Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT 2019 bổ sung thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT

Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1967/QĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đại Thắng
Ngày ban hành:13/12/2019Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bổ sung 02 TTHC đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tại Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT ban hành ngày 13/12/2019.

02 thủ tục hành chính đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài được bổ sung mới gồm:Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài và Gia hạn chuyển lợi nhuận về nước.

Với thủ tục Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, NHNN, Cơ quan đại diện VN tại nước tiếp nhận đầu tư. Các cơ quan phụ trách sẽ tiếp nhận và theo dõi.

Với thủ tục Gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước, Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh lợi nhuận nhưng chưa chuyển về nước và không giữ lại để tăng vốn cho dự án, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính công ích đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT tại đây

tải Quyết định 1967/QĐ-BKHĐT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

------------

Số: 1967/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày  13  tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực

đầu tư từ Việt nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của  Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của  Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cục KSTTHC (VPCP);

- Các đơn vị:  VPB, TTTH (để đưa tin);

- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Vũ Đại Thắng

 

Phụ lục I

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1967 /QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

 

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

CƠ QUAN THỰC  HIỆN

Ghi chú

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

 1.  

Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 1.  

Gia hạn chuyển lợi nhuận về nước

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Nghị định  số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 
Phụ lục II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1967  /QĐ-BKHĐT ngày  13  tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày dự án đầu tư được chấp thuận hoặc cấp phép theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư.

Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tiếp nhận và theo dõi.

b) Cách thức thực hiện:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ quan hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

c) Thành phần hồ sơ:

- Nhà đầu tư phải có văn bản thông báo theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo  Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kèm theo các tài liệu sau:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

- Bản sao văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư;

- Bản sao văn bản của tổ chức tín dụng chấp thuận cho nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Bản sao các tài liệu liên quan khác (nếu có).

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết:

Không quy định.

e) Cơ quan thực hiện:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Thông báo về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài để các cơ quan biết được tình hình hoạt động của dự án.

i) Lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm):

Thông báo hoạt động đầu tư ở nước ngoài - Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

Nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

 

 

Mẫu số 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

(Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

 

          Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;

                                    - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

 

(Tên các nhà đầu tư)đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số... ngày... tháng... năm..., nay thông báo thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài như sau:

- Đã được nước … (tên nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) chấp thuận hoạt động đầu tư theo văn bản số ...ngày... tháng... năm...do ... (tên cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư) cấp.

- Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài số ... mở tại...(tên tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam).

- Dự án được thực hiện từ ngày... tháng ... năm...

- Tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: …

Tài liệu gửi kèm:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... cấp ngày... tháng... năm ...;

- Bản sao văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư;

- Bản sao văn bản của tổ chức tín dụng chấp thuận cho nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;

- Bản sao các tài liệu liên quan khác (nếu có).

 

 

Làm tại..., ngày... tháng ... năm ...

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

 

2. Gia hạn việc chuyển lợi nhuận về nước:

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh lợi nhuận nhưng chưa chuyển về nước và không giữ lại để tăng vốn cho dự án, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính công ích đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

- Nhà đầu tư gửi Báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận về nước trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính công ích đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Thành phần hồ sơ:

- Nhà đầu tư phải Báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận về nước theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương của dự án tại nước ngoài cho năm tài chính.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

đ) Thời hạn giải quyết:

Không quy định.

e) Cơ quan thực hiện:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh lợi nhuận nhưng chưa chuyển về nước và không giữ lại để tăng vốn cho dự án.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Công văn trả lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

i) Lệ phí thu hồi: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

Nhà đầu tư có dự án đầu tư tại nước ngoài phát sinh lợi nhuận nhưng chưa chuyển về nước và không giữ lại để tăng vốn cho dự án.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

- Nghị định 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài

- Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Mẫu số 13

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN CHUYỂN LỢI NHUẬN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC

 

Kính gửi:           - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

                        - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Nhà đầu tư... (tên nhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số ... ngày… tháng… năm…với các nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: …

Mục tiêu hoạt động: …

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: ... đồng tiền thực hiện dự án, tương đương … đô la Mỹ .

Vốn đã chuyển ra nước ngoài lũy kế đến nay:...đồng tiền thực hiện dự án, tương đương … đô la Mỹ.

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư trong năm tài chính … là:

Đơn vị tính: Đồng tiền thực hiện dự án và tương đương đô la Mỹ

 

$

Tổng lợi nhuận sau thuế của dự án

 

Lợi nhuận sau thuế được chia của nhà đầu tư

 

Lợi nhuận xin gia hạn

 

 

 

Nhà đầu tư đề nghị Quý Bộ chấp thuận cho nhà đầu tư được gia hạn lần thứ … thời hạn chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của năm ...đến ngày....tháng....năm ... theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Lý do gia hạn: …

Hết thời gian gia hạn, nhà đầu tư sẽ thực hiện việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Nhà đầu tư cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung kê khai.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương của dự án tại nước ngoài cho năm tài chính …

 

Làm tại …, ngày … tháng … năm …

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Quyết định 424/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch

×
×
×
Vui lòng đợi