Quyết định 40/QĐ-TANDTC 2018 Kế hoạch tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại TAND

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

Số: 40/QĐ-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

----------

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24-11-2014;

Căn cứ Thông báo số 03-TB/BCĐCCTPTW ngày 28-12-2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về việc giao Tòa án nhân dân ti cao triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Phó Chánh án TANDTC (để biết và chỉ đạo);
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ươ
ng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tin);
- Lưu: VT, Vụ PC&QLKH (TANDTC).

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 40/QĐ-TANDTC ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân ti cao)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân (sau đây gọi tắt là Đề án) theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tại Thông báo số 03-TB/BCĐCCTPTW ngày 28-12-2017.

1.2. Yêu cầu

1.2.1. Xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động trọng tâm của Đề án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

1.2.2. Các hoạt động trong Kế hoạch phải đánh giá được thực trạng công tác giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hành chính; thực trạng công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân; sự cần thiết tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính; làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Đề án, làm cơ sở đề xuất xây dựng Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân.

1.2.3. Việc xây dựng Đề án phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả.

II. NỘI DUNG KHOẠCH

2.1. Các hoạt động nghiên cứu, soạn thảo Đề án

2.1.1. Xây dựng Kế hoạch và các văn bản liên quan; dự toán kinh phí xây dựng Đề án

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 4 năm 2018.

 

2.1.2. Thành lập Ban Chỉ đạo, Tgiúp việc xây dựng Đề án

 

Chủ trì:

Vụ Tổ chức - Cán bộ

Đơn vị phối hợp:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 4 năm 2018.

 

2.1.3. Nghiên cứu xây dựng Báo cáo tng kết việc thi hành các quy định của pháp luật về hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự; khiếu kiện hành chính

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 4 năm 2018.

 

2.1.4. Thu thập tài liệu trong nước và quốc tế

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế

Thời gian thực hiện:

Tháng 4 năm 2018.

 

2.1.5. Đề xuất nội dung chính, xây dựng Đcương Đề án

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 4 năm 2018.

 

2.1.6. Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án để xin ý kiến về những vấn đề ln, xây dựng đề cương chi tiết và Dự thảo 1 Đề án

 

Chủ trì:

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

Đơn vị phối hợp:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 4 năm 2018.

 

2.1.7. Tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án để xin ý kiến Dự thảo 1 Đề án

 

Chủ trì:

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

Đơn vị phối hợp:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 5 năm 2018.

 

2.1.8. Tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo 1 Đề án

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 6 năm 2018.

 

2.1.9. Tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo, Tổ gp việc Đề án để xin ý kiến về Dự thảo 2 Đề án

 

Chủ trì:

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

Đơn vị phối hợp:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 6 năm 2018.

 

2.1.10. Tổng hợp, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo 2 Đề án

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 6 năm 2018.

 

2.2. Tổ chức Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Đề án

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân, Vụ Tổng hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 6 năm 2018.

 

2.3. Xin ý kiến thành viên Hội đồng Thẩm phán, Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao; xin ý kiến các Bộ, ngành, các Tòa án nhân dân đối với dthảo Đề án

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 7 năm 2018.

 

2.4. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại các Tòa án địa phương và một số nước trên thế giới

2.4.1. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật tại các Tòa án địa phương; xây dựng Báo cáo khảo sát trong nước

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các Tòa án địa phương

Thời gian thực hiện:

Quý II năm 2018.

 

2.4.2. Điều tra, khảo sát tại nước ngoài; xây dựng Báo cáo khảo sát nước ngoài1

 

Cơ quan chủ trì:

Tòa án nhân dân tối cao

Đơn vị phối hợp:

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, một số Bộ, ngành và Tòa án địa phương

Thời gian thực hiện:

Quý II năm 2018.

 

2.5. Tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu kết quả Đề án

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 8 năm 2018.

 

2.6. Hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo Chánh án, báo cáo Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao xem xét, trình Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

 

Chủ trì:

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Đơn vị phối hợp:

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Học viện Tòa án, các cơ quan, đơn vị liên quan

Thời gian thực hiện:

Tháng 8 năm 2018.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Trách nhiệm thực hiện

3.1.1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng.

3.1.2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là đơn vị thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Đề án và là đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

3.1.3. Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Tòa án, Vụ Giám đốc kiểm tra II, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân và các đơn vị khác của Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án.

3.2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn hỗ trợ hp pháp khác (nếu có).

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học bố trí kinh phí và các điều kiện vật chất khác bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này./.

 

----------------

1 Lồng ghép nội dung, thời gian, địa điểm thực hiện việc điều tra, khảo sát với hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học của Tòa án nhân dân tối cao năm 2018.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 40/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối cao Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 40/QĐ-TANDTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Ngày ban hành: 19/04/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Hành chính , Dân sự
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!