Quyết định 1754/QĐ-TTg 2019 chủ trương đầu tư dự án Sân golf Vinpearl Quảng Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 1754/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Vinpearl Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam

----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 6687/BKHĐT-KTDV ngày 21 tháng 9 năm 2018 và Văn bản số 6408/UBND-KTN ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Vinpearl Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Vinpearl.

2. Tên Dự án: Sân golf Vinpearl Quảng Nam.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: xã Bình Dương và xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf 18 lỗ.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 70,35 ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 500 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu chiếm 100%)

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

Thời gian khởi công và hoàn thành dự kiến 12 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điêu 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

- Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An phù hợp với chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Vinpearl Quảng Nam.

2. Công ty cổ phần Vinpearl:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Công ty cổ phần Vinpearl; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, XD, VHTTDL, NNPTNT;

- UBND tỉnh Quảng Nam;

- Công ty cổ phần Vinpearl;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;

- Lưu: VT, NN.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực