Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82-TC/TCT NGÀY 7-10-1994 HƯỚNG DẪN

THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/CP NGÀY 8-8-1994 CỦA CHÍNH PHỦ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH THUẾ BỔ SUNG

 ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

VƯỢT QUÁ HẠN MỨC DIỆN TÍCH

Thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 15-3-1994 và Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

I - ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ, ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ.
Các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân, hộ cá nhân đứng tên trong sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nếu sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, để trồng cây lâu năm vượt quá hạn mức diện tích dưới đây đều có nghĩa vụ nộp thuế bổ sung ngoài phần thuế sử dụng đất nông nghiệp theo qui định tại Điều 9 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp:
1. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm:
- Các tỉnh Minh Hải, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Tây Ninh, Sông Bé, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh không quá 3 ha.
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác không quá 2 ha.
2. Đối với đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm:
- Các xã đồng bằng không quá 10 ha.
- Các xã trung du, miền núi không quá 30 ha.
II - CĂN CỨ TÍNH THUẾ.
Các căn cứ tính thuế bổ sung thực hiện theo qui định tại Điều 3 Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ, trong đó:
1. Diện tích đất nông nghiệp sử dụng vượt quá hạn mức qui định của từng loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm được xác định theo công thức như sau:
Diện tích vượt quá hạn              Tổng diện  tích             Diện  tích  đất  nông
mức qui định của đất                 chịu thuế đối với         nghiệp sử dụng trong
nông nghiệp trồng cây    =          đất  trồng  cây      -     hạn mức quy định để
hàng năm (hoặc trồng                hàng năm (hoặc           trồng cây  hàng  năm
cây lâu năm)                              cây lâu năm)                 (hoặc để trồng cây
                                                                                           lâu năm)
2. Mức thuế ghi thu bình quân cho từng loại đất nông nghiệp được xác định như sau:
                                                                    Tổng số thuế ghi thu đất trồng
Mức thuế ghi thu bình quân                      cây hàng năm của hộ nộp thuế
của đất trồng cây hàng năm                    =         
của hộ nộp thuế                                       Tổng số diện tích chịu thuế của đất
                                                                 trồng cây hàng năm của hộ nộp thuế
                                                                  Tổng số thuế ghi thu đất trồng cây
Mức thuế ghi thu bình quân                              lâu năm của hộ nộp thuế      
của đất trồng cây lâu năm    =
     của hộ nộp thuế                                    Tổng số diện tích chịu thuế của đất
                                                                   trồng cây lâu năm của hộ nộp thuế
3. Thuế suất thuế bổ sung là 20% (hai mươi phần trăm) mức thuế sử dụng đất nông nghiệp trên diện tích từng loại đất nông nghiệp vượt quá hạn mức qui định của hộ nộp thuế được xác định theo điểm 1 phần II của Thông tư này:
+ Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp trên diện tích từng loại đất nông nghiệp vượt quá hạn mức qui định được xác định như sau:
Mức thuế sử dụng đất nông Mức thuế ghi thu Diện tích vượt quá nghiệp trên diện tích bình quân của đất hạn mức quy định của vượt quá hạn mức qui nông nghiệp trồng đất nông nghiệp trồng định của đất nông nghiệp = cây hàng năm (hoặc x cây hàng năm (hoặc trồng cây hàng năm trồng cây lâu năm) trồng cây lâu năm) (hoặc cây lâu năm) của của hộ nộp thuế của hộ nộp thuế. hộ nộp thuế
III - KÊ KHAI, TÍNH THUẾ, NỘP THUẾ.
Việc kê khai, tính thuế, nộp thuế bổ sung đối với hộ gia đình, hộ tư nhân, hộ cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích tiến hành cùng với việc kê khai tính thuế, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo qui định của Luật và các văn bản hướng dẫn dưới Luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp; hướng dẫn thêm như sau:
1. Trường hợp hộ nộp thuế chỉ sử dụng đất nông nghiệp ở một nơi:
Nếu hộ nộp thuế chỉ sử dụng đất nông nghiệp ở trên địa bàn một xã (phường hoặc thị trấn) thì cơ quan thuế căn cứ vào diện tích tính thuế và sổ thuế trên tờ khai của hộ nộp thuế để tính thuế bổ sung.
2. Trường hợp hộ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp ở nhiều nơi:
Nếu hộ nộp thuế sử dụng đất ở nhiều xã, phường, thị trấn trong 1 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc sử dụng đất ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 1 tỉnh hoặc có sử dụng đất ở nhiều tỉnh, thành phố thì hộ nộp thuế có trách nhiệm khai báo về diện tích tính thuế, số thuế theo từng loại ruộng đất phải nộp ở các địa phương với cơ quan thuế; nơi hộ nộp thuế cư trú để tính thuế bổ sung.
Trường hợp hộ nộp thuế không có đất nông nghiệp và không có tên trong sổ thuế ở nơi cư trú thì hộ nộp thuế phải thoả thuận với một trong số các cơ quan thuế mà hộ nộp thuế đứng tên trong sổ thuế để kê khai, tính thuế và nộp thuế bổ sung tại nơi lập sổ thuế.
IV - GIẢM THUẾ, MIỄN THUẾ.
Việc giảm, miễn thuế bổ sung thực hiện cùng với việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo đúng qui định của Luật và các văn bản dưới Luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp. Riêng diện tích được xét giảm hoặc miễn thuế cho các hộ nộp thuế theo qui định tại đoạn cuối khoản 6 Điều 16 Nghị định số số 74/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ là diện tích thực tế canh tác, nhưng không vượt quá mức qui định tại Điều 2 Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ.
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1994.
Thuộc tính văn bản
Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 82-TC/TCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký:
Ngày ban hành: 07/10/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở , Thuế-Phí-Lệ phí , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

THôNG Tư

CủA Bộ TàI CHíNH Số 82-TC/TCT NGàY 7-10-1994 HướNG DẫN
THI HàNH NGHị địNH Số 84/CP NGàY 8-8-1994 CủA CHíNH PHủ
QUY địNH CHI TIếT THI HàNH PHáP LệNH THUế Bổ SUNG
đốI VớI Hộ GIA đìNH Sử DụNG đấT NôNG NGHIệP
VượT QUá HạN MứC DIệN TíCH

 

Thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 15-3-1994 và Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

 

I - Đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế.

 

Các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân, hộ cá nhân đứng tên trong sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp, nếu sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm, để trồng cây lâu năm vượt quá hạn mức diện tích dưới đây đều có nghĩa vụ nộp thuế bổ sung ngoài phần thuế sử dụng đất nông nghiệp theo qui định tại Điều 9 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp:

1. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm:

- Các tỉnh Minh Hải, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Tây Ninh, Sông Bé, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh không quá 3 ha.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác không quá 2 ha.

2. Đối với đất nông nghiệp để trồng cây lâu năm:

- Các xã đồng bằng không quá 10 ha.

- Các xã trung du, miền núi không quá 30 ha.

II - Căn cứ tính thuế.

 

Các căn cứ tính thuế bổ sung thực hiện theo qui định tại Điều 3 Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ, trong đó:

1. Diện tích đất nông nghiệp sử dụng vượt quá hạn mức qui định của từng loại đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm được xác định theo công thức như sau:

Diện tích vượt quá hạn Tổng diện tích Diện tích đất nông

mức qui định của đất chịu thuế đối với nghiệp sử dụng trong

nông nghiệp trồng cây = đất trồng cây - hạn mức quy định để

hàng năm (hoặc trồng hàng năm (hoặc trồng cây hàng năm

cây lâu năm) cây lâu năm) (hoặc để trồng cây

lâu năm)

2. Mức thuế ghi thu bình quân cho từng loại đất nông nghiệp được xác định như sau:

 

Tổng số thuế ghi thu đất trồng

Mức thuế ghi thu bình quân cây hàng năm của hộ nộp thuế

của đất trồng cây hàng năm =

của hộ nộp thuế Tổng số diện tích chịu thuế của đất

trồng cây hàng năm của hộ nộp thuế

 

Tổng số thuế ghi thu đất trồng cây

Mức thuế ghi thu bình quân lâu năm của hộ nộp thuế

của đất trồng cây lâu năm =

của hộ nộp thuế Tổng số diện tích chịu thuế của đất

trồng cây lâu năm của hộ nộp thuế

 

3. Thuế suất thuế bổ sung là 20% (hai mươi phần trăm) mức thuế sử dụng đất nông nghiệp trên diện tích từng loại đất nông nghiệp vượt quá hạn mức qui định của hộ nộp thuế được xác định theo điểm 1 phần II của Thông tư này:

+ Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp trên diện tích từng loại đất nông nghiệp vượt quá hạn mức qui định được xác định như sau:

Mức thuế sử dụng đất nông Mức thuế ghi thu Diện tích vượt quá nghiệp trên diện tích bình quân của đất hạn mức quy định của vượt quá hạn mức qui nông nghiệp trồng đất nông nghiệp trồng định của đất nông nghiệp = cây hàng năm (hoặc x cây hàng năm (hoặc trồng cây hàng năm trồng cây lâu năm) trồng cây lâu năm) (hoặc cây lâu năm) của của hộ nộp thuế của hộ nộp thuế. hộ nộp thuế

 

III - Kê khai, tính thuế, nộp thuế.

 

Việc kê khai, tính thuế, nộp thuế bổ sung đối với hộ gia đình, hộ tư nhân, hộ cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích tiến hành cùng với việc kê khai tính thuế, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo qui định của Luật và các văn bản hướng dẫn dưới Luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp; hướng dẫn thêm như sau:

1. Trường hợp hộ nộp thuế chỉ sử dụng đất nông nghiệp ở một nơi:

Nếu hộ nộp thuế chỉ sử dụng đất nông nghiệp ở trên địa bàn một xã (phường hoặc thị trấn) thì cơ quan thuế căn cứ vào diện tích tính thuế và sổ thuế trên tờ khai của hộ nộp thuế để tính thuế bổ sung.

2. Trường hợp hộ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp ở nhiều nơi:

Nếu hộ nộp thuế sử dụng đất ở nhiều xã, phường, thị trấn trong 1 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc sử dụng đất ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 1 tỉnh hoặc có sử dụng đất ở nhiều tỉnh, thành phố thì hộ nộp thuế có trách nhiệm khai báo về diện tích tính thuế, số thuế theo từng loại ruộng đất phải nộp ở các địa phương với cơ quan thuế; nơi hộ nộp thuế cư trú để tính thuế bổ sung.

Trường hợp hộ nộp thuế không có đất nông nghiệp và không có tên trong sổ thuế ở nơi cư trú thì hộ nộp thuế phải thoả thuận với một trong số các cơ quan thuế mà hộ nộp thuế đứng tên trong sổ thuế để kê khai, tính thuế và nộp thuế bổ sung tại nơi lập sổ thuế.

IV - Giảm thuế, miễn thuế.

 

Việc giảm, miễn thuế bổ sung thực hiện cùng với việc giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo đúng qui định của Luật và các văn bản dưới Luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp. Riêng diện tích được xét giảm hoặc miễn thuế cho các hộ nộp thuế theo qui định tại đoạn cuối khoản 6 Điều 16 Nghị định số số 74/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ là diện tích thực tế canh tác, nhưng không vượt quá mức qui định tại Điều 2 Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ.

 

V- Tổ chức thực hiện.

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1994.

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
Văn bản tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!