

2. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường.

3. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác;

4. Bảo đảm cân đối lớn của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu than và thực hiện bình ổn giá than trên thị trường trong nước theo quy định của Nhà nước;

5. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; sử dụng các khoản thu từ chuyển nhượng tài sản để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trong Tổng công ty;

6. Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty;

7. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;

9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 14.-

1. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của các hoạt động tài chính của Tổng công ty.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ.

3. Tổng công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp lệ phí trước bạ. Các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn chỉnh, các dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để phục vụ sản xuất không phải nộp thuế doanh thu.

Chương 3HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 

Điều 15.-

1. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nước giao.

2. Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a. Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;

b. Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc phân giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn và các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án đó;

c. Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; trong đó có việc sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của luật pháp; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

d. Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty; quyết định mục tiêu, kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; duyệt kế hoạch thăm dò khai thác, quản lý và bảo vệ tài nguyên của Tổng công ty để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;

đ. Tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư, dự án đầu tư mới, dự án hợp tác đầu tư với bên nước ngoài bằng vốn do Tổng công ty quan lý;

e. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định các dự án đầu tư nhóm A; được uỷ quyền quyết định các dự án đầu tư nhóm B về khai thác mỏ; quyết định các dự án đầu tư nhóm C; Uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ;

g. Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá sản phẩm và dịch vụ trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành và quốc gia. Thông qua biểu tượng riêng của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình để đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và những sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Quyết định mở chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo thủ tục quy định của pháp luật. Phê duyệt và phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật.

i. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng Giám đốc; trình Bộ trưởng Bộ công nghiệp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành và kinh doanh của Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của Tổng giám đốc;

k. Ban hành Quy chế tài chính của Tổng công ty sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính thông qua nội dung được xây dựng phù hợp với Quy chế tài chính mẫu áp dụng cho Tổng công ty Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;

l. Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty;

m. Xem xét kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức), bảo lãnh các khoản vay; thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo các nguyên tắc quy định tại khoản 4, Điều 42 của Điều lệ này;

n. Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty, báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng giám đốc trình, và yêu cầu Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ Tài chính;

o. Ban hành Nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật, do Tổng giám đốc trình, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.

3. Hội đồng quản trị có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

4. Hội đồng quản trị gồm một số thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị, một thành viên kiêm Tổng giám đốc, một thành viên kiêm trưởng Ban kiểm soát và một số thành viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm là các chuyên gia về ngành mỏ, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, pháp luật.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

6. Nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễm nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:

a. Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;

b. Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc và theo đề nghị của ít nhất 2/3 thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị;

c. Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;

d. Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 của Điều này.

8. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

a. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ hàng quý để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do Chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc, hoặc trưởng ban Ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị.

b. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì các cuộc họp hội đồng, trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên khác trong Hội đồng quản trị triệu tập, chủ trì cuộc họp và ký ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong cuộc họp;

c. Cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 ngày. Nội dung và kết luật của các cuộc họp Hội đồng quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành và do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành dưới hình thức văn bản. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của mình.

d. Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện của các Bộ, ngành liên quan dự họp; trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh dự họp; trường hợp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động thì phải mời đại diện công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng quản trị, đồng thời báo cáo thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì Thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với tất cả các đơn vị và cá nhân trong toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng giám đốc khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc vẫn phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chuyên viên giúp việc Hội đồng quản trị, được tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc.

Điều 16.- Giúp việc Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng quản trị có không quá 5 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Điều 17. - Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Không được đặt mình vào vị thế nào làm hạn chế khả năng thực hiện đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;

b. Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi cho mình hoặc có hành động chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty;

c. Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị là chủ tịch, Tổng giám đốc không được nhân danh cá nhân để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được có các quan hệ hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.

4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và tại các đơn vị thành viên.

5. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Điều 18.- Ban kiểm soát.

1. Ban kiểm soát có 5 thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng quản trị làm trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 4 thành viên khác hoạt động chuyên trách do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm một thành viên là chuyên viên kế toán, một thành viên do Đại hội Đại biểu công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp giới thiệu và một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.

2. Thành viên Ban kiểm soát không được là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp khác cùng ngành kinh tế - kỹ thuật với Tổng công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Là chuyên gia về kế toán, kiểm toán, kinh tế, công nghệ; hiểu biết pháp luật;

b. Có thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;

c. Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm. Trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.

5. Thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo chế độ của Nhà nước.

Điều 19.- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát:

1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quý và hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty.

3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.

Chương 4TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

 

Điều 20.-

1. Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty.

2. Phó Tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công thực hiện.

3. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng, các phòng hoặc ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

Điều 21.- Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Cùng chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn (kể cả nợ), tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác của Nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty. Phân giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng quản trị điều chỉnh vốn, các nguồn lực khác khi phân giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng giảm vốn;

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo công ty tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình hoạt động, các phương án bảo vệ và khai thác tài nguyên của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt;

4. Điều hành các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về việc thực hiện cân đối lớn của Nhà nước về than và bình ổn giá cả than trên thị trường trong nước theo quy định của Nhà nước;

5. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành phù hợp với các quy định chung của ngành và Nhà nước. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá này trong toàn Tổng công ty;

6. Đề nghị Hội đồng quản trị trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty, đề nghị Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó giám đốc, kế toán trưởng đơn vị thành viên, giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương đương theo đề nghị của giám đốc đơn vị thành viên; trưởng và phó chi nhánh, văn phòng đại diện Tổng công ty. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng và phó các phòng hoặc ban, chánh và phó văn phòng của Tổng công ty;

7. Xây dựng để trình Hội đồng quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý và kinh doanh của Tổng công ty và phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý và kinh doanh của toàn Tổng công ty; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc, kiểm tra việc thực hiện biên chế bộ máy quản lý và kinh doanh của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên trình;

8. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế lao động; Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật; Nội quy bảo mật áp dụng trong Tổng công ty;

9. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty.

Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan kiểm toán hợp pháp xác nhận;

10. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật và của Nhà nước. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của Nhà nước;

11. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản trị;

12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình.

13. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; sau đó phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

 Chương 5: TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY 

Điều 22.- Đại hội Đại biểu công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý Tổng công ty. Đại hội đại biểu công nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc;

2. Thảo luận và thông qua quy chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty;

4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 23.- Đại hội đại biểu công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng liên lao động Việt Nam.

Chương 6ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY

 

Điều 24.-

1. Tổng công ty có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập, những doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp. Danh sách các đơn vị thành viên được ghi trong Phụ lục kèm theo Điều lệ Tổng công ty.

2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại Ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán của mình.

3. Đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập và doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế tổ chức hoạt động riêng. Các điều lệ và Quy chế này đều do Hội đồng quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 25.- Thành viên là doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập:

1. Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có quyền tự chủ tài chính và tự chủ kinh doanh trên cơ sở kế hoạch phối hợp với kinh doanh hàng năm giữa các đơn vị thành viên đã được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty có các quyền đối với thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:

a. Uỷ nhiệm cho giám đốc doanh nghiệp quản lý, điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hành động của doanh nghiệp;

b. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp thành viên; giám đốc các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên và các chức danh tương đương;

c. Phê duyệt kế hoạch và kiểm tra thực hiện kế hoạch, duyệt quyết toán tài chính; quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và được cụ thể hoá trong Quy chế tài chính của Tổng công ty;

d. Trích quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo Quy chế tài chính Tổng công ty và hướng dẫn của Bộ Tài chính để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư phát triển Tổng công ty và thực hiện các dự án đầu tư ở các đơn vị thành viên;

đ. Phê duyệt các phương án, kế hoạch về đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh; bổ sung, thu hồi một phần vốn; chuyển nhượng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;

e. Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa đơn vị thành viên nhằm sử dụng vốn có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc quy mô doanh nghiệp đó;

g. Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp;

h. Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;

i. Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho giám đốc doanh nghiệp về: tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán chậm trả); mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp nhà nước là thành viên của Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước;

k. Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

Điều 26.- Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm về các khoản nợ, về cam kết của mình trong phạm vi số vốn nhà nước do doanh nghiệp quản lý, sử dụng; cụ thể là:

1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển:

a. Doanh nghiệp được giao tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch của Tổng công ty. Doanh nghiệp được Tổng công ty giao các nguồn lực để thực hiện dự án đó;

b. Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp tự huy động vốn, tự chịu trách nhiệm về tài chính, tuân thủ đúng thủ tục về đầu tư của Nhà nước và đưa vào kế hoạch để tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt. 2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:

a. Bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) của doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch chung của Tổng công ty;

b. Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu của thị trường.

4. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a. Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực của Nhà nước giao cho Tổng công ty, do Tổng công ty phân giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;

b. Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;

c. Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp và được sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng quản trị; d. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đóng các loại thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

đ. Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a. Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phụ thuộc và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp.

b. Các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được dùng con dấu theo mẫu dấu quy định chung cho doanh nghiệp Nhà nước, được mở tài khoản tại Ngân hàng và hoạt động theo phân cấp quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp do Hội đồng quản trị phê chuẩn;

c. Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc sắp xếp thi hành chế độ tiền lương tuân thủ sự phân cấp của Tổng công ty theo Điều lệ này;

d. Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.

Điều 27.- Thành viên là doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc:

1. Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các doanh nghiệp này;

2. Có con dấu theo mẫu dấu quy định chung cho doanh nghiệp nhà nước, được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp này do Hội đồng quản trị phê chuẩn.

Điều 28.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ hạch toán độc lập lấy thu bù chi, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của Tổng công ty thì có thể được hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Tổng công ty.

Điều 29.- Công ty Tài chính ngành than.

1. Công ty tài chính ngành than là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Công ty Tài chính ngành than thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho vay phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo quy định của pháp luật; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị trong ngành kinh tế - kỹ thuật mà Tổng công ty kinh doanh.

3. Công ty Tài chính ngành than thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Điều lệ của công ty và Quy chế Công ty Tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký kết hợp đồng, Công ty Tài chính ngành than làm chức năng dịch vụ.

4. Các đơn vị thành viên sử dụng vốn của Công ty Tài chính ngành than theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ do Công ty Tài chính ngành than đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.

Điều 30.- Công ty Đông Bắc.

1. Công ty Đông Bắc thuộc Bộ Quốc phòng là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty.

2. Hoạt động của Công ty Đông Bắc được quản lý như sau:

a. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế quản lý, quyết định và chỉ đạo công tác tổ chức Đảng và đoàn thể, công tác tổ chức và hoạt động chính trị, quân sự trong Công ty là việc thực hiện các chủ trương, phương hướng đối với việc quân đội tham gia làm kinh tế; trên cơ sở các điều luật, điều lệnh, các quy định của Bộ Quốc phòng và các văn bản pháp luật có liên quan. Chi phí cho các hoạt động này trong Công ty được hạch toán đầy đủ vào hoạt động kinh doanh của Công ty.

b. Tổng công ty quản lý, quyết định, chỉ đạo và điều hành Công ty về hoạt động kinh doanh, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động và đầu tư phát triển theo Điều lệ Tổng công ty, Luật Doanh nghiệp Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập này của Tổng công ty.

3. Quản lý nhân sự trong công ty:

a. Cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên thuộc quân đội tham gia làm kinh tế tại Công ty do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế quản lý và quyết định theo phân cấp của Bộ Quốc phòng.

b. Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng Công ty và giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty do Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế bổ nhiệm, miễn nhiệm và khen thưởng, kỷ luật về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế; sau khi đã thống nhất với Hội đồng quản trị Tổng công ty.

c. Trường hợp điều động đột xuất một lượng lớn cán bộ và chiến sĩ quân đội trong Công ty đi làm nhiệm vụ quốc phòng, thì ngay sau đó Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế cần bàn bạc, thống nhất với Hội đồng quản trị Tổng công ty về biện pháp giải quyết số lao động thiếu hụt này nhằm duy trì hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty.

d. Những cán bộ, công nhân viên không thuộc biên chế của quân đội và những người làm việc trong Công ty theo chế độ hợp đồng lao động hoặc thuê mướn tạm thời theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, do Tổng công ty quản lý và điều hành theo Điều lệ Tổng công ty, Bộ luật Lao động và luật pháp khác có liên quan.

4. Quan lý vốn và tài sản do Bộ Quốc phòng đầu tư trong Công ty:

Vốn và tài sản do Bộ Quốc phòng đầu tư hoặc điều động cho Công ty (ngoài nguồn ngân sách nhà nước đã đầu tư cho sản xuất than) được đánh giá đúng để đưa vào hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành. Lợi nhuận do số vốn và tài sản này mang lại, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ khác theo Quy chế đã được thống nhất giữa Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng, do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế quản lý và sử dụng theo chế độ Nhà nước, trong đó cần ưu tiên cho tái đầu tư để phát triển Công ty. Bộ Quốc phòng có thể bổ sung hoặc điều động tài sản nói trên theo hình thức tăng hoặc giảm vốn cho Công ty. Trường hợp điều động tài sản này ra khỏi Công ty, phải có sự thống nhất giữa Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế và Hội đồng quản trị Tổng công ty.

5. Công ty Đông Bắc được ưu tiên tiêu thụ than sản xuất ra để phục vụ nhu cầu quân đội theo chế độ nhà nước quy định.

6. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đông Bắc phải phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty, đồng thời phải thể hiện những nội dung chính quy định trên đây, do giám đốc Công ty xây dựng và báo cáo Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế và Tổng giám đốc Tổng công ty để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn sau khi có sự thoả thuận của Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế.

7. Công ty Đông Bắc có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định trong Điều lệ Công ty, Điều lệ Tổng công ty và luật pháp của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, kinh doanh có hiệu quả cao, góp phần thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp tổ chức kinh doanh và khôi phục lại trật tự trong khai thác, tiêu thụ trong ngành than.

Điều 31.- Công ty than Quảng Ninh

Công ty than Quảng ninh là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp nhà nước.

Điều 32.- Công ty Hoá chất mỏ là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, hoạt động theo đúng luật pháp Nhà nước về sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp do các đơn vị được phép sử dụng vật liệu nổ.

Điều 33.- Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực xuất nhập khẩu, và hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ kinh doanh than của Tổng công ty.

Điều 34.- Bảo hiểm y tế ngành than là đơn vị sự nghiệp thành viên Tổng công ty, hoạt động theo Điều lệ Bảo hiểm y tế Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị này do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn.

Chương 7QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

 

Mục 1: QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 35.- Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau: 1. Thông qua phương án góp vốn do Tổng giám đốc xây dựng để quyết định hoặc trình Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo phân cấp tại Tiết e, Khoản 2, Điều 15 của Điều lệ này;

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc, quyết định cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp và thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác.

Điều 36.- Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động ở doanh nghiệp này;

3. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty về phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp này.

Mục 2: QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 37.- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn góp này như sau:

1. Xây dựng phương án góp vốn để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt;

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác.

Điều 38.- Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình theo Điều lệ của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn góp của doanh nghiệp mình;

3. Thực hiện chế độ báo cáo do giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty và giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.

Mục 3: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH

Điều 39.- Các đơn vị liên doanh mà Tổng công ty hoặc doanh nghiệp thành viên Tổng công ty tham gia, được quản lý, điều hành và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài; Luật Công ty và các luật khác có liên quan của Việt Nam. Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các liên doanh này về hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký kết.

Chương 8TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

 

Điều 40.- Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp Nhà nước, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 41.-

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:

a. Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Vốn Nhà nước đầu tư bổ sung (nếu có);

c. Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy định hiện hành;

d. Các nguồn vốn khác (nếu có).

2. Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Tổng công ty đã được điều chỉnh.

Điều 42.-

1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình phát triển của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tài chính Tổng công ty và do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm:

a. Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khâu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác và các nguồn khác.

Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

Tổng công ty được huy động vốn khấu hao cơ bản của doanh nghiệp hạch toán độc lập theo hình thức ghi giảm vốn cho doanh nghiệp bị huy động, không huy động phần khấu hao cơ bản các tài sản cố định chưa trả xong nợ vay; nếu huy động lợi tức tái đầu tư của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thì phải thực hiện nguyên tắc vay trả, có lãi suất nội bộ do Tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

b. Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp, đào tạo từ ngân sách Nhà nước (nếu có), và các nguồn khác, trong đó có nguồn thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp đồng nghiên cứu khoa học, đào tạo được ký kết với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;

c. Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên và việc sử dụng các quỹ này được quy định trong Quy chế tài chính của Tổng công ty.

Điều 43. - Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:

1. Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.

2. Tổng công ty chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và các cam kết tài chính khác (nếu có).

3. Tổng công ty kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty.

4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với những đối tác bên ngoài Tổng công ty phải tuân thủ theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, trình, đăng ký kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cấp có thẩm quyền và quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt quyết toán hàng năm của Tổng công ty.

6. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Quy chế tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

7. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn.

8. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty và mối quan về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tài chính Tổng công ty.

9. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm công bố gần nhất.

10. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh Kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp Nhà nước.

11. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chương 9MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

 

Điều 44.- Mối quan hệ với Chính phủ.

Tổng công ty:

1. Chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước;

2. Thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển Tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành và lãnh thổ của Nhà nước;

3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thể; các chính sách về tổ chức và cán bộ; chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận; các chế độ về kế toán, thống kê;

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty;

5. Được đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế và chính sách quản lý của Nhà nước đối với Tổng công ty;

6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, đất đai, các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó;

7. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.

Điều 45.- Mối quan hệ với Bộ Tài chính.

1. Tổng công ty chịu sự chi phối về quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính trong việc:

a. Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán, kế toán;

b. Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.

2. Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu, chi phối Tổng công ty về việc:

a. Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;

b. Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình hoạt động, được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm;

c. Duyệt quyết toán năm của Tổng công ty;

d. Thông qua Quy chế tài chính của Tổng công ty để Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành.

3. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty; kiến nghị Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc thanh lý tài sản trong Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách cho Tổng công ty.

Điều 46.- Mối quan hệ với Bộ Công nghiệp

1. Với chức năng quản lý Nhà nước về ngành công nghiệp, Bộ Công nghiệp chi phối Tổng công ty về:

a. Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu; các định mức cấp ngành công nghiệp và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;

b. Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành than, và trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về việc thực hiện quy hoạch đó;

c. Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây và được kiến nghị với Bộ Công nghiệp về các nội dung liên quan nói trên.

2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu nhà nước, Bộ Công nghiệp chi phối Tổng công ty về:

a. Thành lập, tách, nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thành viên Tổng công ty, trong phạm vi được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền;

b. Cùng với cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, chuẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty; giới thiệu người vào Ban kiểm soát Tổng công ty;

d. Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra hoạt động của Tổng công ty. Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Bộ Công nghiệp;

đ. Chỉ đạo Tổng công ty thực hiện các cân đối lớn của Nhà nước về than, thực hiện việc khôi phục và duy trì trật tự trong khai thác và tiêu thụ than, bảo đảm nhu cầu than và thực hiện bình ổn giá cả than trên thị trường trong nước;

e. Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ Công nghiệp trong phạm vi các chức năng khác của Bộ này theo quy định của pháp luật.

Điều 47.- Các Bộ khác, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước, chi phối Tổng công ty về việc:

1. Thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia liên quan;

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường;

3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và quy hoạch theo vùng kinh tế;

4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu;

5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi, và nghĩa vụ đối với người lao động trong Tổng công ty theo quy định của pháp luật;

6. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan này về những lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.

Điều 48.- Đối với chính quyền địa phương, với tư cách là các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

Chương 10TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

 

Điều 49.- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 50.- Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này. Khi có quyết định giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giải thể. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi đã thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 51.- Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể, bổ sung và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 52.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật phá sản doanh nghiệp.

Chương 11ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 53.- Điều lệ này thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Than Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ. Tất cả các cá nhân, đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Điều lệ này.

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.

Điều 54.-

1. Các đơn vị thành viên Tổng công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ Tổng công ty để xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn. Điều lệ và Quy chế của đơn vị thành viên Tổng công ty không được trái với Điều lệ Tổng công ty.

2. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên Tổng công ty khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định.

Điều 55.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ này thì được hiểu theo Điều lệ này.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Than Việt Nam được phê chuẩn tại Nghị định số 27/CP ngày 6 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ)

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THAN
VIỆT NAM

(Tại thời điểm phê chuẩn Điều lệ Tổng công ty)

A. CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP:

 

 

01. Công ty Than Cẩm Phả,

02. Công ty Than Hòn Gai,

03. Công ty Than Uông Bí,

04. Công ty Than nội địa,

05. Công ty Than Dương Huy, (1)

06. Công ty Than Quảng Ninh,

07. Công ty Đông Bắc,

08. Mỏ Than Cọc Sáu, (2)

09. Mỏ Than Đèo Nai, (3)

10. Mỏ Than Cao Sơn, (4)

11. Mỏ Than Hà Tu, (5)

12. Mỏ Than Núi Béo, (6)

13. Mỏ Than Vàng Danh, (7)

14. Mỏ Than Mạo Khê, (8)

15. Công ty địa chất và khai thác khoáng sản,

16. Công ty Tư vấn xây dựng mỏ và công nghiệp, (9)

17. Xí nghiệp Tuyển Than Cửa Ông, (10)

18. Nhà máy Cơ khí Cẩm Phả, (11) 19. Nhà máy Cơ khí Hòn Gai, (12)

20. Nhà máy Cơ điện Uông Bí, (13)

21. Nhà máy Cơ khí Mạo Khê, (14)

22. Nhà máy Cơ khí ô tô, (15)

23. Công ty chế biến và kinh doanh than miền Bắc,

24. Công ty chế biến và kinh doanh than miền Trung,

25. Công ty chế biến và kinh doanh than miền Nam,

26. Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác quốc tế, (16)

27. Công ty Hoá chất mỏ,

28. Công ty Thương mại và dịch vụ tổng hợp,

29. Công ty Vật tư vận tải và xếp dỡ, (17)

30. Công ty Bia và nước giải khát, (18)

31. Trung tâm Đo lường và giám định sản phẩm, (19)

32. Trung tâm ứng dụng tin học-công nghệ cao và Môi trường, (20)

33. Công ty du lịch Than Việt Nam, (21)

34. Công ty tài chính ngành than.

B. CÁC DOANH NGHIỆP HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC:

01. Công ty Cảng và kinh doanh than (22)

02. Trung tâm cấp cứu mỏ, (23)

03. Trung tâm Tư vấn đầu tư than (24)

C. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

01. Viện Khoa học công nghệ mỏ, (25)

02. Trung tâm Thông tin và dịch vụ khoa học kỹ thuật, (26)

03. Trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ,

04. Trường trung học kỹ thuật mỏ,

05. Trường Công nhân Cơ điện Chí Linh, (27)

06. Trường Công nhân mỏ Cẩm Phả, (28)

07. Trường Công nhân mỏ hữu nghị Uông Bí, (29)

08. Trường Công nhân cơ giới và xây dựng, (30)

09. Trung tâm Y tế - Lao động ngành than,

10. Bảo hiểm y tế ngành than.

 

II. DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN GÓP CỦA TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

(Tại thời điểm phê chuẩn Điều lệ Tổng công ty)

 

01. Công ty liên doanh Khách sạn Heritage Hà Nội,

02. Công ty liên doanh Khách sạn Heritage Hạ Long,

03. Công ty liên doanh Than Lai Châu,

04. Xưởng Bia liên doanh VICCO-BA Bắc Thái.

Chú thích

(1) Tên cũ là Công ty Than Khe Tam

(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15): Nâng cấp đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty.

(9) Tên cũ là Công ty Khảo sát và thiết kế mỏ.

(16) Trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ và đổi tên Công ty Xuất nhập khẩu than và cung ứng vật tư.

(17) Nâng cấp xí nghiệp vật tư vận tải và xếp dỡ là đơn vị hạch toán phụ thuộc trong Công ty than Cẩm Phả thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty.

(18) Thành lập trên cơ sở hợp nhất Nhà máy Bia VICCO - Sài Gòn và một số cơ sở sản xuất bia khác trong Tổng công ty.

(19) Trên cơ sở chuyển từ đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty thành doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, có bổ sung thêm trung tâm kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty than Hòn Gai và Trung tâm kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty Than Uông Bí.

(20), (21), (24): Thành lập mới.

(22) Nâng cấp xí nghiệp Cảng và kinh doanh than là đơn vị trực thuộc Công ty Than Cẩm Phả lên thành doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty.

(23) Chuyển từ đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty thành doanh nghiệp thành viên hạch toán phụ thuộc.

(25) Tên cũ là Viện Nghiên cứu khoa học và công nghệ mỏ.

(26) Tên cũ là Trung tâm thông tin than.

(27) Chuyển từ trực thuộc Công ty Than Cẩm phả thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng công ty.

(28) Thành lập mới trên cơ sở hợp nhất hai trường trực thuộc Công ty Than Cẩm Phả và một trường trực thuộc Công ty Than Dương Huy.

(29) Chuyển từ trực thuộc Công ty Than Uông Bí thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Công ty và đổi tên.

(30) Chuyển từ trực thuộc Công ty Than Uông Bí thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Công ty.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 27/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty than Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 27/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 06/05/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
 --------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 27-CP
Hanoi ,May 06, 1996

 
DECREE
RATIFYING THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL COAL CORPORATION
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
At the proposal of the Managing Board of the Vietnam National Coal Corporation,
DECREES:
Article 1.- To ratify the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Coal Corporation issued together with this Decree.
Article 2.- This Decree replaces Decree No.13-CP of January 27, 1995 of the Government on the establishment of the Vietnam National Coal Corporation and the issue of the Corporation’s Statute.
This Decree takes effect from the date of its signing.
Article 3.- The Minister of Finance, the Minister of Industry, the Governor of the State Bank and the concerned Ministers, Heads of the ministerial-level agencies, Heads of the agencies attached to the Government shall have to guide the implementation of this Decree.
Article 4.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People’s Committees of the provinces and the cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam National Coal Corporation shall have to implement this Decree.
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 
STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM NATIONAL COAL CORPORATION
(ratified in Decree No.27-CP of May 6, 1996 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam National Coal Corporation (hereafter referred to as the Corporation) is a State corporation composed of member units which are closely inter-related in economic interests, finance, technology, supply, consumption, service, information, training, research, marketing, export and import, operating in the coal industry. The Corporation is established by decision of the Prime Minister with a view to increasing capital accumulation and concentration, specialization and cooperation for production in order to fulfill the tasks assigned by the State, raising the business capacity and efficiency of the member units and the Corporation as a whole, and meeting the demand of the economy.
Article 2.- The Corporation has the tasks of conducting the coal business in accordance with the programs, plans and policies of the State, including research on the mining science and technology, the search, prospection, survey, designing and working out of the plans for development and investment, creating the sources of investment, building, exploiting, processing, stockpiling, marketing, transport, circulation, import and export, supplying services on coal and other minerals lying within the coal mining areas assigned by the State; producing, circulating and exporting and importing industrial explosive materials; exporting and importing and supplying material and specialized equipment of the coal industry; and conducting other business activities in accordance with law and policies of the State.
Article 3.- The Corporation has:
1. The legal person status under Vietnamese law;
2. Its Statute on the Organization and Operation, its managerial and operational apparatus;
3. Its own capital and property, and the responsibility for the debts within the capital managed by the Corporation;
4. Its seal and accounts opened at the State Treasury and banks inside and outside the country;
5. Its own balance of assets and the centralized funds formed according to the prescriptions of the Government and the guidance of the Ministry of Finance.
Article 4.- The Corporation has its own logo. Its shortened name is Than Viet Nam (TVN) and its international transaction name is VIETNAM NATIONAL COAL CORPORATION (VINACOAL for short).
The head office of the Corporation is located in Halong city, Quang Ninh province.
Article 5.- The Corporation is subject to the State management of the Ministries, the ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government and the People’s Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, at the same time subject to the management of these bodies which exercise the rights of the owner over a State enterprise in accordance with the Law on State Enterprises and other provisions of law.
Article 6.- The Corporation is managed by the Managing Board and run by the General Director.
Article 7.- The organization of the Communist Party of Vietnam in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution, the laws of the State of the Socialist Republic of Vietnam and the other regulations of the Communist Party of Vietnam.
The trade union and other socio-political organizations in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution and the laws.
Chapter II
RIGHTS AND DUTIES OF THE CORPORATION
Section 1. RIGHTS OF THE CORPORATION
Article 8.-
1. The Corporation has the right to manage and use its capital, land, natural resources and other resources allocated by the State in accordance with provisions of law in order to materialize the objectives and tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the right to reassign to its member units for management and use of the resources which it has received from the State, and to readjust the resources already assigned to its member units in cases of necessity and in line with the overall plan for the development of the entire Corporation.
3. The Corporation is entitled to invest, enter into cooperation or joint venture, contribute stocks and buy part or the whole property of another or other enterprises as prescribed by law.
4. The Corporation is entitled to assign, replace, lease, put to mortgage or pledge the property under its management, except the important equipment and workshops which, by prescriptions of the Government, must have the permission of the competent State agency, and on the principle of preserving and developing the capital; with regard to the land, natural resources under the management and use of the Corporation, relevant laws shall apply.
Article 9.- The Corporation has the rights to organize its management and business as follows:
1. To organize the managerial apparatus, business operation in conformity with the objectives and tasks assigned by the State;
2. To renew technology and equipment;
3. To set up branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad in accordance with provisions of law;
4. To conduct business in trades and occupations that suit the objectives and tasks assigned by the State; to broaden the scope of business according to the capabilities of the Corporation and market demand; to conduct business in additional trades and occupations when permitted by the competent State agencies;
5. To select its own market and to exert unified assignment of markets among its member units; to conduct export and import activities in accordance with the regulations of the State;
6. To decide on price brackets or prices for purchases and sales of the main products and services, to set the uniform minimum prices for export and maximum prices for import, except for products and services for which prices are set by the State;
7. To work out and apply the norms of labor, unit price of wage per unit of product within the framework of the norms and unit prices by the State;
8. To delegate the recruitment, hiring, assignment and employment, training labor, to select the forms of wage and bonus payment, and exercise other rights of the employer as provided for by the Labor Code and other provisions of law; to decide the wages and bonuses for the employees on the basis of the unit prices of wage per unit of product, the service cost and operation efficiency of the Corporation;
9. To invite and receive foreign business partners to work with the Corporation in Vietnam. To decide on sending the Corporation’s officials or employees abroad to work, study and survey; with regard to the Chairman of the Managing Board and the General Director, such a travel must get the permission of the Prime Minister. The sending abroad of other members of the Managing Board shall be decided by the Chairman of the Managing Board. The sending abroad of the Deputy General Directors and other functionaries of the Corporation shall be decided by the General Director.
Article 10.- The Corporation has the following rights in financial management:
1. To use capital and the various funds of the Corporation to meet in time the business requirements, on the principle of preservation and effectiveness. If the need arises to use the capital or fund not in line with their designated purposes, the principle of reimbursement shall apply;
2. To raise capital on its own for business activities without leading to a change of the ownership form; to issue bonds as prescribed by law; to put to mortgage the land-use right associated with the property under the management of the Corporation at Vietnamese banks in order to borrow loans for business activities in accordance with the provisions of law;
3. To set up, manage and use the centralized funds and the capital depreciation funds, as provided for by the guidance of the Ministry of Finance and the rates of deduction from, the regime of management and use of these funds are defined in the Financial Regulations of the Corporation;
4. To use the remaining profits after fulfilling all obligations to the State, to set up investment and development funds and other funds in accordance with existing regulations to distribute dividends to the employees according to their contributions to the business results in the year and their shares (if any);
5. To be entitled to the regime of subsidies, price subsidies or other preferential regimes of the State when performing the tasks of catering products and services to national defense and security, prevention and fight against natural calamities, or in service of public interests, or in accordance with the prices set by the State which cannot make up for the costs spent on the products and services of the Corporation;
6. The Corporation is entitled to the investment or reinvestment preferential regime as prescribed by the State.
Article 11.- The Corporation has the right to refuse and denounce all requests for resource supply, which are not stipulated by law, by any individual or organization, except for its voluntary contributions to humanitarian purposes and public interests.
Section 2. DUTIES OF THE CORPORATION
Article 12.-
1. The Corporation has the duty to receive and efficiently use, preserve and develop its allocated capital including the capital it invests in other enterprises; receive and efficiently use the land, natural resources and other resources allocated by the State in order to fulfill the business targets and the tasks assigned by the State;
It must co-ordinate with the concerned State agencies to ensure the orderly and lawful exploitation and consumption of coal in the whole mining area assigned to it by the State.
2. The Corporation has the duties:
a/ To collect or pay the debts recorded in the balance of property of the Corporation at the time of its establishments;
b/ To pay the international credits used by the Corporation under decision of the Government;
c/ To pay the credits directly borrowed by the Corporation, or borrowed under trust contract by its member units with guaranty from the Corporation, if these units are unable to pay.
Article 13.- The Corporation has the following obligations in managing its business operations:
1. To make business registration and conduct its business in accordance with the registration; to take responsibility before the State for the results of its operations, and before its customers and law for its products and services;
2. To work out the development strategy, the five-year and annual plans in conformity with the State assigned tasks and market demands;
3. To sign and organize the implementation of economic contracts with its partners;
4. To ensure the major balances of the State, meet the market demand for coal and to ensure stabilization of coal in the country as prescribed by the State;
5. To renew and modernize the technology and mode of management, to use the income generated by the assignment of its property to reinvest, renew the equipment and technological facilities of the Corporation;
6. To discharge its obligations toward the laborers in accordance with the provisions of the Labor Code and to ensure their participation in the management of the Corporation;
7. To implement the regulations of the State on the protection of natural resources and environment, and on national defense and security;
8. To abide by the regime of statistical reporting and periodical reporting as prescribed by the State, and also the regime of irregular reporting at the request of the representative of the owner; to take responsibility for the accuracy of the reports;
9. To be subject to the control of the representative of the owner; to abide by the regulations concerning the inspection by the financial agency and other authorized State agencies as prescribed by law.
Article 14.-
1. The Corporation has the duty to strictly implement the regime and other regulations on the management of capital, property, the various funds, book-keeping, cost accounting, the audit regime and other regimes prescribed by the State; and to take responsibility for the accuracy and legal validity of its financial operations.
2. The Corporation has the duty to make public its annual financial accounts and other information so as to correctly and objectively evaluate the operations of the Corporation as prescribed by the Government.
3. The Corporation shall have to fulfill its obligation of paying taxes and other remittances to the State budget in accordance with provisions of law. In case the property mobilized by the Corporation among its member units is recorded in the form of increase or decrease of capital, the Corporation shall be exempted from registration fees. The semi-finished products transferred internally among the member units in order to continue finishing, the services supplied internally among the member units for the production shall be exempted from turnover tax.
Chapter III
THE MANAGING BOARD AND THE CONTROL COMMISSION
Article 15.-
1. The Managing Board performs the function of managing the operations of the Corporation, and takes responsibility for the development of the Corporation in accordance with the tasks assigned by the State.
2. The Managing Board has the following powers and tasks:
a/ To receive capital (including debts), land, natural resources and other resources allocated by the State to the Corporation;
b/ To examine and approve the plans proposed by the General Director concerning the allocation of capital and other resources to the member units, and the plan for the regulation of capital and other resources among the member units; to control and supervise the realization of these plans;
c/ To control and supervise all activities of the Corporation, including the utilization, preservation and development of the assigned capital and other resources; the implementation of the resolutions and decisions of the Managing Board and the provisions of law; and the discharge of the obligations to the State;
d/ To adopt the proposals of the General Director to be submitted to the Prime Minister for approval on the strategy, general plan and plans for long-term development, the five-year plans of the Corporation; to decide the annual targets and plans of the Corporation and report them to the Prime Minister, to ratify the plan of the Corporation for the exploration, exploitation, management and protection of natural resources for the General Director to assign them to the member units;
e/ To evaluate and submit to the competent agency for approval the plans for investment, new investment projects and projects of investment in cooperation with foreign parties with the capital managed by the Corporation;
f/ To submit to the Prime Minister for approval or, if empowered by the Prime Minister, decide the joint venture projects with foreign countries in accordance with the prescriptions of the Government; to decide domestic joint venture projects and the economic contracts of large value. To submit to the Prime Minister for decision investment projects of Group A; if empowered, to decide a number of investment projects of Group B, to decide the investment projects of Group C, and to empower the General Director or the Directors of member units to ratify small investment projects;
g/ To issue and supervise the implementation of the economic-technical norms and standards, including the unit price of wage, unit prices and norms in the specialized construction, standards of products, trade marks, prices of products and services in the Corporation at the proposal of the General Director on the basis of the common regulations of the branch and the country; To adopt the logo of the Corporation presented by the General Director for registration with the competent State agency;
h/ To work out and submit to the Prime Minister for ratification the Statute on the Organization and Operation of the Corporation and the amendments and supplements to the Statute. To ratify the Statutes and the Regulations on the organization and operation of the member units, and the amendments and supplements to these Statutes and Regulations, at the proposal of the General Director. To decide the opening of branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad in accordance with procedural provisions of law. To ratify the plan for organizing the management and business operations of the Corporation submitted by the General Director. To propose the establishment, splitting, merger and dissolution of member units in accordance with the provisions of law;
i/ To propose the Minister of Industry to submit to the Prime Minister for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the General Director; to submit to the Minister of Industry for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation, at the proposal of the General Director; to decide the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Directors of the member units at the proposal of the General Director, to decide the overall payroll of the managerial, executive and business apparatuses of the Corporation and make readjustments when necessary, at the proposal of the General Director;
j/ To issue the Financial Regulations of the Corporation after the Minister of Finance approves the content of these regulations which are elaborated on the basis of the model financial regulations applicable to the State Corporations issued by the Ministry of Finance;
k/ To adopt the plans proposed by the General Director concerning the establishment and utilization of the centralized funds corresponding with the business and financial plans of the Corporation;
l/ To examine the plans for capital raising (in all forms), guarantee the borrowings; and plans for liquidation of property of the member units, to make decisions or to submit them to the Prime Minister for decision in accordance with the principles specified in Clause 4, Article 42 of this Statute;
m/ To approve the quarterly, biannual and annual operation reports of the Corporation, the annual general financial statement (which includes the balance of property) of the Corporation and its member units submitted by the General Director, and to request the General Director to publicize the annual financial statement as prescribed by the Ministry of Finance;
n/ To issue the Regulation on the protection of business secrecy, internal economic information and State secrets as prescribed by law, as presented by the General Director, for uniform application throughout the Corporation.
3. The Managing Board comprises five members appointed and dismissed by the Prime Minister. The qualifications of the members of the Managing Board are stipulated in Article 32 of the Law on State Enterprises.
4. The Managing Board comprises a number of full-time members, including the Chairman, a member who is also the General Director, a member who is also the President of the Control Commission, and a number of full-time or part-time members who are experts in the mining industry, economy, finance, business administration and law.
5. The Chairman of the Managing Board shall not be concurrently General Director of the Corporation.
6. The term of office of the members of the Managing Board is five years. A member of the Managing Board may be re-appointed. He/she may be dismissed and replaced in one of the following cases:
a/ Breaking law or violating the Statute of the Corporation;
b/ He/she is incapable of carrying out the assigned tasks and at the proposals of at least two thirds of the incumbent members of the Managing Board;
c/ He/she asks to resign from the job for plausible reasons;
d/ He/she is appointed to another task.
7. The Chairman of the Managing Board has the responsibility to organize the implementation of the tasks and powers of the Managing Board as stipulated in Clause 2 of this Article.
8. The working regime of the Managing Board:
a/ The Managing Board shall operate under the system of collective work, meet regularly every quarter to consider and decide questions under its jurisdiction and responsibility. If necessary, the Managing Board may convene extraordinary meetings to resolve urgent questions of the Corporation, at the proposal of the Chairman of the Managing Board, or of the General Director, or the President of the Control Commission, or more than 50% of the members of the Managing Board;
b/ The Chairman of the Managing Board shall convene and preside over all meetings of the Board; in case of his/her absence for plausible reasons, the Chairman shall empower another member of the Managing Board to convene and chair the meeting; and shall sign for publication of the resolutions and decisions of the Managing Board adopted at the meeting;
c/ The meetings of the Managing Board shall be valid only when at least two thirds of the members are present. The documents to be discussed at the meetings must be sent to all the members of the Board and the invited persons at least five days in advance. The contents and conclusions of the meetings of the Managing Board must be recorded in written minutes to which all the members present at the meetings must affix their signatures. Resolutions and decisions of the Managing Board shall be valid only when they receive the approval by vote of more than 50% of the members of the Board and shall be signed by the Chairman of the Managing Board for publication in the form of an official document. A member of the Board may have his/her reservations;
d/ When the Managing Board meets to examine questions related to the development strategy, the general plan and the five-year and annual plans, the major investment projects, the joint venture projects with foreign parties and the annual financial statements, and to issue the systems of economic-technical norms and criteria of the Corporation, it must invite representatives of the concerned ministries and branches; in case the meeting deals with an important question related to the local administration, it must invite the representative of the provincial People’s Committee; in cases related to the interests and obligations of the employees in the Corporation, it must invite a representative of the trade union of the branch. The representatives of the agencies and organizations may speak at the meeting to which they are invited but shall not take part in the voting; when they discover that the resolutions or decisions of the Managing Board are detrimental to common interests, they may send written petitions to the Managing Board and at the same time report the matter to the heads of their agencies so that the latter may consider and settle the matter according to their competence. In case of necessity, the heads of these agencies may report the matter to the Prime Minister;
e/ The resolutions and decisions of the Managing Board are binding on all the member units and individuals in the Corporation. In case the opinions of the General Director differ from the resolutions or decisions of the Board, he/she may express his/her own reservation and submit it to the competent State agency for settlement; but pending such a settlement, he/she has to abide by the resolutions and decisions of the Managing Board;
f/ The operational expenditures of the Managing Board and the Control Commission, including the wages and allowances for the members of the Managing Board and the Control Commission and for the specialists assisting the Managing Board, shall be accounted for in the managerial fees of the Corporation. The General Director shall assure the necessary conditions and means for the operation of the Managing Board and the Control Commission.
Article 16.- Assisting the Managing Board:
1. The Managing Board uses the operational apparatus and the seal of the Corporation to carry out its tasks.
2. The Managing Board shall have no more than five assisting specialists who work on a full-time basis.
3 The Managing Board shall set up the Control Commission to help it in the control and supervision of the operation of the General Director and his/her assisting apparatus, and the member units of the Corporation in their operational and financial activities, in the observance of the Statute of the Corporation and the resolutions and decisions of the Managing Board, and in the observance of law.
Article 17.- The interests and responsibilities of the members of the Managing Board:
1. The full-time members shall receive their basis wages according to the wage scheme of State employees, and their wages according to the regime of wage distribution in the State enterprises as prescribed by the Government, and shall receive bonuses corresponding to the efficiency of the operation of the Corporation. The part-time members shall receive responsibility allowances and bonuses as prescribed by the Government.
2. The members of the Managing Board:
a/ Under no circumstances shall they place themselves in a position that might compromise their virtue of honesty and public-mindedness, or provoke contradictions between the interests of the Corporation and personal interests;
b/ Under no circumstances shall they abuse their powers for personal interests or take any action to usurp business opportunities of the Corporation, damaging the interests of the Corporation;
c/ Under no circumstances shall they take actions beyond the powers of the Managing Board as prescribed in this Statute.
3. The members of the Managing Board who are the Chairman of the Board, the General Director of the Corporation are not allowed to use their titles to set up private enterprises, limited liability companies, or stock companies; shall not hold managerial or executive posts in such economic units; are forbidden to entertain economic contract relations with private enterprises, limited liability companies or stock companies in which their spouses, parents or children hold managerial or executive posts.
4. The spouse, parents, children and siblings of the Chairman of the Managing Board and the General Director shall not be allowed to hold the posts of Chief Accountant and/or Treasurer at the Corporation and the member units.
5. The members of the Managing Board shall have to take collective responsibility before the Prime Minister and law for all the resolutions and decisions of the Board; in case they fail to fulfill their assigned tasks, violate the Statute of the Corporation, make wrong or ultra vires decisions or abuse power to cause damage to the Corporation and the State, they shall be subject to the liability and make material compensations for the damage as stipulated by law.
Article 18.- The Control Commission:
1. The Control Commission comprises five members. It is headed by a member of the Managing Board assigned by the Board, the four other members are appointed, dismissed, commended or disciplined by the Managing Board; they include a member who is an accountancy specialist, another who is recommended by the Congress of Workers and Employees of the Corporation, another who is recommended by the Minister of Industry, and the fourth who is recommended by the General Director of the General Department of State Capital and Property Management at Enterprises.
2. A member of the Control Commission must not be a spouse, a parent, a child or a sibling of the General Director, the Deputy General Directors or the Chief Accountant of the Corporation, and must not cumulate any other responsibility in the executive apparatus of the Corporation, or any other post in other enterprises in the same economic-technical branch.
3. A member of the Control Commission must have the following qualifications:
a/ Being a specialist in accountancy, audit, economics and technology; having good knowledge of law;
b/ Having at least five years of experience in the above-said professions;
c/ Having no previous criminal record or conviction related to economic activities.
4. The term of office of the members of the Control Commission is five years. They may be replaced if they fail to fulfill their tasks during the process of work.
5. The members of the Control Commission shall receive wages and bonuses which are decided by the Managing Board according to the State regulations.
Article 19.- Tasks, powers and responsibilities of the Control Commission:
1. To perform the tasks assigned by the Managing Board in controlling and supervising the executive activities of the General Director, his/her assisting apparatus and the member units of the Corporation in their financial activities and observance of law, the Statute of the Corporation, and the resolutions and decisions of the Managing Board.
2. To report to the Managing Board periodically every quarter and every year and in specific cases the results of its control and supervisory work; to detect and report promptly to the Managing Board any unusual activities and signs of law breaking within the Corporation.
3. Not to disclose the results of control and supervision unless permitted by the Managing Board; to take responsibility before the Managing Board and law for any act of deliberate ignorance or cover-up for the law-breaking acts.
Chapter IV
THE GENERAL DIRECTOR AND THE ASSISTING APPARATUS
Article 20.-
1. The General Director shall be appointed, dismissed, commended or disciplined by the Prime Minister at the proposal of the Managing Board and submitted by the Minister of Industry. The General Director is the legal person representative of the Corporation and takes responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for his/her management of operations of the Corporation. The General Director holds the highest executive authority in the Corporation.
2. The Deputy General Director assists the General Director in running one or a number of domain(s) of operation of the Corporation as assigned by the General Director, and takes responsibility before the General Director and law for the tasks assigned by the General Director.
3. The Chief Accountant of the Corporation assists the General Director in directing and organizing the conduct of accountancy and statistical work of the Corporation, and has the powers and tasks as prescribed by law.
4. The Office of the Corporation and the professional and specialized sections have the function of providing consultancy for assisting the Managing Board and the General Director in managing and directing the Corporation.
Article 21.- The General Director has the following tasks and powers:
1. Together with the Chairman of the Managing Board to sign the reception of the capital (including debts), natural resources, land and other resources allocated by the State for management and utilization according to the objectives and tasks assigned to the Corporation by the State. To re-allocate the resources entrusted by the State to the member units of the Corporation according to the plan already approved by the Managing Board. To recommend to the Managing Board to adjust the capital and other resources when re-allocating them to the member units and adjusting them by increasing or decreasing the capital when there is a change in their tasks;
2. To efficiently use, preserve and develop the capital under the plan already approved by the Managing Board. To work out the plan for capital raising, submit it to the Managing Board for approval, and organize the implementation of that plan. To carry out and direct the Financial Company of the Corporation to carry out capital raising and lending in service of the need for capital of the Corporation and the member units;
3. To work out the development strategy, the long-term and annual plans, the programs of action, the plans for protection and exploitation of the natural resources of the Corporation, the projects for new investment and intensive investment, projects for investment cooperation with foreign parties, projects for joint venture, plans for business cooperation among member units, plans for personnel training and re-training in the Corporation, the measures for execution of economic contracts of large value to submit to the Managing Board for consideration and decision, or for subsequent submission to the competent State agencies for decision. To organize the implementation of the strategy, plans, projects and measures already approved;
4. To run business operations and take responsibility for the results of the business activities of the Corporation; to perform and take responsibility before the Managing Board, the Prime Minister and law for the core role in balancing the coal source and stabilizing the prices of coal in the country, as assigned by the State to the Corporation;
5. To work out and submit to the Managing Board for approval the economic-technical norms, the quality standards of the products, the unit prices of wage, the unit prices and norms in specialized construction in conformity with the general regulations of the branch and State. To organize and supervise the implementation of these norms, standards and unit prices within the entire Corporation;
6. To propose to the Managing Board to submit to the Minister of Industry for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation; to propose to the Managing Board for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Directors of the member units. To appoint, dismiss, commend or discipline the Deputy Directors and Chief Accountants of the member units, and Directors of the units attached to the member units and equivalent posts at the proposal of the Directors of the member units. To appoint, dismiss, commend or discipline the Heads and Deputy Heads of the sections or divisions, the Director and the Deputy Directors of the Office of the Corporation;
7. To work out and submit to the Managing Board for approval the overall payroll of the managerial and business apparatus of the Corporation and the adjustment plans in case of changes in the organization and personnel of the managerial and member units; to establish and directly conduct the operation of the assisting apparatus; to supervise the implementation of the personnel plans of the managerial and business apparatuses of the member units; to submit to the Managing Board for approval the Statutes and Regulations on organization and operation of the member units as proposed by their Directors; to approve the plans for establishing, reorganizing and dissolving the attached units of the member units submitted by the Directors of the member units;
8. To design and submit to the Managing Board for approval the Regulations on Labor, the Regulations on Wages, Commendation and Discipline and the Regulations on Secrets Protection applied in the Corporation;
9. To organize the running of the Corporation�s operation according to the resolutions and decisions of the Managing Board; to report to the Managing Board and the competent State agencies the results of business operation of the Corporation, including the quarterly, half-yearly and annual reports, the general financial statement and the balance of property of the Corporation.
The general financial statement must clearly detail the centralized accounts of the Corporation and the accounts of the independent-accounting member units, and must be submitted to the Managing Board for approval. The general financial statement must be compiled on the basis of the documents certified by a legal audit agency;
10. To fulfill its own tax obligations and other payments as prescribed by law and the State and supervise their fulfillment by the member units. To draw up the plan for distribution of the after-tax profits of the Corporation and submit it to the Managing Board for approval in accordance with prescriptions of the State;
11. To provide all the documents requested by the Managing Board and the Control Commission. To prepare documents for the meetings of the Managing Board;
12. To be subject to the control and supervision of the Managing Board, the Control Commission and the competent State agencies regarding the realization of his/her executive duties;
13. To have the right to apply measures exceeding his/her jurisdiction in cases of emergency (such as natural calamities, enemy sabotage, fires and accidents), and to take responsibility for such decisions; and at the same time to report immediately to the Managing Board and the competent State agencies for subsequent solution.
Chapter V
THE COLLECTIVE OF EMPLOYEES IN THE CORPORATION
Article 22.- The Congress of the Workers and Employees of the Corporation is the direct form for the laborers to take part in the management of the Corporation. The Congress has the following rights:
1. To take part in the elaboration of the collective labor agreement for the representative of the collective of employees to negotiate and sign with the General Director;
2. To discuss and adopt the regulations on the use of the funds directly related to the interests of the employees in the Corporation;
3. To discuss and make suggestions to the general plan and plans, the evaluation of the efficiency of business management, to propose measures for labor protection and improvement of the working conditions, the material and spiritual life, and the environmental hygiene as well as to the training and re-training of employees in the Corporation;
4. To present candidates to the Managing Board and the Control Commission.
Article 23.- The Congress of the Workers and Employees is organized and operates under the guidance of the Vietnam General Confederation of Labor.
Chapter VI
THE MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 24.-
1. The Corporation has its member units which are independent-accounting State enterprises, dependent-accounting enterprises and non-business units. The list of the member units is provided in the Appendix to this Statute.
2. The member units of the Corporation have their own seals and are allowed to open their accounts at banks in conformity with their modes of accounting.
3. The member units which are independent-accounting enterprises and dependent-accounting enterprises shall have their own organizational and operating regulations; the non-business units of the Corporation shall have their own Organizational and Operating Regulations. These statutes and regulations must be approved by the Managing Board and conform to law and the Statute of the Corporation.
Article 25.- With regard to the member units which are independent-accounting State enterprises:
1. The independent-accounting State enterprises which are the Corporation�s member units have the right to business and financial autonomy on the basis of the annual plan for business cooperation among the member units already ratified by the Corporation�s Managing Board and are bound in interests and duties to the Corporation according to the provisions of this Statute.
2. The Managing Board and the General Director of the Corporation have the following rights over the member units which are independent-accounting enterprises:
a/ To empower the enterprise Director to manage and run its operations in conformity with its Statute as already approved by the Managing Board of the Corporation. The Director of the independent-accounting enterprise shall take responsibility before the Managing Board and the General Director of the Corporation and before law on the activities of the enterprise;
b/ To appoint, dismiss, commend or discipline the Director, the Deputy Directors and/or the Chief Accountant of the enterprise; and the Directors of the units directly under the enterprise and the equivalent posts;
c/ To ratify the plans, inspect the execution of the plans and ratify the financial statement; to fix the amount to be deducted for establishing reward and welfare funds of the enterprise in accordance with the guidance of the Ministry of Finance and as concretely specified in the Financial Regulations of the Corporation;
d/ To deduct part of the capital depreciation fund and after-tax profits in accordance with the Financial Regulations of the Corporation and under the guidance of the Ministry of Finance to set up centralized funds of the Corporation for use in reinvestment and the execution of the investment projects of the member units;
e/ To approve the schemes and plans for extensive investment and intensive investment, joint venture cooperation, supplement or retrieval of part of the capital, assignment of stocks under the management of the Corporation and being held by the member enterprises;
f/ To regulate the financial sources, including foreign exchange reserves, among the member units with a view to making the best use of capital in the whole Corporation, on the principle of ensuring that the total assets of the enterprise from which part of the capital has been withdrawn shall not be lower than the total debts plus the statutory capital of the enterprise which has been readjusted correspondingly with the tasks or size of the enterprise;
g/ To ratify the forms of wage payment, the unit price of wage and the measures to ensure the livelihood and working conditions for all officials, workers and employees of the enterprise;
h/ To decide to expand or to reduce the scope of business operation of the member enterprises under the overall development strategy of the Corporation;
i/ To ratify the organizational and operation Statute of the enterprise, which defines the assignment of the power to the Director of the enterprise in the organization of the managing apparatus of the enterprise; recruitment, commendation, promotion and discipline of the officials and employees; the level of credits (borrowing, lending, buying and selling on delayed payment); buying and selling of fixed assets, buying and selling of stocks of the joint stock companies; buying and selling of invention patents and technology transfers; taking part in joint venture units and economic associations; and other issues related to the autonomy of a State enterprise as provided for by the Law on State Enterprises;
j/ To supervise the operation of the enterprise and request it to report on the financial situation and the results of its business operations.
Article 26.- The member unit of the Corporation which is an independent- accounting enterprise shall take responsibility for the debts and commitments within the capital managed and used by it. Namely:
1. In the development investment strategy:
a/ The enterprise is assigned to organize the execution of the development investment projects according to the plan of the Corporation. The enterprise shall be allocated resources by the Corporation to carry out these projects;
b/ The enterprise may invest on its own in development projects and works outside the projects directly managed by the Corporation. In this case, the enterprise shall have to mobilize capital on its own and take financial responsibility for them, observe the procedures on State investments and include such capital in the plan for the General Director to submit to the Corporation�s Managing Board for ratification.
2. In business activities, the enterprise shall work out and organize the implementation of its own plan on the basis of:
a/ Ensuring the targets, norms as well as the major balances, the main technical-economic norms (including unit prices and prices) of the enterprise in conformity with the general plan of the Corporation.
b/ The plan for business expansion on the basis of optimal use of all resources in the possession of the enterprise and mobilized by itself in conformity with market demand.
3. In the financial operation and cost accounting:
a/ The enterprise shall be assigned by the Corporation part of the capital and other resources which are allocated by the State to the Corporation. The enterprise has the duty to preserve and develop the capital and these resources;
b/ The enterprise is entitled to raise capital and other credit sources according to law in order to carry out its business and development investment plans;
c/ The enterprise is entitled to establish its own funds including the capital construction investment fund, the production expansion fund, the reward fund, the welfare fund and the financial reserve fund in accordance with the Statute of the enterprise already approved by the Managing Board and according to the guidance of the Ministry of Finance. The enterprise has the duty to contribute to the centralized funds of the Corporation, and is entitled to use them as defined in the Statute of the Corporation and the decisions of the Managing Board;
d/ The enterprise shall have to pay taxes and fulfill other financial obligations (if any) as prescribed by law;
e/ The enterprise may be empowered by the Corporation to perform contracts with customers inside and outside the country on behalf of the Corporation.
4. In organization, personnel and labor:
a/ The enterprise has the right to propose to the Corporation to consider and decide or, if empowered by the Corporation, to decide the establishment, reorganization and dissolution of its dependent units and the organization of the managing apparatus of the enterprise as defined in the Statute of the Corporation and its own Statute;
b/ The units attached to the independent-accounting enterprise can use their own seals according to the model prescribed for all State enterprises, can open their own accounts at the banks and operate according to the assignment of responsibilities defined in the Statute of the enterprise already ratified by the Managing Board;
c/ In the framework of the payroll allowed by the Corporation, the enterprise is entitled to recruit, assign, use or fire officials and employees who work in its managing and business apparatuses; to appoint people to or dismiss people from posts in its own managing apparatus and its dependent units, to arrange and apply the wage regime in accordance with the delegation of powers by the Corporation as stipulated in this Statute;
d/ The enterprise has the responsibility to care for the development of its human resource in order to ensure the implementation of its development strategy and business tasks; to care for the improvement of the working and living conditions of the employees according to the Labor Code and the Law on Trade Union.
Article 27.- The members which are dependent-accounting enterprises:
1. They have the right to business autonomy as assigned by the Corporation, and are bound in obligations and interests to the Corporation. The Corporation shall take the final responsibility for the financial obligations arising from the commitments of these enterprises;
2. They have their own seals according to the model applied to all State enterprises, are entitled to sign economic contracts and to take the initiative in their business, financial and organizational and personnel activities as assigned or empowered by the Corporation. The powers and obligations of the dependent-accounting enterprises are specified in details in the Statute on the organization and operation of these enterprises already ratified by the Managing Board.
Article 28.- The non-business units have their own regulations on organization and operation ratified by the Managing Board; apply the independent-accounting regime of covering expenditures with revenues, are entitled to create their own sources of revenues from the carrying out of services, contracts on scientific research and training for units inside and outside the country; are entitled to the distribution of the reward and welfare funds in accordance with the prescribed regime; in case this distribution is lower than the average of the Corporation, they may be compensated by the reward and welfare funds of the Corporation.
Article 29.- The Financial Company of the coal industry.
1. The Financial Company is an independent-accounting member enterprise of the Corporation operating in accordance with law and under the guidance of the Governor of the State Bank and in accordance with its Statute on Organization and Operation approved by the Managing Board and under the direction of the General Director of the Corporation.
2. The Financial Company performs the tasks of raising capital for lending to meet the needs in capital of the Corporation and the member units, in the forms of preferential credit loan of the Government, commercial credits of the banks and financial institutions inside and outside the country; it may issue stocks, enterprise bonds, construction project bonds, buy and sell valuable papers and vouchers as prescribed by law; and mobilize idle capital among the personnel of the Corporation and at units in the same economic-technical branch as the Corporation.
3. The Financial Company also mobilizes capital for the investment projects of the Corporation, and provides other services as prescribed by the Statute of the Corporation and the Regulation of the Financial Company in the Corporation issued by the State Bank. With regard to the major projects, the investors shall directly sign contracts while the Financial Company performs the service function.
4. The member units shall use the capital of the Financial Company of the coal industry on the principle of borrowing and repayment, and apply the regime of internal interest rates proposed by the Financial Company and approved by the General Director with the authorization of the Managing Board.
Article 30.- The North-East Company.
1. The North-East Company under the Ministry of Defense is an independent-accounting member enterprise of the Corporation.
2. The operations of the North-East Company are subject to the following management:
a/ The General Department of Defense Industry and Economy shall manage and decide and direct the Party and mass organization work, the political and military activities in the Company, and the implementation of the undertaking and orientations with regard to the participation of the army in economic operation; on the basis of the provisions of law and statutes and other regulations of the Ministry of Defense and the related legal documents. The expenditures on these activities in the Company shall be fully accounted for in the business operations of the Company.
b/ The Corporation shall manage, decide, guide and direct the Company in its business activities, organization of production and labor and in its development investment program according to the Statute of the Corporation, the Law on State Enterprises and legal documents related to such independent-accounting member enterprises of the Corporation.
3. Management of the personnel of the Company:
a/ The officers, soldiers and personnel of the army taking part in economic operations at the Company shall be put under the management of the General Department of Defense Industry and Economy and shall be assigned according to the division of responsibilities of the Ministry of Defense.
b/ The Director, Deputy Directors, the Chief Accountant of the Company and the Directors of the dependent units of the Company shall be appointed, dismissed, commended and disciplined by the Director of the General Department of Defense Industry and Economy after consultation with the Managing Board of the Corporation with regard to questions related to the economic activities.
c/ In case a large number of army officers and soldiers in the Company are assigned to a contingent defense work, the General Department of Defense Industry and Economy must right afterward discuss and reach agreement with the Managing Board of the General Corporation on the measures to fill the labor gap with a view to maintaining the normal business operations of the Company.
d/ The officials and personnel outside the payrolls of the army and other personnel who work in the Company under the labor contract regime or who are temporarily hired to meet the business activities of the Company shall be managed by the Corporation and assigned as provided for in the Statute of the Corporation, the Labor Code and other related legislation.
4. Management of capital and properties invested by the Ministry of Defense in the Company:
The capital and property invested by the Ministry of Defense or mobilized for the Company (outside the State budgetary sources invested in coal production) must be correctly evaluated before being channeled into the business operations of the Company in conformity with current legislation. The profit brought about by this capital and property, after payment of taxes and fulfillment of other regulations stipulated by the Statute agreed upon between the Ministry of Finance and the Ministry of Defense, shall be managed and used by the General Department of Defense Industry and Economy according to the State regime, in which priority would be given to re-investment for development of the Company. The Ministry of Defense may supplement that property or use it for another purpose in the form of increase or decrease of the capital of the Company. In case the property is moved out of the Company it must be agreed upon between the General Department of Defense Industry and Economy and the Managing Board of the Corporation.
5. The North-East Company is given priority in the consumption of the coal produced in service of the needs of the army as prescribed by State regulations.
6. The Statute of Organization and Operation of the North-East Company must conform with the Statute of the Corporation, at the same time must reflect the above-said main contents and must be worked out by the Director of the Company and reported to the Director of the General Department of Defense Industry and Economy and the General Director of the Corporation for ratification by the Managing Board of the Corporation and with the agreement of the Director of the General Department of Defense Industry and Economy.
7. The North-East Company shall have to strictly observe the stipulations in the Statute of the Company, the Statute of the Corporation and State law. It must carry out well the defense tasks and conduct business with high efficiency to contribute to the implementation of the State policy on rearranging the organization and business and restore order in the exploitation and consumption of the coal industry.
Article 31.- The Quang Ninh Coal Company.
The Quang Ninh Coal Company is an independent-accounting member enterprise of the Corporation, operating under the Statute on Organization and Operation of the Company which has been ratified by the Managing Board of the Corporation and conform with the Statute of the Corporation and the Law on State Enterprises.
Article 32.- The Mining Chemicals Company is an independent-accounting member enterprise, operating according to State law concerning production, export and import, circulation, supply of industrial explosives to the units entitled to the use of such explosives.
Article 33.- The Import-Export and International Cooperation Company is an independent-accounting member enterprise operating mainly in the domain of coal export and import and international cooperation in service of the coal business of the Corporation.
Article 34.- The Health Insurance Service of the coal industry is a non business member unit of the Corporation, operating according to the Statute of the Vietnam Health Insurance Company and its own Statute on organization and operation ratified by the Managing Board of the Corporation.
Chapter VII
MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION AND MEMBER ENTERPRISES TO OTHER ENTERPRISES
Section 1. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION TO OTHER ENTERPRISES
Article 35.- With regard to the capital contributed by the Corporation to other enterprises, the Managing Board has the following rights and obligations:
1. To adopt the capital contribution plan worked out by the General Director in order to decide or submit to the Heads of the competent State agencies for decision in accordance with the power delegation specified in Point e, Clause 2, Article 15 of this Statute;
2. At the proposal of the General Director, to decide the appointment, dismissal, commendation or discipline of the person directly managing the capital of the Corporation at the enterprise to which the Corporation has contributed capital;
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the Corporation to other enterprises; to take responsibility for the efficiency of the utilization, preservation and development of the contributed capital and collect the profit therefrom.
Article 36.- Rights and obligations of the person directly managing the capital contributed by the Corporation to other enterprises:
1. To hold a managerial or executive post at the enterprise having the capital contributed by the Corporation as prescribed by the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the operation of this enterprise;
3. To observe the regime of reporting and take responsibility before the Managing Board of the Corporation for the capital contributed by the Corporation to this enterprise.
Section 2. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY AN INDEPENDENT- ACCOUNTING ENTERPRISE TO OTHER ENTERPRISES
Article 37.- An independent-accounting member enterprise is entitled to contribute capital to other enterprises as assigned by the Corporation. With regard to the capital contributed by the enterprise to other enterprises, the Director has the following rights and obligations in managing this capital:
1. To work out the capital contribution plan for the General Director to submit it to the Managing Board for approval;
2. To appoint, dismiss, commend or discipline the person directly managing the capital that the enterprise has contributed to other enterprises;
3. To supervise and control the use of the capital contributed by the enterprise; to take responsibility for the efficiency of the utilization, preservation and development of the contributed capital; to collect profits from the capital contributed by the enterprise to other enterprises.
Article 38.- Rights and obligations of the person directly managing the capital contributed by the enterprise to other enterprises:
1. To hold a managerial or executive post in the enterprise having the capital contributed by his/her enterprise as prescribed by the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the business operations of the enterprise having the capital contributed by his/her enterprise;
3. To observe the reporting regime defined by the Director, to take responsibility before the Managing Board of the Corporation and the Director for the efficiency of the utilization of the contributed capital at the enterprise where he/she is assigned to assume a managerial or executive post.
Section 3. JOINT VENTURE UNITS
Article 39.- The joint venture units joined by the Corporation or its member enterprises shall be managed, run and operated in accordance with the Law on Foreign Investment in Vietnam, the Corporate Law and other relevant laws of Vietnam. The Corporation or its member enterprises shall exercise all rights, perform all duties and responsibilities to these joint ventures in terms of financial operations in accordance with the provisions of law and the signed contracts.
Chapter VIII
FINANCE OF THE CORPORATION
Article 40.- The Corporation implements the regime of general accountancy, financial autonomy in business in accordance with the Law on State Enterprises, other provisions of law and the Statute of the Corporation.
Article 41.-
1. The statutory capital of the Corporation is composed of:
a/ The capital allocated by the State at the time of the establishment of the Corporation;
b/ Additional capital invested by the State (if any);
c/ Deduction of the after-tax profits to supplement the capital in accordance with the existing regulations;
d/ Other sources (if any).
2. Upon increasing or decreasing its statutory capital, the Corporation shall have to make timely adjustments to the balance of property and make public the adjusted statutory capital of the Corporation.
Article 42.-
1. The Corporation is entitled to set up and use the concentrated funds to ensure high effectiveness in the process of development of the Corporation.
2. The following concentrated funds of the Corporation are set up in accordance with the provisions of the Statute of the Corporation, the Financial Regulations of the Corporation and by decision of the Managing Board:
a/ The development investment fund is set up from the capital depreciation funds and the deduction of profits of the member units as prescribed by the Ministry of Finance, the profits from the capital contributed by the Corporation to other enterprises, and other sources.
The capital depreciation funds and the profits from re-investment of the dependent-accounting units of the Corporation are concentrated at the Corporation for investment according to its annual plan.
The Corporation is entitled to use the capital depreciation funds at its independent-accounting enterprises in the form of recording a lower capital for these enterprises and shall not use the capital depreciation funds of the fixed assets the debts of which have not been paid. If it mobilizes the profits from re-investment of the independent-accounting member enterprises, it has to observe the principle of borrowing-repaying at internal interest rates approved by the General Director as empowered by the Managing Board and under the guidance of the Ministry of Finance;
b/ The fund for scientific research and full-time training to be allocated to the units performing the tasks of scientific research, training and retraining of officials and employees in the whole Corporation is formed from the deduction from the production development funds of the member units and the administrative and training funds by the State budget (if any) and other sources, including those earned from the performance of services and contracts on scientific research and training signed with the enterprises and non-business units in the country and abroad;
c/ The financial reserve fund, reward fund and welfare fund are set up under the guidance of the Ministry of Finance. The concrete amount of contribution and remittance to these funds and their use are defined in the Financial Regulations of the Corporation.
Article 43.- Financial autonomy of the Corporation:
1. The Corporation operates on the principle of financial autonomy, self balancing of its revenues and expenditures. It has the responsibility to preserve and develop its business capital sources, including the capital contributed to other enterprises.
2. It takes responsibility for paying the debts recorded in its balance of property and other financial commitments (if any).
3. The Corporation controls and supervises the financial operations in all the Corporation.
4. All credit relations (borrowing, lending, sale and purchase of goods on deferred payment, guaranty) between the Corporation and partners outside the Corporation must comply with the prescriptions of the Ministry of Finance.
5. The Corporation shall have to draw up, submit and register its financial plans, financial reports and balance of property to the competent authorities and submit its annual general financial accounts to the Ministry of Finance. The Ministry of Finance shall control and approve the annual financial accounts of the Corporation.
6. The Corporation shall have to pay taxes and other remittances prescribed by the current law and according to its Financial Regulations, except for the taxes already paid by its member units. It is entitled to use the profits after fulfilling its tax obligations towards the State in accordance with the current provisions.
7. The profits earned by the Corporation or its member units from the capital contributed to other enterprises shall not be subject to profit tax if these enterprises have paid profit tax before apportioning dividends to the capital contributors.
8. The financial operations of the member units of the Corporation and the relationship in financial operation between the Corporation and its member units shall be effected in conformity with the Statute and the Financial Regulation of the Corporation.
9. The material liability of the Corporation in its business relations and civil relations is limited within the total statutory capital of the Corporation made public at the latest point of time.
10. The Corporation has to strictly observe the Ordinance on Accountancy and Statistics, the current regime of accountancy and financial reporting for State enterprises.
11. The Corporation is subject to the control and supervision in financial matters and business operations by the competent State agencies as prescribed by law.
Chapter IX
RELATIONS BETWEEN THE CORPORATION AND THE STATE AGENCIES AND THE LOCAL ADMINISTRATION
Article 44.- Relations with the Government.
The Corporation has:
1. To observe law and strictly abide by the regulations of the Government concerning the Corporation and State enterprises;
2. To carry out the development plans and strategy of the Corporation in accordance with the State master plan and strategy for the branch and territorial development;
3. To observe the regulations on the establishment, splitting, merger and dissolution; the policies on organization and personnel; the financial, credit, tax and profit-collecting regimes; and the regimes on accountancy and statistics;
4. To be subject to the control and inspection regarding the observance of law, undertakings, policies and regimes of the State at the Corporation;
5. To be entitled to make proposals and recommendations on solutions, mechanisms and policies concerning the State management of the Corporation;
6. To be entitled to manage and use the capital, property, land, natural and other resources allocated by the State to perform its business tasks, and to preserve and develop these resources;
7. To benefit from the regimes of allowances and subsidies and other regimes as provided for by the Government.
Article 45.- Relations with the Ministry of Finance:
1. The Corporation is subject to the State management by the Ministry of Finance in terms of:
a/ Observance of the regimes on finance, accountancy, tax and organization of the accounting apparatus;
b/ Financial audit and internal audit within the Corporation.
2. The Ministry of Finance is assigned by the Government to exercise a number of the owner�s rights, and controls the Corporation in:
a/ Determining the capital, natural and other resources allocated by the State in the Corporation for management and use;
b/ Inspecting the efficient use, preservation and development of the allocated capital, natural and other resources in the process of operation reflected in the annual financial statements;
c/ Ratifying the annual financial statements of the Corporation;
d/ Adopting the Financial Regulations of the Corporation before the Managing Board signs it for promulgation.
3. The Corporation is subject to the control and inspection in the financial and other domains under the jurisdiction of the Ministry of Finance.
4. The Corporation is entitled to propose solutions, mechanisms and policies regarding financial and credit domains and other matters related to the Corporation, to propose to the Ministry of Finance and other competent State agencies for approval its assignment of property of high value, performance of above-norm credit relations and financial obligations, distribution of after-tax profits, liquidation of property in the Corporation and supplement of the State budgetary capital to the Corporation.
Article 46.- Relations with the Ministry of Industry.
1. Performing its function of State management of the industrial branch, the Ministry of Industry shall regulate the Corporation in the following matters:
a/ Issuing product standards, technological norms, including imported equipment either detached or in complete sets, the economic-technical norms of the industrial branch and directly inspecting and supervising the Corporation in its realization of these standards and norms;
b/ Working out and issuing the plan and orientation for development of the coal industry, directly controlling the Corporation in its realization of such plan;
c/ The Corporation shall have to observe the above-mentioned regulations and is entitled to make proposals on the relevant matters to the Ministry of Industry.
2. With the State-assigned task of exercising a number of the rights of a State owner, the Ministry of Industry regulates the Corporation in:
a/ Establishing, splitting, merging or dissolving member units of the Corporation, within the scope of power as authorized by the Prime Minister;
b/ Preparing, together with the agency authorized by the Prime Minister, and submitting to the Prime Minister for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the members of the Managing Board and the General Director of the Corporation;
c/ Appointing, dismissing, commending or disciplining the Deputy General Directors, Chief Accountant of the Corporation; nominating a representative to the Control Commission of the Corporation;
d/ Taking part in the allocation of capital and other resources to the Corporation, controlling its operations. The Corporation shall have to make reports as prescribed by the State and at the request of the Ministry of Industry;
e/ Directing the Corporation in ensuring the major balances of the State, meeting the need for coal and serving as an instrument of the State in stabilizing the coal prices on the domestic market;
f/ The Corporation is also subject to the control, inspection and supervision of the Ministry of Industry within the scope of its other functions as prescribed by law.
Article 47.- The other Ministries, ministerial-level Agencies and Agencies attached to the Government, in their capacity as State management agencies, shall regulate the Corporation in:
1. Realizing the economic-technical norms, product standards and quality in conformity with the branch standard and the relevant national standards.
2. Observing the provisions on the protection of natural resources and environment;
3. Taking part in the evaluation of the investment projects according to the strategy and plan for development of the economic-technical branch and the relevant plan of economic areas.
4. Observing the regulations on external relations and import and export;
5. Ensuring the interests and performance of obligations towards the laborers in the Corporation as prescribed by law;
6. The Corporation is subject to the control, inspection and supervision of these agencies in the areas under their management as prescribed by law.
Article 48.- With regard to the local administrations in their capacity as State management agencies in the territorial areas, the Corporation is subject to their State management, observe the administrative regulations and perform its obligations towards the People’s Councils and People’s Committees at various levels in accordance with the provisions of law.
Chapter X
REORGANIZATION, DISSOLUTION AND BANKRUPTCY
Article 49.- The reorganization of the Corporation shall be proposed by the Managing Board to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 50.- The Corporation shall be dissolved when the Prime Minister finds it unnecessary to maintain it. After the decision on the dissolution of the Corporation is made, the Prime Minister shall set up a Dissolution Council. The remaining property of the dissolved Corporation, after paying all the due debts as prescribed by law, shall revert to State ownership.
Article 51.- The reorganization, splitting, merger, dissolution, supplement or establishment of new member units of the Corporation shall be submitted by the Managing Board to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 52.- If the Corporation and its member units lose their capability of paymetn of due debts, they shall be dealt with according to the Law on Bankruptcy.
Chapter XI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 53.- This Statute replaces the Statute on Organization and Operation of the Vietnam National Coal Corporation issued together with Decree No.13-CP of January 27, 1995 of the Government. All individuals and member units of the Vietnam National Coal Corporation shall have to implement this Statute.
This Statute takes effect from the date of signing of the Promulgation Decree.
Article 54.-
1. The member units of the Corporation shall base themselves on the Law on State Enterprises and this Statute to draft their own Statutes or Regulations on Organization and Operation for the General Director to submit to the Managing Board for approval. The Statutes and Regulations of the member units shall not contradict the Statute of the Corporation.
2. If the need arises to supplement or amend the Statute of the Corporation, the Managing Board shall propose to the Prime Minister for decision. If the member units want to amend or supplement their own Statutes or Regulations on organization and operation, the General Director shall propose to the Managing Board of the Corporation for decision.
Article 55.- In case the documents of the Government, the Ministries, the ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government and the People’s Committees of the provinces or cities directly under the Central Government and the Decisions on the establishment of the member enterprises contain provisions different from this Statute, this Statute shall prevail.
 
APPENDIX
(attached to the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam National Coal Corporation ratified in Decree No.27-CP of May 6, 1996 of the Government)
I. LIST OF THE MEMBER UNITS OF THE VIETNAM COAL CORPORATION
(at the time of the ratification of the Statute of the Corporation)
A. THE INDEPENDENT-ACCOUNTING STATE ENTERPRISES:
01. The Cam Pha Coal Company,
02. The Hon Gai Coal Company,
03. The Uong Bi Coal Company,
04. The Domestic Coal Company,
05. The Duong Huy Coal Company, (1)
06. The Quang Ninh Coal Company,
07. The North-East Coal Company,
08. The Coc Sau Coal Company, (2)
09. The Deo Nai Coal Company, (3)
10. The Cao Son Coal Company, (4)
11. The Ha Tu Coal Company, (5)
12. The Nui Beo Coal Company, (6)
13. The Vang Danh Coal Company, (7)
14. The Mao Khe Coal Company, (8)
15. The Geology and Mining Company,
16. The Mining Construction and Industry Consultancy Company, (9)
17. The Cua Ong Coal Sorting Company, (10)
18. The Cam Pha Engineering Plant, (11)
19. The Hon Gai Engineering Plant, (12)
20. The Uong Bi Electro-Mechanical Plant (13)
21. The Mao Khe Engineering Plant (14)
22. The Auto Repair Factory (15)
23. The Northern Vietnam Coal Processing and Business Company,
24. The Central Vietnam Coal Processing and Business Company,
25. The Southern Vietnam Coal Processing and Business Company,
26. The Import-Export and International Cooperation Company, (16)
27. The Mining Chemicals Company,
28. The General Trade and Service Company,
29. The Materials, Transport and Loading and Unloading Company, (17)
30. The Beer and Refreshment Company (18)
31. The Measurement and Product Evaluation Center (19)
32. The Informatics-Hi-Tech Application and Environment Center (20)
33. The Vietnam Coal Tourism Company, (21)
34. The Financial Company of the Coal Service,
B. THE DEPENDENT-ACCOUNTING ENTERPRISES:
01. The Coal Ports and Business Company, (22)
02. The Mine Rescue Center, (23)
03. The Coal Investment Consultancy Company, (24)
C. THE NON-BUSINESS UNITS
01.The Mining Science and Technology Institute, (25)
02. The Science and Technique Information and Service Center, (26)
03. The Training and Fostering Center.
04. The Mining Intermediate Technical School,
05. The Chi Linh School for Mechanics and Electricians, (27)
06. The Cam Pha Miners School, (28)
07. The Uong Bi Friendship Miners School, (29)
08. The Mechanization and Building Workers School, (30)
09. The Health-Labor Center of the Coal Service,
10. The Health Insurance Service of the Coal Industry.
II. LIST OF ENTERPRISES TO WHICH THE VIETNAM COAL COMPANY HAS CONTRIBUTED CAPITAL
(at the time of the ratification of the Corporation Statute)
01. The Hanoi Heritage Hotel Joint Venture Company,
02. The Ha Long Heritage Hotel Joint Venture Company,
03. The Lai Chau Coal Joint Venture Company,
04. The Bac Thai VICCO-BA Joint Venture Brewery.
Notes:
(1) Old name: The Khe Tam Coal Company.
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15): These units are upgraded from dependent units into independent-accounting member enterprises of the Corporation.
(9) Old name: The Mine Survey and Design Company.
(16) Resulting from the addition of tasks and renaming of the Coal Import-Export and Material Supply Company.
(17) Resulting from the upgrading of the Material, Transport and Loading and Unloading Enterprise which was a dependent-accounting unit of the Cam Pha Coal Company into an independent-accounting member enterprise of the Corporation.
(18) Established on the basis of the merger of the VICCO-Saigon Brewery with a number of other breweries in the Corporation.
(19) Resulting from the change of a non-business unit of the Corporation into an independent-accounting enterprise of the Corporation with the addition of the Product Quality Control Center of the Hon Gai Coal Company and the Product Quality Control Center of the Uong Bi Coal Company.
(20), (21), (24): newly established.
(22) Resulting from the upgrading of the Ports and Coal Business Enterprise which was a dependent unit of the Cam Pha Coal Company into a dependent-accounting of the Corporation.
(23) Change from a non-business unit of the Corporation into a dependent-accounting member enterprise.
(25) Old name: The Mining Science and Technology Institute.
(26) Old name: The Coal Information Center.
(27) Change from a dependent unit of the Cam Pha Coal Company into a dependent non-business unit of the Corporation.
(28) Newly established on the basis of the merger of two schools under the Cam Pha Coal Company and a school under the Duong Huy Coal Company.
(29) Change from and renaming of a dependent unit of the Uong Bi Coal Company into a non-business unit of the Corporation.
(30) Change from a dependent unit of the Uong Bi Coal Company into a dependent non-business unit of the Corporation.-
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!