Thông tư 69-TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu nộp và sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 69-TC/ĐT NGÀY 17-8-1994

HƯỚNG DẪN VIỆC THU NỘP VÀ SỬ DỤNG TIỀN BÁN NHÀ Ở
THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG THUÊ

 

Căn cứ vào Nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu nộp, sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước hiện đang quản lý cho các công ty kinh doanh nhà ở phải thực hiện theo chế độ bàn giao tài sản và giao vốn, bảo toàn vốn theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các Giám đốc Công ty kinh doanh nhà cấp tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện nơi chưa có Công ty kinh doanh nhà (sau đây gọi là bên bán nhà ở), hiện đang quản lý hoặc được nhân chuyển giao quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước (nói tại điểm 2, Điều 8, Nghị định 61-CP), khi bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải thực hiện việc thu nộp tiền bán nhà ở theo quy định tại Thông tư này.

3. Người được mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước là người đang thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

4. Tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được xá định trên cơ sở:

- Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Hợp đồng mua bán nhà ở đã được các bên mua bán nhà ở ký kết.

Tiền bán nhà ở bao gồm: Tiền bán nhà ở (căn cứ vào giá trị còn lại của nhà ở) và tiền đất ở khi chuyển quyền sử dụng.

5. Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bán cho người đang thuê bao gồm:

- Nhà ở tạo lập bằng vốn Ngân hàng Nhà nước (Trung ương, địa phương) dưới các hình thức: đầu tư xây dựng mới và giao cho ngành nhà đất địa phương quản lý; Đầu tư trực tiếp cho các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng (gọi chung là đơn vị sự nghiệp kinh tế) để phân phối nhà ở cho CBCNV; Đầu tư xây dựng mới nhà ở cho CBCNV doanh nghiệp Nhà nước; Mua nhà ở để phân phối cho CBCNV.

- Nhà ở tạo lập bằng nguồn vốn của các đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước có nguồn gốc từ vốn ngân sách Nhà nước.

- Nhà ở có nguồn gốc sở hữu khác đã được chuyển sang sở hữu Nhà nước.

- Nhà ở tạo lập bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước và một phần tiền góp của cá nhân, tổ chức.

6. Các bên bán nhà ở, bên chuyển giao nhà ở (nói tại điểm 2, Điều 8, Nghị định số 61-CP) phải phối hợp với cơ quan quản lý tài chính trực tiếp để theo dõi, xác nhận quỹ nhà ở, đất đai sử dụng, vốn nhà ở và vốn đất ở khi thực hiện bán nhà ở và chuyển giao nhà ở theo chế độ quản lý tài sản cố định, quản lý đất đai hiện hành.

7. Toàn bộ tiền thu về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, phải nộp vào ngân sách Nhà nước, qua Kho bạc Nhà nước. Tiền thu về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước bao gồm: tiền bán nhà ở, tiền đất ở khi chuyển quyền sử dụng, tiền phạt do người mua vi phạm hợp đồng.

8. Chế độ ưu đãi về nhà ở và đất ở đối với những người có công được thực hiện theo chính sách người có công.

 

II. THU NỘP TIỀN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

 

1. Thanh toán tiền mua nhà ở.

a) Bên bán nhà ở căn cứ vào hợp đồng mua bán nhà ở đã ký kết với bên mua, lập chứng từ thu tiền bán nhà ở (hoá đơn thu tiền theo quy định của Bộ Tài chính). Tuỳ theo phương thức thanh toán tiền mua nhà ở, đã được ghi trong hợp đồng mua bán nhà ở, chứng từ thu tiền bán nhà ở, thể hiện các nội dung thanh toán như sau:

- Thanh toán một lần sau khi ký kết hợp đồng thì được giảm giá bán là 10%.

- Thanh toán trong thời hạn một năm thì mức trả lần đầu ngay sau khi ký hợp đồng không dưới 20% tổng số tiền phải trả, được giảm giá bán là 2%.

- Thanh toán nhiều lần nhưng thời hạn thanh toán không quá 10 năm. Mức trả lần đầu sau khi ký hợp đồng không dưới 20% tổng số tiền phải trả; mỗi năm thanh toán tiếp theo phải trả không dưới 8% tổng số tiền phải trả.

- Số tiền còn lại được quy ra vàng 98% để làm căn cứ thanh toán các lần sau. Số lượng vàng để thanh toán cho mỗi lần sau được quy đổi thành tiền đồng Việt Nam và vàng 98% theo giá bán ra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (VND) giá quy đổi giữa đồng Việt Nam và vàng 98% theo giá bán ra của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (công ty kinh doanh vàng bạc Nhà nước trên địa bàn) tại thời điểm thanh toán.

Ví dụ: hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước giữa ông Nguyễn Văn A (bên mua) và Công ty kinh doanh Nhà ở tỉnh N (bên bán) là 81.000.000 đ trong đó: Tiền mua nhà ở: 20.000.000 đ; Tiền đất ở khi chuyển quyền sử dụng là: 61.000.000 đ.

Thời hạn thanh toán tiền mua nhà trong 10 năm. Thanh toán lần đầu sau khi ký hợp đồng phải trả bằng 20% giá trị hợp đồng. Các lần thanh toán tiếp theo mỗi năm không dưới 8% tổng sổ tiền phải trả.

Ông A phải thanh toán tiền mua nhà ở như sau:

+ Lần thanh toán đầu tiên:

81.000.000 đ x 20% =16.200.000 đ.

Số tiền còn lại là: 64.800.000 đ được quy ra vàng 98% tại thời điểm bán theo giá: 480.000 đ/chỉ vàng. Như vậy lượng vàng được quy đổi là: 64.800.000 đ: 480.000 đ = 135 chỉ vàng, trong 9 năm còn lại, để thực hiện hết hợp đồng bên mua phải thanh toán, cho mỗi lần tiếp theo bằng:

135 chỉ vàng: 9 = 15 chỉ vàng.

+ Lần thanh toán thứ 2 (năm thứ 2) theo giá vàng 98% là 500.000 đ/chỉ, số tiền người mua thanh toán là:

15 chỉ vàng x 500.000 đ/chỉ = 7.500.000 đ

+ Lần thanh toán thứ 3 (năm thứ 3): giá vàng 98% là 450.000 đ/chỉ, người mua phải thanh toán là:

15 chỉ vàng x 450.000 đ = 6.750.000 đ như vậy, số lượng vàng còn lại sau 2 lần thanh toán tiếp theo là 135 chỉ - 30 chỉ = 105 chỉ vàng.

Các lần thanh toán tiếp theo từ lần thứ 4 đến lần thứ 9 (không kể lần thanh toán đầu tiên) cũng tính toán tương tự, cho đến khi số lượng vàng quy đổi ban đầu (135 chỉ vàng) được thanh toán hết.

b) Thanh toán tiền phạt bằng 5% giá trị hợp đồng mua bán nhà ở, do người mua vi phạm hợp đồng mà không có lý do chính đáng trong các trường hợp như sau: người mua chưa trả hết tiền mua nhà, khi thời hạn hợp đồng đã kết thúc; người mua không thanh toán tiền mua nhà theo đúng thời hạn thanh toán đã ghi trong hợp đồng.

2. Thu nộp tiền bán nhà ở:

a) Bên bán nhà ở là các Giám đốc Công ty kinh doanh nhà thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, trường hợp bên bán nhà là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện thì Phòng quản lý nhà đất thuộc các cấp nói trên thực hiện việc bán nhà ở. Bên bán chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi đôn đốc quá trình thực hiện cho đến khi kết thúc các hợp đồng mua bán nhà ở như:

+ Lập phiếu thanh toán tiền mua nhà ở thành 3 liên: 1 liên lưu lại bên bán, 1 liên chuyển Kho bạc Nhà nước để thu tiền, 1 liên giao cho người mua để theo dõi;

+ Mở sổ sách theo dõi việc thực hiện các hợp đồng mua bán, phương thức thanh toán tiền bán nhà, tiền phạt vi phạm hợp đồng và các nghiệp vụ khác liên quan;

+ Lưu giữ các hồ sơ chứng từ mua bán nhà ở: hợp đồng, phiếu thanh toán tiền mua nhà ở, hoá đơn thu tiền... cho từng trường hợp mua bán nhà;

+ Lập biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở.

b) Bên mua nhà có trách nhiệm:

+ Thực hiện đầy đủ và đúng các nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở;

+ Nộp tiền mua nhà ở tại cơ quan kho bạc Nhà nước trên địa bàn;

+ Lưu giữ các chứng từ, văn bản liên quan đến việc mua bán nhà ở.

c) Cơ quan Kho bạc Nhà mước có trách nhiệm:

+ Căn cứ phiếu thanh toán tiền mua nhà ở do bên bán nhà lập để thu tiền bán nhà và lập hoá đơn thu tiền nộp NSNN. Chứng từ thu tiền lập thành 3 liên: 1 liên lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước; 1 liên chuyển cho bên bán nhà ở lưu; 1 liên giao cho người mua.

+ Mở sổ sách theo dõi việc thu nộp tiền bán nhà ở cho từng trường hợp.

+ Theo dõi các nghiệp vụ khác liên quan đến việc mua bán nhà ở.

Đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có một phần tiền góp của cá nhân, tổ chức, thì bên bán nhà ở chỉ bán phần giá trị nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, sau khi đã trừ đi phần giá trị nhà ở của tổ chức, cá nhân góp vốn. Bên mua nhà ở phải thanh toán tiền bán nhà ở của phần nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước, tiền đất đai khi chuyển quyền sử dụng. Phương thức thanh toán thu nộp tiền mua, bán nhà ở như đã nói ở phần trên.

3. Tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nộp vào NSNN được thực hiện theo Thông tư số 68 TC/NSNN ngày 15-8-1994 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách hiện hành.

4. Chế độ báo cáo - hạch toán kế toán:

Bên bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kế toán - thống kê theo chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện đề án bán nhà ở lên Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, đồng gửi Bộ Xây dựng.

Cơ quan Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức hạch toán tiền thu về bán nhà ở, báo cáo KBNN cấp trên và cơ quan tài chính đồng cấp về tình hình thu nộp tiền thu về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Cục KBNN tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nộp vào Ngân sách Nhà nước, được ghi vào Chương, Loại, Khoản, Hạng tương ứng với mục: "Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và tiền đất ở khi chuyển quyền sử dụng" của Mục lục Ngân sách hiện hành.

 

 

 

 

III. SỬ DỤNG TIỀN BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

Tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được đầu tư xây dựng và hỗ trợ phát triển quỹ nhà ở theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là xây dựng và hỗ trợ phát triển quỹ nhà ở).

1. Lập kế hoạch, thực hiện việc phát triển quỹ nhà ở:

a) Căn cứ vào đề án bán nhà đã được Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt, bên bán nhà lập kế hoạch thu tiền bán nhà ở. Số tiền thu được từ việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được thể hiện trong kế hoạch thu Ngân sách hàng năm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Căn cứ vào kế hoạch thu đã được xác định nói trên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng lập kế hoạch xây dựng và hỗ trợ phát triển quỹ nhà ở trong năm của tỉnh, thành phố cho phù hợp.

Kế hoạch xây dựng và hỗ trợ phát triển quỹ nhà ở bao gồm nội dung sau:

b.1. Kế hoạch xây dựng nhà ở và cải tạo nhà ở cao tầng hoặc các khu nhà ở cấp 4 thành nhà cao tầng để bán. Đối với loại nhà này sau khi hoàn thành được bàn giao cho hội đồng bán nhà ở của địa phương để lập đề án bán nhà theo quy định tại điểm 3 Điều 8 Nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ.

Nhà để bán nói trên được ưu tiên bán cho các hộ đang ở trong các nhà theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định số 61-CP ngày 5 -7-1994 của Chính phủ. Giá bán loại nhà này gồm:

+ Giá nhà theo quyết toán bàn giao, cộng giá hạ tầng đã được phân bổ (nếu có).

+ Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng được xác định theo điểm 2 Điều 7 Nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ.

Trường hợp bán cho các đối tượng chưa có nhà hoặc nhà ở quá chật, giá bán bao gồm:

+ Giá nhà ở theo giá thoả thuận đã ghi trong hợp đồng (cộng giá hạ tầng được phân bổ nếu có).

+ Giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng theo giá hiện hành của các địa phương và khung giá do Nhà nước ban hành.

Việc thu tiền bán nhà ở thuộc diện này thực hiện theo mục II nói trên.

b.2. Kế hoạch xây dựng nhà và cải tạo nhà ở cao tầng hoặc các khu nhà cấp 4 thành nhà cao tầng để cho thuê. Đối với loại nhà này khi hoàn thành được bàn giao cho cơ quan quản lý và kinh doanh nhà.

Việc cho thuê nhà của Công ty kinh doanh nhà được ưu tiên cho các đối tượng ghi trong điểm 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định số 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ. Cơ quan quản lý và kinh doanh nhà ở thực hiện việc cho thuê và quản lý nhà theo đúng chế độ quản lý và cho thuê nhà hiện hành của Nhà nước.

Các đối tượng chưa có nhà hoặc nhà ở quá chật được cơ quan quản lý và kinh doanh nhà cho thuê với giá thoả thuận được ghi trong hợp đồng thuê nhà.

Cơ quan tài chính địa phương hướng dẫn việc xác định, hạch toán nguồn vốn của các đơn vị chuyển giao nhà ở cho cơ quan quản lý kinh doanh nhà theo đúng chế độ quản lý TSCĐ và chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

b.3. Kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng các khu vực đã quy hoạch để xây dựng nhà ở. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao cho cơ quan chức năng lập và thực hiện kế hoạch này. Khi hạ tầng cơ sở đã hoàn thành, giá trị quyết toán của khu hạ tầng được phân bổ cho các nhà ở xây dựng trên khu hạ tầng đó.

Đơn vị quản lý kinh doanh nhà được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê phải nhận và bảo toàn số vốn hạ tầng được bàn giao và giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng để làm cơ sở xác định giá bán nhà ở sau này.

b.4. Kế hoạch cải thiện các khu nhà ở mà điều kiện ở quá thấp, bao gồm những nội dung sau:

- Cải thiện đường giao thông nội bộ;

- Cải thiện việc cấp nước;

- Cải thiện việc thoát nước;

- Xây dựng, lắp đặt điện chiếu sáng công cộng.

Những công việc trên được thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng khu Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét có quyết định hỗ trợ bằng phần vốn của quỹ bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho kế hoạch này, nhưng không quá 50% dự toán được duyệt của các công việc nói trên.

b.5. Kế hoạch thực hiện chính sách xã hội về nhà ở gồm 2 trường hợp sau đây:

- Nhà tình nghĩa đối với các gia đình liệt sĩ neo đơn không nơi nương tựa.

- Nhà đối với những người có công với cách mạng.

b.5.1. Trong trường hợp nhà ở xây dựng mới theo quy hoạch, kế hoạch vốn bao gồm: Tiền xây nhà, tiền đất khi chuyển quyền sử dụng, các chi phí khác có liên quan.

b.5.2. Trong trường hợp trợ cấp tiền cho các đối tượng được hưởng chính sách nói trên thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao cho cơ quan chức năng lập phương án kinh phí cho từng trường hợp cụ thể.

Các đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ lập, thực hiện kế hoạch xây dựng và hỗ trợ quỹ nhà ở phải lập kế hoạch đúng quy định và thời hạn do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định gửi đến Uỷ ban Khoa học, Sở Tài chính Vật giá, thành phố để tổng hợp, cân đối báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét và trình HĐND cùng cấp thông qua.

c) Kế hoạch xây dựng và hỗ trợ phát triển quỹ nhà ở theo các dự án đã được HĐND cùng cấp thông qua được thể hiện trong kế hoạch đầu tư XDCB trong năm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi UBKHNN, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

d) Việc quản lý, cấp phát vốn theo kế hoạch xây dựng và hỗ trợ quỹ nhà ở đã được HĐND tỉnh thông qua và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt được thực hiện như sau:

- Các kế hoạch nêu tại mục b.1; b.2; b.3; b.5.1 thực hiện theo chế độ quản lý vốn đầu tư XDCB hiện hành của Nhà nước.

- Các kế hoạch nêu tại mục b.4; b.5.2. Các đơn vị được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ lập dự toán kinh phí theo mức hỗ trợ của cấp có thẩm quyền, cơ quan tài chính địa phương thẩm tra trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phê duyệt. Việc cấp phát và quản lý thực hiện theo dự toán được duyệt.

2. Lập kế hoạch chi phí cho việc bán nhà.

a) Chi phí cho bên bán nhà, hội đồng bán nhà để thực hiện việc bán nhà do bên bán nhà lập theo định mức chỉ tiêu tài chính hiện hành bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Chi phí in ấn tài liệu phục vụ cho việc bán nhà, văn phòng phẩm;

- Chi phí tập huấn;

- Chi phí hướng dẫn nghiệp vụ;

- Tiền thuê phương tiện làm việc của hội đồng bán nhà;

- Chi phí cho việc xác định giá trị còn lại của nhà ở;

- Chi phí cho việc thẩm tra, thanh tra, phúc tra;

- Chi phí cho hội họp, xét duyệt, thẩm định đề án;

- Chi phí khác có liên quan đến hoạt động của hội đồng bán nhà.

b) Dự toán chi phí bán nhà được cơ quan bán nhà lập đồng thời với việc lập kế hoạch, thực hiện phát triển quỹ nhà của địa phương được cơ quan tài chính địa phương thẩm tra để hội đồng bán nhà thông qua, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. Kế hoạch chi phí cho việc bán nhà ở phải được thể hiện trong kế hoạch chi ngân sách trong năm của tỉnh, thành phố theo nguyên tắc tổng dự toán các chi phí bán nhà không được vượt quá 2% số tiền thu được do bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

c) Việc quản lý, cấp phát kinh phí cho việc bán nhà ở do cơ quan tài chính địa phương thực hiện theo chế độ quản lý kinh phí sự nghiệp hiện hành của Nhà nước.

Trước mắt trong quý 4 năm 1994 kinh phí cho việc bán nhà được cơ quan tài chính địa phương ứng trước. Số kinh phí này được hoàn trả khi có nguồn thu tiền bán nhà ở.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

 

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan bán nhà, các cơ quan có liên quan thực hiện việc bán nhà, thu tiền nhà và quản lý, sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính về tiền thu bán nhà ở và sử dụng tiền thu được do bán nhà ở trước khi có Nghị định 61-CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ để xem xét và xử lý.

3. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5-7-1994. Những văn bản trước đây trái với Thông tư này đều không có hiệu lực thi hành. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

thuộc tính Thông tư 69-TC/ĐT

Thông tư 69-TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu nộp và sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:69-TC/ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành:17/08/1994Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 69-TC/ĐT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom Happiness
--------
No. 69-TC/DT
Hanoi, August 17th, 1994
 
CIRCULAR
ON GUIDING THE COLLECTION AND UTILIZATION OF REVENUES FROM THE SALE OF STATE-OWNED RESIDENTIAL HOUSES TO SITTING LEASE HOLDERS
Pursuant to Decree No.61/CP dated 5 July 1994 of the Government on purchasing, selling and trading in residential houses, the Ministry of Finance provides hereby some guidance's for collection and utilization of revenues from the sale of state-owned residential houses to sitting leaseholders as follows:
I. GENERAL PROVISIONS
1- The state-owned residential houses which are under the management of administrative and non-productive bodies, armed forces, socio-political organizations, mass associations and state-run enterprises shall be transferred to house trading companies in compliance with the valid current sate regulations on delivery and receipt of property, capital allocation and safe keeping of funds.
2- Directors of House trading companies of the provinces, cities under central authority, chairmen or vice-chairmen of the People's Committee of provincial cities, tows and districts, not having house trading companies (hereafter referred to as selling party), managing or taking over the state-owned reserve of houses (as mentioned in heading 2, article 8, Decree No.61/CP), when selling state-owned houses must comply with the terms of this circular on collection of receipts from house sale.
3- Those who are sitting leaseholders shall be entitled to buy state-owned houses where they are living in.
4- Sale of state-owned house is determined on the basic of:
- Decision on sale of state-owned house issued by the chairmen of the People's Committee of the province, city under direct management of the central government.
- Contract of house purchase and sale, mutually signed by buying and selling parties. Amount to be paid for house shall include: price of the house (based on its remaining value) and that of land when the land use right is assigned (or price of assigned land)
5- State-owned houses to be sold to sitting leaseholders includes:
- Houses built by budgetary capital (central and local budget) under the following forms: investment in building houses to be transferred to local housing management; Direct investment in administrative and non-productive bodies, armed forces, Party organizations, mass associations (commonly called as non-productive economic units) by providing them with residential houses; investment in building houses allocated to members of state-run enterprises; purchased houses allocated to governmental employees.
- Houses, built by financial resources of administrative and non-productive units and state-run enterprises which are originated from the state budget.
- Houses of other origination of property, having been transferred to state property.
- Hoses built by budgetary capital with some financial contribution from organizations or individuals.
6- During the process of selling and transferring houses, the parties concerned (as mentioned heading 2, article 8, Decree No.61/CP) must combine with the financial management body directly in charge to confirm and control the available reserve and funds of residential houses and land in compliance with the valid system of fixed assets management, land management.
7- All receipts from the sale of state-owned houses that include: amount paid for house, for assigned land and fines imposed on violation of contract must be contributed to the state budget through state treasuries.
8- Privileged treatment on housing and land to persons who made great contribution to the country must be in compliance with the preferential policy of the state decimated to them.
II. COLLECTION OF REVENUES FROM SELLING THE STATE OWNED HOUSES
1- Settlement forms:
a/ Based on the signed contract of purchase and sale, selling party makes out receipt document (receipt of payment, generally issued by the Ministry of Finance). Depending on the mode of payment noted in the contract, the settlement may be taken in some forms as follows:
- In case the buyer makes a lump sum payment just after signing the contract, he shall enjoy a reduction of 10% of price.
- In case of payment by installment's within 1 year, the first installment to be paid right after signing the contract must at least equal to 20% of the total payment, the buyer shall enjoy a reduction of 2% of price.
- In case of payment by installments within 10 years, the first installment to be paid right after signing the contract must not less than 20% following installment's to be paid every year-not less than 8% of the total payment.
- The unpaid amount shall be evaluated in gold (0,98 gold) to be basic for the next installment's. The volume of gold to be paid each time shall be converted into Vietnamese currency (VND) in accordance with the selling price of 0,98 gold issued by the state Bank (the state-owned gold and silver Trading company in the place) on the date of payment.
Example: A contract of house purchase and sale, signed between Mr. Nguyen Van A (buying party) and N provincial House Trading Company (selling party) is:
- Total payment: 81,000,000 VND consisting of 20,000,000 VND for the house and 61,000,000 VND for the assigned land.
- Settlement form: payment by installment's within 10 years, the first installment to be paid right after signing the contract is 20% the total payment. The following installments must not less than 8% of the total payment. Thus, Mr.A must settle up in the following way:
+ the first installment: 81,000,000 VND x 20% = 16,200,000 VND
The unpaid amount of 64,000,000 VND, being evaluated in 0,98 gold at the moment with a price of 480,000 VND par chi (1/10 of one teal of gold) shall be:
64,000,000 VND : 480,000 VND = 135 chi
For the next 9 years, to settle up the contract the buying party must pay each following installment an amount of money equal to:
135 chi : 9 = 15 chi
+ The second installment (the 2nd year)
According to the selling price of 0,98 gold at the moment, that is 500,000 VND/chi, buying party must pay:
15 chi x 500,000 VND = 7,500,000 VND
+ The third installment (the 3rd year)
The selling price of 0,98 gold at the moment is 450,000 VND/ chi and the amount to be paid shall be:
15 chi x 450,000 VND = 6,750,000 VND
Thus, the volume of gold left after the 3rd year is :
135 chi - 30 chi = 105 chi
For the remaining installment's (from the 4th to the 9th) the calculation of each payment is in the same way, until the initial volume of gold (153chi) is paid up.
b/ A fine of 5% of the contract value shall be imposed on illegitimate violations of contract in the following cases: the buyer does not pay up before the expiration of the contract duration, the buyer refuses to pay the due installment as noted in the contract.
2- Collection of receipts from the sale of Houses.
a/ Selling party (directors of House trading companies of the provinces, cities under central authority, or Housing departments of provincial cities, towns, districts which are on behalf of the chairmen or vice-chairmen of the respective People's Committee) shall be responsible for selling action, giving instructions, supervising the process of contract implementation until the termination of the contracts as follows:
- To compile settlement sheets in 3: the 1st one is kept by the selling party as a stub, the 2nd one-sent to the state treasury for payment collection, and the last one is given to the buyer.
- To open a special book, watching for the implementation of contracts, mode of payment, contract forfeitures, and other transactions concerned.
- To keep the documents of each case such as: the contract, the settlement sheet, receipts of payment etc.
- To make the minute of contract liquidation.
b/ Buying party have the obligation to:
- Comply with the contract contents
- Carry out the payment for house with the local state treasury
- Keep all documents and paper concerned
c/ The state treasury is responsible for:
- Collecting the payments on the basic of the settlement sheet drawn up by selling party, compiling the receipt of payment to be given to the state budget. Each receipt of payment shall be made in 3 exemplars the 1st exemplar is kept in the state treasury, the 2nd one is for the selling party and the last one-for the buyer.
- Opening the book-keeping register for each case
- Watching for another transactions concerned
For state-owned house, which was built with some financial contribution of organizations or individuals, selling party will sell only that part of the house built by budgetary capital.
After deducting the "contributed part". In this case, buying party will pay for "state-owned part" and the assigned land only.
Mode of payment, collection etc. are the same as mentioned above.
3- Revenue from selling state-owned houses shall be paid into state budget in compliance with circular No.68/TC-NSNN dated 15 August 1994 of the Ministry of Finance on the amendment of and addition to the present budget nomenclature.
4- Account system and Accounting report.
State-owned house selling party must fulfill the accounting statistic system in compliance with valid state regulations on financial management, making periodical reports on the implementation of "House-sale project" to the chairman of People's Committee of the relevant province or city under central authority, and to the Ministry of Construction as well.
State treasuries are responsible to account of receipts from house-sale, making reports to the supervisor state treasury and the financial authority at the same level on the situation of collecting the receipts from selling state owned residential houses.
The central state treasury shall make summary to report to Ministry of Finance.
Revenues from selling state owned residential houses paid into state budget shall be entered in the chapter, type, item, range with the heading "revenue from selling the state owned residential houses and land when the land use right is assigned" in the present Budget Nomenclature.
III. UTILIZATION OF REVENUE FROM SALE OF STATE OWNED RESIDENTIAL HOUSES.
Amount collected from sale of state owned residential houses shall be invested in house building and supporting the development of housing fund (hereafter referred to as housing fund development) as stipulated in article 11, Decree 61/CP dated 5 July 1994 of the Government.
1- Planning and implementing housing fund development:
a/ Pursuant to the House sale project approved by chairmen of the People's Committee of province or city under central authority, selling party plans the collection of payments for houses. Revenue from house sale must be put into annual budget collection plan of the province or city.
b/ Based on the approved plan of payment collection, the People's Committee of province or city under the central authority shall conduct functioning bodies to work out a suitable annual plan of housing fund development of the province or city.
The plan of housing fund development is composed of the following contents:
b.1- A plan to build new residential houses, to upgrade the existing multistory houses or re-build houses of the 4th class (making them multistory) for sale. This kind of houses, after being completed, will be taken over to the local House selling council which is liable to delineate a project to sell them out as stipulated in point 3 Article 8 Decree No. 61/CP dated 5 July 1994 of the government. Households who are living in houses noted in points 1, 2 and 3 article 5 Decree No.61/CP dated 5 July 1994 of the Government shall have a priority to purchase houses of kind
selling price includes:
- Construction cost of house plus apportioned expense of infrastructure building (if any)
- Land price when land use right is assigned (or assigned land price) as stipulated in point 2, article 7 Decree No. 61/CP dated 5 July 1994 of the Government. In case the above mentioned house are sold to those who are homeless or living in a quite crammed accommodation, selling price includes:
- Mutually agreed price of house, noted in the contract of house purchase and sale (plus the apportioned expense of infrastructure building if any)
- The assigned land price, calculated in accordance with the current local price and the regulations on land prices issued by the state.
The collection of payments for houses is in compliance with the above article II.
b.2- A plan to build new residential houses, to up grade the existing multistory houses or re-build houses of the 4th class for rent. After being completed, houses of this kind shall be taken over to house managing and trading bodies. People, noted in points 1, 2 and 3 article 3, article 5 Decree No.61/CP dated 5 July 1994 of the government shall have priority to lease these house. House managing and trading bodies shall manage and rent out these houses in compliance with valid state regulations on housing management and lease. For those who are homeless or living in a quite cramped accommodation, House managing and Trading bodies shall rent out houses to them at a rental, mutually agreed upon in the leases.
Local financial bodies shall conduct the units, having houses to be transferred to house managing and trading bodies, to determine and account their resources in compliance with valid state system of fixed assets management and financial management.
b.3- A plan to build infrastructures in areas and zones that have been planed for residential house building. Chairman of the city's or provincial People's Committee with appoint relevant functional offices to draw up and implement this plan. When building of infrastructures is completed, construction final cost of infrastructures will be apportioned among the house to be built there.
House managing and trading units, which rare appointed by the People's Committee to implement the plan for building residential houses for sale or rent, must receive and preserve the fund of infrastructures and assigned land prices that will serve as a basic for calculation house selling prices in the future.
b.4- A plan to improve living conditions of residential quarters where the accommodation is poor, including:
- Improving internal road network
- Improving water system
- Improving service system
- Installing public lighting
The above mentioned works shall be made by common effort of the state and residents. Depending on concrete conditions of each quarter, city's or provincial People's Committee shall consider a possible financial support, taken from the resources of "state owned residential house selling fund" dedicated to this plan, but not more than 50% the approved estimate for these works.
b.5- A plan to execute social policy on, housing, including 2 cases as follows:
- Gift-houses to be offered to revolutionary martyr's families that are short of manpower and not having relatives to lean on
- Houses for those who made great contribution to the revolution.
b.5.1) In case houses are built according to a plan, the planned capital shall include: building expenditure, payment for the assigned land, and other expenses concerned.
b.5.2) In case some allowance are given to objects of social policy on housing, city's or provincial People's Committee shall assign functional offices to work out financing alternative for each concrete case. Units which are appointed by city's or provincial people's
Committee to make or/and implement plan for building and supporting housing fund must draw up their respective plans in compliance with regulations and schedule stipulated by the People's Committee and send them to city's or provincial planning committee and financial Department, the last will classify and balance them to report to the chairman of People's Committee, who will consider and submit them to the People's council at the same level for approval.
c/ Housing fund development plan (in form of projects) approved by people's council will be put into the annual capital construction investment plan of province under central authority to submit to state planning committee, Ministries of Finance and Construction for reporting to the government.
d/ Management and allocation of capital for housing fund development plan, approved by the people's council and chairman of People's Committee, shall be implemented as follows:
- Plans, noted in points b.1, b.2, b.3, b.5 shall be implemented in compliance with valid state system of capital construction investment fund management.
- For loans, noted in points b.4, b.5.2 units, appointed by chairman of City's and provincial People's Committee, shall prepare financial estimates subject to limit of subsidies, issued by the competent level. After examining, local financial office shall submit the estimates to chairman of the People's Committee for approval. Management and allocation of capital will be implemented in accordance with the approved estimates.
2- Making plan for expenditure of House selling operation
a/ List of expenditure for house selling operation to be given to selling party and House selling council, shall be drawn up by selling party in compliance with valid quota of financial expenses.
This list is composed of the following main contents:
- Expenses on printing documents, Stationers.
- Expenses for training
- Expenses for transaction conducting
- Expenses for renting of working facilities of house selling council
- Expenses for assessment of remaining value of houses
- Expenses for meeting, project consideration and evaluation
- Other expenses related to operation of house selling council
b/ Estimate of expenses, drawn up by selling party during making and implementing housing fund development plan, shall be examined by local financial office and passed by house selling council, then submitted to chairman of People's Committee of province or city under central authority for approval. Plan of house selling expenses must be described in annual budgetary expenses plan of city or province in the principle that total estimated expenses for house selling operation must not exceed 2% of revenues from the sale of state owned houses.
c/ Management and delivery of budgetary credits to cover expenses for house selling operation shall be carried out by local financial office in compliance with valid state system of non-productive credits management. In coming time (the 4th quarter, 1994) the above mentioned credits shall be given in advance by local financial offices and, when the amount will be returned revenue from house sale is available.
IV. IMPLEMENTATION
1- People's Committee of provinces and cities under central authority shall conduct house selling bodies and others units concerned to implement house sale, collection of payments and utilization of revenue from sale of state owned residential houses to sitting leaseholders in compliance with the guidance's of this circular.
2- People's Committee of and provinces and cities under central authority should report on revenue from house sale and the utilization of theses revenue related to houses sold before the promulgation of Decree No.61/CP dated 5 July 1994 to the Prime Minister and the Ministry of Finance for consideration and treatment.
3- This circular shall come into effect from 5 July 1994. All previously issued documents which are in contrary to this circular shall be hereby repealed. Any problem arise from the process of implementation should be reported to the Ministry of Finance for consideration and settlement.
 

 
FOR THE MINISTRY OF FINANCE
VICE MINISTER
Nguyen Sinh Hung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 69-TC/DT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi