Quyết định 1755/QĐ-TTg 2019 chủ trương đầu tư dự án Sân golf Lào Cai

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

­-------------------

Số: 1755/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

 

                                                                            

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Lào Cai, tỉnh Lào Cai

-------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hương dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3673/BKHĐT-KTDV ngày 03 tháng 6 năm 2019 và Văn bản số 4870/UBND-TNMT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Lào Cai, tỉnh Lào Cai (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty TNHH dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa.

2. Tên Dự án: Sân golf Lào Cai.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: Xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf 18 lỗ.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 80 ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 552.134.427.000 đồng, gồm: Vốn chủ sở hữu: 110.426.885.000 đồng, vốn vay: 441.707.542.000 đồng.

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 70 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: 24 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty TNHH dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và các số liệu của hồ sơ Dự án và hiệu quả đầu tư Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai; Công ty TNHH dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, XD, VHTTDL, NNPTNT;

- UBND tỉnh Lào Cai;                                      

- Công ty TNHH dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ: CN, KGVX, KTTH, OHĐP;

- Lưu: VT, NN (10).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trịnh Đình Dũng

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực